NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

10: translation to Shona, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 10 to Shona

10

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 10 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 10 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 10 - [not found]

Examples: 10

Artist's concept of Pioneer 10 spacecraft near Jupiter.
Pfungwa yenyanzvi yePioneer 10 spacecraft pedyo neJupiter.
On Rotten Tomatoes, the first season holds an approval rating of 84% based on 101 reviews, with an average rating of 7.65/10.
PaMadomasi Akaora, mwaka wekutanga une mvumo ye84% zvichienderana ne101 wongororo, neavhareji ye7.65/10.
On Rotten Tomatoes, the second season holds an approval rating of 97% based on 97 reviews, with an average rating of 8.03/10.
PaMadomasi Akaora, mwaka wechipiri une mvumo ye97% zvichibva paongororo makumi mapfumbamwe nenomwe, neavhareji ye8.03/10.
On June 5, 2012, he was awarded a Guinness World Record for being the most prolific video game voice actor, having 261 credited appearances as of May 10, 2012.
Musi waChikumi 5, 2012, akapihwa mubairo weGuinness World Record wekuve mutambi wezwi ane mukurumbira wevhidhiyo, aine 261 akaonekwa kubva muna Chivabvu 10, 2012.
State of the Culture is an American late - night talk show created by Joe Budden and Sean Combs, that premiered on September 10, 2018 on Revolt.
State of the Tsika ishow yekutaura yekuAmerica pakati pehusiku yakagadzirwa naJoe Budden naSean Combs, iyo yakatanga munaGunyana 10, 2018 paRevolt.
On August 29, 2018, it was announced that the show would premiere on September 10, 2018.
Musi waNyamavhuvhu 29, 2018, zvakaziviswa kuti showa yaizotanga musi waGunyana 10, 2018.
Many breeders claim a life expectancy of 10–16 years, but these claims are unsubstantiated.
Vapfuri vazhinji vanoti tarisiro yehupenyu yemakore 10 - 16, asi zvirevo izvi hazvina humbowo.
The sea stretches from 53°N to 66°N latitude and from 10°E to 30°E longitude.
Gungwa rinotambanuka kubva pa53°N kusvika pa66°N latitude uye kubva pa10°E kusvika pa30°E longitude.
The typical life span of N. norvegicus is 5–10 years, reaching 15 years in exceptional cases.
Nguva yehupenyu hweN. norvegicus ndeye 5 - 10 makore, inosvika makore gumi nemashanu mumatambudziko akasiyana.
Boreman was born January 10, 1949, in The Bronx, New York City, New York, into a working - class family.
Boreman akaberekwa Ndira 10, 1949, muThe Bronx, New York City, New York, mumhuri yevashandi.
On Rotten Tomatoes, the film has an overall approval rating of 57% based on 184 reviews and average rating of 5.88/10.
PaMadomasi Akaora, bhaisikopo rine mwero wemvumo ye57% zvichibva pawongororo zana nemakumi masere nemana uye mwero weavhareji we5.88/10.
Its opening weekend landed it at #2 behind I Can Do Bad All By Myself with approximately $10,740,446 and $15,160,926 for its five - day opening.
Svondo rayo rekuvhura rakaiisa pa#2 kuseri kweI can do Bad All By Ini Pachangu nemari ingangoita $10,740,446 uye $15,160,926 pakuvhurwa kwayo kwemazuva mashanu.
The Jubilee, Piccadilly and Victoria lines, and the Central line between White City and Leytonstone, operate at 10 - minute intervals.
Mitsetse yeJubheri, Piccadilly neVictoria, uye mutsetse weCentral pakati peWhite City neLeytonstone, unoshanda pamaminetsi gumi.
On Rotten Tomatoes, a review aggregator, The Abyss has an 89% approval rating based on 45 reviews and an average rating of 7.19/10.
PaMadomasi Akaora, ongororo aggregator, Gomba rine 89% yemvumo yakavakirwa paongororo makumi mana neshanu uye mwero weavhareji we7.19/10.
Eggs can survive within cysts for 10 or more years.
Mazai anogona kurarama mukati me cysts kwemakore gumi kana kupfuura.
In the end, over thirty indictments were filed against the company, including 10 in Idaho and 13 in Utah.
