NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

6: translation to Shona, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 6 to Shona

6

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 6 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 6 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 6 - [not found]

Examples: 6

On July 6, 1900, Wyatt's brother Warren was shot and killed in a saloon in Willcox, Arizona.
Musi waChikunguru 6, 1900, mukoma waWyatt Warren akapfurwa akaurayiwa musaloon muWilcox, Arizona.
On February 6, 2018, Wynn stepped down as CEO of Wynn Resorts amid accusations of sexual misconduct including harassment, assault, and coercion.
Musi waKukadzi 6, 2018, Wynn akasiya chigaro seMutungamiriri weWynn Resorts pakati pekupomerwa hupombwe hunosanganisira kushungurudzwa, kurova uye kumanikidza.
On October 15, 1998, Wynn opened the even more opulent Bellagio, a $1.6 billion resort considered among the world's most spectacular hotels.
Pana Gumiguru 15, 1998, Wynn akavhura iyo yakatonyanya kutsvinda Bellagio, nzvimbo yekutandarira yemadhora bhiriyoni 1.6 inoonekwa pakati pemahotera anoshamisa kwazvo pasi rose.
Under the direction of Steve Wynn, Wynn Resorts acquired Jeff Koons's Tulips at auction in November 2012 for approximately $33.6 million.
Pasi pekutungamirwa naSteve Wynn, Wynn Resorts yakawana Jeff Koons's Tulips paauction muna Mbudzi 2012 nemari inosvika madhora mazana matatu nemazana matanhatu emadhora.
On 6 October, Mumbai Sessions Court extended Chakraborty's judicial remand until 20 October, but a day later she was granted bail by the Bombay High Court.
Musi wa 6 Gumiguru, Mumbai Sessions Court yakawedzera Chakraborty dare redzimhosva kusvika 20 Gumiguru, asi zuva rakatevera akapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso neBombay High Court.
McNair's contract at USC expired June 30, 2010 and was not renewed after 6 years.
Kondirakiti yaMcNair kuUSC yakapera June 30, 2010 uye haina kuvandudzwa mushure memakore matanhatu.
Francis E. Dec was born in New York on January 6, 1926.
Francis E. Dec akaberekerwa muNew York musi waJanuary 6, 1926.
On 6 March 1953, Stalin's death was announced, as was the new leadership.
Pa 6 Kurume 1953, kufa kwaStalin kwakaziviswa, sezvakaita hutungamiriri hutsva.
On Rotten Tomatoes, Big Eyes holds a rating of 72%, based on 190 reviews, with an average rating of 6.7/10.
PaMadomasi Akaora, Maziso Makuru ane chiyero che72%, zvichibva paongororo zana nemakumi mapfumbamwe, neavhareji ye6.7/10.
Shivaji was crowned king of Maratha Swaraj in a lavish ceremony on 6 June 1674 at Raigad fort.
Shivaji akagadzwa kuva mambo weMaratha Swaraj mumhemberero huru musi wa 6 Chikumi 1674 paRaigad fort.
The following summary of Trotsky's role in 1917 was written by Stalin in Pravda, 6 November 1918.
Iyi pfupiso inotevera yebasa raTrotsky muna 1917 yakanyorwa naStalin muPravda, 6 Mbudzi 1918.
On Rotten Tomatoes, the film holds an approval rating of 89% based on 18 reviews, with a weighted average rating of 6.6/10.
PaMadomasi Akaora, firimu rine mvumo ye89% zvichibva paongororo gumi nesere, ine huremu hweavhareji ye6.6/10.
On June 6, 2008, Floyd Mayweather, Jr. announced his first of many subsequent retirements from boxing, effectively ending talk of a rematch.
Musi waChikumi 6, 2008, Floyd Mayweather, Jr. akazivisa kusiya kwake kwekutanga pane kwakawanda kwakazotevera kusiya tsiva, achipedza kutaura nezvemutambo wetsiva.
Psoriasis affects about 6.7 million Americans and occurs more frequently in adults.
Psoriasis inobata vanenge mamiriyoni 6.7 vekuAmerica uye inowanzoitika kune vanhu vakuru.
On September 6, 2007, Nas performed at a free concert for the Virginia Tech student body and faculty, following the school shooting there.
Musi waGunyana 6, 2007, Nas akaita konzati yemahara yeVirginia Tech vadzidzi veboka nevadzidzisi, zvichitevera kupfura kwechikoro ikoko.
