NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

12: translation to Shona, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 12 to Shona

12

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 12 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 12 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 12 - [not found]

Examples: 12

In the 2011–12 season, Redknapp signed 40 - year - old goalkeeper Brad Friedel after his contract expired with Aston Villa.
Mumwaka wa2011 - 12, Redknapp akasaina mubati wepagedhi ane makore makumi mana okuberekwa Brad Friedel mushure mekunge kondirakiti yake yapera neAston Villa.
At age 12, Flanagan was the drummer for New York punk band the Stimulators.
Pazera 12, Flanagan aive chigubhu cheNew York punk band iyo Stimulators.
All 12 episodes were given an official Region 2, DVD release by Network in March 2013.
Ese episodhi gumi nemaviri akapihwa zviri pamutemo Dunhu 2, DVD yakaburitswa neNetwork munaKurume 2013.
In Series 12, Daniel and Mat of Pure Pet Food turned down both Deborah Meaden and Kelly Hoppen's offers of £40,000 for 30% and 20% respectively.
MuSeries 12, Daniel naMat vePure Pet Chikafu vakaramba zvese zvakapihwa naDeborah Meaden naKelly Hoppen zve £40,000 ye30% uye 20% zvichiteerana.
Additional 12 tracks recorded during the Real to Reel sessions, were released on a second volume, entitled Real to Reel, Vol. 2.
Mamwe matipi gumi nembiri akarekodhwa panguva yeReal kuReel zvikamu, akaburitswa pavhoriyamu yechipiri, ine musoro unoti Real to Reel, Vol. 2.
For 12 years, Bullock was raised in Nuremberg, Germany and Vienna and Salzburg, Austria, and grew up speaking German.
Kwemakore 12, Bullock akarererwa muNuremberg, Germany uye Vienna neSalzburg, Austria, uye akakura achitaura chiGerman.
On Friday December 12 it was circulated that the ruling in the appeal, set for Monday December 15, had been deferred for up to two weeks.
Nemusi weChishanu Zvita 12 zvakafambiswa kuti mutongo mukukwidzwa kwedare, wakatemerwa Muvhuro Zvita 15, wambomiswa kwemavhiki maviri.
The Fortis Building is a 12 story high - rise located in downtown St. John's, Newfoundland and Labrador Canada.
The Fortis Building inzvimbo gumi nembiri yepamusoro - soro iri mudhorobha reSt. John's, Newfoundland neLabrador Canada.
In 2011, the city council approves a new development proposed by Fortis to construct a 12 story building at a new location on the west end of Water Street.
Muna 2011, kanzuru yeguta inobvumidza budiriro nyowani yakakurudzirwa naFortis kuvaka chivakwa chenyaya gumi nembiri panzvimbo nyowani kumadokero kweMvura Street.
On 12 February 1942 the United States adopted the British air defense philosophy.
Pa 12 Kukadzi 1942 United States yakagamuchira huzivi hweBritish air defense.
On 28 June and 31 July 2017, and on 8–12 January 2018, he co - hosted Today with Kathie Lee and Hoda, filling in for Kathie Lee Gifford.
Pana 28 Chikumi uye 31 Chikunguru 2017, uye pa8 - 12 Ndira 2018, akabatirana Nhasi naKathie Lee naHoda, vachizadza Kathie Lee Gifford.
Jansing was born to a Roman Catholic family in Fairport Harbor, Ohio, the youngest of 12 children of Joseph and Tilly Kapostasy.
Jansing akaberekerwa kumhuri yeRoman Catholic muFairport Harbor, Ohio, gotwe pavana gumi nevaviri vaJoseph naTilly Kapostasy.
He died on September 12, 1848 in Aix - en - Provence.
Akafa musi waGunyana 12, 1848 muAix - en - Provence.
On December 12, 2020 a monolith was discovered between town Otrokovice and village called Tečovice in the district of Zlín In the middle of a field.
Musi waZvita 12, 2020 monolith yakawanikwa pakati peguta Otrokovice nemusha unonzi Tečovice mudunhu reZlín Pakati pemunda.
On December 12, 2020, another mysterious monolith was discovered in Finland.
Musi waZvita 12, 2020, imwe isinganzwisisike monolith yakawanikwa muFinland.
On December 12, 2020, a monolith was discovered in Hamburg.
Musi waZvita 12, 2020, monolith yakawanikwa muHamburg.
On December 12 or 13, 2020, a monolith was discovered on the shore of Sorpe Dam and removed on 14 December by the ruhrverband.
