NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

11: translation to Shona, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 11 to Shona

11

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 11 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 11 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 11 - [not found]

Examples: 11

Consonants in the Korean alphabet can be combined into one of 11 consonant clusters, which always appear in the final position in a syllable block.
Makonzonendi ari muarufabheti yeKorea anogona kusanganiswa kuita rimwe remakonzonendi sumbu 11, anogara achionekwa ari panzvimbo yekupedzisira muvharoko yesyllable.
Not including obsolete letters, 11,172 blocks are possible in the Korean alphabet.
Kusingasanganisire mavara akasakara, 11,172 zvidhinha zvinogoneka muKorea alphabet.
On 11 September 2001 Syndicate 2001 suffered a $137.2m loss from the terrorist attacks that day.
Musi wa11 Gunyana 2001 Syndicate 2001 yakarasikirwa nemadhora zana nemakumi matatu nenomwe kubva mukurwisa kwemagandanga zuva iroro.
NCIS was renewed for a seventeenth season on April 11, 2019, which premiered on September 24, 2019.
NCIS yakavandudzwa kwemwaka wegumi nenomwe muna Kubvumbi 11, 2019, iyo yakatanga munaGunyana 24, 2019.
The population grew by 17.7% between the 2001 and 2011 Censuses, and is projected to have grown by a further 11% between 2011 and 2018.
Huwandu hwevanhu hwakakura ne17.7% pakati peCensus ya2001 na2011, uye inofungidzirwa kuti yakakura neimwe 11% pakati pa2011 na2018.
Prior to the Holocaust, there were 11–13 million speakers of Yiddish among 17 million Jews worldwide.
Kuurayiwa kweHolocaust kusati kwaitika, paive ne11 - 13 miriyoni vatauri veYiddish pakati pemamiriyoni gumi nemanomwe emaJuda pasi rese.
On the eve of World War II, there were 11 to 13 million Yiddish speakers.
Manheru eHondo Yenyika II, kwaiva nevatauri veYiddish vane mamiriyoni 11 kusvika ku13.
The first 11 sectors of the sector design system for Mohali are popularly known as Phases.
Iwo ekutanga 11 zvikamu zvechikamu dhizaini system yeMohali anozivikanwa zvikuru seMatanho.
Vettel finished second in the Drivers' Championship with 84 points, 11 behind Jenson Button.
Vettel akapedza kechipiri muDrivers' Championship aine mapoinzi makumi masere nemana, gumi nerimwe kumashure kwaJenson Button.
During a press - conference on 11 July 2008, Arun Kumar stated that the case was still unsolved.
Panguva yemusangano wevatori venhau musi wa11 Chikunguru 2008, Arun Kumar akataura kuti nyaya iyi yakanga isati yagadziriswa.
After announcing its release in November 2016, the band released their ninth studio album 11 Short Stories of Pain & Glory on January 6, 2017.
Mushure mekuzivisa kuburitswa kwayo muna Mbudzi 2016, bhendi rakaburitsa yavo yechipfumbamwe studio albhamu 11 Pfupi Nhau dzePain & Kubwinya muna Ndira 6, 2017.
The band announced that their still to be titled tenth studio album will be released on September 11, 2020.
Iyo bhendi yakazivisa kuti yavo ichiri kunzi yegumi studio album ichaburitswa munaGunyana 11, 2020.
Opiate addiction plays a big role on the band's ninth album 11 Short Stories of Pain & Glory.
Kupindwa muropa neOpiate kunoita basa guru padambarefu rechipfumbamwe rebhendi rinonzi 11 Short Stories of Pain & Glory.
Ocasio - Cortez was one of the subjects of the 2018 Michael Moore documentary Fahrenheit 11/9; it chronicled her primary campaign.
Ocasio - Cortez yaiva imwe yezvidzidzo zve 2018 Michael Moore documentary Fahrenheit 11/9; yakaratidza mushandirapamwe wake wekutanga.
When Toys in the Attic was released in April 1975, it eventually peaked at No. 11 on the US Billboard 200 chart, 63 positions higher than Get Your Wings.
Pakaburitswa Toys muAttic muna Kubvumbi 1975, yakazokwira paNhamba 11 pachati yeBillboard 200 yeUS, nzvimbo 63 dzakakwirira kudarika Get Your Wings.
On November 11, 2004, it was reported that a number of the inflatables had been stolen from Burger King roofs nationwide.
Musi waNovember 11, 2004, zvakashumwa kuti nhamba yezviputi zvakabiwa kubva pamatenga eBurger King munyika yose.
