NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

13: translation to Shona, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 13 to Shona

13

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 13 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 13 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 13 - [not found]

Examples: 13

Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics debuted at number 13 on the Billboard 200 in the United States, selling 23,000 copies in its first week.
Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics akatanga ari panhamba 13 paBillboard 200 muUnited States, achitengesa makopi 23 000 musvondo rayo rekutanga.
From July 13 to 15, 2012, Night Ranger performed in the small midwestern town of Woodhaven, Michigan, for the Uncle Sam Jam.
Kubva munaChikunguru 13 kusvika 15, 2012, Night Ranger yakaitwa mutaundi diki repakati pekumadokero kweWoodhaven, Michigan, kuna Sekuru Sam Jam.
Bell took up guitar when 12 or 13, but only on hearing the first Beatles records was he motivated to play the instrument regularly.
Bell akatora gitare aine 12 kana 13, asi paakangonzwa marekodhi ekutanga eBeatles akakurudzirwa kuridza chiridzwa nguva dzose.
After multiple postponements, Anegan was released on 13 February 2015.
Mushure mekumisikidzwa kakawanda, Anegan akaburitswa musi wa13 Kukadzi 2015.
The first look poster was launched on 13 May 2014, two days prior to the muhurat shot.
Yekutanga kutarisa poster yakatangwa musi wa13 Chivabvu 2014, mazuva maviri pamberi pemuhurat kupfurwa.
The seventh season premiered on ABC on May 27, 2020, and ran for 13 episodes until August 12, 2020.
Mwaka wechinomwe wakatanga paABC muna Chivabvu 27, 2020, uye wakamhanya kwezvikamu gumi nezvitatu kusvika Nyamavhuvhu 12, 2020.
The seventh season began airing on ABC in the United States on May 27, 2020, and ran for 13 episodes, until August 12, 2020.
Mwaka wechinomwe wakatanga kuburitswa paABC muUnited States muna Chivabvu 27, 2020, uye wakamhanya kwezvikamu gumi nezvitatu, kusvika Nyamavhuvhu 12, 2020.
Upon its release, Laid Back received positive reviews from music critics, and it peaked at number 13 on Billboard's Top LPs & Tape chart.
Payakaburitswa, Laid Back yakagamuchira wongororo yakanaka kubva kuvatsoropodzi vemimhanzi, uye yakakwira panhamba 13 paBillboard's Top LPs & Tape chati.
At the start of the 2012–13 season, Onuoha continued to retain his first team place, playing in either the right–back or centre–back position.
Pakutanga kwemwaka we2012 - 13, Onuoha akaramba achichengeta nzvimbo yake yechikwata chekutanga, achitamba munzvimbo yekurudyi - kumashure kana yepakati - kumashure.
Handman was married to political consultant and arts advocate Bobbie Handman, who died November 13, 2013.
Handman akaroora mumiriri wezvematongerwo enyika uye mumiriri wehunyanzvi Bobbie Handman, akafa Mbudzi 13, 2013.
Down in Heaven is the third studio album by Twin Peaks, released May 13, 2016 on Grand Jury Music in North America and Communion Music internationally.
Pasi Kudenga ndiro rechitatu studio album naTwin Peaks, yakaburitswa Chivabvu 13, 2016 paGrand Jury Music muNorth America neCommunion Music pasi rose.
Principal photography began on March 13, 2011 and concluded on June 3, 2011, using digital cinematography.
Kutora mifananidzo kukuru kwakatanga munaKurume 13, 2011 uye kwakapera muna Chikumi 3, 2011, vachishandisa digital cinematography.
On July 13, 2005, Goldberg appeared on The Daily Show with Jon Stewart to promote the book.
Musi waChikunguru 13, 2005, Goldberg akaonekwa paDaily Show naJon Stewart kusimudzira bhuku.
With a compensation package agreed Mills left Tamworth after being appointed the manager of fellow Conference Premier club York City on 13 October 2010.
Nemubhadharo wakabvumiranwa Mills akasiya Tamworth mushure mekugadzwa semaneja weimwe Conference Premier kirabhu York City musi wa13 Gumiguru 2010.
On 13 June 1824, Newman was made an Anglican deacon in Christ Church Cathedral, Oxford.
