NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

7: translation to Macedonian, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 7 to Macedonian

7

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 7 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 7 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 7 - [not found]

Examples: 7

Under exemptions in the Freedom of the Press Act, Chapter 7, both criminal and civil lawsuits may be brought to court under the laws on denigration.
Според исклучоците во Законот за слобода на печатот, Поглавје 7, и кривичните и граѓанските тужби може да се покренат пред суд според законите за оцрнување.
On September 7, 2011, Twitter announced that it had 100 million active users logging in at least once a month and 50 million active users every day.
На 7 септември 2011 година, Твитер објави дека има 100 милиони активни корисници кои се најавуваат најмалку еднаш месечно и 50 милиони активни корисници секој ден.
The company raised US$200 million in new venture capital in December 2010, at a valuation of approximately US$3.7 billion.
Компанијата собра 200 милиони УСД во нов ризичен капитал во декември 2010 година, по проценка од приближно 3,7 милијарди УСД.
A security vulnerability was reported on April 7, 2007, by Nitesh Dhanjani and Rujith.
Безбедносна ранливост беше пријавена на 7 април 2007 година од Нитеш Данџани и Руџит.
Similarly, Twitter banned 7,000 accounts and limited 150,000 more that had ties to QAnon on July 21, 2020.
Слично на тоа, Твитер забрани 7.000 сметки и ограничи уште 150.000 кои имале врски со QAnon на 21 јули 2020 година.
Between January and late July 2017, Twitter had identified and shut down over 7,000 fake accounts created by Iranian influence operations.
Помеѓу јануари и крајот на јули 2017 година, Твитер идентификуваше и затвори над 7.000 лажни сметки создадени од операциите за влијание на Иран.
In the 2016 Republican presidential primaries, Cruz received over 7.8 million votes, won 12 states, and earned 559 delegates.
На републиканските претседателски прелиминарни избори во 2016 година, Круз доби над 7,8 милиони гласови, освои 12 сојузни држави и заработи 559 делегати.
The penalty was from six months to 7 years of imprisonment, with possible subsequent internal exile from 2 to 5 years.
Казната беше од шест месеци до 7 години затвор, со можно последователно внатрешно прогонство од 2 до 5 години.
A BBC World Service poll of 27,973 adults in 26 countries, including 14,306 Internet users, was conducted between 30 November 2009 and 7 February 2010.
Анкетата на Светскиот сервис на БиБиСи на 27.973 возрасни лица во 26 земји, вклучително и 14.306 корисници на Интернет, беше спроведена помеѓу 30 ноември 2009 година и 7 февруари 2010 година.
During their 7 - year run the group managed to become one of the top vocal groups in Korea and to dominate the coffee house scene.
За време на нивното 7 - годишно работење, групата успеа да стане една од врвните вокални групи во Кореја и да доминира на сцената на кафулињата.
Baron Cohen portrayed political activist/anarchist Abbie Hoffman in the drama The Trial of the Chicago 7, with Aaron Sorkin writing and directing.
Барон Коен ја толкуваше политичката активистка/анархистка Аби Хофман во драмата Судењето на Чикаго 7, со Арон Соркин кој пишува и режисер.
Gosar defeated Kirkpatrick in the November 2010 general election, taking 49.7% of the vote.
Госар го победи Киркпатрик на општите избори во ноември 2010 година, земајќи 49,7% од гласовите.
Gosar was reelected with 69.7% of the vote over Democratic nominee Delina DiSanto.
Госар беше реизбран со 69,7 отсто од гласовите пред демократската кандидатка Делина Дисанто.
A probably had an initial volume containing the first 7 tetralogies which is now lost, but of which a copy was made, Codex Venetus append.
А веројатно имал почетен том кој ги содржи првите 7 тетралогии кој сега е изгубен, но од кој е направена копија, во прилог Codex Venetus.
Spence and Stilwell were arraigned on the robbery charges before Justice Wells Spicer, who set their bail at $7,000 each.
Спенс и Стилвел беа изведени под обвинение за грабеж пред судијата Велс Спајсер, кој им одреди кауција од по 7.000 долари.
