NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

8: translation to Luxembourgish, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 8 to Luxembourgish

8

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 8 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 8 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 8 - [not found]

Examples: 8

In 2016, 20,8% of electricity consumed in Lithuania came from renewable sources.
Am Joer 2016 koumen 20,8% vum Stroum verbraucht a Litauen aus erneierbaren Quellen.
Protestants are 0.8%, of which 0.6% are Lutheran and 0.2% are Reformed.
Protestante sinn 0,8 %, vun deenen 0,6 % lutheresch sinn an 0,2 % reforméiert sinn.
Carter also did some acting appearing on various TV shows including the NBC show American Dreams in 2002 and ABC's 8 Simple Rules in 2003.
De Carter huet och e puer Schauspiller gemaach, déi op verschiddenen Fernsehsendungen opgetaucht sinn, dorënner d'NBC Show American Dreams am Joer 2002 an ABC's 8 Simple Rules am Joer 2003.
In France, biodiesel is incorporated at a rate of 8% in the fuel used by all French diesel vehicles.
A Frankräich gëtt Biodiesel mat engem Taux vun 8% an de Brennstoff vun all franséischen Diesel Gefierer agebaut.
Südzucker AG is a German company, the largest sugar producer in the world, with an annual production of around 4.8 million tonnes.
Südzucker AG ass eng däitsch Firma, dee gréissten Zockerproduzent op der Welt, mat enger Joresproduktioun vu ronn 4,8 Milliounen Tonnen.
The population of the Town of Taber according to its 2015 municipal census is 8,380, a 5.6% change from its 2011 municipal census population of 7,935.
D'Bevëlkerung vun der Stad Taber laut senger 2015 kommunaler Vollekszielung ass 8,380, eng 5.6% Ännerung vun hirer 2011 kommunaler Vollekszielung Populatioun vu 7,935.
Starting in Season 8, Mario Batali was dropped from the show's opening sequence, though he continues to appear in on - air promos for the show.
Vun der Saison 8 un, gouf de Mario Batali aus der Eröffnungssequenz vun der Show erofgelooss, obwuel hie weider an On - Air Promotiounen fir d'Show optaucht.
The fifth season of The Next Iron Chef in November 2012 featured 8 chefs who had previously competed on the show, plus 2 newcomers.
Déi fënneft Saison vum The Next Iron Chef am November 2012 huet 8 Käch, déi virdru an der Show konkurréiert haten, plus 2 Newcomer.
Payson's population has doubled in 1990–2010, when the population was 8,700.
Dem Payson seng Bevëlkerung huet sech am Joer 1990–2010 verduebelt, wéi d'Bevëlkerung 8.700 war.
Remains of an 8 - month - old cat were discovered buried with a human body at a separate Neolithic site in Cyprus.
Iwwerreschter vun enger 8 Méint aler Kaz goufe mat engem mënschleche Kierper op enger separater neolithescher Plaz op Zypern entdeckt.
Puerto Rico has 8 senatorial districts, 40 representative districts and 78 municipalities.
Puerto Rico huet 8 senatorial Quartieren, 40 representativ Distrikter an 78 Gemengen.
The mean strontium content of ocean water is 8 mg/l.
Den duerchschnëttleche Strontiumgehalt vum Ozeanwasser ass 8 mg/l.
In Eurasia, the Sumerians started to live in villages from about 8,000 BC, relying on the Tigris and Euphrates rivers and a canal system for irrigation.
An Eurasia hunn d'Sumerier ugefaang an Dierfer vu ronn 8.000 v.
The age distribution was 39.3% under the age of 18, 10.8% from 18 to 24, 28.7% from 25 to 44, 14.7% from 45 to 64, and 6.4% 65 or older.
D'Altersverdeelung war 39,3% ënner 18 Joer, 10,8% vun 18 op 24, 28,7% vu 25 op 44, 14,7% vu 45 bis 64, a 6,4% 65 oder méi al.
In a March 8, 2018 live - stream on Twitter's Periscope, Dorsey discussed the idea of allowing any user to get a verified account.
An engem 8. Mäerz 2018 Live - Stream op Twitter's Periscope, Dorsey huet d'Iddi diskutéiert fir all Benotzer e verifizéierte Kont ze kréien.
In the 2016 Republican presidential primaries, Cruz received over 7.8 million votes, won 12 states, and earned 559 delegates.
An de republikanesche Presidentschaftsprimairen 2016 krut de Cruz iwwer 7,8 Millioune Stëmmen, huet 12 Staaten gewonnen an huet 559 Delegéiert verdéngt.