Pakupedzisira, mhosva dzinopfuura makumi matatu dzakamhan'arwa nekambani iyi, kusanganisira gumi muIdaho uye gumi nenhatu muUtah.
In 1942, approximately 10,000 Japanese Americans were relocated and interned from the Pacific states.
Muna 1942, vangangoita 10,000 vekuJapan vekuAmerica vakatamiswa uye vakavharirwa kubva kuPacific nyika.
In 2005 the Economist Intelligence Unit's quality of life survey placed Spain among the top 10 in the world.
Muna 2005 kuongororwa kwehupenyu hweEconomist Intelligence Unit kwakaisa Spain pakati pegumi pasi rose.
Italy is the fifth in Europe by number of passengers by air transport, with about 148 million passengers or about 10% of the European total in 2011.
Italy ndiyo yechishanu muEurope nenhamba yevafambi nendege, ine vangangoita 148 miriyoni vafambi kana 10% yehuwandu hweEurope muna 2011.
Titanic was released on Blu - ray as a single disc variant and a 2 disc version featuring special features on September 10, 2012.
Titanic yakaburitswa paBlu - ray sedhisiki rimwechete rakasiyana uye 2 disc version ine akakosha maficha musi waGunyana 10, 2012.
The film currently has a 100% rating on Rotten Tomatoes based on 42 reviews, with a weighted average of 8.13/10.
Iyo firimu parizvino ine 100% chiyero paMadomasi Akaora zvichibva paongororo makumi mana nemaviri, ine huremu hwepakati hwe8.13/10.
In 2017, as a freshman at Tulane, Hoese hit .213 with zero home runs and 10 RBIs in 44 games.
Muna 2017, semunhu achangotanga kuTulane, Hoese akarova .213 aine zero home runs uye 10 RBIs mumitambo makumi mana nemana.
The complete series of The Office was released on Blu - ray from Universal Pictures Home Entertainment on November 10, 2020.
Iyo yakazara nhevedzano yeThe Hofisi yakaburitswa paBlu - ray kubva kuUniversal Mifananidzo Kumba Varaidzo munaNovember 10, 2020.
Amalgamated merged into LLC Corp on 3/10/1987 and the company then changed its name to Valhi Inc.
Akabatanidzwa akabatanidzwa mu LLC Corp musi wa3/10/1987 uye kambani yakabva yachinja zita rayo kuita Valhi Inc.
After 10 years Pallini Limoncello is the no. 1 premium Limoncello brand in the world and is distributed worldwide.
Mushure memakore gumi Pallini Limoncello ndiye kwete. 1 premium Limoncello brand munyika uye yakagoverwa pasirese.
Beethoven's funeral procession in Vienna on 29 March 1827 was attended by an estimated 10,000 people.
Mariro aBeethoven muVienna musi wa29 Kurume 1827 akapindwa nevanhu vanosvika zviuru gumi.
Nous'che started playing with his cousin and buddy, Stochelo Rosenberg, when Stochelo was about 10 years old.
Nous'che akatanga kutamba nemukoma wake neshamwari yake, Stochelo Rosenberg, Stochelo paakanga ava nemakore angangoita gumi.
The town's largest further education provider is West Suffolk College, with over 10,000 students studying with the college every year.
Mupi wezvedzidzo wedhorobha iri West Suffolk College, ine vadzidzi vanopfuura zviuru gumi vanodzidza nekoreji gore rega.
The Sugar refinery of Tienen itself was founded in 1836 and in the early years production was about 10 sacks of raw sugar per day.
Iyo Shuga yekunatsa yeTienen pachayo yakavambwa muna 1836 uye mumakore ekutanga kugadzirwa kwaive kwemasaga gumi eshuga yakabikwa pazuva.
The oblast has 738 lakes and ponds in 2408, in 1343 the river flows over 10 km long.
Oblast ine 738 madziva uye madziva muna 2408, muna 1343 rwizi runoyerera pamusoro 10 km kureba.
On review aggregator Rotten Tomatoes, the film holds an approval rating of 97% based on 204 reviews, with an average rating of 9/10.
Pakuongorora aggregator Rotten Tomatoes, iyo firimu ine mvumo ye97% zvichienderana ne204 wongororo, ine avhareji chiyero che9/10.
