NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

7: translation to Shona, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 7 to Shona

7

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 7 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 7 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 7 - [not found]

Examples: 7

On May 7, 2019, Kyuhyun fulfilled his mandatory enlistment, marking the end of Super Junior's military services.
Musi waChivabvu 7, 2019, Kyuhyun akazadzisa kunyoreswa kwake, zvichiratidza kupera kwemauto eSuper Junior.
In 1995, the band sent a free 7″ record to everyone who signed up for the fan club promoted in the liner notes of their debut.
Muna 1995, bhendi yakatumira rekodhi yemahara 7 ″ kumunhu wese akasaina kirabhu yefani yakasimudzirwa mumanotsi ekutanga kwavo.
Within days of Antony's expulsion, on 7 January 49 BC, the senate reconvened.
Mukati memazuva ekudzingwa kwaAntony, musi wa7 Ndira 49 BC, dare reseneti rakasanganazve.
On December 7, 2015, in response to the 2015 San Bernardino attack, Trump further called for a temporary ban on any Muslims entering the country.
Musi waZvita 7, 2015, mukupindura kurwiswa kweSan Bernardino muna 2015, Trump yakawedzera kudaidzira kurambidzwa kwechinguva kune chero maMuslim anopinda munyika.
Iwo chaiwo mari inowanikwa kubva mumitambo yepamhepo uye masocial network yakapfuura US$7 bhiriyoni muna 2010.
SCO appealed the district court judgment to the United States Court of Appeals for the Tenth Circuit on July 7, 2010.
SCO yakakwidza mutongo wedare reruwa kuUnited States Court of Appeals yeTenth Circuit musi waChikunguru 7, 2010.
In the 2017 tax year, OpenAI spent US$7.9 million, or a quarter of its functional expenses, on cloud computing alone.
Mugore remutero ra2017, OpenAI yakashandisa US$7.9 miriyoni, kana chikamu chimwe muzvina chemari yayo yekushandisa, pacloud computing chete.
The second part, officially titled Gravity II Tour, began in Los Angeles on October 11, 2019, and will conclude in San Diego on December 7, 2019.
Chikamu chechipiri, chakanzi Gravity II Tour, chakatanga muLos Angeles muna Gumiguru 11, 2019, uye chichapera muSan Diego muna Zvita 7, 2019.
The Soviet allies blockaded their borders with Yugoslavia; there were 7,877 border incidents.
Vabatsiri veSoviet vakavhara miganhu yavo neYugoslavia; paiva nezviitiko zvinosvika 7,877 zvepabhodha.
The review aggregator website Rotten Tomatoes reported an approval rating of 50% with an average rating of 5.7/10, based on 175 reviews.
Iyo yekuongorora aggregator webhusaiti Rotten Tomatoes yakashuma chiyero chemvumo che50% neavhareji chiyero che5.7/10, zvichibva paongororo zana nemakumi manomwe neshanu.
On July 7, 2007 Stone made a short appearance with the Family Stone at the San Jose Summerfest.
Musi waChikunguru 7, 2007 Stone akaita chitarisiko chipfupi neDombo reMhuri paSan Jose Summerfest.
On Labor Day, September 7, 2009, Stone appeared at the 20th annual African Festival of the Arts in Chicago, Ill.
PaZuva Revashandi, Gunyana 7, 2009, Stone akaonekwa pamutambo wepagore weAfrican Festival of the Arts muChicago, Ill.
Cotten reprised his role as Holly Martins in the one - hour Theatre Guild on the Air radio adaptation of The Third Man on 7 January 1951.
Cotten akadzokorora basa rake saHolly Martins muawa imwe yeTheatre Guild paAir radio adapta yeMunhu Wechitatu musi wa7 Ndira 1951.
In 2017, Forbes magazine ranked the Yankees as the most valuable MLB team at $3.7 billion, up 9% from 2016, with the average MLB team worth $1.54 billion.
Muna 2017, magazini yeForbes yakaisa maYankees sechikwata chakanyanya kukosha cheMLB pamadhora mazana matatu nemazana manomwe emadhora, zvichikwira 9% kubva muna 2016, neavhareji MLB timu inokosha madhora bhiriyoni 1.54.
On Friday, June 14, 2019, HSN ceased its 24/7 live broadcasting model.