On March 8, 2016, Cruz won the Idaho primary with 45% of vote—defeating Trump by 17% and earning his seventh statewide victory.
Den 8. Mäerz 2016 huet de Cruz den Idaho Primär mat 45% vun de Stëmme gewonnen - Trump mat 17% besiegt a seng siwente staatlech Victoire verdéngt.
On March 22, 2016, Cruz won the Utah Caucus with 69.2% of the vote, versus John Kasich with 16.8% and Trump with 14%.
Den 22. Mäerz 2016 huet de Cruz den Utah Caucus mat 69,2% vun de Stëmme gewonnen, géint den John Kasich mat 16,8% an den Trump mat 14%.
On 8 January 1536, news of Catherine of Aragon's death reached the King and Anne, who were overjoyed.
Den 8. Januar 1536 huet d'Nouvelle vum Doud vum Catherine vun Aragon de Kinnek an d'Anne erreecht, déi iwwerfreed waren.
As of 8 January 2021 death toll of farmer by suicide to protest government's farm policy was four.
Zënter dem 8. Januar 2021 war den Doudesaffer vum Bauer duerch Suizid fir géint d'Bauerepolitik vun der Regierung véier.
Beginning on 8 January 2015, 8chan, also owned by Jim Watkins and hosted on the network of N. T. Technology, Inc.
Ufank vum 8. Januar 2015, 8chan, och am Besëtz vum Jim Watkins an am Netz vun NT Technology, Inc.
On October 8, 2012, Lee enlisted for mandatory military service of five weeks of basic training followed by duty as an active soldier for 21 months.
Den 8. Oktober 2012 huet de Lee sech fir den obligatoresche Militärdéngscht vu fënnef Woche Basisausbildung ugemellt, gefollegt vun der Pflicht als aktiven Zaldot fir 21 Méint.
During the weekend of 8–9 July 1961, Keeler was among several guests of Ward at the spring cottage at Cliveden.
De Weekend vum 8. bis 9. Juli 1961 war de Keeler ënnert verschiddene Gäscht vu Ward am Fréijoershaus zu Cliveden.
Elizabeth Woodville died at Bermondsey Abbey, on 8 June 1492.
D'Elisabeth Woodville ass den 8. Juni 1492 an der Bermondsey Abbey gestuerwen.
The Sibylline Oracles, Book 5 and 8, written in the 2nd century, speak of Nero returning and bringing destruction.
D'Sibylline Oracles, Buch 5 an 8, geschriwwen am 2. Joerhonnert, schwätze vum Nero zréck an Zerstéierung ze bréngen.
In 2006, Wynn acquired J. M. W. Turner's Giudecca, La Donna Della Salute and San Giorgio for $35.8 million via an anonymous telephone auction.
2006 huet de Wynn dem JMW Turner säi Giudecca, La Donna Della Salute a San Giorgio fir $ 35,8 Millioune iwwer eng anonym Telefonauktioun kaaft.
According to a survey conducted by Taiwan’s Institute for Information Industry, an NGO, 81.8% of households had access to the Internet at the end of 2011.
Laut enger Ëmfro vum Taiwan's Institute for Information Industry, enger ONG, haten 81,8% vun de Stéit Enn 2011 Zougang zum Internet.
Coulter was accused of anti - semitism in an October 8, 2007, interview with Donny Deutsch on The Big Idea.
De Coulter gouf vun Antisemitismus beschëllegt an engem 8. Oktober 2007, Interview mam Donny Deutsch op The Big Idea.
On August 31, 2018, Eminem released his tenth studio album and first surprise album Kamikaze, making it his second full - length studio album in 8 months.
Den 31. August 2018 huet den Eminem säin zéngten Studioalbum an säin éischten Iwwerraschungsalbum Kamikaze erausbruecht, wouduerch et säin zweete Volllängt Studioalbum an 8 Méint ass.
The rates of Crohn disease and ulcerative colitis are increased when compared with the general population, by a factor of 3.8 and 7.5 respectively.
D'Tariffer vun der Crohn Krankheet an der biergerlecher Kolitis ginn erhéicht am Verglach mat der allgemenger Bevëlkerung, mat engem Faktor vun 3,8 respektiv 7,5.
Michael Collins, the CMP on the Apollo 8 prime crew, required surgery to remove a bone spur on his spine.
De Michael Collins, den CMP vun der Apollo 8 Prime Crew, huet Chirurgie gefuerdert fir e Knueweess op senger Wirbelsäule ze läschen.
Smith died on February 8, 2007, less than five months after Daniel.
De Smith ass den 8. Februar 2007 gestuerwen, manner wéi fënnef Méint nom Daniel.
A peace treaty between both nations was signed on 8 July 2018.
E Friddensvertrag tëscht béide Natiounen gouf den 8. Juli 2018 ënnerschriwwen.
The Gambia returned to its status as a Commonwealth republic on 8 February 2018.
Gambia ass den 8. Februar 2018 zréck op säi Status als Commonwealth Republik.