George Furth wrote 11 one - act plays planned for Kim Stanley as each of the separate leads.
George Furth akanyora gumi nerimwe - chiito chemitambo yakarongerwa Kim Stanley semumwe neumwe weakasiyana anotungamira.
Somewhere Between Heaven and Hell is the fourth studio album by the American punk rock band Social Distortion, released on February 11, 1992.
Pane imwe nzvimbo Pakati peDenga neGehena ndiyo yechina studio album neAmerican punk rock band Social Distortion, yakaburitswa muna Kukadzi 11, 1992.
He scored his first international goal in his third appearance, also against Wales, on 11 May 1974.
Akarova chibodzwa chake chekutanga chepasirese muchitarisiko chake chechitatu, zvakare achipesana neWales, musi wa11 Chivabvu 1974.
The film was released on DVD on March 11, 2009.
Iyi firimu yakaburitswa paDVD munaKurume 11, 2009.
Bury Me at Makeout Creek is the third studio album by Japanese - American indie rock musician Mitski, released through Double Double Whammy on November 11, 2014.
Ndivigei paMakeout Creek ndiyo yechitatu studio album yakaitwa neJapan - American indie rock muimbi Mitski, yakaburitswa kuburikidza neDouble Double Whammy muna Mbudzi 11, 2014.
Dead Men Tell No Tales premiered in Shanghai on May 11, 2017, and was released in the United States in conventional, 3D, and IMAX formats on May 26, 2017.
Vakafa Varume Vaudze Kwete Tales yakatanga kuratidzwa muShanghai muna Chivabvu 11, 2017, uye yakaburitswa muUnited States mune yakajairwa, 3D, uye IMAX mafomati muna Chivabvu 26, 2017.
Dead Men Tell No Tales had its world premiere at the Shanghai Disney Resort in Shanghai on May 11, 2017.
Varume Vakafa Vaudze Kwete Tales vakaita nyika yavo yekutanga paShanghai Disney Resort muShanghai muna Chivabvu 11, 2017.
The film premiered at the Toronto International Film Festival on September 11, 2011.
Iyi firimu yakatanga kuratidzwa kuToronto International Film Festival munaGunyana 11, 2011.
Emerson died on 11 March 2016 in Santa Monica, California, of a self - inflicted gunshot wound to the head.
Emerson akafa musi wa 11 Kurume 2016 muSanta Monica, California, nekuzvikuvadza kwepfuti mumusoro.
The film was released in theaters on April 11, 1941, to enthusiastic audiences and mildly appreciative critics, with Miranda stealing the notices.
Iyi firimu yakabudiswa munhandare musi waApril 11, 1941, kune vateereri vanofarira uye vatsoropodzi vanoonga zvinyoro, Miranda achiba zviziviso.
Their first child, a daughter named Chinelo, was born on 11 July 1962.
Mwana wavo wekutanga, mwanasikana anonzi Chinelo, akaberekwa musi wa11 Chikunguru 1962.
Handman died on April 11, 2020 in New York City at the age of 97 from COVID - 19.
Handman akafa muna Kubvumbi 11, 2020 muNew York City aine makore makumi mapfumbamwe nemanomwe kubva kuCOVID - 97.
TF 11 sortied on 15 April to join the Yorktown task force southwest of the New Hebrides.
TF 11 yakarongwa musi wa15 Kubvumbi kuti ibatane neYorktown Task Force kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweNew Hebrides.
The film began production on 11 January 2010.
Iyi firimu yakatanga kugadzirwa musi wa11 Ndira 2010.
Williams made her Daily Show debut on January 11, 2012.
Williams akamuita kutanga kweDaily Show muna Ndira 11, 2012.
Initially slated for a March 2, 2012 release, the film was pushed by Paramount Pictures to a ten - month delay for January 11, 2013.
Pakutanga yakarongerwa kuburitswa kwaKurume 2, 2012, firimu rakasundwa neParamount Pictures kunonoka kwemwedzi gumi muna Ndira 11, 2013.
The first UK performance of Curtains was given at the Kenneth More Theatre, Ilford on 11 March 2010.
Kuitwa kwekutanga kweUK kweCurtains kwakapihwa paKenneth More Theatre, Ilford musi wa11 Kurume 2010.
In 2001, Thomas and the ABC News team won Emmy, Peabody and DuPont awards for their coverage of the events of September 11, 2001.
Muna 2001, Thomas nechikwata cheABC News vakahwina mibairo yeEmmy, Peabody neDuPont nekuda kwekuvhara kwavo zviitiko zveGunyana 11, 2001.