NeChishanu, Chikumi 14, 2019, HSN yakamisa modhi yayo yekutepfenyura 24/7.
On 7 June 2016, after the campaign for the local elections, Berlusconi was hospitalized to the San Raffaele Hospital in Milan because of heart problems.
Pana 7 June 2016, mushure mekutsvaga kwesarudzo dzemunharaunda, Berlusconi akaiswa muchipatara kuSan Raffaele Hospital muMilan nekuda kwematambudziko emwoyo.
Kelis released her debut studio album Kaleidoscope with Virgin Records on December 7, 1999.
Kelis akaburitsa rake rekutanga studio studio Kaleidoscope ine Mhandara Records muna Zvita 7, 1999.
Disraeli made his maiden speech in Parliament on 7 December 1837.
Disraeli akaita hurukuro yake yekutanga muParamende musi wa7 Zvita 1837.
The film was released on October 7, 1977 in 198 theaters and earned $1.9 million on its opening weekend.
Iyi firimu yakaburitswa muna Gumiguru 7, 1977 mumitambo yemitambo ye198 uye yakawana $ 1.9 miriyoni pakupera kwesvondo.
Rotten Tomatoes gave the film an approval rating of 86% based on 65 reviews; the average rating is 7.28/10.
Madomasi akaora akapa firimu chiyero chemvumo che86% zvichibva paongororo makumi matanhatu neshanu; chiyero cheavhareji i7.28/10.
At Parli Brasil, every speaker speaks for 7 minutes, with 15 seconds of tolerance after that.
PaParli Brasil, mukurukuri wese anotaura kwemaminetsi manomwe, aine masekonzi gumi nemashanu ekushivirira mushure meizvozvo.
On April 7, 2010, Kaufman confirmed that a PG - 13 remake of The Toxic Avenger was happening and will be produced by Akiva Goldsman.
Musi waApril 7, 2010, Kaufman akasimbisa kuti PG - 13 remake yeThe Toxic Avenger yakanga iri kuitika uye ichagadzirwa naAkiva Goldsman.
Niwin graduated grade 7 from Trai Kham School and went on to complete secondary education from Suankularb Wittayalai School.
Niwin akapedza giredhi 7 paTrai Kham School uye akaenderera mberi nekupedza dzidzo yesekondari kubva kuSuankularb Wittayalai School.
This section was replaced for the Republic of Ireland by section 7 of the Defamation Act, 1961.
Ichi chikamu chakatsiviwa cheRepublic of Ireland nechikamu 7 cheDefamation Act, 1961.
On 7 March 2017, Black Sabbath announced their disbandment through posts made on their official social media accounts.
Musi wa7 Kurume 2017, Black Sabbath yakazivisa kubviswa kwavo kuburikidza nezvinyorwa zvakaitwa pamaakaundi avo epamutemo enhau.
The album was re - released, with bonus content, on 7 February 2011.
Iyo albhamu yakaburitswa zvakare, iine bhonasi zvemukati, musi wa7 Kukadzi 2011.
Dehumanizer was rereleased on 7 February 2011.
Dehumanizer yakaburitswa zvakare musi wa 7 Kukadzi 2011.
Barrymore grew up on Poinsettia Place in West Hollywood until the age of 7, when she moved to Sherman Oaks.
Barrymore akakurira paPoinsettia Nzvimbo muWest Hollywood kusvika pazera re7, paakatamira kuSherman Oaks.
His musical career began aged 7, when he started taking piano lessons.
Basa rake remimhanzi rakatanga aine makore manomwe, paakatanga kutora zvidzidzo zvepiyano.
Sabotage was released on 28 June 1975 and peaked at number 7 in the United Kingdom and at number 28 in the United States.
Sabotage yakaburitswa musi wa28 Chikumi 1975 uye yakakwira pa7 muUnited Kingdom uye panhamba 28 muUnited States.
In February 2018, Cumulus Media signed Wilson as the new host of its Nashville Morning News show on News Talk radio station SuperTalk 99.7 WWTN - FM.
Muna Kukadzi 2018, Cumulus Media yakasaina Wilson semutambi mutsva weNashville Morning News show paNews Talk radio station SuperTalk 99.7 WWTN - FM.
Wallace appeared as a guest on the popular radio quiz show Information Please on February 7, 1939, when he was in his last year at the University of Michigan.
