NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

8: translation to Shona, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 8 to Shona

8

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 8 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 8 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 8 - [not found]

Examples: 8

On October 8, 2019, the college filed a Notice of Appeal appealing the case to the Ninth District Court of Appeals in Akron, Ohio.
Musi wa8 Gumiguru, 2019, koreji iyi yakamhan’ara Chiziviso cheKukwidzwa kwenyaya yacho kuDare Repfumbamwe reDare Repamusorosoro muAkron, Ohio.
World of Warcraft is a dominant MMOG with 8 - 9 million monthly subscribers worldwide.
World of Warcraft ndiyo inotonga MMOG ine 8 - 9 miriyoni pamwedzi vanyoreri pasi rese.
The US gamers spend more, however, spending about $3.8 billion overall on MMO games. $1.8 billion of that money is spent on monthly subscription fees.
Vatambi veUS vanopedza yakawanda, zvisinei, vachishandisa mari inosvika madhora mazana matatu nemazana masere emadhora pamitambo yeMMO. $ 1.8 bhiriyoni yemari iyoyo inoshandiswa pakubhadhara mari yemwedzi wega wega.
The jury trial on the remanded copyright issues began on March 8, 2010 before Judge Ted Stewart.
Kutongwa kwevatongi panyaya dzekodzero dzakadzoserwa kwakatanga munaKurume 8, 2010 pamberi peMutongi Ted Stewart.
On November 8, 2017, English UK hardcore producer Gammer released his remix of Superhuman on Monstercat.
Musi waMbudzi 8, 2017, mugadziri weChirungu UK hardcore Gammer akaburitsa remix yake yeSuperhuman paMonstercat.
In Albania, Xoxe purged all anti - Yugoslav forces from the PKSH central committee at a plenum of 26 February–8 March.
MuAlbania, Xoxe akabvisa mauto ese anorwisa Yugoslavia kubva kuPKSH central committee pamusangano we26 Kukadzi - 8 Kurume.
On 8 January 1996, a barge accidentally rammed Calypso and sank her in the port of Singapore.
Pana 8 Ndira 1996, chikepe chakakaruka netsaona Calypso ndokuinyudza pachiteshi chengarava cheSingapore.
A Sly and the Family Stone tribute took place at the 2006 Grammy Awards on February 8, 2006, at which Stone gave his first live musical performance since 1987.
Mutero weSly and the Family Stone wakaitwa pa2006 Grammy Awards musi wa8 Kukadzi 2006, apo Stone akapa mimhanzi yake yekutanga kubva 1987.
The L Word is an American - Canadian co - production television drama that aired on Showtime from January 18, 2004 to March 8, 2009.
The L Word mutambo wepaterevhizheni wekuAmerica - weCanada wakabuda paShowtime kubva muna Ndira 18, 2004 kusvika Kurume 8, 2009.
The series premiered on Showtime on January 18, 2004 and ran for a total of six seasons, airing its finale on March 8, 2009.
Iyi nhevedzano yakatanga kuratidzwa paShowtime muna Ndira 18, 2004 uye yakamhanya kwemwaka mitanhatu, ichiratidzira yekupedzisira kwayo munaKurume 8, 2009.
The third season of The L Word premiered on January 8, 2006 and ended on March 26, 2006.
Mwaka wechitatu weThe L Shoko wakatanga muna Ndira 8, 2006 ukapera munaKurume 26, 2006.
The L Word was renewed for a fifth season on March 8, 2007, and began filming in summer 2007.
Izwi L rakavandudzwa kwemwaka wechishanu munaKurume 8, 2007, uye rakatanga kutora firimu muzhizha ra2007.
The sixth and final season of The L Word aired from January 18, 2009 to March 8, 2009.
Mwaka wechitanhatu uye wekupedzisira weThe L Shoko rakaburitswa kubva muna Ndira 18, 2009 kusvika Kurume 8, 2009.
In 1972, the number 8 was retired for two players on the same day, in honor of catcher Bill Dickey and his protege, catcher Yogi Berra.
Muna 1972, nhamba yechisere yakaregedzerwa kuvatambi vaviri pazuva rimwe chete, mukuremekedza mutsigiri Bill Dickey uye mubatsiri wake, mutsigiri Yogi Berra.
The Slim Shady LP was recorded at Studio 8 at 430 8 Mile Road in Ferndale, Michigan.
Iyo Slim Shady LP yakarekodhwa paStudio 8 pa430 8 Mile Road muFerndale, Michigan.
On 8 May 2013, the Court of Appeals in Milan confirmed the four - year prison sentence, and extended the public office ban to five years.