From 2006 to 2012, the Gambian economy grew annually at a rate of 5–6% of GDP.
Kubva 2006 kusvika 2012, hupfumi hweGambia hwakakura gore negore nechiyero che5 - 6% yeGDP.
The trial ended on September 11, 2007, after three hours of jury deliberation, with a verdict awarding the plaintiffs $6.5 million in damages.
Kutongwa kwakapera musi waGunyana 11, 2007, mushure memaawa matatu ekukurukura kwevatongi, nemutongo wakapa vamhan'ari $6.5 miriyoni mukukuvadza.
On 6 January 2015, British tabloid The Sun reported that Fry would marry his partner, comedian Elliott Spencer.
Pana 6 Ndira 2015, British tabloid The Sun yakashuma kuti Fry aizoroora mumwe wake, mutambi Elliott Spencer.
Vilma officially retired from football, and was honored by the Saints before their home game on December 6, 2015.
Vilma akasiya nhabvu zviri pamutemo, uye akaremekedzwa neVatendi mutambo wavo wepamba usati wasvika 6 Zvita 2015.
This is the complete episode list for the U.S. TV series Mr. Belvedere, which spanned 6 seasons.
Urwu ndirwo runyorwa rwezvikamu zveUS TV series Mr. Belvedere, iyo yakatora mwaka 6.
The show left ABC on March 6, 1987, and was briefly replaced by the first season of The Charmings two weeks later.
Iyo showa yakasiya ABC munaKurume 6, 1987, uye yakatsiviwa muchidimbu nemwaka wekutanga weThe Charmings mavhiki maviri gare gare.
On November 6, Super Junior held a press conference where they spoke about their eighth album, Play, released on the same day.
Musi wa6 Mbudzi, Super Junior vakaita musangano nevatori venhau apo vakataura nezve dambarefu ravo rechisere, Play, rakaburitswa zuva rimwe chetero.
This section was repealed by Part I of Schedule 6 to the Northern Ireland Constitution Act 1973.
Ichi chikamu chakabviswa neChikamu I cheSchedule 6 kuNorthern Ireland Constitution Act 1973.
On March 6, 2012, he announced that he changed his name from Malice to No Malice.
Musi waKurume 6, 2012, akazivisa kuti akachinja zita rake kubva kuMalice kuenda kuNo Malice.
On June 6, 2003, SCO held a press conference in which it revealed a second amendment to the asset purchase agreement between Novell and Santa Cruz Operation.
Musi waChikumi 6, 2003, SCO yakaita musangano wevatori venhau umo yakaratidza kugadziridzwa kwechipiri kuchibvumirano chekutenga asset pakati peNovell neSanta Cruz Operation.
Novell removed the lawsuit to the Federal court system on February 6, 2004.
Novell akabvisa mhosva kuFederal court system muna Kukadzi 6, 2004.
When the day was over, Democrats won 6,000 votes, overall, which was sizable given that the Fusion Party won 5,000 votes just two years prior.
Zuva parakanga rapera, maDemocrats akahwina mavhoti zviuru zvitanhatu, zvakazara, izvo zvaive zvakakura zvakapihwa kuti Bato reFusion rakakunda mavhoti zviuru zvishanu makore maviri apfuura.
The film has a 54% rating on Rotten Tomatoes, based on reviews by 78 critics, with an average of 5.6/10.
Iyi firimu ine chiyero che54% paMadomasi Akaora, zvichibva pawongororo yevatsoropodzi makumi manomwe nesere, neavhareji ye5.6/10.
The second season aired from April 6 to September 21, 2020.
Mwaka wechipiri wakaburitswa kubva Kubvumbi 6 kusvika Gunyana 21, 2020.
The Axis powers invaded the Kingdom of Yugoslavia on 6 April 1941.
Masimba eAxis akapinda muHumambo hweYugoslavia musi wa6 Kubvumbi 1941.
The first script reading for the drama was held on September 6, 2018 at the SBS Ilsan Production Center with the attendance of cast and crew.
Yekutanga script kuverenga yedhirama yakaitwa munaGunyana 6, 2018 paSBS Ilsan Production Center nekuuya kwevatambi nevashandi.
On December 6, 2009, Stone signed a new recording contract with the LA - based Cleopatra Records and on August 16, 2011, I'm Back!