Wallace akaoneka semuenzi paredhiyo quiz show Ruzivo Ndokumbirawo musi wa7 Kukadzi 1939, apo aive mugore rake rekupedzisira paYunivhesiti yeMichigan.
Meanwhile, between 7 and 14 August 1983, the band used the National Exhibition Centre, in Birmingham, England, to rehearse.
Zvichakadaro, pakati pa7 na14 August 1983, boka racho rakashandisa National Exhibition Center, muBirmingham, England, kudzidzira.
On 7 July 1220, in the 50th jubilee year of his death, Becket's remains were moved from this first tomb to a shrine in the recently completed Trinity Chapel.
Musi wa7 Chikunguru 1220, mugore rechimakumi mashanu rejubheri rekufa kwake, zvisaririra zvaBecket zvakatamiswa kubva muguva rekutanga iri kuenda kunzvimbo inoera muTrinity Chapel ichangobva kupera.
Cantrell's debut solo album, Boggy Depot, was released on April 7, 1998, and published by Cantrell's Boggy Bottom Publishing company.
Cantrell's debut solo album, Boggy Depot, yakaburitswa muna Kubvumbi 7, 1998, uye yakaburitswa neCantrell's Boggy Bottom Publishing kambani.
On December 6 and 7, 2019, Cantrell performed two sold - out solo concerts at the Pico Union Project in Los Angeles.
Musi waZvita 6 na7, 2019, Cantrell akaita makonzati maviri akatengeswa ega paPico Union Project muLos Angeles.
31.7% of residents in Aston have no qualifications, higher than the Birmingham average of 20.8%.
31.7% yevagari muAston havana zvikwaniriso, zvakakwirira kudarika Birmingham avhareji ye20.8%.
Finding North was released on Region 1 DVD on March 7, 2000.
Kuwana Maodzanyemba kwakaburitswa paRegion 1 DVD munaKurume 7, 2000.
Burneze Geordie Girl was named the Best Puppy in Show at the National Terrier Club show on 7 April 2015.
Burneze Geordie Musikana akatumidzwa zita rekuti Best Puppy in Show paNational Terrier Club show musi wa7 Kubvumbi 2015.
In Birmingham, 60.4% of the population was aged between 16 and 74, compared to 66.7% in England as a whole.
MuBirmingham, 60.4% yehuwandu yaive pakati pemakore gumi nematanhatu ne74, zvichienzaniswa ne66.7% muEngland yese.
In 2007 a CD compilation of both 7 - inch releases of the pre - Sleep band Asbestosdeath was released on Southern Lord Records.
Muna 2007 CD inosanganiswa yeese 7 - inch yakaburitswa yepre - Kurara bhendi Asbestosdeath yakaburitswa paSouthern Lord Records.
Redknapp returned to Portsmouth on 7 December 2005 with the club threatened by relegation to the Championship, although not in the relegation zone.
Redknapp akadzokera kuPortsmouth musi wa 7 Zvita 2005 kirabhu ichityisidzirwa nekudzikiswa kuChikwata cheChikwata, kunyangwe chisiri munharaunda.
A new series of Tattoo Fixers started on 7 December 2016.
Iyo nyowani nyowani yeTattoo Fixers yakatanga musi wa7 Zvita 2016.
Outsourced production work was done by Wang Film Productions/Cuckoo's Nest Studios and, only for Season 7, by Toei Animation.
Basa rekugadzira rekunze rakaitwa neWang Film Productions/Cuckoo's Nest Studios uye, yeMwaka wechinomwe chete, naToei Animation.
On May 7, 1996, The Great Southern Trendkill was released.
Pana May 7, 1996, The Great Southern Trendkill yakabudiswa.
Phish does a live cover on track 6 of disc 3 of Live Phish Vol. 7.
Phish anoita chivharo chinorarama pa track 6 ye disc 3 ye Live Phish Vol. 7.
Something Wicked This Way Comes was released on July 7, 1998.
Chimwe Chinhu Chakaipa Nenzira Iyi Chinouya chakaburitswa munaChikunguru 7, 1998.
On 7 February 2013, Theo Paphitis said that he would be leaving Dragons' Den due to other commitments.
Pana 7 Kukadzi 2013, Theo Paphitis akati aizobva paDragons 'Den nekuda kwezvimwe zvisungo.
