NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

5: translation to Shona, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 5 to Shona

5

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 5 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 5 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 5 - [not found]

Examples: 5

Tracheobronchial injury, an injury to the airways, occurs within 2.5 cm of the carina 60% of the time.
Tracheobronchial kukuvadzwa, kukuvadzwa kumhepo, kunoitika mukati me2.5 cm ye carina 60% yenguva.
However, cigarette smokers have a lifetime increased risk for head and neck cancers that is 5 - to 25 - fold increased over the general population.
Zvisinei, vanoputa fodya vane ngozi yeupenyu hwose yekenza yemusoro nemutsipa iyo 5 - kusvika 25 - yakawedzera pamusoro pehuwandu hwevanhu.
A 2010 review concluded that the combination of cetuximab and platin/5 - fluorouracil should be considered the current standard first - line regimen.
Ongororo yemuna 2010 yakagumisa kuti kusanganiswa kwecetuximab uye platin/5 - fluorouracil kunofanirwa kutorwa seyezvino chiyero chekutanga mutsara regimen.
The left main bronchus is smaller in caliber but longer than the right, being 5 cm long.
Iyo yekuruboshwe huru bronchus idiki mu caliber asi yakareba kupfuura yerudyi, ichiva 5 cm kureba.
In 0.1 to 5% of people there is a right superior lobe bronchus arising from the main stem bronchus prior to the carina.
Mu 0.1 kusvika 5% yevanhu mune right superior lobe bronchus inobva pahombe stem bronchus pamberi pe carina.
Standard Poodles in UK, Denmark and USA/Canada surveys had a median lifespan of 11.5 to 12 years.
Standard Poodles muUK, Denmark uye USA/Canada ongororo dzaive nepakati pehupenyu hwemakore gumi nerimwe neshanu kusvika gumi nemaviri.
Miniature and Toy Poodles in UK surveys had median lifespans of 14 to 14.5 years.
Miniature uye Toy Poodles muUK ongororo yaive nehupenyu hwepakati pemakore gumi nemana kusvika gumi nemana.
Shortness of breath is the primary reason 3.5% of people present to the emergency department in the United States.
Kupfupika kwekufema ndicho chikonzero chikuru 3.5% yevanhu varipo kune dhipatimendi rekukurumidzira muUnited States.
Aine O'Connor of the Sunday Independent rated it 2/5 stars and wrote that the good acting is not enough to offset the thin story.
Aine O'Connor weSunday Independent akairatidza 2/5 nyeredzi uye akanyora kuti kuita kwakanaka hakuna kukwana kudzima nyaya yakatetepa.
After appearances at the 1975 Newport Jazz Festival in July and the Schaefer Music Festival in New York City on September 5, Davis dropped out of music.
Mushure mekuonekwa pa1975 Newport Jazz Festival muna Chikunguru uye Schaefer Music Festival muNew York City munaGunyana 5, Davis akasiya mimhanzi.
Cerebral bleeding affects about 2.5 per 10,000 people each year.
Kubuda ropa kwecerebral kunokanganisa nezve 2.5 pa10,000 vanhu gore rega rega.
Arrhythmias that are not due to structural heart disease account for 5 to 10% of sudden cardiac arrests.
Arrhythmias iyo isiri nekuda kwechimiro chechirwere chemoyo account ye5 kusvika ku10% yekukasira kusungwa kwemoyo.
Complete vascular rings represent about 0.5 - 1% of all congenital cardiovascular malformations.
Mhete dzevascular dzakakwana dzinomiririra nezve 0.5 - 1% yezvese congenital cardiovascular malformations.
Sarcoidosis is a systemic inflammatory disease that can affect any organ, although it can be asymptomatic and is discovered by accident in about 5% of cases.
Sarcoidosis chirwere chinoputika chinogona kukanganisa chero nhengo, kunyange zvazvo inogona kunge isina zviratidzo uye inowanikwa netsaona mune inenge 5% yezviitiko.
Hexapods have bodies ranging in length from 0.5 mm to over 300 mm which are divided into an anterior head, thorax, and posterior abdomen.
Hexapods ine miviri inotangira pahurefu kubva pa 0.5 mm kusvika pamusoro pe 300 mm iyo yakakamurwa kuita anterior musoro, thorax, uye posterior dumbu.
Neck pain affects about 5% of the global population as of 2010.
Kurwadza kwemutsipa kunobata nezve 5% yehuwandu hwepasi rose kubva muna 2010.