Musi waZvita 12 kana 13, 2020, monolith yakawanikwa pamahombekombe eSorpe Dam uye yakabviswa muna Zvita 14 neruhrverband.
On December 12, 2020, another monolith was discovered in Vigolo Vattaro in the province of Trentino.
Musi waZvita 12, 2020, imwe monolith yakawanikwa muVigolo Vattaro mudunhu reTrentino.
On December 12, 2020, a monolith was discovered by a hiker atop a mountain in the town of Pittsfield.
Musi waZvita 12, 2020, monolith yakawanikwa nemunhu anofamba pamusoro pegomo muguta rePittsfield.
On November 12, 2011, it was announced that Minimal Compact would be reuniting for a short tour of five dates in Israel in January–February 2012.
Musi waMbudzi 12, 2011, zvakaziviswa kuti Minimal Compact yaizosangana zvakare kurwendo rupfupi rwemazuva mashanu muIsrael muna Ndira - Kukadzi 2012.
On August 12, 2012, it was announced that Minimal Compact would perform a live gig at Lodz, Poland in September 2012.
Musi waNyamavhuvhu 12, 2012, zvakaziviswa kuti Minimal Compact yaizoita gigi repamoyo kuLodz, Poland munaGunyana 2012.
At the end of the 2011–12 Eccellenza season, it was promoted by repechange to Serie D to fill the vacancies created.
Pakupera kwemwaka wa2011 - 12 Eccellenza, yakasimudzirwa nekudzoreredza kuSerie D kuzadza mabasa akagadzirwa.
As of December 31, 2017, PNC had $12.9 billion in car finance loans and $5 billion in student loans outstanding.
Kubva muna Zvita 31, 2017, PNC yaive nemadhora 12.9 bhiriyoni muchikwereti chemari yemotokari uye $5 bhiriyoni muzvikwereti zvevadzidzi zvakasara.
On 12 December 1962, Feijenoord played a decisive match versus Vasas SC in the second round of the 1962–63 European Cup.
Musi wa 12 Zvita 1962, Feijenoord akatamba mutambo wakasimba achipesana neVasas SC mumutambo wechipiri we1962 - 63 European Cup.
In the 2011–12 season in Serie D Fortis Trani came into 11th place.
Mumwaka wa2011 - 12 muSerie D Fortis Trani yakauya munzvimbo yechigumi neimwe.
Munster were drawn in Pool One for the 2011–12 Heineken Cup, alongside Northampton Saints, Scarlets and Castres Olympique.
Munster akadhonzwa muDziva Rokutanga re2011 - 12 Heineken Cup, padivi peNorthampton Saints, Scarlets neCastres Olympique.
The 2019–20 Pro14 was suspended indefinitely by tournament organisers on 12 March 2020 in response to the ongoing coronavirus pandemic.
Iyo 2019 - 20 Pro14 yakamiswa zvachose nevarongi vemakwikwi musi wa12 Kurume 2020 nekuda kwedenda reCoronavirus ririkuenderera mberi.
Matches in last 12 months, as well as any future scheduled matches.
Mechi mumwedzi gumi nemiviri yapfuura, pamwe nechero mimwe mitambo yakarongwa.
In alchemy, calcination was believed to be one of the 12 vital processes required for the transformation of a substance.
Mune alchemy, calcination yakatendwa seimwe yenzira gumi nembiri dzinodiwa pakushandurwa kwechinhu.
Columbus is the base for 12 television stations and is the 32nd largest television market as of September 24, 2016.
Columbus ndiyo hwaro hwezviteshi zveterevhizheni gumi uye ndiyo yechimakumi matatu nembiri pamusika weterevhizheni kubva munaGunyana 24, 2016.
The effects of LSD normally last between 6 and 12 hours depending on dosage, tolerance, body weight, and age.
Migumisiro yeLSD inowanzogara pakati pe6 nemaawa 12 zvichienderana nedosi, kushivirira, uremu hwemuviri, uye zera.
Gauntlett bought a 12.5% stake in Aston Martin for £500,000 via Pace Petroleum in 1980, with Tim Hearley of CH Industrials taking a similar share.
Gauntlett akatenga chikamu che12.5% ​​muAston Martin ne£500,000 kuburikidza nePace Petroleum muna 1980, naTim Hearley weCH Industrials achitora mugove wakafanana.
44% of the population are Christian, 12% are Muslim and 3% Jewish.
