NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

4: translation to Shona, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 4 to Shona

4

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 4 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 4 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 4 - [not found]

Examples: 4

The incidence of this anesthesia complication is variable and seems to affect 0.2% to 0.4% of patients according to the surgical setting carried out.
Chiitiko chechiitiko ichi cheanesthesia chinosiyana uye chinoratidzika sechinokanganisa 0.2% kusvika 0.4% yevarwere maererano nekuvhiya kunoitwa.
On February 4, 2019, he became the first person to reach the bottom of the Southern Ocean, in the southern portion of the South Sandwich Trench.
Musi wa4 Kukadzi 2019, akave munhu wekutanga kusvika pasi peSouthern Ocean, kumaodzanyemba kweSouth Sandwich Trench.
The episode received a 1.3/4 in the 18 - 49 rating/share, with 3.49 million American viewers watching on Fox.
Chiitiko chacho chakagamuchira 1.3 / 4 mu 18 - 49 chiyero / mugove, ne 3.49 mamiriyoni eAmerica vanoona paFox.
The episode's premiere on Fox brought a 1.3/4 in the 18 - 49 rating/share, with an audience of 3.49 million American viewers.
Mutambo wechikamu paFox wakaunza 1.3/4 muchikamu che18 - 49/share, nevateereri vemamiriyoni 3.49 evaoni vekuAmerica.
In March 2016 it beat Lee Sedol—a 9th dan Go player and one of the highest ranked players in the world—with a score of 4–1 in a five - game match.
Muna Kurume 2016 yakarova Lee Sedol — mutambi wechipfumbamwe wedan Go uye mumwe wevatambi vepamusoro - soro pasi rose — aine zvibodzwa 4 - 1 mumutambo wemitambo mishanu.
In December 1992, Kasparov visited Frederic Friedel in his hotel room in Cologne, and played 37 blitz games against Fritz 2 winning 24, drawing 4 and losing 9.
Muna Zvita 1992, Kasparov akashanyira Frederic Friedel mukamuri yake yehotera muCologne, uye akatamba mitambo makumi matatu nenomwe yeblitz achipesana naFritz 2 achikunda makumi maviri nemana, achidhirowa 4 uye akakundwa 9.
Geochemical evidence suggests that the Louisville chain has been subducting under the Tonga - Kermadec Arc since 4 Ma.
Geochemical humbowo hunoratidza kuti cheni yeLouisville yanga ichidzika pasi peTonga - Kermadec Arc kubvira 4 Ma.
The 4–3–3 and 4–5–1 formations each use three central midfielders.
Iwo 4–3–3 uye 4–5–1 maumbirwo ega ega anoshandisa vatatu vepakati pakati.
Common modern formations that include left and right midfielders are the 4−4−2, the 4−4−1−1, the 4–2–3–1 and the 4−5−1 formations.
Maumbirwo emazuva ano akajairika anosanganisira kuruboshwe nekurudyi pakati ndee4−4−2, 4−4−1 - 1 - 1, 4–2–3–1 uye 4−5−1 maumbirwo.
Rotten Tomatoes gives the film a score of 30%, with an average rating of 4.2 out of 10, based on 33 reviews.
Akaora Tomato anopa firimu chikamu che30%, neavhareji chiyero che4.2 kubva pagumi, zvichibva paongororo makumi matatu nematatu.
The January 13, 2014 M 6.4 earthquake north of Puerto Rico occurred as a result of oblique - thrust faulting.
Kudengenyeka kwenyika kwaNdira 13, 2014 M 6.4 kuchamhembe kwePuerto Rico kwakaitika semugumisiro we oblique - thrust faulting.
May 4. The game started with the Ruy Lopez opening, Smyslov Variation.
Chivabvu 4. Mutambo wakatanga nekuvhurwa kwaRuy Lopez, Smyslov Variation.
Modern team formations generally include one to three forwards; for example, the common 4–2–3–1 formation includes one forward.
Maumbirwo ezvikwata emazuva ano anowanzo sanganisira mumwe chete kusvika kune vatatu vanoenda mberi; semuenzaniso, iyo yakajairwa 4–2–3–1 kuumbwa inosanganisira imwe yekumberi.
A single - layer feedforward artificial neural network with 4 inputs, 6 hidden and 2 outputs.
Imwe - layer feedforward artificial neural network ine 4 mapipu, 6 yakavanzika uye 2 zvabuda.
From its original total cost estimate of about US$400 million, the telescope cost about US$4.7 billion by the time of its launch.