Musi waZvita 6, 2009, Stone akasaina chibvumirano chitsva chekurekodha neLA - based Cleopatra Records uye muna Nyamavhuvhu 16, 2011, Ndadzoka!
The Real L Word, a reality television series produced by Chaiken, aired on Showtime from June 20, 2010 to September 6, 2012.
The Real L Shoko, terevhizheni chaiyo inoburitswa naChaiken, yakaburitswa paShowtime kubva Chikumi 20, 2010 kusvika Gunyana 6, 2012.
Todd died on 6 May 1993 from a stroke, aged 86.
Todd akafa musi wa 6 Chivabvu 1993 nesitiroko, aine makore makumi masere nematanhatu.
The fast - track trial opened on 6 April and was adjourned until 31 May.
Kutongwa kwechimbi - chimbi kwakavhurwa musi wa6 Kubvumbi uye kwakamiswa kusvika 31 Chivabvu.
On December 6, 2005, Evans released the compilation album Feels Like Home through Cracker Barrel stores.
Musi waZvita 6, 2005, Evans akaburitsa dambarefu rekubatanidza Inonzwa SeKumba kuburikidza nezvitoro zveCracker Barrel.
On September 6, 2016, the prosecution filed a motion to introduce thirteen other accusers to show a method of operation.
Musi wa6 Gunyana 2016, muchuchisi akaendesa chikumbiro chekuti vamwe vapomeri gumi nevatatu varatidze nzira yekushandisa.
Jane Doe No. 6 was a witness for the prosecution and was the only one of the thirteen Jane Does that O'Neil allowed to testify.
Jane Doe Nhamba 6 aive chapupu chemuchuchisi uye ndiye ega wevane gumi nematatu Jane Doe uyo O'Neil akabvumidzwa kupupura.
On October 6, 2015, Goins filed a lawsuit against Cosby.
Musi waGumiguru 6, 2015, Goins akamhan'arira Cosby.
It was released on 6 April 2020 online on Iflix.
Yakaburitswa musi wa 6 Kubvumbi 2020 pamhepo paIflix.
This section was replaced for the Republic of Ireland by section 6 of the Defamation Act, 1961.
Ichi chikamu chakatsiviwa cheRepublic of Ireland nechikamu 6 cheDefamation Act, 1961.
The band began a world tour in January 1974, which culminated at the California Jam festival in Ontario, California, on 6 April 1974.
Bhendi rakatanga rwendo rwepasirese muna Ndira 1974, rwakazoguma paCalifornia Jam mutambo muOntario, California, musi wa6 Kubvumbi 1974.
Deen Castronovo was born in the city of Westminster, California and started drumming at the age of 6. He grew up in Keizer, Oregon.
Deen Castronovo akaberekerwa muguta reWestminster, California uye akatanga kuridza ngoma pazera remakore 6. Akakurira muKeizer, Oregon.
On May 6, 2005, Audioslave played a free show in Havana, Cuba.
Musi waChivabvu 6, 2005, Audioslave yakaridza shoo yemahara muHavana, Cuba.
On October 6, 2009, Cornell made a surprise appearance during a Pearl Jam concert at the Gibson Amphitheater in Los Angeles.
Musi waGumiguru 6, 2009, Cornell akaita chitarisiko chinoshamisa panguva yekonzati yePearl Jam paGibson Amphitheatre muLos Angeles.
John Birch died on November 6, 2000 at the age of 78. John Carling decided to continue with the company with the help of master guitar builder Laz Gajic.
John Birch akafa musi waNovember 6, 2000 pazera remakore 78. John Carling akasarudza kuenderera mberi nekambani nerubatsiro rwenyanzvi yekugadzira gitare Laz Gajic.
Newsted has played up to 25 basses in all, including 6, 10 and 12 - string bass which were used for specific parts.
Newsted yakaridza mabhesi anosvika makumi maviri neshanu mune ese, kusanganisira 6, 10 uye 12 - tambo mabhesi ayo aishandiswa kune chaiwo zvikamu.
On February 6, 2019, Cantrell performed a two - song acoustic set for BMG's Pre - Grammy Party at the No Name bar in Los Angeles.
Musi waKukadzi 6, 2019, Cantrell akaita rwiyo - mbiri - acoustic seti yeBMG's Pre - Grammy Party paNo Name bar muLos Angeles.
On December 6 and 7, 2019, Cantrell performed two sold - out solo concerts at the Pico Union Project in Los Angeles.