44% yevagari vaKristu, 12% maMuslim uye 3% vaJudha.
In 2016, there were 12,150 businesses in Haringey employing a total of 66,000 people.
Muna 2016, pakanga paine mabhizinesi gumi nemaviri negumi nemakumi mashanu muHaringey aishandisa vanhu zviuru makumi matanhatu nematanhatu.
On 12 August 2019, it was announced that Alex Albon would move to Red Bull Racing for the rest of the season, replacing Gasly, who returned to Toro Rosso.
Musi wa12 Nyamavhuvhu 2019, zvakaziviswa kuti Alex Albon aizoenda kuRed Bull Racing kwemwaka wese, achitsiva Gasly, akadzokera kuToro Rosso.
Haryana's 14th placed 12.96% 2012 - 17 CAGR estimated 2017 - 18 GSDP of US$95 billion is split in to 52% services, 30% industries and 18% agriculture.
Haryana's yechigumi nemana yakaiswa 12.96% 2012 - 17 CAGR inofungidzirwa kuti 2017 - 18 GSDP yeUS $95 bhiriyoni yakakamurwa kuita 52% masevhisi, 30% maindasitiri uye 18% ekurima.
On 12 January 2011 he became the new coach of Fortis Juventus in Serie D in place of the sacked Roberto Galbiati.
Pana 12 Ndira 2011 akazova murairidzi mutsva weFortis Juventus muSerie D pachinzvimbo cheakadzingwa Roberto Galbiati.
When fully wound, Harwood's watch would run for 12 hours autonomously.
Kana yanyatsokuvara, wachi yaHarwood yaimhanya kwemaawa gumi nemaviri yakazvimirira.
In March 1977, Williams conducted the London Symphony Orchestra to record the Star Wars soundtrack in 12 days.
Muna Kurume 1977, Williams akaitisa London Symphony Orchestra kurekodha iyo Star Wars ruzha mumazuva gumi nemaviri.
The film was made from 3 November to 12 December 1958 with filming at Pinewood Studios in Buckinghamshire.
Firimu iri rakaitwa kubva 3 Mbudzi kusvika 12 Zvita 1958 nekutorwa mafirimu paPinewood Studios muBuckinghamshire.
On September 12, 2018, Elton John, dedicated a song to Low Cut Connie at his sold - out show at the Wells Fargo Center in Philadelphia.
Musi waGunyana 12, 2018, Elton John, akatsaurira rwiyo kuna Low Cut Connie pashow yake yakatengeswa kuWells Fargo Center muPhiladelphia.
The Watermelon Woman aired on the Sundance Channel on August 12, 1998.
Mukadzi weWatermelon akaratidzira paSundance Channel musi waNyamavhuvhu 12, 1998.
On 14 August 1971, Keegan made his Liverpool debut against Nottingham Forest at Anfield, scoring after 12 minutes.
Pana 14 Nyamavhuvhu 1971, Keegan akaita chikwata chake cheLiverpool kurwisa Nottingham Forest kuAnfield, achirova mushure memaminitsi gumi nemaviri.
On June 4, 2012 Night Ranger returned to the Islington Academy in London for the second headlining show in 12 months at the 800 - capacity venue.
Musi waChikumi 4, 2012 Night Ranger yakadzokera kuIslington Academy muLondon kumutambo wechipiri wepamusoro mumwedzi gumi nemiviri panzvimbo ye800 - capacity.
Bell took up guitar when 12 or 13, but only on hearing the first Beatles records was he motivated to play the instrument regularly.
Bell akatora gitare aine 12 kana 13, asi paakangonzwa marekodhi ekutanga eBeatles akakurudzirwa kuridza chiridzwa nguva dzose.
On June 12, 2020, the second season of Kipo began streaming on Netflix.
Musi waChikumi 12, 2020, mwaka wechipiri waKipo wakatanga kutenderera paNetflix.
On October 12, the third and final season of Kipo began streaming on Netflix.
Musi waGumiguru 12, mwaka wechitatu uye wekupedzisira waKipo akatanga kutepfenyura paNetflix.
On December 12, 2020, a mature adult animation, Hoops was cancelled by Netflix after its first season received low ratings and negative reviews.
Musi waZvita 12, 2020, animation yevakuru vakura, Hoops yakamiswa neNetflix mushure memwaka wayo wekutanga yawana zviyero zvakaderera uye ongororo dzisina kunaka.
In Montgomery, between 1845 and 1849, Sims conducted experimental surgery on 12 enslaved women with fistulas in his backyard hospital.