The overall risk of death for leptospirosis is 5–10%.
Dambudziko guru rekufa kwe leptospirosis ndeye 5 - 10%.
The eggs are grey and cylindrical, about 1.4 millimetres long and 0.5 millimetres wide.
Mazai ane grey uye cylindrical, anosvika 1.4 millimeter kureba uye 0.5 millimita paupamhi.
A story published by Vanity Fair on January 5, 2016 discussed Macchiarini's affair with a journalist, who had written enthusiastic articles about him.
Imwe nyaya yakabudiswa neVanity Fair muna Ndira 5, 2016 yakakurukura nezvenyaya yaMacchiarini nemutori wenhau, akange anyora zvinyorwa zvinofadza nezvake.
On September 5, 2016, the Swedish government moved to dismiss the entire board of the Institute.
Musi wa5 Gunyana 2016, hurumende yeSweden yakatama kudzinga bhodhi rose reInstitute.
High - frequency jet ventilation inopikiswa kune varwere vanoda tracheal chubhu idiki pane 2.5 mm ID.
Russia and Europe report about 5,000–7,000 human cases annually.
Russia neEurope dzinoshuma nezve 5,000 - 7,000 nyaya dzevanhu pagore.
Nguva yechiitiko che intravenous induction agents kazhinji maminetsi mashanu kusvika gumi, mushure mezvo kudzoreredza kwekuziva kunoitika.
On September 5, 2014 Syngenta petitioned the EPA to increase the legal tolerance for thiamethoxam residue in numerous crops.
Musi waGunyana 5, 2014 Syngenta yakateterera EPA kuti iwedzere kushivirira zviri pamutemo kwezvakasara zvethiamethoxam muzvirimwa zvakawanda.
Midazolam is a short - acting benzodiazepine in adults with an elimination half - life of 1.5–2.5 hours.
Midazolam ipfupi - acting benzodiazepine muvanhu vakuru ine kubviswa kwehafu yeupenyu hwemaawa 1.5–2.5.
Between 4 and 5 October 1910, the Republican Revolution erupted in the streets of Lisbon.
Pakati pa4 na5 Gumiguru 1910, Revolution yeRepublican yakatanga mumigwagwa yeLisbon.
Microaerophilic streptococci typically account for 5 - 10% of cases of endocarditis; however, Peptostreptococci have only rarely been isolated.
Microaerophilic streptococci inowanzoita 5 - 10% yematambudziko endocarditis; zvisinei, Peptostreptococci haisati yave iri yoga.
Ocular toxocariasis typically occurs in 5 to 10 - year - olds resulting in significant damage to the eye.
Ocular toxocariasis inowanzoitika mu5 kusvika ku10 - makore ekuberekwa zvichikonzera kukanganisa kukuru kune ziso.
As of September 9, 2020, there were 5 confirmed human cases between Massachusetts and Wisconsin.
Kubva munaGunyana 9, 2020, pakanga paine mashanu akasimbiswa nyaya dzevanhu pakati peMassachusetts neWisconsin.
Gamma - glutamyltransferase 5 is an enzyme that in humans is encoded by the GGT5 gene.
Gamma - glutamyltransferase 5 ienzyme iri muvanhu yakavharidzirwa neGGT5 gene.
The following setlist was obtained from the concert held on November 5, 2012, at the Segerstrom Concert Hall in Costa Mesa, California.
Mazita anotevera akatorwa kubva kukonzati yakaitwa muna Mbudzi 5, 2012, paSegerstrom Concert Hall muCosta Mesa, California.
Metastasis to the thyroid is rare and represents 5.5 % of biopsied thyroid malignancies.
Metastasis kugororo ishoma uye inomiririra 5.5% yebiopsed thyroid malignancies.
Thyroid lymphoma represents about 5 % of thyroid malignancies.
Thyroid lymphoma inomiririra inenge 5% yethyroid malignancies.
The team reported the initial results of their program in the August 5, 1967 issue of The Lancet; their findings on 312 patients covered a 15 - month period.
Boka racho rakashuma migumisiro yokutanga yepurogiramu yavo mumagazini yaAugust 5, 1967 yeThe Lancet; zvavakawana pavarwere ve312 vakavhara nguva yemwedzi gumi nemashanu.
Thomas Washington returned briefly to the Challenger Deep on 17–19 October 1978 during Mariana Expedition Leg 5 under chief scientist James W. Hawkins.