Musi waZvita 6 na7, 2019, Cantrell akaita makonzati maviri akatengeswa ega paPico Union Project muLos Angeles.
On October 6, 2009, Cantrell joined Pearl Jam during their concert at the Gibson Amphitheater in Los Angeles.
Musi waGumiguru 6, 2009, Cantrell akabatana naPearl Jam panguva yekonzati yavo paGibson Amphitheatre muLos Angeles.
On 6 June 2008, it was announced in a statement on behalf of Osbourne that she has decided to step down as an X Factor judge after four series on the show.
Pana 6 June 2008, zvakaziviswa mune chirevo chakamiririra Osbourne kuti afunga kusiya pasi semutongi weX Factor mushure mezvikamu zvina pakuratidzira.
Rhoads was born on December 6, 1956, in Santa Monica, California, the youngest of three children.
Rhoads akaberekwa muna Zvita 6, 1956, muSanta Monica, California, gotwe pavana vatatu.
Since the premiere of the first animated adaptation in 1968, a new anime series has been produced in each decade, with 6 adaptations so far.
Kubva pakatanga kugadziridzwa yekutanga animated muna 1968, mutsva anime akateedzana akagadzirwa mumakore gumi ega ega, aine matanhatu akagadziridzwa kusvika zvino.
On March 6, 2017, he performed in a concert celebrating the music of Aretha Franklin at Carnegie Hall.
Musi waKurume 6, 2017, akaita konzati yekupemberera mimhanzi yaAretha Franklin kuCarnegie Hall.
The inquiry was expected to report in late 2009 but was delayed until after the general election on 6 May 2010.
Ongororo iyi yaitarisirwa kuziviswa mukupera kwa2009 asi yakanonoka kusvika mushure mesarudzo dzemusi wa 6 Chivabvu 2010.
The HZ / SRO Series is a variety of passive designs of humbucking and single coil pickups, as well as bass models for 4, 5, and 6 string basses.
Iyo HZ / SRO Series ndeye akasiyana madhizaini ekuhumbucking uye imwechete coil pickups, pamwe nemabass modhi ye4, 5, uye 6 tambo mabhesi.
On August 6, 2016, a hologram of the singer, created by Eyellusion, made its live debut at the Wacken Open Air Festival.
Musi waNyamavhuvhu 6, 2016, hologram yemuimbi, yakagadzirwa naEyellusion, yakaita dhipatimendi rayo rekutanga paWacken Open Air Festival.
The plot unfolds across a time span of over 6,000 years.
Chirongwa ichi chinoitika mukati menguva yemakore anopfuura 6,000.
Kainulainen plays Ibanez 6 string basses and uses Ampeg amplifiers.
Kainulainen anoridza Ibanez 6 tambo mabhesi uye anoshandisa Ampeg amplifiers.
Phish does a live cover on track 6 of disc 3 of Live Phish Vol. 7.
Phish anoita chivharo chinorarama pa track 6 ye disc 3 ye Live Phish Vol. 7.
In Series 6, Episode 2, an entrepreneur rejected a £255,000 investment for 40% equity in Diamond Geezer, an online jewellery retailer.
MuSeries 6, Episode 2, muzvinabhizimusi akaramba kuisirwa mari kwe£255,000 ne40% yakaenzana muDiamond Geezer, mutengesi wezvishongo zvepamhepo.
On 6 February 2017, it was announced that Hodges had been diagnosed with oesophageal cancer.
Musi wa 6 Kukadzi 2017, zvakaziviswa kuti Hodges akabatwa nekenza yesophageal.
The Celeste was originally available with 1.4 - and 1.6 - liter options, while a bigger 2.0 - liter model was added later.
Iyo Celeste yakatanga kuwanikwa ne 1.4 - uye 1.6 - lita sarudzo, nepo hombe 2.0 - litre modhi yakawedzerwa gare gare.
With an overall market share of 21.6%, AG Insurance was in 2014 the leader on the Belgian insurance market.
Iine chikamu chemusika chakazara che21.6%, AG Inishuwarenzi yaive muna 2014 mutungamiri pamusika weinishuwarenzi yeBelgian.
On 30 September 2008 the Belgian, French and Luxembourg governments said they would put in €6.4bn to keep Dexia afloat.
Musi wa30 Gunyana 2008 hurumende dzeBelgian, French neLuxembourg dzakati dzaizoisa mu6.4bn kuti Dexia irambe ichinyura.