NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

9: translation to Shona, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 9 to Shona

9

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 9 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 9 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 9 - [not found]

Examples: 9

On August 24, 2004, the company restated its net income, and the new figure is $113.9 million in 2003, $34.9 million in 2002 and $63.8 million in 2001.
Musi waNyamavhuvhu 24, 2004, kambani yakadzokorodza mari yaiwana, uye nhamba itsva i$113.9 miriyoni muna 2003, $34.9 miriyoni muna 2002 uye $63.8 miriyoni muna2001.
Ethnicities were 77.9% European/Pākehā, 9.9% Māori, 3.8% Pacific peoples, 14.9% Asian, and 2.9% other ethnicities.
Marudzi aive 77.9% European/Pākehā, 9.9% Māori, 3.8% Pacific vanhu, 14.9% Asia, uye 2.9% mamwe madzinza.
Von Neumann's famous 9 - page paper started life as a talk at Princeton and then became a paper in German that was eventually translated into English.
Bepa raVon Neumann rine mukurumbira remapeji 9 rakatanga hupenyu sehurukuro paPrinceton uye rakazova bepa muchiGerman iro rakazoshandurirwa muchiRungu.
Haringey's economy is dominated by small businesses with 93.9% of businesses employing fewer than 10 people.
Hupfumi hwaHaringey hunotongwa nemabhizinesi madiki ane 93.9% yemabhizinesi anoshandisa vanhu vasingasviki gumi.
Red Bull continued with the same drivers in 2008 and had numbers 9 and 10 on their cars after finishing 5th in the 2007 Constructors' Championship.
Red Bull yakaenderera mberi nevatyairi vakafanana muna 2008 uye vaive nenhamba 9 ne10 pamotokari dzavo mushure mekupedza 5th mu2007 Constructors' Championship.
Haitong was listed on the Shanghai Stock Exchange in July 2007 and has a market capitalization of more than $17.9 billion.
Haitong yakanyorwa paShanghai Stock Exchange muna Chikunguru 2007 uye ine mari yemusika inodarika bhiriyoni gumi nenomwe.
On 9 August 2008, the CBI director Ashwani Kumar stated that the case remained unsolved, but also added that Rajesh Talwar should be exonerated.
Musi wa9 Nyamavhuvhu 2008, director weCBI Ashwani Kumar akataura kuti nyaya iyi yakaramba isina kugadziriswa, asi akawedzera kuti Rajesh Talwar anofanirwa kuburitswa.
On review aggregator Rotten Tomatoes, the film holds an approval rating of 26%, based on 34 reviews, with an average rating of 4.9/10.
Pakuongorora aggregator Rotten Tomatoes, firimu rine mvumo ye26%, zvichibva paongororo makumi matatu nemana, neavhareji ye4.9/10.
Prior to the start of the 2011 season, Daimler and Aabar purchased the remaining 24.9% stake owned by the team management in February 2011.
Mwaka wa2011 usati watanga, Daimler naAabar vakatenga chikamu chakasara che24.9% chevakuru vechikwata muna Kukadzi 2011.
In the King's Birthday Honours of 9 June 1949, Russell was awarded the Order of Merit, and the following year he was awarded the Nobel Prize in Literature.
MuKukudzwa kweZuva Rokuberekwa kwaMambo ra9 June 1949, Russell akapiwa Order of Merit, uye gore rakatevera racho akapiwa Mubayiro weNobel muMabhuku.
On March 9, 1999, the band released their second studio album and first with Barr, The Gang's All Here.
Musi waKurume 9, 1999, bhendi yakaburitsa yechipiri studio album uye kekutanga naBarr, The Gang's All Here.
On September 9, 2015, the band was invited by the New England Patriots to perform at their opening game at Gillette Stadium before they took the field.
Musi wa9 Gunyana 2015, bhendi rakakokwa neNew England Patriots kuzoridza pamutambo wavo wekutanga kuGillette Stadium vasati vatora nhandare.