In order to obtain qatiq, boiled milk is fermented for 6–10 hours in a warm place.
Kuti uwane qatiq, mukaka wakabikwa unoviriswa kwemaawa 6 - 10 munzvimbo inodziya.
Nazi Germany invaded the Netherlands on 10 May 1940 and took control of the country.
Nazi Germany yakapinda muNetherlands musi wa10 Chivabvu 1940 ikatora nyika.
Sweet vermouths usually contain 10–15% sugar.
Sweet vermouths kazhinji ine 10 - 15% yeshuga.
Calcium hydroxide is relatively insoluble in water, with a solubility product Ksp of 5.5 × 10−6.
Calcium hydroxide haina kunyungudika mumvura, ine solubility chigadzirwa Ksp ye5.5 × 10−6.
The attitude of the 10 soldiers was defined as defeatism by the French - speaking military leaders.
Mafungiro emauto gumi akatsanangurwa sekukundwa nevatungamiriri vemauto vaitaura chiFrench.
The US imports 10% of its sugar, while the remaining 90% is extracted from sugar beet and sugarcane.
US inotenga 10% yeshuga yayo kunze kwenyika, ukuwo 90% yasara ichitorwa kubva mushuga beet nenzimbe.
In 2006, global production of lactic acid reached 275,000 tonnes with an average annual growth of 10%.
Muna 2006, kugadzirwa kwepasi rose kwelactic acid kwakasvika 275,000 tonnes neavhareji yekukura kwegore ye10%.
Alternative carbon sources include formate which by the catalytic action of formate–tetrahydrofolate ligase add a 1C unit to THF to yield 10 - formyl - THF.
Alternative carbon sources anosanganisira formate iyo necatalytic action ye formate - tetrahydrofolate ligase inowedzera 1C unit kuTHF kuburitsa gumi - formyl - THF.
GWU's stock price dropped by more than a factor of 10 between late 1971 and mid - 1973.
Mutengo wemasheya weGWU wakadzikira neinopfuura chikamu chegumi pakati pekupera kwa1971 kusvika pakati pa1973.
Jukes was born at Summer Hill, near Birmingham, on 10 October 1811.
Jukes akazvarwa paChirimo Hill, padhuze neBirmingham, pa10 Gumiguru 1811.
The elections were held on 10–11 December.
Sarudzo dzakaitwa musi wa10 - 11 Zvita.
Season 7 of the American competitive reality television series Hell's Kitchen aired on the Fox Network from June 1, 2010 to August 10, 2010.
Mwaka wechinomwe weAmerican yemakwikwi echokwadi terevhizheni yeHell's Kitchen yakaburitswa paFox Network kubva munaChikumi 1, 2010 kusvika Nyamavhuvhu 10, 2010.
From the age of 10, Printz picked up the trumpet, “because I knew I’ll be able to sling that on my back and then make it do what it do,” he recalls.
Kubva pazera ramakore gumi, Printz akanhonga hwamanda, “nekuti ndaiziva kuti ndichakwanisa kuirova kumusana kwangu ndozoiita kuti iite zvainoita,” anoyeuka kudaro.
In 2008, Azerbaijan was cited as one of the top 10 reformers by the World Bank's Doing Business Report.
Muna 2008, Azerbaijan yakataurwa seimwe yevakuru gumi vanovandudza neWorld Bank's Doing Business Report.
Azerbaijan led the world as the top reformer in 2007/08, with improvements on seven out of 10 indicators of regulatory reform.
Azerbaijan yakatungamira pasi rose semutsigiri wepamusoro muna 2007/08, nekuvandudzwa kwezvinomwe kubva pagumi zviratidzo zvekuvandudza kwemitemo.
According to the California Secretary of State, as of February 10, 2019, Los Alamitos has 6,407 registered voters.
Sekureva kweCalifornia Secretary of State, kubva muna Kukadzi 10, 2019, Los Alamitos ine 6,407 vakanyoresa kuvhota.
Annually, approximately 10,000 persons are trained in recruit centres.
Pagore, vanhu vangangoita 10,000 vanodzidziswa munzvimbo dzekuunganidza.
Total global production is 10 to 11 million tons annually by 20 nations.