Lipton's last Inside the Actors Studio, an interview with Ted Danson, aired on January 11, 2018.
Lipton yekupedzisira Mukati meActors Studio, hurukuro naTed Danson, yakaitwa muna Ndira 11, 2018.
The novel was adapted for television as part of Season 30 of Masterpiece Theatre, airing May 11, 2001.
Iri novhero rakagadziridzwa terevhizheni sechikamu cheMwaka 30 cheMasterpiece Theatre, ichiburitswa Chivabvu 11, 2001.
Acosta's father arrived in the U.S. at age 11 as a refugee from Cuba three weeks prior to the Cuban Missile Crisis and was raised in Virginia.
Baba vaAcosta vakasvika muUS vaine makore gumi nerimwe semupoteri kubva kuCuba masvondo matatu pamberi peCuban Missile Crisis uye vakakurira muVirginia.
During President - elect Trump's first press conference on January 11, 2017, Acosta attempted to ask a question to the President - elect regarding Russia.
Panguva yemusangano wekutanga wePresident - Vakasarudzwa VaTrump muna Ndira 11, 2017, Acosta akaedza kubvunza mubvunzo kuMutungamiriri akasarudzwa maererano neRussia.
Of the original 11 teams, only the Kentucky Colonels and Indiana Pacers remained for all nine seasons without relocating, changing team names, or folding.
Pazvikwata 11 zvekutanga, maKentucky Colonels chete neIndiana Pacers ndivo vakasara kwemwaka mipfumbamwe yose vasina kutamiswa, kushandura mazita echikwata, kana kupeta.
Cavill played the lead role of Theseus in Tarsem Singh's mythological film, Immortals, released 11 November 2011.
Cavill akatamba chinzvimbo chekutungamira chaThisus muTarsem Singh's mythological film, Immortals, yakaburitswa 11 Mbudzi 2011.
Fraser had a half - brother, Philip, 11 years older, the son of her mother from a previous marriage.
Fraser aive nemunun'una, Philip, ane makore gumi nerimwe, mwanakomana waamai vake kubva kumuchato wekare.
Ashley built 14 staunches and 11 sluices, the latter almost certainly referring to pound locks.
Ashley akavaka 14 staunches uye gumi neimwe sluices, iyo yekupedzisira inenge ichireva pondo kukiya.
On January 11, 2021, Collins was promoted to chief White House correspondent for the incoming Biden administration.
Musi waNdira 11, 2021, Collins akakwidziridzwa kuve mukuru weWhite House mutori wenhau wehutongi hweBiden.
Following the death of his wife on 11 August 1989, Blue Haze vocalist Barbara Mac, he lost his love of music.
Kutevera kufa kwemukadzi wake pa11 Nyamavhuvhu 1989, Blue Haze vocalist Barbara Mac, akarasikirwa nerudo rwake rwemimhanzi.
On January 11, 2021, Phillip was announced to be the new anchor on Inside Politics, replacing John King on the Sunday morning political talk show.
Musi wa11 Ndira 2021, Phillip akaziviswa kuve mutsigiri mutsva weInside Politics, achitsiva John King pamusangano wezvematongerwo enyika weSvondo mangwanani.
On February 10 and 11, 2010, Lenz revealed on Facebook that she was recording songs with the other singers for the musical.
Musi waKukadzi 10 na11, 2010, Lenz akaburitsa paFacebook kuti airekodha nziyo nevamwe vaimbi vemimhanzi.
The program changed its name to simply Access on December 11, 2017.
Chirongwa ichi chakachinja zita rayo kuti ringove Access muna Zvita 11, 2017.
Harris was nominated for 11 Primetime Emmy Awards for her television work, winning three.
Harris akasarudzwa kwegumi nerimwe Primetime Emmy Awards pabasa rake reterevhizheni, akahwina matatu.
After graduating, Cohen worked for China Radio International for 11 months, and then as a news reporter for South West News Service for two years.
Apedza kudzidza, Cohen akashandira China Radio International kwemwedzi gumi neimwe, uyezve semutori wenhau weSouth West News Service kwemakore maviri.
On July 11, 2019, she was inducted as an honorary member of the Delta Sigma Theta sorority.
Musi waChikunguru 11, 2019, akapinzwa senhengo inoremekedzwa yeDelta Sigma Theta sorority.
The show aired weeknights at 7 p.m. until November 15, 2019, with reruns airing at 11 p.m. ET until 2018.
Iyo showa yaitaridzwa pakati pesvondo na7 pm kusvika Mbudzi 15, 2019, ichidzokororwa ichiridzwa na11 pm ET kusvika 2018.