Vinyl releases have tracks 1–4 on side A, and tracks 5–9 on side B.
Kuburitswa kwevinyl kune mateki 1 - 4 padivi A, uye anotevedza 5 - 9 padivi B.
Internationally, the film made $21.3 million from its opening in 23 markets, which was 9% more than Cars 2 and 29% more than Cars.
Pasi rose, firimu iri rakaita madhora 21.3 miriyoni kubva pakuvhurwa kwaro mumisika makumi maviri nematatu, yaive 9% kupfuura Mota 2 ne29% kupfuura Mota.
Ocasio - Cortez was one of the subjects of the 2018 Michael Moore documentary Fahrenheit 11/9; it chronicled her primary campaign.
Ocasio - Cortez yaiva imwe yezvidzidzo zve 2018 Michael Moore documentary Fahrenheit 11/9; yakaratidza mushandirapamwe wake wekutanga.
Jackson and Frank Thorp, a producer and off - air reporter for NBC News, announced the birth of their first child on March 9, 2020.
Jackson naFrank Thorp, mugadziri uye mutori wenhau weNBC News, akazivisa kuzvarwa kwemwana wavo wekutanga munaKurume 9, 2020.
Rock of Ages was released on DVD and Blu - ray on October 9, 2012.
Rock of Ages yakaburitswa paDVD neBlu - ray muna Gumiguru 9, 2012.
Despicable Me premiered on June 19, 2010, at the Moscow International Film Festival, and was released in the United States on July 9.
Despicable Me yakatanga musi waChikumi 19, 2010, kuMoscow International Film Festival, uye yakaburitswa kuUnited States musi wa9 Chikunguru.
Ek Tha Tiger was released on DVD by YRF Home Entertainment on 25 September 2012, and on Blu - ray, Blu - ray 3D, and Ultra HD Blu - ray on 9 October 2012.
Ek Tha Tiger yakaburitswa paDVD neYRF Home Entertainment musi wa25 Gunyana 2012, uye paBlu - ray, Blu - ray 3D, uye Ultra HD Blu - ray musi wa9 Gumiguru 2012.
The review aggregator website Rotten Tomatoes reported a 71% approval rating with an average score of 5.9/10, based on 14 reviews.
Iyo yekuongorora aggregator webhusaiti Rotten Tomatoes yakashuma 71% yekubvumidza chiyero ine avhareji mamakisi e5.9/10, zvichibva paongororo gumi nemana.
Harmonium is the second album by American pop singer - pianist Vanessa Carlton, released by A&M Records in the US on November 9, 2004.
Harmonium ndiro yechipiri dambarefu neAmerican pop muimbi - piano Vanessa Carlton, yakaburitswa neA&M Records muUS muna Mbudzi 9, 2004.
Velaiilla Pattadhari made ₹ 9.83 million in the UK and Ireland together.
Velaiilla Pattadhari akaita ₹ 9.83 miriyoni muUK neIreland pamwechete.
The Maze of Bones is the first novel of The 39 Clues series, written by Rick Riordan and published September 9, 2008 by Scholastic.
Iyo Maze yeBones ndiyo yekutanga novel yeThe 39 Clues akatevedzana, yakanyorwa naRick Riordan uye yakaburitswa Gunyana 9, 2008 neScholastic.
The square Dan Turèlls Plads in his native Vangede was named for him on 9 March 2007.
Sikweya Dan Turèlls Plads munharaunda yake yeVangede yakatumidzwa zita rake musi wa9 Kurume 2007.
Van Buren won the election with 764,198 popular votes, 50.9 percent of the total, and 170 electoral votes.
Van Buren akakunda sarudzo aine 764,198 mavhoti akakurumbira, 50.9 muzana yehuwandu, uye 170 mavhoti esarudzo.
William Henry Harrison was born on February 9, 1773 on Berkeley Plantation in Charles City County, Virginia.