Musi wa13 Chikumi 1824, Newman akaitwa mudhikoni weAnglican muChrist Church Cathedral, Oxford.
On 1 July 2019, with an affirmative vote, Newman's canonisation was authorised and the date for the canonisation ceremony was set for 13 October 2019.
Musi wa 1 Chikunguru 2019, nevhoti yekusimbisa, kugadzwa kwaNewman kwakatenderwa uye zuva remhemberero yekugadzwa rakagadzirirwa 13 Gumiguru 2019.
Newman was canonised on 13 October 2019, by Pope Francis, in St. Peter's Square.
Newman akaitwa mutsvene musi wa13 Gumiguru 2019, naPope Francis, muSt. Peter's Square.
Another teaser clip was released on YouTube on October 13, 2009.
Imwe teaser clip yakaburitswa paYouTube muna Gumiguru 13, 2009.
In 1912, Chandra purchased a 3 - inch lens telescope from England for 13 pounds.
Muna 1912, Chandra akatenga teresikopu ye lens 3 - inch kubva kuEngland nemakirogiramu gumi nematatu.
Houston performed two sold - out concerts a few days before the album's release, on November 13 and 14 at Taj Mahal in Atlantic City.
Houston akaita makonzati maviri akatengeswa mazuva mashoma bhuku risati raburitswa, muna Mbudzi 13 na14 kuTaj Mahal muAtlantic City.
On November 13, 2020, it was announced that Minhaj would join season 2 of The Morning Show.
Musi waNovember 13, 2020, zvakaziviswa kuti Minhaj aizobatana nemwaka wechipiri weThe Morning Show.
The New England premiere of Curtains opened August 13, 2010, for five shows only, at the Haskell Opera House in Derby Line, Vermont/Stanstead, Quebec.
The New England premiere of Curtains yakavhurwa Nyamavhuvhu 13, 2010, yemashoo mashanu chete, paHaskell Opera House muDerby Line, Vermont/Stanstead, Quebec.
The first incarnation of King Crimson was formed in London on 30 November 1968 and first rehearsed on 13 January 1969.
Kuzvarwa kwekutanga kwaKing Crimson kwakaumbwa muLondon pa30 Mbudzi 1968 uye kwekutanga kudzokorora musi wa13 Ndira 1969.
Over 13 CDs, 1 DVD, 1 Blu - ray, copious sleeve notes and replica memorabilia, Larks' Tongues in Aspic box covers the short lived five piece King Crimson.
Anopfuura gumi nematatu maCD, 1 DVD, 1 Blu - ray, manyoro emaoko manotsi uye replica memorabilia, Larks 'Tongues muAspic box inovhara pfupi yakararama chidimbu chishanu King Crimson.
This is a 13.5 - to 15 - cm - long bird, slightly smaller than the skylark being roughly 20% shorter.
Iyi ishiri ine 13.5 - kusvika 15 - cm - yakareba, idiki zvishoma pane skylark iri kupfupika ne20%.
A BBC adaptation, starring Julia Sawalha, Olivia Hallinan, Brendan Coyle and Dawn French, began on BBC One in the UK on 13 January 2008.
Kugadziriswa kweBBC, naJulia Sawalha, Olivia Hallinan, Brendan Coyle naDawn French, yakatanga paBBC One muUK musi wa13 Ndira 2008.
She returned to the production in 2017 and remained with the show until its final performance at the Queen's Theatre on Saturday 13 July 2019.
Akadzokera kuchigadzirwa muna 2017 uye akagara neshoo kusvika pakuita kwayo kwekupedzisira kuQueen's Theatre neMugovera 13 Chikunguru 2019.
On September 13, 2010, Extra began broadcasting in high definition.
Musi waGunyana 13, 2010, Extra yakatanga kutepfenyura mukududzirwa kwepamusoro.
Plummer was born on December 13, 1929, in Toronto, Ontario.
Plummer akaberekwa musi waDecember 13, 1929, muToronto, Ontario.
On 13 October 1990 Himesh Patel was born in Sawtry, Cambridgeshire.
Pa 13 Gumiguru 1990 Himesh Patel akaberekwa muSawtry, Cambridgeshire.
On May 13, 2015, Rocca appeared on a celebrity episode of Jeopardy!