MuMontgomery, pakati pa1845 na1849, Sims akavhiya bvunzo pavakadzi gumi nevaviri varanda vane fistula muchipatara chake chekuseri kwemba.
On 12 February 2002, Lagaan was nominated for the best foreign language film at the Academy Award nominations ceremony.
Musi wa12 Kukadzi 2002, Lagaan akasarudzwa kuti ave firimu repamusoro - soro remutauro wekunze pamhemberero yekudomwa kweAcademy Award.
This day two weeks since, 12 of March was a day of sorrow and confusion never to be forgotten.
Zuva iri mavhiki maviri kubva, 12 Kurume raive zuva rekusuwa uye nekukanganisika kusingakanganwike.
The seventh season premiered on ABC on May 27, 2020, and ran for 13 episodes until August 12, 2020.
Mwaka wechinomwe wakatanga paABC muna Chivabvu 27, 2020, uye wakamhanya kwezvikamu gumi nezvitatu kusvika Nyamavhuvhu 12, 2020.
The seventh season began airing on ABC in the United States on May 27, 2020, and ran for 13 episodes, until August 12, 2020.
Mwaka wechinomwe wakatanga kuburitswa paABC muUnited States muna Chivabvu 27, 2020, uye wakamhanya kwezvikamu gumi nezvitatu, kusvika Nyamavhuvhu 12, 2020.
It was announced on 12 August 2010 that Onuoha joined Sunderland on a season - long loan.
Zvakaziviswa muna 12 Nyamavhuvhu 2010 kuti Onuoha akabatana neSunderland pachikwereti chemwaka.
Having previously played for England U20, Onuoha was then a regular in the England U - 21 side, making his debut on 12 October 2005.
Akambotambira England U20, Onuoha aingove akajairwa kuEngland U - 21 side, achiita kutanga kwake pa12 Gumiguru 2005.
Marquise was released on 20 August 1997 in France, and on 12 September 1997 in the United States.
Marquise yakaburitswa musi wa20 Nyamavhuvhu 1997 muFrance, uye musi wa12 Gunyana 1997 muUnited States.
The episodes originally aired on ABC on August 12, 2020, and were watched by 1.46 million viewers.
Zvikamu zvakatanga kuburitswa paABC muna Nyamavhuvhu 12, 2020, uye zvakatariswa nevaoni 1.46 miriyoni.
Mills made eight appearances for Boston before being appointed the player - manager of Southern League Premier Division club Tamworth on 12 January 2001.
Mills akaita zvisere kuBoston asati agadzwa kuve mutambi - maneja weSouthern League Premier Division kirabhu Tamworth musi wa12 Ndira 2001.
Mills made a statement of intent to win the Conference Premier title in 2011–12.
Mills akataura chinangwa chekuhwina mukombe weConference Premier muna 2011–12.
Newman was elevated to the rank of cardinal in the consistory of 12 May 1879 by Pope Leo XIII, who assigned him the Deaconry of San Giorgio al Velabro.
Newman akakwidziridzwa kusvika pachinzvimbo chekadhinari mumubatanidzwa wa12 Chivabvu 1879 naPope Leo XIII, vakamupa Dhikoni reSan Giorgio al Velabro.
John R. Bender served as head football coach from 1906 to 1907 and 1912–1914, compiling a record of 21–12.
John R. Bender akashanda semurairidzi wenhabvu kubva 1906 kusvika 1907 uye 1912–1914, achigadzira rekodhi ye21–12.
Sara has performed the song at Walmart Soundcheck, on September 12, 2010.
Sara akaita rwiyo urwu paWalmart Soundcheck, munaGunyana 12, 2010.
The review aggregator website Rotten Tomatoes reported an 83% approval rating, based on 12 reviews for the episode.
Iyo yekuongorora aggregator webhusaiti Rotten Tomatoes yakashuma 83% yekubvumidzwa chiyero, zvichibva paongororo gumi nembiri dzechikamu.
The Both debuted on the Billboard 200 at #59, and on the Billboard Independent Albums chart at #12.
Vese vakabuda paBillboard 200 pa#59, uye paBillboard Independent Albums chati pa#12.
The programmes were broadcast each Wednesday night at 7.00 pm and repeated the following Tuesday at 12.25 pm on BBC Radio 4.
Zvirongwa zvakatepfenyurwa Chitatu chega chega manheru na7.00 pm uye zvakadzokororwa Chipiri chinotevera na12.25 pm paBBC Radio 4.