William Henry Harrison akaberekwa munaFebruary 9, 1773 paBerkeley Plantation muCharles City County, Virginia.
Belfoure's third novel, The Fallen Architect, was released on October 9, 2018.
Bhuku rechitatu raBelfure, The Fallen Architect, rakaburitswa muna Gumiguru 9, 2018.
At a press conference on September 9, 2013, she asked Secretary of State John Kerry about any possibility for the Syrian government to avoid a U.S. strike.
Pamusangano wevatori venhau munaGunyana 9, 2013, akabvunza Secretary of State John Kerry nezve chero zvingaite kuti hurumende yeSyria inzivise kuramwa kweUS.
In 1899, at an age of 21, Radhagobinda married Gobinda Mohini, a girl from Murshidabad who was just 9 years old at that time.
Muna 1899, pazera remakore 21, Radhagobinda akaroora Gobinda Mohini, musikana wekuMurshidabad aingova nemakore mapfumbamwe panguva iyoyo.
Acosta was promoted to chief White House correspondent on January 9, 2018.
Acosta akakwidziridzwa kuve mukuru weWhite House mutori wenhau muna Ndira 9, 2018.
In addition to the 9 companies that have exclusive rights to trade in the Ring, around 100 companies are involved in the LME in total.
Pamusoro pemakambani mapfumbamwe ane kodzero dzakakwana dzekutengesa muRing, makambani angangoita zana ari kuita chikamu muLME zvachose.
Geist began substituting as a co - host on MSNBC's 6–9 a.m. morning time slot almost immediately after Don Imus was fired in late April 2007.
Geist akatanga kutsiva semubatsiri paMSNBC's 6 - 9 am mangwanani nguva slot nguva pfupi mushure mekunge Don Imus adzingwa basa mukupera kwaApril 2007.
McFadden married Michael John Davies, editor and publisher of the Hartford Courant, on September 9, 1989; they were divorced in 1996.
McFadden akaroora Michael John Davies, mupepeti uye muparidzi weHartford Courant, pana September 9, 1989; vakarambana muna 1996.
Access Hollywood, formerly known as Access from 2017 to 2019, is an American weekday television entertainment news program that premiered on September 9, 1996.
Access Hollywood, yaimbozivikanwa seAccess kubva 2017 kusvika 2019, chirongwa chekuAmerica chesvondo rega rega chevaraidzo cheterevhizheni chakatanga munaGunyana 9, 1996.
Access Hollywood has aired nationally on various local stations, most of them affiliates of NBC, in the United States since September 9, 1996.
Access Hollywood yakatepfenyura munyika yose pazviteshi zvakasiyana - siyana zvemuno, vazhinji vacho vanobatana neNBC, muUnited States kubvira Gunyana 9, 1996.
The Hawk lived on, and later that year a stock production model won its class in the 1960 Mobil Economy Run, delivering 22.9 miles per gallon.
Hawk yakaramba ichirarama, uye gare gare gore iroro modhi yekugadzira masheya yakahwina kirasi yayo muna 1960 Mobil Economy Run, ichiendesa mamaira makumi maviri nemaviri pagaloni.
The Stars finished third in the 2016 National Baseball Congress World Series, losing in the semifinals to the Hays Larks in 17 innings by a score of 9 - 6.
Stars yakapedza iri pechitatu mumakwikwi e2016 National Baseball Congress World Series, ikakundwa musemi fainari neHays Larks mu17 innings nezvibodzwa 9 - 6.
On 9 October 2019 Mason was appointed chair of the BBC Radio 4 debate programme Any Questions?
Musi wa9 Gumiguru 2019 Mason akagadzwa sachigaro weBBC Radio 4 hurukuro chirongwa Chero Mibvunzo?
In the UK the show airs weekdays at 8 a.m., 9 a.m., 4 p.m. and 7 p.m. In Europe, excluding the UK, E!