On July 7, 1957, grave - robbers dug into the Earp's grave in an apparent attempt to steal the urn containing his ashes.
На 7 јули 1957 година, разбојници на гробови ископале во гробот на Ерп во очигледен обид да ја украдат урната во која се наоѓа неговата пепел.
On December 7, 2001, Condit announced he would run for re - election.
На 7 декември 2001 година, Кондит објави дека ќе се кандидира за реизбор.
Keane was born in Lincoln, Nebraska, on October 7, 1915, one of 10 children from his father's second marriage.
Кин е роден во Линколн, Небраска, на 7 октомври 1915 година, едно од 10 - те деца од вториот брак на неговиот татко.
In February 2012, Clark County, Nevada judge Mark Denton awarded $7.5 million to businessman Steve Wynn for defamatory statements made by Francis.
Во февруари 2012 година, судијата на округот Кларк, Невада, Марк Дентон, му додели 7,5 милиони долари на бизнисменот Стив Вин за клеветнички изјави дадени од Френсис.
On Rotten Tomatoes, Big Eyes holds a rating of 72%, based on 190 reviews, with an average rating of 6.7/10.
На Rotten Tomatoes, Big Eyes има рејтинг од 72%, врз основа на 190 прегледи, со просечна оценка од 6,7/10.
After an unsuccessful pro - Bolshevik uprising in Saint Petersburg, Trotsky was arrested on 7 August 1917.
По неуспешното про - болшевичко востание во Санкт Петербург, Троцки бил уапсен на 7 август 1917 година.
On 7 July 2019, he won a libel suit against Israeli Labor Party activist Abie Binyamin for the claim that Netanyahu was hiding millions in offshore accounts.
На 7 јули 2019 година, тој доби тужба за клевета против активистот на израелската Лабуристичка партија Аби Бињамин за тврдењето дека Нетанјаху криел милиони на офшор сметки.
Catherine herself remained in limbo until Parliament introduced on 29 January 1542 a bill of attainder, which was passed on 7 February 1542.
Самата Катерина останала во неизвесност сè додека Парламентот на 29 јануари 1542 година не вовел нацрт - закон за постигнување, кој бил усвоен на 7 февруари 1542 година.
The rates of Crohn disease and ulcerative colitis are increased when compared with the general population, by a factor of 3.8 and 7.5 respectively.
Стапките на Кронова болест и улцеративен колитис се зголемени во споредба со општата популација, за фактор од 3,8 и 7,5 соодветно.
Psoriasis affects about 6.7 million Americans and occurs more frequently in adults.
Псоријазата погодува околу 6,7 милиони Американци и почесто се јавува кај возрасните.
On June 7, Electronic music producer Space Laces released the remixes to his previous extended play Overdrive.
На 7 јуни, продуцентот на електронска музика Space Laces ги објави ремиксите на неговата претходна продолжена драма Overdrive.
The second season ran from October 7, 1998 to May 26, 1999.
Втората сезона траеше од 7 октомври 1998 година до 26 мај 1999 година.
At around 7 p.m., the five deputies were taken in a cab to different prisons.
Околу 19 часот петмината пратеници со такси биле однесени во различни затвори.
On May 7, 2019, Kyuhyun fulfilled his mandatory enlistment, marking the end of Super Junior's military services.
На 7 мај 2019 година, Кјухјун го исполни својот задолжителен прием, означувајќи го крајот на воените служби на Супер Јуниор.
In 1995, the band sent a free 7″ record to everyone who signed up for the fan club promoted in the liner notes of their debut.
Во 1995 година, бендот испрати бесплатна плоча од 7 инчи на сите што се пријавија за фан - клубот промовиран во лајнерските ноти на нивното деби.
Within days of Antony's expulsion, on 7 January 49 BC, the senate reconvened.
Во рок од неколку дена по протерувањето на Антониј, на 7 јануари 49 п.н.е., сенатот повторно се собрал.
On December 7, 2015, in response to the 2015 San Bernardino attack, Trump further called for a temporary ban on any Muslims entering the country.
На 7 декември 2015 година, како одговор на нападот во Сан Бернардино во 2015 година, Трамп дополнително повика на привремена забрана за влез на кој било муслиман во земјата.