Thomas Washington akadzoka muchidimbu kuChallenger Deep pa17 - 19 Gumiguru 1978 panguva yeMariana Expedition Leg 5 pasi pemukuru wesainzi James W. Hawkins.
Hand Deeps is an area of the English Channel located 8 nms south - west of Rame Head, Cornwall and 3.5 nm north - west of the Eddystone.
Hand Deeps inzvimbo yeChirungu Channel iri 8 nms maodzanyemba - kumadokero kweRame Head, Cornwall uye 3.5 nm kuchamhembe - kumadokero kweEddystone.
Kasparov won games 47 and 48 to bring the scores to 5–3 in Karpov's favour.
Kasparov akahwina mitambo 47 uye 48 kuunza zvibodzwa ku5 - 3 mukufarira kwaKarpov.
Paramount declined to produce Babylon 5, but later announced Deep Space Nine was in development, two months after Warner Bros.
Paramount yakaramba kuburitsa Babironi 5, asi yakazozivisa kuti Deep Space Nine yaive mukuvandudzwa, mwedzi miviri mushure meWarner Bros.
On Rotten Tomatoes it has an approval rating of 100% based on reviews from 5 critics.
PaRotten Tomato ine chiyero chemvumo che100% zvichienderana neongororo kubva kune vatsoropodzi vashanu.
The 4–3–3 and 4–5–1 formations each use three central midfielders.
Iwo 4–3–3 uye 4–5–1 maumbirwo ega ega anoshandisa vatatu vepakati pakati.
Common modern formations that include left and right midfielders are the 4−4−2, the 4−4−1−1, the 4–2–3–1 and the 4−5−1 formations.
Maumbirwo emazuva ano akajairika anosanganisira kuruboshwe nekurudyi pakati ndee4−4−2, 4−4−1 - 1 - 1, 4–2–3–1 uye 4−5−1 maumbirwo.
The Germans began their offensive, as predicted, on 5 July 1943, under the codename Operation Citadel.
MaGerman akatanga kugumbura, sezvakafanotaurwa, musi wa5 Chikunguru 1943, pasi pezita rekodhi Operation Citadel.
Google DeepMind offered 1.5 million dollar winner prizes for the three - game match between Ke Jie and Master while the losing side took 300,000 dollars.
Google DeepMind yakapa mibairo yekuhwina miriyoni imwe neshanu yemadhora pamutambo wemitambo mitatu pakati peKe Jie naMaster ukuwo timu yakakundwa yakatora mazana matatu emadhora.
In early 2–3–5 formations the inside - forwards would flank the centre - forward on both sides.
Mukutanga 2–3–5 maumbirwo emukati - mberi aitenderedza pakati - mberi kumativi ese.
Audio deepfakes, and AI software capable of detecting deepfakes and cloning human voices after 5 seconds of listening time also exist.
Audio deepfakes, uye AI software inokwanisa kuona zvakadzika uye kuita manzwi evanhu mushure memasekonzi mashanu enguva yekuteerera iripo zvakare.
Use is free of charge up to a text length of 5,000 characters.
Kushandisa mahara kusvika pakureba kwemavara e5,000 mavara.
On Rotten Tomatoes, the film has an approval rating of 53% based on 156 reviews, with an average rating of 5.28/10.
PaMadomasi Akaora, bhaisikopo rine mvumo ye53% zvichibva paongororo zana nemakumi mashanu nenhanhatu, neavhareji ye5.28/10.
The match was a five - game match with one million US dollars as the grand prize, using Chinese rules with a 7.5 - point komi.
Mutambo uyu waive mutambo wemitambo mishanu wakawana miriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica semubairo mukuru, vachishandisa mitemo yekuChina ine komi ye7.5 - point.
Author Stephen King, in his end of the year Entertainment Weekly column, listed it at #5 of his best films of 2010.
Munyori Stephen King, mukupera kwegore Varaidzo Weekly column, akainyora pa#5 yemafirimu ake epamusoro a2010.
Aloha grossed $21.1 million in North America and $5.2 million in other territories for a total gross of $26.3 million, against a $37 million budget.
Aloha yakawana $21.1 miriyoni muNorth America uye madhora 5.2 miriyoni mune dzimwe nharaunda nemari yakazara ye26.3 miriyoni, ichipokana nebhajeti remamiriyoni makumi matatu nenomwe.
