NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

6: translation to Macedonian, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 6 to Macedonian

6

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 6 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 6 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 6 - [not found]

Examples: 6

The first statewide meeting of the Republican Party took place July 6, 1854, in Jackson, Michigan, where the party adopted its platform.
Првиот државен состанок на Републиканската партија се одржа на 6 јули 1854 година во Џексон, Мичиген, каде што партијата ја усвои својата платформа.
Michigan has had four constitutions, the first of which was ratified on October 5 and 6, 1835.
Мичиген има четири устави, од кои првиот беше ратификуван на 5 и 6 октомври 1835 година.
Michigan rarely experiences earthquakes, thus far mostly smaller ones that do not cause significant damage. A 4.6 - magnitude earthquake struck in August 1947.
Мичиген ретко доживува земјотреси, досега најчесто помали кои не предизвикуваат значителна штета. Земјотрес со јачина од 4,6 степени се случи во август 1947 година.
As of the 2010 American Community Survey for the U.S. Census, the state had a foreign - born population of 592,212, or 6.0% of the total.
Според Анкетата на американската заедница за пописот во САД од 2010 година, државата имаше население родено во странство од 592.212 жители, или 6,0% од вкупниот број.
Michigan's education system serves 1.6 million K - 12 students in public schools.
Образовниот систем на Мичиген опслужува 1,6 милиони ученици К - 12 во државните училишта.
In 2005, 50.6% of Wyomingites lived in one of the 13 most populous Wyoming municipalities.
Во 2005 година, 50,6% од Вајомингите живееле во една од 13 - те најнаселени општини во Вајоминг.
The total state product in 2015 was $318.6 billion.
Вкупниот државен производ во 2015 година изнесуваше 318,6 милијарди долари.
Colorado has banned, via C.R.S. section 12 - 6 - 302, the sale of motor vehicles on Sunday since at least 1953.
Колорадо ја забрани, преку CRS делот 12 - 6 - 302, продажбата на моторни возила во недела од најмалку 1953 година.
Similar to Season 6, the winner and runner up avoided being nominated for elimination.
Слично на сезоната 6, победникот и второпласираниот избегнаа да бидат номинирани за елиминација.
Approximately around 6,500 years BC, during the Neolithic, the Starčevo, and Vinča cultures existed in the region of modern - day Belgrade.
Приближно околу 6.500 години п.н.е., за време на неолитот, културите Старчево и Винча постоеле во регионот на денешен Белград.
There are 380 protected areas of Serbia, encompassing 4,947 square kilometres or 6.4% of the country.
Во Србија има 380 заштитени подрачја, што опфаќа 4.947 квадратни километри или 6,4 отсто од земјата.
The population of the Town of Taber according to its 2015 municipal census is 8,380, a 5.6% change from its 2011 municipal census population of 7,935.
Населението на градот Табер според неговиот општински попис од 2015 година е 8.380, што е промена за 5,6% од неговиот општински попис од 2011 година од 7.935.
Sanders was born in Saint Petersburg, Russian Empire, at number 6 Petrovski Ostrov.
Сандерс е роден во Санкт Петербург, Руската империја, на број 6 Петровски Остров.
Pushed up by spending and demand growth, the 2007 Q1 inflation rate reached 16.6%.
Притисната од растот на трошоците и побарувачката, стапката на инфлација во првиот квартал од 2007 година достигна 16,6%.
According to the California Secretary of State, as of February 10, 2019, Los Alamitos has 6,407 registered voters.
Според државниот секретар на Калифорнија, од 10 февруари 2019 година, Лос Аламитос има 6.407 регистрирани гласачи.
Sunshine hours on the coast are around 3,200 per year, from an average of 5–6 hours of sunshine per day in December to an average of 12–13 hours in July.
Сончевите часови на брегот се околу 3.200 годишно, од просечни 5 - 6 часа сончеви часови дневно во декември до просечни 12 - 13 часа во јули.
The Constitution of Puerto Rico was approved by a Constitutional Convention on February 6, 1952, and 82% of the voters in a March referendum.