MuUK chirongwa chinoburitswa pakati pesvondo na8 am, 9 am, 4 pm na 7pm MuEurope, tisingabatanidzi UK, E!
She was a regular on the three season network run of 9 to 5, a sitcom based on the film hit, during the early 1980s.
Aive wenguva dzose pamwaka mitatu network inomhanya ye9 kusvika 5, sitcom yakavakirwa pafirimu rakarohwa, panguva yekutanga ma1980s.
In September 2001, he covered the 9/11 attacks in New York and Washington before reporting on the War in Afghanistan.
MunaGunyana 2001, akafukidza kurwiswa kwe9/11 muNew York neWashington asati ataura nezveHondo muAfghanistan.
On July 9, 2019, after Stearns' business did poorly in the rising interest rate environment of 2017 - 2018, Stearns Lending filed for Chapter 11 bankruptcy.
Musi waChikunguru 9, 2019, mushure mekunge bhizinesi raStearns raita zvisizvo mumhindu yekukwira kweiyo 2017 - 2018, Stearns Lending yakamhan'arira kubhuroka kweChitsauko 11.
Craig was born in the town of Eastham, Cheshire, in North West England, on 9 August 1957.
Craig akaberekerwa muguta reEastham, Cheshire, kuNorth West England, musi wa9 Nyamavhuvhu 1957.
On 9 October 2018, Def Leppard received an induction nomination from the Rock and Roll Hall of Fame.
Musi wa9 Gumiguru 2018, Def Leppard akagamuchira kudomwa kubva kuDombo uye Roll Hall yeMukurumbira.
On September 9, 2019, he announced that he had been diagnosed with renal cell carcinoma and would be taking several weeks off to receive treatment.
Musi wa9 Gunyana 2019, akazivisa kuti akange abatwa nerenal cell carcinoma uye aizotora mavhiki akati wandei kuti anorapwa.
On April 9, 2018, Netflix announced the show had been renewed for a six - episode third season, released on May 11, 2018.
Musi waKubvumbi 9, 2018, Netflix yakazivisa kuti showa yakanga yamutsiridzwa kwechikamu chechitatu chezvikamu, chakaburitswa muna Chivabvu 11, 2018.
On April 9, 2007, the show debuted a new set.
Musi waKubvumbi 9, 2007, showa yakatanga imwe seti itsva.
On May 9, 2014, it was announced that Larry Wilmore had been selected to host a show on Comedy Central to serve as a replacement for The Colbert Report.
Musi waMay 9, 2014, zvakaziviswa kuti Larry Wilmore akanga asarudzwa kuti aite show paComedy Central kuti ashande sechinzvimbo cheThe Colbert Report.
From April to May 9, 2010, he returned to the Broadway stage in ENRON as Jeffrey Skilling.
Kubva Kubvumbi kusvika Chivabvu 9, 2010, akadzokera kuBroadway nhanho muENRON saJeffrey Skilling.
After growing up in New Orleans, she launched her career in Dallas, Texas, as a host on the city's premier urban radio station, 97.9 The Beat.
Mushure mekukura muNew Orleans, akatanga basa rake muDallas, Texas, semugadziri panhepfenyuro yedhorobha redhiyo, 97.9 The Beat.
On review aggregator website Rotten Tomatoes, All About Eve holds an approval rating of 99% based on 74 reviews, with an average rating of 9.28/10.
Pakuongorora aggregator webhusaiti Yakaora Tomato, Zvese Nezve Evha zvine mvumo ye99% zvichibva pawongororo makumi manomwe nemana, neavhareji chiyero che9.28/10.
The Producers opened in London's West End at the Theatre Royal, Drury Lane, on November 9, 2004 and closed on January 6, 2007, after 920 performances.
Vagadziri vakavhura muLondon's West End kuTheatre Royal, Drury Lane, muna Mbudzi 9, 2004 uye vakavhara muna Ndira 6, 2007, mushure mekuita mazana mapfumbamwe nemakumi maviri.