On February 5, 2019, Netflix announced that it had given the production a series order for an eight - episode first season, set to premiere on April 12, 2019.
Musi waKukadzi 5, 2019, Netflix yakazivisa kuti yakanga yapa iyo dhizaini yekuteedzera yezvikamu zvisere mwaka wekutanga, waizotambwa muna Kubvumbi 12, 2019.
Using 16 bits per color channel produces 48 bits, approximately 281.5 trillion colors.
Kushandisa 16 bits per color channel kunoburitsa 48 bits, angangoita 281.5 trillion mavara.
The HXDF contains approximately 5,500 galaxies, the oldest of which are seen as they were 13.2 billion years ago.
Iyo HXDF ine angangoita zviuru zvishanu nemazana mashanu emapoka enyeredzi, ekare ayo anoonekwa sezvaaive makore mabhiriyoni gumi nemaviri apfuura.
HXDF image shows mature galaxies in the foreground plane, nearly mature galaxies from 5 to 9 billion years ago, and protogalaxies beyond 9 billion years.
Mufananidzo weHXDF unoratidza mapoka enyeredzi akakura ari mundege yepamberi, anenge akakura enyeredzi kubva pa5 kusvika ku9 bhiriyoni makore apfuura, uye protogalaxies anopfuura 9 bhiriyoni emakore.
About 1.5 out of 1000 adults a year have a first VTE in high - income countries, and about 5–11% of people will develop VTE in their lifetime.
Vanenge 1.5 kubva muvakuru ve1000 pagore vane VTE yekutanga munyika dzine mari yakawanda, uye vanenge 5 - 11% yevanhu vachagadzira VTE muupenyu hwavo hwose.
AlphaZero was trained solely via self - play, using 5,000 first - generation TPUs to generate the games and 64 second - generation TPUs to train the neural networks.
AlphaZero yakadzidziswa chete kuburikidza nekuzvitamba, ichishandisa zviuru zvishanu zvechizvarwa chekutanga TPU kugadzira mitambo uye makumi matanhatu nemana echizvarwa chechipiri TPUs kudzidzisa neural network.
Shinkai spent 2008 in London, after the completion of 5 Centimeters per Second.
Shinkai akapedza 2008 muLondon, mushure mekupedzwa kwe5 Sendimita paSekondi.
The film's English adaptation was broadcast on Adult Swim's Toonami programming block in the United States on November 5, 2016.
Chirungu chemufirimu uyu chakatepfenyurwa paAdult Swim's Toonami programming block muUnited States musi wa5 Mbudzi 2016.
The Canadian Shield is among the oldest on earth, with regions dating from 2.5 to 4.2 billion years.
Canadian Shield iri pakati peyakasakara panyika, ine matunhu ane makore 2.5 kusvika 4.2 bhiriyoni.
The Canadian Shield is part of an ancient continent called Arctica, which was formed about 2.5 billion years ago during the Neoarchean era.
Canadian Shield chikamu chenyika yekare inonzi Arctica, iyo yakaumbwa makore 2.5 bhiriyoni apfuura munguva yeNeoarchean.
Kamupendero kadiki pane dzimwe nguva unoonekwa uchitangira pakati peintertrochanteric crest, uye uchisvika pasi pasi kweanenge masendimita mashanu.
On September 5, 2019, Goran Višnjić and Claudia Doumit were cast in recurring roles for the second season.
Musi waGunyana 5, 2019, Goran Višnjić naClaudia Doumit vakakandwa muzvinzvimbo zvinodzokororwa mumwaka wechipiri.
In the North Atlantic, the swordfish stock is fully rebuilt, with biomass estimates currently 5% above the target level.
KuNorth Atlantic, iyo swordfish stock inovakwazve zvizere, ine biomass fungidziro parizvino 5% pamusoro penhanho yavakatariswa.
On June 5, 2012, he was awarded a Guinness World Record for being the most prolific video game voice actor, having 261 credited appearances as of May 10, 2012.
Musi waChikumi 5, 2012, akapihwa mubairo weGuinness World Record wekuve mutambi wezwi ane mukurumbira wevhidhiyo, aine 261 akaonekwa kubva muna Chivabvu 10, 2012.
In chapter 5 of Consciousness Explained Dennett describes his multiple drafts model of consciousness.
Muchitsauko 5 cheKuziva Kunotsanangurwa Dennett anotsanangura maitiro ake akawanda emaitiro ekuziva.