Musi waChivabvu 13, 2015, Rocca akaonekwa pachiitiko chemukurumbira cheJeopardy!
The tool is usually constructed using a set of 13 beads on a length of cord.
Chishandiso chacho chinowanzo kugadzirwa pachishandiswa seti yegumi nematatu pahurefu hwetambo.
Since its debut on August 13, 1997, 308 episodes of South Park have been broadcast.
Kubva payakatanga muna Nyamavhuvhu 13, 1997, 308 episodhi yeSouth Park yakatepfenyurwa.
The typical playing time of the piece is between 13 and 16 minutes.
Iyo yakajairika nguva yekutamba yechidimbu iri pakati pe13 ne16 maminetsi.
On 28 June 2004, Bettany and 13 other actors were included in the 2004 invitation to join the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Musi wa28 Chikumi 2004, Bettany nevamwe vatambi gumi nevatatu vakaverengerwa mukukoka kwa2004 kuti vapinde muAcademy yeMotion Picture Arts neSainzi.
On September 13, 2010, Access Hollywood began broadcasting in high definition.
Musi waGunyana 13, 2010, Access Hollywood yakatanga kutepfenyura mukududzirwa kwepamusoro.
A spinoff of Access Hollywood, called Access Hollywood Live, debuted on September 13, 2010.
A spinoff yeAccess Hollywood, inonzi Access Hollywood Live, yakatanga munaGunyana 13, 2010.
On November 1, 2007, the South Carolina Democratic Party executive council voted 13–3 to refuse Colbert's application onto the ballot.
Musi waMbudzi 1, 2007, kanzuru yeSouth Carolina Democratic Party yakavhota 13 - 3 kuramba chikumbiro chaColbert chekuvhota.
The year after, Def Leppard played an eleven - show residency at the Hard Rock Hotel and Casino in Las Vegas, Nevada from 22 March through 13 April 2013.
Gore rakatevera, Def Leppard akatamba gumi nerimwe - show yekugara paHard Rock Hotel neCasino muLas Vegas, Nevada kubva 22 Kurume kusvika 13 Kubvumbi 2013.
In December 2014, the band announced a 13 - date Canadian tour in April and May 2015.
Muna Zvita 2014, bhendi yakazivisa rwendo rwemazuva gumi nematatu rweCanada muna Kubvumbi naChivabvu 2015.
Wanamaker appeared in Terence Rattigan's All On Her Own from 24 October 2015 till 13 January 2016 at the Garrick Theatre.
Wanamaker vakaonekwa muTerence Rattigan's All On Her Own kubva 24 Gumiguru 2015 kusvika 13 Ndira 2016 kuGarrick Theatre.
All About Eve received overwhelmingly positive reviews from critics upon its release on October 13, 1950, at a New York City premiere.
All About Eve akatambira wongororo yakanaka kubva kuvatsoropodzi pakuburitswa kwayo muna Gumiguru 13, 1950, pamutambo wekutanga weNew York City.
O'Hara appeared in the 2018 season of 13 Reasons Why as Jackie, an anti - bullying advocate.
O'Hara akaonekwa mumwaka we2018 we13 Zvikonzero Nei saJackie, mumiriri anopikisa kudheerera.
Slings & Arrows won a total of 13 Gemini Awards.
Slings & Arrows yakahwina huwandu hwegumi nematatu eGemini Awards.
He played the role of Genie in the production of Aladdin in St. Louis at the Muny from July 5–13, 2012.
Akatamba chinzvimbo chaGenie mukugadzira Aladdin muSt. Louis kuMuny kubva munaChikunguru 5 - 13, 2012.
In 2017, TEDxWellington hosted 13 speakers and 1,000 delegates at the St. James Theatre on Courtenay Place.
Muna 2017, TEDxWellington yakatambira vatauri gumi nevatatu uye 1,000 nhume paSt. James Theatre paCourtenay Place.
Adrienne Kennedy was born Adrienne Lita Hawkins in Pittsburgh, PA on September 13, 1931.
Adrienne Kennedy akaberekwa Adrienne Lita Hawkins muPittsburgh, PA munaGunyana 13, 1931.
Seating capacity is about 6,847, of which about half are under cover; the open lawn can accommodate another 13,653.