Kubva pamutengo wayo wepakutanga wemari inosvika US$400 miriyoni, teresikopu yakadhura mari inosvika US$4.7 bhiriyoni panguva yayakatangwa.
The tibia has been modeled as taking an axial force during walking that is up to 4.7 bodyweight.
Iyo tibia yakafananidzirwa sekutora axial simba panguva yekufamba iyo inosvika 4.7 bodyweight.
4 colors, usually from a selection of fixed palettes.
4 mavara, kazhinji kubva pakusarudzwa kwema palettes akagadziriswa.
Deep Cover was released on April 17, 1992 in 901 theaters grossing $3.4 million on its opening weekend.
Deep Cover yakaburitswa muna Kubvumbi 17, 1992 mu901 theatre ichiita $3.4 miriyoni pakupera kwesvondo.
Published as DC Graphic Novel #4, The Hunger Dogs was intended by Kirby and DC to serve as the end to the entire Fourth World saga.
Rakadhindwa seDc
Originally written by Tom Peyer and Rachel Pollack, and pencilled by Luke Ross, volume 4 of New Gods ran from October 1995 until February 1997.
Pakutanga yakanyorwa naTom Peyer naRachel Pollack, uye nepenzura naLuke Ross, vhoriyamu 4 yeVamwari Vatsva yakatanga kubva muna Gumiguru 1995 kusvika Kukadzi 1997.
Stranded Deep is a survival video game developed by Australian studio Beam Team Games for Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One and Linux.
Stranded Deep mutambo wevhidhiyo wekupona wakagadzirwa neAustralia studio Beam Team Mitambo yeMicrosoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One uye Linux.
Telltale Games announced that it was to release the game on PlayStation 4 and Xbox One in October 2018, through its Telltale Publishing label.
Telltale Mitambo yakazivisa kuti yaive yekuburitsa mutambo paPlayStation 4 uye Xbox One muna Gumiguru 2018, kuburikidza neTelltale Publishing label.
Located southwest of Orion in the southern - hemisphere constellation Fornax, the rectangular image is 2.4 arcminutes to an edge, or 3.4 arcminutes diagonally.
Inowanikwa maodzanyemba kwakadziva kumadokero kweOrion kumaodzanyemba - kwehemisphere boka renyeredzi Fornax, mufananidzo une rectangular ndeye 2.4 arcminutes kumucheto, kana 3.4 arcminutes diagonally.
On 18 February 2017, Eyre announced her comeback concert at KOKO, London on 4 April 2017.
Musi wa18 Kukadzi 2017, Eyre akazivisa konzati yake yekudzoka kuKOKO, London musi wa4 Kubvumbi 2017.
In North American and European populations, around 4–8% of people have a thrombophilia, most commonly factor V leiden and prothrombin G20210A.
MuNorth America neEurope huwandu hwevanhu, vanosvika 4 - 8% yevanhu vane thrombophilia, kazhinji factor V leiden uye prothrombin G20210A.
DVT occurs in the upper extremities in about 4–10% of cases, with an incidence of 0.4–1.0 people out of 10,000 a year.
DVT inowanikwa munzvimbo dzepamusoro munenge 4 - 10% yezviitiko, ine chiitiko che 0.4 - 1.0 vanhu kubva pa10,000 pagore.
Review aggregate Rotten Tomatoes has the film at a 28% approval rating based on 76 reviews, with an average score of 4.48/10.
Ongorora aggregate Rotten Tomatoes ine firimu iri pa28% yekutenderwa chiyero zvichibva paongororo makumi manomwe nenhanhatu, ine avhareji yezvibodzwa zve4.48/10.
The Canadian Shield is among the oldest on earth, with regions dating from 2.5 to 4.2 billion years.
Canadian Shield iri pakati peyakasakara panyika, ine matunhu ane makore 2.5 kusvika 4.2 bhiriyoni.
In January 2013, Transocean agreed to pay US$1.4 billion for violations of the US Clean Water Act.
Muna Ndira 2013, Transocean yakabvuma kubhadhara US$ 1.4 bhiriyoni yekutyorwa kweUS Clean Water Act.
Estival Versus has two special editions, one for the PlayStation 4, and one for the PlayStation Vita.
Estival Versus ine zvinyorwa zviviri zvakakosha, imwe yePlayStation 4, uye imwe yePlayStation Vita.
A Chinese woman was reported to have spent more than 4 million yuan to buy an 18 - month - old purebred male Tibetan Mastiff.