Приходите од виртуелните производи од онлајн игрите и социјалните мрежи надминаа 7 милијарди американски долари во 2010 година.
SCO appealed the district court judgment to the United States Court of Appeals for the Tenth Circuit on July 7, 2010.
SCO ја обжали пресудата на окружниот суд до Апелациониот суд на Соединетите држави за десеттиот круг на 7 јули 2010 година.
In the 2017 tax year, OpenAI spent US$7.9 million, or a quarter of its functional expenses, on cloud computing alone.
Во даночната 2017 година, OpenAI потроши 7,9 милиони американски долари, или четвртина од своите функционални трошоци, само на облак компјутери.
The second part, officially titled Gravity II Tour, began in Los Angeles on October 11, 2019, and will conclude in San Diego on December 7, 2019.
Вториот дел, официјално насловен како Gravity II Tour, започна во Лос Анџелес на 11 октомври 2019 година, а ќе заврши во Сан Диего на 7 декември 2019 година.
The Soviet allies blockaded their borders with Yugoslavia; there were 7,877 border incidents.
Советските сојузници ги блокираа нивните граници со Југославија; имало 7.877 гранични инциденти.
The review aggregator website Rotten Tomatoes reported an approval rating of 50% with an average rating of 5.7/10, based on 175 reviews.
Веб - страницата за агрегатор на прегледи Rotten Tomatoes објави рејтинг на одобрување од 50% со просечна оценка од 5,7/10, врз основа на 175 прегледи.
On July 7, 2007 Stone made a short appearance with the Family Stone at the San Jose Summerfest.
На 7 јули 2007 година, Стоун кратко се појави со семејниот камен на Самерфестот во Сан Хозе.
On Labor Day, September 7, 2009, Stone appeared at the 20th annual African Festival of the Arts in Chicago, Ill.
На Денот на трудот, 7 септември 2009 година, Стоун се појави на 20 - тиот годишен Африкански фестивал на уметностите во Чикаго, Ил.
Cotten reprised his role as Holly Martins in the one - hour Theatre Guild on the Air radio adaptation of The Third Man on 7 January 1951.
Котен ја повтори својата улога како Холи Мартинс во едночасовната радио адаптација на Theatre Guild on the Air на Третиот човек на 7 јануари 1951 година.
In 2017, Forbes magazine ranked the Yankees as the most valuable MLB team at $3.7 billion, up 9% from 2016, with the average MLB team worth $1.54 billion.
Во 2017 година, магазинот Форбс ги рангираше Јенките како највреден тим за МЛБ со 3,7 милијарди долари, што е за 9% повеќе од 2016 година, со просечен MLB тим во вредност од 1,54 милијарди долари.
On Friday, June 14, 2019, HSN ceased its 24/7 live broadcasting model.
Во петокот, 14 јуни 2019 година, HSN го прекина својот модел на емитување во живо 24/7.
On 7 June 2016, after the campaign for the local elections, Berlusconi was hospitalized to the San Raffaele Hospital in Milan because of heart problems.
На 7 јуни 2016 година, по кампањата за локалните избори, Берлускони беше хоспитализиран во болницата Сан Рафаеле во Милано поради проблеми со срцето.
Kelis released her debut studio album Kaleidoscope with Virgin Records on December 7, 1999.
Келис го издаде својот деби студиски албум Калеидоскоп со Virgin Records на 7 декември 1999 година.
Disraeli made his maiden speech in Parliament on 7 December 1837.
Дизраели го одржа својот прв говор во Парламентот на 7 декември 1837 година.
The film was released on October 7, 1977 in 198 theaters and earned $1.9 million on its opening weekend.
Филмот беше прикажан на 7 октомври 1977 година во 198 кина и заработи 1,9 милиони долари на првиот викенд.
Rotten Tomatoes gave the film an approval rating of 86% based on 65 reviews; the average rating is 7.28/10.
Rotten Tomatoes му даде рејтинг на филмот од 86% врз основа на 65 критики; просечната оцена е 7,28/10.
At Parli Brasil, every speaker speaks for 7 minutes, with 15 seconds of tolerance after that.