Уставот на Порторико беше одобрен со Уставна конвенција на 6 февруари 1952 година и 82% од гласачите на референдумот во март.
On November 6, 2012, a two - question referendum took place, simultaneous with the general elections.
На 6 ноември 2012 година се одржа референдум со две прашања, истовремено со општите избори.
On January 7, 2020, the country experienced its second largest earthquake, estimated at a 6.4 on the Richter scale.
На 7 јануари 2020 година, земјата го доживеа вториот најголем земјотрес, проценет на 6,4 степени според Рихтеровата скала.
The age distribution was 39.3% under the age of 18, 10.8% from 18 to 24, 28.7% from 25 to 44, 14.7% from 45 to 64, and 6.4% 65 or older.
Распределбата на возраста била 39,3% на возраст под 18 години, 10,8% од 18 до 24 години, 28,7% од 25 до 44 години, 14,7% од 45 до 64 години и 6,4% од 65 години или постари.
In an article published on January 6, 2012, Twitter was confirmed to be the biggest social media network in Japan, with Facebook following closely in second.
Во една статија објавена на 6 јануари 2012 година, Твитер беше потврдено дека е најголемата мрежа за социјални медиуми во Јапонија, а Фејсбук веднаш го следи на второто место.
As of April 6, 2011, Twitter engineers confirmed that they had switched away from their Ruby on Rails search stack to a Java server they call Blender.
Од 6 април 2011 година, инженерите на Твитер потврдија дека се префрлиле од нивниот куп за пребарување Ruby on Rails на Java сервер што го нарекуваат Blender.
In the November 6 general election, Cruz faced Democratic nominee Paul Sadler, an attorney and a former state representative from Henderson, in east Texas.
На општите избори на 6 ноември, Круз се соочи со демократскиот кандидат Пол Садлер, адвокат и поранешен државен претставник од Хендерсон, во источен Тексас.
On November 6, 2018, Cruz defeated O'Rourke by a margin of 50.9% to 48.3%.
На 6 ноември 2018 година, Круз го победи О'Рурк со разлика од 50,9% спрема 48,3%.
On April 6, 2016, Cruz won the Wisconsin primary with 48.2% of the vote to Trump's 35.1%.
На 6 април 2016 година, Круз победи на прелиминарните избори во Висконсин со 48,2% од гласовите наспроти Трамп со 35,1%.
On September 6, 1901, President McKinley was attending the Pan - American Exposition in Buffalo, New York when he was shot by Leon Czolgosz.
На 6 септември 1901 година, претседателот Мекинли присуствуваше на Панамериканската изложба во Бафало, Њујорк, кога беше застрелан од Леон Чолгош.
On November 18, 1956, the United States Postal Service released a 6¢ Liberty Issue postage stamp honoring Roosevelt.
На 18 ноември 1956 година, Поштенската служба на Соединетите Држави објави поштенска марка од 6¢ Liberty Issue во чест на Рузвелт.
Arriving in Rome on 6 May 44 BC, Octavian found consul Mark Antony, Caesar's former colleague, in an uneasy truce with the dictator's assassins.
Пристигнувајќи во Рим на 6 мај 44 п.н.е., Октавијан го нашол конзулот Марк Антониј, поранешен колега на Цезар, во непријатно примирје со атентаторите на диктаторот.
On July 6, 1900, Wyatt's brother Warren was shot and killed in a saloon in Willcox, Arizona.
На 6 јули 1900 година, братот на Вајат, Ворен, бил застрелан и убиен во салон во Вилкокс, Аризона.
On February 6, 2018, Wynn stepped down as CEO of Wynn Resorts amid accusations of sexual misconduct including harassment, assault, and coercion.
На 6 февруари 2018 година, Вин се повлече од функцијата извршен директор на Wynn Resorts поради обвинувањата за сексуално недолично однесување, вклучувајќи вознемирување, напад и принуда.
On October 15, 1998, Wynn opened the even more opulent Bellagio, a $1.6 billion resort considered among the world's most spectacular hotels.