Kugadzirwa kwepasi rose kuri matani gumi kusvika gumi nerimwe pagore nenyika makumi maviri.
The age distribution was 39.3% under the age of 18, 10.8% from 18 to 24, 28.7% from 25 to 44, 14.7% from 45 to 64, and 6.4% 65 or older.
Kugoverwa kwezera kwaive 39.3% pasi pemakore gumi nemasere, 10,8% kubva pa18 kusvika 24, 28.7% kubva pa25 kusvika 44, 14,7% kubva pa45 kusvika 64, uye 6,4% 65 kana kupfuura.
On 10 December 2002, the High Court of Australia delivered judgment in the Internet defamation case of Dow Jones v Gutnick.
Musi wa10 Zvita 2002, Dare Repamusoro reAustralia rakapa mutongo panyaya yekusvibisa zita reInternet yaDow Jones v Gutnick.
After this victory, he was appointed dictator for 10 years.
Mushure mekukunda uku, akagadzwa kuva mudzvanyiriri kwemakore gumi.
Upon the death of Louis XV on 10 May 1774, the Dauphin ascended the throne as King Louis XVI of France and Navarre with Marie Antoinette as his Queen.
Pakafa Louis XV musi wa10 Chivabvu 1774, Dauphin akakwira chigaro saMambo Louis XVI weFrance uye Navarre naMarie Antoinette saMambokadzi wake.
When they returned north, Wyatt was offered a job as the marshal in Wrangell, Alaska, but he served for only 10 days.
Pavakadzokera kuchamhembe, Wyatt akapiwa basa somukuru wemauto muWrangell, Alaska, asi akashumira kwemazuva 10 chete.
The word without the definite article is used in 10 instances, of which two are translated diabolos in the Septuagint.
Izwi risina chivakashure rinoshandiswa muzviitiko gumi, apo maviri anoshandurwa diabolos muSeptuagint.
Keane was born in Lincoln, Nebraska, on October 7, 1915, one of 10 children from his father's second marriage.
Keane akaberekerwa muLincoln, Nebraska, muna Gumiguru 7, 1915, mumwe wevana gumi kubva kumuchato wababa vake wechipiri.
The Official Eminem Box Set, a career - spanning, 10 - disc vinyl box set, was released on March 12, 2015.
Iyo Yepamutemo Eminem Bhokisi Set, yebasa - inotenderera, gumi - disc vinyl bhokisi set, yakaburitswa munaKurume 12, 2015.
Felton was born in Decatur, Georgia, on June 10, 1835.
Felton akaberekerwa muDecatur, Georgia, musi waChikumi 10, 1835.
On Rotten Tomatoes, Big Eyes holds a rating of 72%, based on 190 reviews, with an average rating of 6.7/10.
PaMadomasi Akaora, Maziso Makuru ane chiyero che72%, zvichibva paongororo zana nemakumi mapfumbamwe, neavhareji ye6.7/10.
The channel was launched as Russia Today on 10 December 2005.
Iyo chiteshi chakatangwa seRussia Nhasi musi wa10 Zvita 2005.
The two met in a hut at the foothills of Pratapgad fort on 10 November 1659.
Vaviri ava vakasangana muhumba mujinga mePratapgad fort musi wa10 Mbudzi 1659.
On Rotten Tomatoes, the film holds an approval rating of 89% based on 18 reviews, with a weighted average rating of 6.6/10.
PaMadomasi Akaora, firimu rine mvumo ye89% zvichibva paongororo gumi nesere, ine huremu hweavhareji ye6.6/10.
Additional types of psoriasis comprise about 10% of cases.
Mamwe marudzi e psoriasis anosanganisira 10% yemakesi.
The DLQI is a 10 - question tool used to measure the impact of several dermatologic diseases on daily functioning.
Iyo DLQI ndeye gumi - mubvunzo chishandiso chinoshandiswa kuyera kukanganisa kweakawanda dermatologic zvirwere pakushanda kwemazuva ese.
Jim Lovell and Aldrin were selected as the backup crew of Gemini 10, commander and pilot respectively.
Jim Lovell naAldrin vakasarudzwa sevashandi vekuchengetedza Gemini 10, mukuru uye mutyairi wendege zvichiteerana.