Pana 8 Chivabvu 2013, Dare Redzimhosva muMilan rakasimbisa mutongo wemakore mana, uye rakawedzera kurambidzwa kwehofisi yeruzhinji kusvika makore mashanu.
During Evans' 2010 fanclub party on June 10, 2010, she debuted the first single from her sixth studio album, Stronger, which was released on March 8, 2011.
Munguva yeEvans '2010 fanclub bato musi waChikumi 10, 2010, akaita dehwe rekutanga kubva kune yake yechitanhatu studio album, Stronger, yakaburitswa munaKurume 8, 2011.
On 8 September 1879 Sir Louis Cavagnari, in charge of the mission in Kabul, was killed with his entire staff by rebelling Afghan soldiers.
Pana 8 Gunyana 1879 Sir Louis Cavagnari, aitungamira mishoni muKabul, akaurayiwa nevashandi vake vese nemasoja eAfghan aimukira.
A non - representative survey on the sexual behaviour of American students published in 1997 and based on questionnaires had a response rate of about 8–9%.
Ongororo isiri - mumiriri pamusoro pehunhu hwepabonde hwevadzidzi veAmerica yakaburitswa muna 1997 uye yakavakirwa pamibvunzo yakange ine mhinduro ye8 - 9%.
On September 8, 2016, Allred reached a settlement with the defense.
Musi waGunyana 8, 2016, Allred akasvika pakugadzirisana nedziviriro.
The film opened on November 4, 1988, and debuted at #1 at the North American box office grossing $4.8 million during its opening weekend.
Firimu iri rakavhurwa muna Mbudzi 4, 1988, uye rakatanga pa #1 kuNorth America box office richiita $4.8 miriyoni pakupera kwesvondo.
The film showed for the first time in Washington on 8 June 2007 and then in Los Angeles in the 20 June 2007.
Iyi firimu yakaratidza kekutanga muWashington musi wa8 Chikumi 2007 uyezve muLos Angeles muna Chikumi 20, 2007.
Black Sabbath was released on Friday the 13th, February 1970, and reached number 8 in the UK Albums Chart.
Black Sabbath yakaburitswa neChishanu 13 Kukadzi 1970, uye yakasvika nhamba 8 muUK Albums Chart.
After nearly a year in production, The Eternal Idol was released on 8 December 1987 and ignored by contemporary reviewers.
Mushure merinenge gore mukugadzirwa, The Eternal Idol yakaburitswa musi wa8 Zvita 1987 uye ikafuratirwa nevaongorori vemazuva ano.
Under pressure from their record label, the band released their seventeenth studio album, Cross Purposes, on 8 February 1994, under the Black Sabbath name.
Vachimanikidzwa kubva kune yavo rekodhi rekodhi, bhendi rakaburitsa albhamu yavo yechigumi nenomwe, Cross Purposes, musi wa8 Kukadzi 1994, pasi pezita reBlack Sabata.
The tour grossed $84.8 million, with 1,074,495 tickets sold from 74 shows.
Rwendo urwu rwakaita $84.8 miriyoni, nematikiti 1,074,495 akatengeswa kubva kumashoo makumi manomwe nemana.
The Devil You Know reached the top 10 in its first week of release, debuted at No. 8 on the Billboard 200 chart, with 30,000 copies sold.
Dhiyabhorosi Iwe Unoziva yakasvika pamusoro pegumi muvhiki yekutanga yekusunungurwa, yakatanga paNo. 8 paBillboard 200 chati, ine 30,000 makopi akatengeswa.
Sixty - four episodes of Only Fools and Horses, all written by John Sullivan, were broadcast on BBC1 from 8 September 1981 until 25 December 2003.
Zvikamu makumi matanhatu neina zveMapenzi chete neMabhiza, ese akanyorwa naJohn Sullivan, akatepfenyurwa paBBC1 kubva 8 Gunyana 1981 kusvika 25 Zvita 2003.
Newsted's first live performance with Metallica was at the Country Club in Reseda, California, November 8, 1986.
Kuitwa kweNewsted kwekutanga naMetallica kwaive kuNyika Club muReseda, California, Mbudzi 8, 1986.
31.7% of residents in Aston have no qualifications, higher than the Birmingham average of 20.8%.
31.7% yevagari muAston havana zvikwaniriso, zvakakwirira kudarika Birmingham avhareji ye20.8%.
Manufacturing accounted for 8% of employment within Birmingham in 2012, a figure beneath the average for the UK as a whole.
Kugadzira kwakaverengera 8% yebasa mukati meBirmingham muna 2012, nhamba iri pasi peavhareji yeUK yese.
Mike Inez married his fiancée Sydney Kelly on May 8, 2010 at the estate of Susan Silver, Alice in Chains' manager.