На 15 октомври 1998 година, Вин го отвори уште побогатото Белаџо, одморалиште вредно 1,6 милијарди долари кое се смета за еден од најспектакуларните хотели во светот.
Under the direction of Steve Wynn, Wynn Resorts acquired Jeff Koons's Tulips at auction in November 2012 for approximately $33.6 million.
Под раководство на Стив Вин, Wynn Resorts ги купи Лалињата на Џеф Кунс на аукција во ноември 2012 година за приближно 33,6 милиони долари.
On 6 October, Mumbai Sessions Court extended Chakraborty's judicial remand until 20 October, but a day later she was granted bail by the Bombay High Court.
На 6 октомври, судот за сесии во Мумбаи го продолжи судскиот притвор на Чакраборти до 20 октомври, но еден ден подоцна таа доби кауција од Вишиот суд во Бомбај.
McNair's contract at USC expired June 30, 2010 and was not renewed after 6 years.
Договорот на Мекнер во УСЦ истече на 30 јуни 2010 година и не беше обновен по 6 години.
Francis E. Dec was born in New York on January 6, 1926.
Френсис Е. Дек е роден во Њујорк на 6 јануари 1926 година.
On 6 March 1953, Stalin's death was announced, as was the new leadership.
На 6 март 1953 година, беше објавена смртта на Сталин, како и новото раководство.
On Rotten Tomatoes, Big Eyes holds a rating of 72%, based on 190 reviews, with an average rating of 6.7/10.
На Rotten Tomatoes, Big Eyes има рејтинг од 72%, врз основа на 190 прегледи, со просечна оценка од 6,7/10.
Shivaji was crowned king of Maratha Swaraj in a lavish ceremony on 6 June 1674 at Raigad fort.
Шиваџи бил крунисан за крал на Марата Сварај на раскошна церемонија на 6 јуни 1674 година во тврдината Раигад.
The following summary of Trotsky's role in 1917 was written by Stalin in Pravda, 6 November 1918.
Следното резиме на улогата на Троцки во 1917 година го напишал Сталин во Правда, 6 ноември 1918 година.
On Rotten Tomatoes, the film holds an approval rating of 89% based on 18 reviews, with a weighted average rating of 6.6/10.
На Rotten Tomatoes, филмот има рејтинг од 89% врз основа на 18 критики, со пондерирана просечна оцена од 6,6/10.
On June 6, 2008, Floyd Mayweather, Jr. announced his first of many subsequent retirements from boxing, effectively ending talk of a rematch.
На 6 јуни 2008 година, Флојд Мејведер Џуниор го објави своето прво од многуте последователни повлекувања од боксот, со што практично заврши разговорот за реванш.
Psoriasis affects about 6.7 million Americans and occurs more frequently in adults.
Псоријазата погодува околу 6,7 милиони Американци и почесто се јавува кај возрасните.
On September 6, 2007, Nas performed at a free concert for the Virginia Tech student body and faculty, following the school shooting there.
На 6 септември 2007 година, Нас настапи на бесплатен концерт за студентското тело и факултетот во Вирџинија Техника, по пукањето во училиштето таму.
From 2006 to 2012, the Gambian economy grew annually at a rate of 5–6% of GDP.
Од 2006 до 2012 година, економијата на Гамбија растеше годишно со стапка од 5–6% од БДП.
The trial ended on September 11, 2007, after three hours of jury deliberation, with a verdict awarding the plaintiffs $6.5 million in damages.
Судењето заврши на 11 септември 2007 година, по три часа размислување поротата, со пресуда со која на тужителите им беше доделена отштета од 6,5 милиони долари.
On 6 January 2015, British tabloid The Sun reported that Fry would marry his partner, comedian Elliott Spencer.
На 6 јануари 2015 година, британскиот таблоид The ​​Sun објави дека Фрај ќе се ожени со неговиот партнер, комичарот Елиот Спенсер.
Vilma officially retired from football, and was honored by the Saints before their home game on December 6, 2015.