Nzvimbo dzekugara dzinenge 6,847, iyo inenge hafu iri pasi pekuvhara; iyo yakashama lawn inogona kugara imwe 13,653.
There are approximately 13 hours, 35 minutes of daylight during the summer solstice.
Kune angangoita maawa gumi nematatu, maminetsi makumi matatu nemashanu echiedza chemasikati panguva yezhizha solstice.
Palace of the Shirvanshahs, 13 - th - 15th centuries.
Imba yeShirvanshahs, 13 - th - 15th mazana emakore.
The first traverse of the six massifs of the Ruwenzori was done in 1975, starting on 27 January and ending on 13 February.
Kuyambuka kwekutanga kwematanho matanhatu eRuwenzori kwakaitwa muna 1975, kutanga musi wa27 Ndira uye kupera musi wa13 Kukadzi.
The boreal region contains about 13% of Canada's population.
Nharaunda yeboreal ine 13% yehuwandu hweCanada.
On September 13, 2020, Sunday NFL Countdown moved from Bristol to the network's South Street Seaport studios in New York City.
Musi waGunyana 13, 2020, Svondo NFL Countdown yakasimuka kubva kuBristol ichienda kune network yeSouth Street Seaport studio muNew York City.
On 13 January 2009, Savidge began hosting a weekly radio show on BlogTalkRadio.
Musi wa13 Ndira 2009, Savidge yakatanga kuita svondo rega rega redhiyo paBlogTalkRadio.
She moved to Lynchburg, Virginia in January 2014 and joined WSET ABC 13, the ABC television network affiliate for the Roanoke/Lynchburg, Virginia market.
Akatamira kuLynchburg, Virginia muna Ndira 2014 ndokubatana neWSET ABC 13, iyo ABC terevhizheni network yakabatana nemusika weRoanoke/Lynchburg, Virginia.
Punceres is one of the 13 municipalities of the state of Monagas, Venezuela.
Punceres ndeimwe yemadhorobha gumi nematatu edunhu reMonagas, Venezuela.
A 2017 assessment found 278 km², or 13%, of the ecoregion is in protected areas.
Ongororo ye2017 yakawanikwa 278 km², kana 13%, yenzvimbo iri munzvimbo dzakachengetedzwa.
The percentage of households with clean drinking water increased from 13% in 2005 to 21% in 2011.
Huwandu hwemhuri dzine mvura yekunwa yakachena hwakakwira kubva pa13% muna 2005 kusvika pa21% muna2011.
As of 1997, 13 protected areas had been designated, covering an area of over 3,200 km².
Kubva muna 1997, nzvimbo gumi nenhatu dzakachengetedzwa dzakange dzasarudzwa, dzinofukidza nzvimbo inopfuura 3,200 km².
The diving championships were part of the National Swimming Championships for 13 years until 1965 when it separated.
Makwikwi edhivha aive chikamu cheNational Swimming Championships kwemakore gumi nematatu kusvika 1965 paakaparadzana.
Nguyen started her career with Central Florida News 13 in Orlando, Florida.
Nguyen akatanga basa rake neCentral Florida Nhau 13 muOrlando, Florida.
The bark is very high in tannin, about 13%, and was once exported for tanning.
Makwati acho akanyanya kukwira mutannin, angangoita 13%, uye akambotengeswa kunze kwenyika kuti acheneswe.
The HK416 was one of the weapons displayed to U.S. Army officials during an invitation - only Industry Day on 13 November 2008.
HK416 yaive imwe yezvombo zvakaratidzwa kuvakuru vemauto eUS panguva yekukoka - chete Indasitiri Day musi wa13 Mbudzi 2008.
As of 2006, the German Federal Customs Administration had procured 13,500 units of the P30 for its forces, making them the first customer of the P30.
Kubva muna 2006, iyo yeGerman Federal Customs Administration yakanga yatenga zviuru gumi nezvitatu nemazana mashanu ezvikamu zveP30 zvemauto ayo, zvichivaita mutengi wekutanga weP30.
The show moved from the ABC News headquarters in Manhattan's Lincoln Square district to its present home at the Times Square Studios on September 13, 1999.
Chiratidziro ichi chakasimuka kubva kumuzinda weABC Nhau mudunhu reManhattan kuLincoln Square kuenda kumba kwazvino ku Times Square Studios munaGunyana 13, 1999.