Mike Inez akaroora mudiwa wake Sydney Kelly muna Chivabvu 8, 2010 panzvimbo yaSusan Silver, Alice in Chains 'maneja.
On January 8, 2009, the streaming video service Crunchyroll began offering English subtitled episodes of the series.
Musi wa8 Ndira, 2009, iyo yekutepfenyura vhidhiyo sevhisi Crunchyroll yakatanga kupa Chirungu subtitled episodhi yeiyi nhevedzano.
The album was released digitally on January 24, 2019, with the physical version planned for release on March 8, 2019.
Iyo albhamu yakaburitswa mudhijitari muna Ndira 24, 2019, iine vhezheni yemuviri yakarongwa kuburitswa munaKurume 8, 2019.
On December 8, 2004, Damageplan was performing at the Alrosa Villa nightclub in Columbus, Ohio.
Musi waZvita 8, 2004, Damageplan airidza paAlrosa Villa nightclub muColumbus, Ohio.
Raimi directed Oz the Great and Powerful, which was released on March 8, 2013 by Walt Disney Pictures.
Raimi akatungamira Oz Mukuru uye Ane Simba, iyo yakaburitswa Kurume 8, 2013 neWalt Disney Mifananidzo.
The case came to trial a year later, on 8 November 2001.
Nyaya yacho yakazotongwa kwapera gore, musi wa8 Mbudzi 2001.
In 1980, The Lancer EX was introduced with a 1.8 - liter turbocharged inline - four option known as the 1800GSR and GT Turbo.
Muna 1980, The Lancer EX yakaunzwa ine 1.8 - litre turbocharged inline - ina sarudzo inozivikanwa se1800GSR neGT Turbo.
The raising of the additional €8.3 billion was effected partly by eliminating the year's dividend, saving €1.5 billion.
Kukwidziridzwa kwe8.3 bhiriyoni yekuwedzera kwakaitwa chikamu nekubvisa chikamu chegore, kuchengetedza € 1.5 bhiriyoni.
In November 2009, Fortinet had an initial public offering, wherein the company planned to raise $52.4 million through the sale of 5.8 million shares.
Muna Mbudzi 2009, Fortinet yaive nekutanga kupihwa neveruzhinji, umo kambani yakaronga kukwidza madhora 52.4 miriyoni kuburikidza nekutengeswa kwe5.8 miriyoni shares.
Historically Belgium has had a high public debt, which in 1993 peaked at 137.8% GDP.
Kubva kare Belgium yanga iine chikwereti cheveruzhinji, icho muna 1993 chakakwira pa137.8% GDP.
According to PROLADES, Belize was 64.6% Roman Catholic, 27.8% Protestant, 7.6% Other in 1971.
Maererano nePROLADES, Belize yaiva 64,6% yeRoman Catholic, 27,8% yePurotesitendi, 7,6% Zvimwe muna 1971.
Morono was scheduled to face Dhiego Lima on February 8, 2020 at UFC 247.
Morono akarongerwa kusangana naDhiego Lima muna Kukadzi 8, 2020 kuUFC 247.
On 28 June and 31 July 2017, and on 8–12 January 2018, he co - hosted Today with Kathie Lee and Hoda, filling in for Kathie Lee Gifford.
Pana 28 Chikumi uye 31 Chikunguru 2017, uye pa8 - 12 Ndira 2018, akabatirana Nhasi naKathie Lee naHoda, vachizadza Kathie Lee Gifford.
On September 8, 2016, Lauer conducted separate 30 - minute interviews with presidential candidates Hillary Clinton and Donald Trump.
Musi wa8 Gunyana 2016, Lauer akaita hurukuro dzakasiyana dzemaminitsi makumi matatu nevamiriri vemutungamiri wenyika, Hillary Clinton naDonald Trump.
On July 8, 2011, CBS News informed its employees that Smith would depart the network after twenty - five years.
Musi waChikunguru 8, 2011, CBS News yakazivisa vashandi vayo kuti Smith aizosiya network mushure memakore makumi maviri nemashanu.
On 8 November 2013, Logan went on CBS This Morning to apologize for an inaccurate 60 Minutes report about the Benghazi attack, which had aired on 27 October.
Pana 8 November 2013, Logan akaenda paCBS Mangwanani Ano kukumbira ruregerero nokuda kwekusakwana 60 Minutes report pamusoro pekurwisa kweBenghazi, iyo yakanga yatanga pa 27 October.
The Fortis I Cabinet held office from 28 March until 24 December 1905, a total of 271 days, or 8 months and 26 days.