Вилма официјално се повлече од фудбалот, а беше почестена од „светците“ пред нивниот домашен натпревар на 6 декември 2015 година.
This is the complete episode list for the U.S. TV series Mr. Belvedere, which spanned 6 seasons.
Ова е комплетната листа на епизоди за американската ТВ - серија Мистер Белведере, која опфаќаше 6 сезони.
The show left ABC on March 6, 1987, and was briefly replaced by the first season of The Charmings two weeks later.
Шоуто го напушти ABC на 6 март 1987 година и накратко беше заменето со првата сезона на The Charmings две недели подоцна.
On November 6, Super Junior held a press conference where they spoke about their eighth album, Play, released on the same day.
На 6 ноември, Super Junior одржаа прес - конференција на која зборуваа за нивниот осми албум, Play, објавен истиот ден.
This section was repealed by Part I of Schedule 6 to the Northern Ireland Constitution Act 1973.
Овој дел беше укинат со Дел I од Распоред 6 на Уставниот акт на Северна Ирска од 1973 година.
On March 6, 2012, he announced that he changed his name from Malice to No Malice.
На 6 март 2012 година, тој објави дека го променил своето име од Malice во No Malice.
On June 6, 2003, SCO held a press conference in which it revealed a second amendment to the asset purchase agreement between Novell and Santa Cruz Operation.
На 6 јуни 2003 година, SCO одржа прес - конференција на која го откри вториот амандман на договорот за купување средства помеѓу Novell и Santa Cruz Operation.
Novell removed the lawsuit to the Federal court system on February 6, 2004.
Новел ја отстрани тужбата до Федералниот судски систем на 6 февруари 2004 година.
When the day was over, Democrats won 6,000 votes, overall, which was sizable given that the Fusion Party won 5,000 votes just two years prior.
Кога денот заврши, демократите освоија 6.000 гласови, севкупно, што беше значителен со оглед на тоа што партијата Фјужн освои 5.000 гласови само две години претходно.
The film has a 54% rating on Rotten Tomatoes, based on reviews by 78 critics, with an average of 5.6/10.
Филмот има оценка од 54% на Rotten Tomatoes, врз основа на критики од 78 критичари, со просек од 5,6/10.
The second season aired from April 6 to September 21, 2020.
Втората сезона се емитуваше од 6 април до 21 септември 2020 година.
The Axis powers invaded the Kingdom of Yugoslavia on 6 April 1941.
Силите на Оската го нападнаа Кралството Југославија на 6 април 1941 година.
The first script reading for the drama was held on September 6, 2018 at the SBS Ilsan Production Center with the attendance of cast and crew.
Првото читање на сценариото за драмата се одржа на 6 септември 2018 година во продукцискиот центар СБС Илсан со присуство на актерската екипа и екипата.
On December 6, 2009, Stone signed a new recording contract with the LA - based Cleopatra Records and on August 16, 2011, I'm Back!
На 6 декември 2009 година, Стоун потпиша нов договор за снимање со Клеопатра рекордс од ЛА, а на 16 август 2011 година, се вратив!
The Real L Word, a reality television series produced by Chaiken, aired on Showtime from June 20, 2010 to September 6, 2012.
The Real L Word, реално телевизиска серија произведена од Chaiken, емитувана на Showtime од 20 јуни 2010 година до 6 септември 2012 година.
Todd died on 6 May 1993 from a stroke, aged 86.
Тод почина на 6 мај 1993 година од мозочен удар, на 86 - годишна возраст.
The fast - track trial opened on 6 April and was adjourned until 31 May.
Судењето за брза патека беше отворено на 6 април и беше одложено за 31 мај.
On December 6, 2005, Evans released the compilation album Feels Like Home through Cracker Barrel stores.
На 6 декември 2005 година, Еванс го издаде компилацискиот албум Feels Like Home преку продавниците на Cracker Barrel.
On September 6, 2016, the prosecution filed a motion to introduce thirteen other accusers to show a method of operation.
Обвинителството на 06.09.2016 година поднесе предлог за воведување на уште тринаесет други обвинети за да покажат начин на работа.