Во Parli Brasil, секој говорник зборува 7 минути, со 15 секунди толеранција после тоа.
On April 7, 2010, Kaufman confirmed that a PG - 13 remake of The Toxic Avenger was happening and will be produced by Akiva Goldsman.
На 7 април 2010 година, Кауфман потврди дека се случува римејк на PG - 13 на The Toxic Avenger и ќе биде продуциран од Акива Голдсман.
Niwin graduated grade 7 from Trai Kham School and went on to complete secondary education from Suankularb Wittayalai School.
Нивин дипломирал 7 одделение од училиштето Траи Кам и продолжил со средно образование од училиштето Суанкуларб Витајалаи.
This section was replaced for the Republic of Ireland by section 7 of the Defamation Act, 1961.
Овој дел беше заменет за Република Ирска со член 7 од Законот за клевета, 1961 година.
On 7 March 2017, Black Sabbath announced their disbandment through posts made on their official social media accounts.
На 7 март 2017 година, Блек Сабат го објави нивното распуштање преку објави на нивните официјални профили на социјалните мрежи.
The album was re - released, with bonus content, on 7 February 2011.
Албумот беше повторно издаден, со бонус содржина, на 7 февруари 2011 година.
Dehumanizer was rereleased on 7 February 2011.
Dehumanizer беше повторно објавен на 7 февруари 2011 година.
Barrymore grew up on Poinsettia Place in West Hollywood until the age of 7, when she moved to Sherman Oaks.
Баримор пораснала на местото Поинсетија во Западен Холивуд до 7 - годишна возраст, кога се преселила во Шерман Оукс.
His musical career began aged 7, when he started taking piano lessons.
Неговата музичка кариера започна на 7 - годишна возраст, кога почна да посетува часови по пијано.
Sabotage was released on 28 June 1975 and peaked at number 7 in the United Kingdom and at number 28 in the United States.
Саботажа беше објавена на 28 јуни 1975 година и се искачи на 7 - то место во Обединетото Кралство и на 28 - то место во САД.
In February 2018, Cumulus Media signed Wilson as the new host of its Nashville Morning News show on News Talk radio station SuperTalk 99.7 WWTN - FM.
Во февруари 2018 година, Cumulus Media го потпиша Вилсон како нов водител на неговото шоу „Nashville Morning News“ на радио станицата News Talk SuperTalk 99.7 WWTN - FM.
Wallace appeared as a guest on the popular radio quiz show Information Please on February 7, 1939, when he was in his last year at the University of Michigan.
Валас се појави како гостин во популарната радио квиз - шоу Информации ве молиме на 7 февруари 1939 година, кога беше во последната година на Универзитетот во Мичиген.
Meanwhile, between 7 and 14 August 1983, the band used the National Exhibition Centre, in Birmingham, England, to rehearse.
Во меѓувреме, помеѓу 7 и 14 август 1983 година, бендот го користеше Националниот изложбен центар, во Бирмингем, Англија, за да вежба.
On 7 July 1220, in the 50th jubilee year of his death, Becket's remains were moved from this first tomb to a shrine in the recently completed Trinity Chapel.
На 7 јули 1220 година, во 50 - тата јубилејна година од неговата смрт, посмртните останки на Бекет беа преместени од оваа прва гробница во светилиштето во неодамна завршената капела на Троица.
Cantrell's debut solo album, Boggy Depot, was released on April 7, 1998, and published by Cantrell's Boggy Bottom Publishing company.
Дебитантскиот соло албум на Кантрел, Boggy Depot, беше издаден на 7 април 1998 година и објавен од Cantrell's Boggy Bottom Publishing компанија.
On December 6 and 7, 2019, Cantrell performed two sold - out solo concerts at the Pico Union Project in Los Angeles.
На 6 и 7 декември 2019 година, Кантрел изведе два распродадени солистички концерти во проектот Pico Union во Лос Анџелес.
31.7% of residents in Aston have no qualifications, higher than the Birmingham average of 20.8%.
31,7% од жителите во Астон немаат квалификации, што е повисоко од просекот во Бирмингем од 20,8%.