On August 6, 2017, ABC announced that Match Game was renewed for a third season, which later premiered on January 9, 2018.
Musi waNyamavhuvhu 6, 2017, ABC yakazivisa kuti Match Game yakavandudzwa kwemwaka wechitatu, iyo yakazotanga muna Ndira 9, 2018.
The first translated production, in Spanish, ran at Teatre Victoria, Barcelona from 9 September 2008 to 10 May 2009.
Mutambo wekutanga wakaturikirwa, muchiSpanish, wakaitwa paTeatre Victoria, Barcelona kubva 9 Gunyana 2008 kusvika 10 Chivabvu 2009.
He performed in Los Angeles at The Blank Theatre Company production of The Temperamentals, running from April 9 - May 22, 2011 at the 2nd Stage Theatre.
Akatamba muLos Angeles paThe Blank Theatre Company kugadzirwa kweThe Temperamentals, achimhanya kubva Kubvumbi 9 - Chivabvu 22, 2011 pa2nd Stage Theatre.
Mansfield suffered a fatal pulmonary haemorrhage on 9 January 1923, after running up a flight of stairs.
Mansfield akarwara nechirwere chepulmonary haemorrhage musi wa9 Ndira 1923, mushure mekumhanya nemasitepisi.
Georgia selected their Junior Eurovision entry for 2008 using a national selection consisting of 9 songs.
Georgia yakasarudza kupinda kwavo kweJunior Eurovision ye2008 vachishandisa sarudzo yenyika ine nziyo 9.
Mass was performed on March 9 & 10, 2012 at the Adelaide Festival Theatre during the 2012 Adelaide Festival of Arts with Kristjan Järvi conducting.
Misa yakaitwa munaKurume 9 & 10, 2012 kuAdelaide Festival Theatre panguva ye2012 Adelaide Mutambo Wehunyanzvi naKristjan Järvi achiitisa.
It opened on 9 November 1671 and was almost twice the size of the Duke's Company's former theatre in Lincoln's Inn Fields.
Yakavhurwa musi wa9 Mbudzi 1671 uye yaive yakapetwa kaviri saizi yeDuke's Company yaimbova theatre muLincoln's Inn Fields.
The tour had 42 shows with a total attendance of 593,294 and a total gross of US $25.9 million.
Kushanya kwacho kwaiva neshoo 42 nehwerengedzo yevakapinda 593,294 uye hwerengedzo yeUS$25,9 mirioni.
Projection capability is possible either through front or rear projection onto a movie screen on batten 9, or onto the cyclorama using front projection.
Kugona kwekufungidzira kunogoneka kungave kuburikidza nemberi kana kumashure fungidziro pane bhaisikopo skrini pane batten 9, kana pa cyclorama uchishandisa kumberi fungidziro.
Tickets for the UK & Ireland Arena Tour initially went on pre - sale exclusively from the official website from 31 October, 9 am until 1 November midnight.
Matikiti eUK & Ireland Arena Tour akatanga atengeswa chete kubva pawebhusaiti yepamutemo kubva 31 Gumiguru, 9 am kusvika 1 Mbudzi pakati pehusiku.
The Australian V Festival tickets went on pre - sale for 24 hours, from 19 November, 9 am.
Matikiti eAustralia V Mutambo akatanga kutengeswa kwemaawa makumi maviri nemana, kubva 19 Mbudzi, 9 am.
Tickets for the Reworked Winter Tour went on pre - sale on 19 August 2009 at 9 am.
Matikiti eReworked Winter Tour akatanga kutengeswa musi wa19 Nyamavhuvhu 2009 na9 am.
Bradley died on November 9, 2006, at Mount Sinai Hospital in Manhattan, of complications from lymphocytic leukemia.
Bradley akafa muna Mbudzi 9, 2006, paMount Sinai Hospital muManhattan, nematambudziko kubva kulymphocytic leukemia.