The Millennium Dome raid was an attempted robbery of the Millennium Dome's diamond exhibition in Greenwich, South East London occurring on 7 November 2000.
Kurwisa kweMillenium Dome kwaive kuedza kuba kwechiratidziro chedhaimani cheMillennium Dome muGreenwich, South East London chakaitika musi wa7 Mbudzi 2000.
It was attempted again on 7 July in Aylesford, Kent.
Yakayedzwa zvakare muna Chikunguru 7 muAylesford, Kent.
The site, which consists of approximately 42.7 hectares, was favoured by the community and public opinions gathered at open house sessions.
Nzvimbo iyi, ine mahekita angangoita 42.7, yakafarirwa nenharaunda uye pfungwa dzeveruzhinji dzakaungana pamisangano yakavhurika.
The length of the decollated shell measures 16 mm, its diameter 7 mm.
Kureba kwegoko rakasvibiswa rinoyera 16 mm, dhayamita 7 mm.
According to PROLADES, Belize was 64.6% Roman Catholic, 27.8% Protestant, 7.6% Other in 1971.
Maererano nePROLADES, Belize yaiva 64,6% yeRoman Catholic, 27,8% yePurotesitendi, 7,6% Zvimwe muna 1971.
The Association of Religion Data Archives estimates there were 7,776 Baháʼís in Belize in 2005, or 2.5% of the national population.
The Association of Religion Data Archives inofungidzira kuti kwaiva ne7,776 Baháʼís muBelize muna 2005, kana 2,5% yehuwandu hwevanhu.
On August 7, 2014, ABC announced that it would relaunch its radio network division, ABC Radio, on January 1, 2015.
Musi waNyamavhuvhu 7, 2014, ABC yakazivisa kuti yaizotangisa nhepfenyuro yayo yeredhiyo, ABC Radio, muna Ndira 1, 2015.
A majority of the 7,500 weekly newspapers across the United States continue to depend upon these community correspondents for help in reporting local news.
Ruzhinji rwemapepanhau evhiki nevhiki anosvika 7,500 muUnited States yose anoenderera mberi achivimba nevanyori vemunharaunda iyi kuti vawane rubatsiro mukushuma nhau dzemunharaunda.
Joe Morton had heard of an intelligence mission slated to begin on October 7 and persuaded the Dawes team to let him join them.
Joe Morton akanga anzwa nezvebasa rehungwaru raitarisirwa kutanga muna Gumiguru 7 uye akakurudzira timu yeDawes kuti imusiye abatane navo.
On December 7, 2020, a monolith appeared outside of a lighting store in Kristiansand.
Musi waZvita 7, 2020, monolith yakaonekwa kunze kwechitoro chemwenje muKristiansand.
On January 7,2021 a monolith was discovered in Edmonton, Alberta’s Capital City.
Musi waNdira 7, 2021 monolith yakawanikwa muEdmonton, Alberta's Capital City.
On December 7, 2020, another mysterious monolith was discovered in Manitoba which resembles the monolith found in Utah.
Musi waZvita 7, 2020, imwe monolith isinganzwisisike yakawanikwa muManitoba yakafanana nemonolith inowanikwa muUtah.
On December 7, 2020, a monolith was found in Joshua Tree National Park.
Musi waZvita 7, 2020, monolith yakawanikwa muJoshua Tree National Park.
On December 7, 2020, a monolith was found outside Albuquerque.
Musi waZvita 7, 2020, monolith yakawanikwa kunze kweAlbuquerque.
On December 7, 2020, a monolith structure was found in Panama City, outside of JW Marriott Panama.
Musi waZvita 7, 2020, chivakwa che monolith chakawanikwa muPanama City, kunze kweJW Marriott Panama.
Studio 100 is a Belgium based production company with four television channels, four animation studios and 7 theme parks around the world.
Studio 100 ikambani yekugadzira yeBelgium ine zviteshi zvina zveterevhizheni, masitudiyo mana emakapopopu uye mapaki manomwe pasirese.
On October 7, 2009 the bank went public in the São Paulo Stock Exchange, also issuing ADRs in the NYSE.
Musi wa7 Gumiguru, 2009 bhangi rakaenda kuruzhinji muSão Paulo Stock Exchange, richiburitsawo maADR muNYSE.