Mumwe mukadzi wechiChinese anonzi akashandisa mari inodarika mamirioni mana kuti atenge murume ane mwedzi gumi nemisere ekuzvarwa asina kusimba weTibetan Mastiff.
Kuitika kwemarudzi ese eparamesonephric duct abnormalities muvakadzi inofungidzirwa kusvika 0.4%.
In July 2019, Li released the EP Still Sad Still Sexy, featuring 4 remixes from So Sad So Sexy and two new songs.
Muna Chikunguru 2019, Li akaburitsa EP Ichiri Kusuruvara Ichiri Sexy, iine 4 remixes kubva kuSo Sad So Sexy nenziyo mbiri nyowani.
7 takes 9 and 5 to an abandoned library, where the silent scholar twins, 3 and 4, have taken residence, and show 9 the Fabrication Machine's origins.
7 inotora 9 na5 kuraibhurari yakasiiwa, uko mapatya enyanzvi akanyarara, 3 na4, akagara, uye anoratidza 9 kwakabva Muchina Wekugadzira.
Compared with 2003/4, the reliability of the network had increased in 2010/11, with lost customer hours reduced from 54 million to 40 million.
Zvichienzaniswa ne2003/4, kuvimbika kwetiweki kwakawedzera muna 2010/11, nekurasikirwa kwemaawa evatengi kuderedzwa kubva pamamiriyoni makumi mashanu nemana kusvika pamamiriyoni makumi mana.
The chromophore is proposed to be S−4 or S4.
Chromophore inokurudzirwa kuve S - 4 kana S4.
On 7 February 1964, the Beatles left the UK with an estimated 4,000 fans gathered at Heathrow, waving and screaming as the aircraft took off.
Musi wa7 Kukadzi 1964, maBeatles akabva kuUK aine vanofungidzirwa kuti 4,000 vateveri vakaungana paHeathrow, vachipururudza nekuridza mhere sezvo ndege yaisimuka.
During season 4, Dwight, along with Michael, comes to Ryan's rescue when they visit him in New York City, when he gets into a scuffle.
Mumwaka wechina, Dwight, pamwe naMichael, vanouya kuzonunura Ryan pavanomushanyira muNew York City, paanopinda mukupokana.
As of April 4, 2018, the first 13 volumes of the manga had 4 million copies in print.
Kubva musi wa4 Kubvumbi 2018, mavhoriyamu 13 ekutanga emanga aive nemakopi 4 miriyoni akadhindwa.
Thomas R. Cutler conducted research in France and Germany, and the Utah Sugar Company was organized on September 4, 1889.
Thomas R. Cutler akaita tsvakurudzo muFrance neGermany, uye Utah Sugar Company yakarongeka musi waSeptember 4, 1889.
In 2004 the transport sector in Italy generated a turnover of about 119.4 billion euros, employing 935,700 persons in 153,700 enterprises.
Muna 2004 bazi rezvekutakurwa muItaly rakaunza mari inosvika 119.4 bhiriyoni euros, richishandisa vanhu 935,700 mumabhizinesi 153,700.
In 2017, the proportion of Italians who identified themselves as Roman Catholic Christians was 74.4%.
Muna 2017, chikamu chevanhu vekuItaly vakazviti maKristu eRoman Catholic vaive 74.4%.
A distinguishing characteristic is a pH of 4.6 or lower, which is sufficient to kill most bacteria.
Chimiro chinosiyanisa pH ye4.6 kana pasi, inokwana kuuraya mabhakitiriya mazhinji.
The 1921 fiscal year ended up with a loss of almost $4.5 million.
Gore rezvemari ra1921 rakaguma nekurasikirwa kweanenge mamiriyoni 4.5 emadhora.
The area of the region - 52.4 thousand km2, which is about one third of the whole area of Central Black Earth Region.
Nharaunda yenharaunda - 52.4 zviuru km2, iyo inenge chikamu chimwe muzvitatu chenharaunda yose yeCentral Black Earth Region.
According to a 2012 survey 62% of the population of Voronezh Oblast adheres to the Russian Orthodox Church, and 3.4% are unaffiliated Christians.
Maererano neongororo ya2012 62% yevagari veVoronezh Oblast vanonamatira kuRussian Orthodox Church, uye 3.4% maKristu asina kubatana.
On 4 July 1991, a new Constitution was promulgated.
Pana 4 Chikunguru 1991, Bumbiro reMitemo idzva rakabudiswa.
Public spending on education as a proportion of gross domestic product in 2015 was 4.49%.