In September 2001, he covered the 9/11 attacks in New York and Washington before reporting on the War in Afghanistan.
MunaGunyana 2001, akafukidza kurwiswa kwe9/11 muNew York neWashington asati ataura nezveHondo muAfghanistan.
John Scot Barrowman was born in Glasgow on 11 March 1967, the youngest of three children.
John Scot Barrowman akaberekerwa muGlasgow musi wa11 Kurume 1967, gotwe pavana vatatu.
On July 9, 2019, after Stearns' business did poorly in the rising interest rate environment of 2017 - 2018, Stearns Lending filed for Chapter 11 bankruptcy.
Musi waChikunguru 9, 2019, mushure mekunge bhizinesi raStearns raita zvisizvo mumhindu yekukwira kweiyo 2017 - 2018, Stearns Lending yakamhan'arira kubhuroka kweChitsauko 11.
Pete Willis was fired on 11 July 1982 due to excessive alcohol consumption on the job and was replaced by Phil Collen of Girl the next day.
Pete Willis akadzingwa basa pa11 Chikunguru 1982 nekuda kwekunyanya kunwa doro pabasa uye akatsiviwa naPhil Collen weMusikana zuva raitevera.
Colbert was born in Washington, D.C., the youngest of 11 children in a Catholic family.
Colbert akaberekerwa muWashington, DC, gotwe pavana gumi nemumwe mumhuri yechikatorike.
On 11 February 2014, the band released a remastered deluxe edition of their 1996 album Slang after much delay.
Musi wa11 Kukadzi 2014, bhendi yakaburitsa yakadzokororwa deluxe edition ye1996 album Slang mushure mekunonoka kukuru.
On April 9, 2018, Netflix announced the show had been renewed for a six - episode third season, released on May 11, 2018.
Musi waKubvumbi 9, 2018, Netflix yakazivisa kuti showa yakanga yamutsiridzwa kwechikamu chechitatu chezvikamu, chakaburitswa muna Chivabvu 11, 2018.
Comedian Jon Stewart took over as host of the show, which was retitled The Daily Show with Jon Stewart, on January 11, 1999.
Comedian Jon Stewart akatora chinzvimbo chemukuru weshoo, iyo yakanzi The Daily Show naJon Stewart, muna Ndira 11, 1999.
On 11 September 2018, a week before her 91st birthday, Harris took over the role of Mrs Higgins in the Broadway revival of My Fair Lady from Diana Rigg.
Musi wa11 Gunyana 2018, svondo risati rasvika makore makumi mapfumbamwe nerimwe ekuzvarwa, Harris akatora chinzvimbo chaMai Higgins mukumutsiridza Broadway kweMy Fair Lady kubva kuna Diana Rigg.
Only 11 episodes of the 1962–69 series are known to survive—the pilot and 10 kinescope recordings, all of which are archived at the Paley Center for Media.
Zvikamu gumi neimwe chete zve1962 - 69 zvakatevedzana zvinozivikanwa kuti zvichapona - mutyairi uye gumi kinescope rekodha, ese akachengetwa paPaley Center yeMedia.
The musical opened Off - Broadway at the Second Stage Theatre on January 11, 2005 in previews, officially on February 7, 2005, and closed on March 20, 2005.
Mumhanzi wakavhurwa Off - Broadway paSecond Stage Theatre muna Ndira 11, 2005 mukutarisa, zviri pamutemo muna Kukadzi 7, 2005, uye yakavharwa munaKurume 20, 2005.
The musical made its UK premiere at the Donmar Warehouse, London, beginning previews on February 11, 2011.
Mumhanzi wacho wakaita kutanga kweUK kuDonmar Warehouse, London, kutanga maonerwo emusi waKukadzi 11, 2011.
The Drowsy Chaperone ran 30 June - 11 July 2015 at the Cape Playhouse in Dennis, Massachusetts with Jo Anne Worley reprising her Broadway role of Mrs.
The Drowsy Chaperone akamhanya 30 Chikumi - 11 Chikunguru 2015 paCape Playhouse muDennis, Massachusetts naJo Anne Worley achidzokorora basa rake reBroadway raMai.
Tartaglia reprised his roles as Princeton and Rod in the Las Vegas sit - down production of Avenue Q, starting in August 2005 until December 11, 2005.
Tartaglia akadzokorora mabasa ake sePrinceton naRod muLas Vegas kugara - pasi kugadzirwa kweAvenue Q, kutanga muna Nyamavhuvhu 2005 kusvika Zvita 11, 2005.