Dare reCabinet reFortis I rakabata basa kubva musi wa28 Kurume kusvika 24 Zvita 1905, mazuva anosvika mazana maviri nemakumi manomwe nerimwe, kana kuti mwedzi misere nemazuva makumi maviri nematanhatu.
It played at the Stadio XXI Settembre - Franco Salerno, in Matera, which has a capacity of 8,500.
Yakaridzwa paStadio XXI Settembre - Franco Salerno, muMatera, iyo ine huwandu hwe8,500.
On December 8, 2020, a monolith structure was discovered near the town of Baasrode, East Flanders, Belgium.
Musi waZvita 8, 2020, chivakwa che monolith chakawanikwa padyo neguta reBaasrode, East Flanders, Belgium.
On December 8, 2020, a monolith was discovered in Beneden - Leeuwen in the province of Gelderland.
Musi waZvita 8, 2020, monolith yakawanikwa muBeneden - Leeuwen mudunhu reGelderland.
On December 8, 2020, a second Romanian monolith appeared in Vadu, on the shore of the Black Sea.
Musi waZvita 8, 2020, wechipiri wekuRomania monolith akaonekwa muVadu, pamhenderekedzo yeGungwa Dzvuku.
On December 8, 2020, a monolith structure was discovered near the town of Ayllón, Spain.
Musi waZvita 8, 2020, chivakwa che monolith chakawanikwa pedyo neguta reAyllón, Spain.
On December 8, 2020, a monolith was reported in a parking lot at Scripps Ranch Marketplace, San Diego.
Musi waZvita 8, 2020, monolith yakashumwa munzvimbo yekupaka paScripps Ranch Marketplace, San Diego.
On December 8, 2020, a monolith was found in Lansing.
Musi waZvita 8, 2020, monolith yakawanikwa muLansing.
On December 8, 2020, a gold - colored monolith appeared in the municipality of Chía in the department of Cundinamarca.
Musi waZvita 8, 2020, monolith ine ruvara rwegoridhe yakaonekwa mutaundi reChía mubazi reCundinamarca.
In July 2008, the band reunited for series of live shows in Tel Aviv, Israel, starting on July 8, 2008, marking the 60th birthday of Samy Birnbach.
Muna Chikunguru 2008, bhendi rakabatana zvakare kune akateedzana emitambo inoratidza muTel Aviv, Israel, kutanga munaChikunguru 8, 2008, ichicherekedza zuva rekuzvarwa kwaSamy Birnbach.
On November 8, 2015, it was announced that Minimal Compact would be reuniting for two dates in Israel in January 2016.
Musi waMbudzi 8, 2015, zvakaziviswa kuti Minimal Compact yaizosanganazve kwemazuva maviri muIsrael muna Ndira 2016.
On the 7th of February 2020 the ownership of the group shifted again when Vic Swerts and 3D Investors acquired 17% en 8% of the shares respectively.
Musi wa7 Kukadzi 2020 muridzi weboka akachinja zvakare apo Vic Swerts uye 3D Investors vakawana 17% en 8% yemashare zvichiteerana.
Neal next faced Frank Camacho on September 8, 2018 at UFC 228.
Neal akatevera kutarisana naFrank Camacho munaGunyana 8, 2018 paUFC 228.
The series finale aired on May 8, 2007, after the show was canceled by ABC.
Mutambo wekupedzisira wakaitwa muna Chivabvu 8, 2007, mushure mekunge mutambo wakadzimwa neABC.
On March 8, 2007, it was announced that George Lopez would join the Nick at Nite lineup.
Musi waKurume 8, 2007, zvakaziviswa kuti George Lopez aizobatana naNick paNite mutsara.
The Fortis II Cabinet held office from 24 December 1905 until 8 February 1906, a total of 46 days, or 1 month and 15 days.
Dare reFortis II rakabata basa kubva musi wa24 Zvita 1905 kusvika 8 Kukadzi 1906, mazuva makumi mana nematanhatu, kana mwedzi mumwe nemazuva gumi nemashanu.
USP Strong Iodine Tincture is defined in the NF as containing in each 100 mL, 6.8 to 7.5 gram of iodine, and 4.7 to 5.5 gram of potassium iodide.
USP Yakasimba Iodine Tincture inotsanangurwa muNF seine mune imwe neimwe 100 mL, 6.8 kusvika 7.5 gram yeiodine, uye 4.7 kusvika 5.5 gram ye potassium iodide.
The murder trial began May 7, 2007 – nearly a year - and - a - half after Ross' initial disappearance – with a jury of 8 women and 4 men.
Kutongwa kwemhondi kwakatanga Chivabvu 7, 2007 - rinenge gore nehafu mushure mekunyangarika kwaRoss kwekutanga - nejuri revakadzi vasere nevarume vana.