Kushandiswa kweveruzhinji padzidzo sechikamu chemari yepasi rose muna 2015 yaive 4.49%.
4.1% of the population are Eastern Orthodox, mainly among the Russian minority.
4.1% yevagari veEastern Orthodox, kunyanya pakati pevashoma veRussia.
In 2018, 4 265 414 cinema tickets were sold in Lithuania with the average price of 5,26 euros.
Muna 2018, 4 265 414 matikiti emufirimu akatengeswa muLithuania nemutengo wepakati we5,26 euros.
Italian artists organized the first opera in Lithuania on 4 September 1636 at the Palace of the Grand Dukes by the order of Władysław IV Vasa.
Vatambi vekuItaly vakaronga opera yekutanga muLithuania musi wa4 Gunyana 1636 paPalace yeGrand Dukes nekuraira kwaWładysław IV Vasa.
As of 2009, Chuy Region included 4 towns, 5 urban - type settlements, and 331 villages.
Kubva muna 2009, Dunhu reChuy raisanganisira mataundi mana, misha mishanu yemadhorobha, uye misha mazana matatu nemakumi matatu neimwe.
Michigan rarely experiences earthquakes, thus far mostly smaller ones that do not cause significant damage. A 4.6 - magnitude earthquake struck in August 1947.
Michigan haiwanzo kusangana nekudengenyeka kwenyika, kusvika zvino zvakanyanya kudiki izvo zvisingakonzere kukuvara kwakanyanya. Kudengenyeka kwe4.6 - magnitude kwakaitika muna Nyamavhuvhu 1947.
Michigan's personal income tax is a flat rate of 4.25%.
Mutero wemuhoro weMichigan ndewe 4.25%.
According to the 2012 United States Bureau of Economic Analysis report, Wyoming's gross state product was $38.4 billion.
Zvinoenderana ne2012 United States Bureau of Economic Analysis report, Wyoming's gross state product yaive $38.4 bhiriyoni.
As of November 2015, the state's unemployment rate was 4.0%.
Kubva munaNovember 2015, huwandu hwehurovha hwehurumende hwaive 4.0%.
Südzucker AG is a German company, the largest sugar producer in the world, with an annual production of around 4.8 million tonnes.
Südzucker AG ikambani yeGermany, inogadzira shuga yakakura pasi rose, ine kugadzirwa kwegore negore kwematani ane mamiriyoni e4.8.
Before folic acid fortification, about 4,100 pregnancies were affected by a neural tube defect each year in the United States.
Pamberi pefolic acid fortification, vanenge 4,100 pamuviri vakabatwa neural tube defect gore negore muUnited States.
In the same 1976 filing, GWU wrote down $4.3 million from GWC in 1975 and reserved $4 million for the FTC settlement.
Mune imwecheteyo 1976 faira, GWU yakanyora pasi $4.3 miriyoni kubva kuGWC muna 1975 uye yakachengetera $4 miriyoni yekugadziriswa kweFTC.
Seine - et - Marne is one of the original 83 departments created on 4 March 1790 during the French Revolution in application of the law of 22 December 1789.
Seine - et - Marne nderimwe remadhipatimendi ekutanga makumi masere nematatu akagadzirwa musi wa4 Kurume 1790 panguva yeChimurenga cheFrance mukushandiswa kwemutemo wa22 Zvita 1789.
In early morning hours of August 24, 2018, four minor earthquakes rattled the state of Colorado ranging from magnitude 2.9 to 4.3.
Mangwanani - ngwanani emusi wa24 Nyamavhuvhu 2018, kudengenyeka kwenyika kudiki kuna kwakazunza Colorado kubva pahukuru 2.9 kusvika 4.3.
Colorado has a flat 4.63% income tax, regardless of income level.
Colorado ine flat 4.63% yemutero wemutero, zvisinei nemari yemuhoro.
Holly's transfer to Nashua ranked number 4 in phillyBurbs.
Kuendeswa kwaHolly kuNashua kwakaiswa nhamba 4 muphillyBurbs.
There are 380 protected areas of Serbia, encompassing 4,947 square kilometres or 6.4% of the country.
Kune 380 nzvimbo dzakachengetedzwa dzeSerbia, dzinosanganisira 4,947 square kilometers kana 6.4% yenyika.
The majority of the population, or 59.4%, reside in urban areas and some 16.1% in Belgrade alone.
Ruzhinji rwevanhu, kana kuti 59.4%, vanogara mumaguta uye vamwe 16.1% muBelgrade chete.