Kwame Malik Kilpatrick was born June 8, 1970, to Bernard Kilpatrick and Carolyn Cheeks Kilpatrick.
De Kwame Malik Kilpatrick gouf den 8. Juni 1970 gebuer, mam Bernard Kilpatrick a Carolyn Cheeks Kilpatrick.
On 8 November the director of the manufacture of assignats and Manon Roland were executed.
Den 8. November goufen den Direkter vun der Fabrikatioun vun den Assignaten an d'Manon Roland higeriicht.
On January 8, 1976, Zhou Enlai died of bladder cancer.
Den 8. Januar 1976 stierft den Zhou Enlai u Blasekriibs.
Albert Victor was born two months prematurely on 8 January 1864 at Frogmore House, Windsor, Berkshire.
Den Albert Victor gouf zwee Méint virzäiteg den 8. Januar 1864 am Frogmore House, Windsor, Berkshire gebuer.
On October 8, 2019, the college filed a Notice of Appeal appealing the case to the Ninth District Court of Appeals in Akron, Ohio.
Den 8. Oktober 2019 huet d'College eng Notice of Appeal agereecht fir de Fall un den néngten Distriktsgeriicht zu Akron, Ohio ze appelléieren.
World of Warcraft is a dominant MMOG with 8 - 9 million monthly subscribers worldwide.
World of Warcraft ass en dominante MMOG mat 8 - 9 Millioune monatlecht Abonnente weltwäit.
The US gamers spend more, however, spending about $3.8 billion overall on MMO games. $1.8 billion of that money is spent on monthly subscription fees.
D'US Gameren verbréngen awer méi, Ausgaben ongeféier $ 3,8 Milliarden am Ganzen op MMO Spiller. $ 1,8 Milliarde vun dëse Sue ginn u monatlecht Abonnementskäschte ausginn.
The jury trial on the remanded copyright issues began on March 8, 2010 before Judge Ted Stewart.
De Jury - Prozess iwwer d'Remandéiert Copyright Themen huet den 8. Mäerz 2010 virum Riichter Ted Stewart ugefaang.
On November 8, 2017, English UK hardcore producer Gammer released his remix of Superhuman on Monstercat.
Den 8. November 2017 huet den englesche UK Hardcore Produzent Gammer säi Remix vum Superhuman op Monstercat erausbruecht.
In Albania, Xoxe purged all anti - Yugoslav forces from the PKSH central committee at a plenum of 26 February–8 March.
An Albanien huet Xoxe all anti - jugoslawesch Kräfte vum PKSH Zentralkomitee an engem Plenum vum 26. Februar - 8. Mäerz geläscht.
On 8 January 1996, a barge accidentally rammed Calypso and sank her in the port of Singapore.
Den 8. Januar 1996 huet eng Barge de Calypso zoufälleg gerammt an se am Hafe vu Singapur versenkt.
A Sly and the Family Stone tribute took place at the 2006 Grammy Awards on February 8, 2006, at which Stone gave his first live musical performance since 1987.
E Sly and the Family Stone Hommage war bei den 2006 Grammy Awards den 8. Februar 2006 stattfonnt, bei deem de Stone seng éischt live musikalesch Performance zënter 1987 gemaach huet.
The L Word is an American - Canadian co - production television drama that aired on Showtime from January 18, 2004 to March 8, 2009.
D'L Word ass en amerikanesch - kanadesche Koproduktioun Fernsehdrama deen op Showtime vum 18. Januar 2004 bis den 8. Mäerz 2009 gesend gouf.
The series premiered on Showtime on January 18, 2004 and ran for a total of six seasons, airing its finale on March 8, 2009.
D'Serie huet Premiere op Showtime den 18. Januar 2004 a lafe fir insgesamt sechs Saisone, an huet seng Finale den 8. Mäerz 2009 ausgestraalt.
The third season of The L Word premiered on January 8, 2006 and ended on March 26, 2006.
Déi drëtt Saison vun The L Word huet den 8. Januar 2006 Premiere gemaach an de 26. Mäerz 2006 opgehalen.
The L Word was renewed for a fifth season on March 8, 2007, and began filming in summer 2007.
D'L Word gouf fir eng fënneft Saison den 8. Mäerz 2007 erneiert, an huet am Summer 2007 ugefaang ze filmen.
The sixth and final season of The L Word aired from January 18, 2009 to March 8, 2009.
Déi sechst a lescht Saison vum L Word gouf vum 18. Januar 2009 bis den 8. Mäerz 2009 gesend.
In 1972, the number 8 was retired for two players on the same day, in honor of catcher Bill Dickey and his protege, catcher Yogi Berra.
Am Joer 1972 gouf d'Nummer 8 fir zwee Spiller deeselwechten Dag zréckgezunn, zu Éiere vum Fanger Bill Dickey a sengem Protège, Fanger Yogi Berra.
The Slim Shady LP was recorded at Studio 8 at 430 8 Mile Road in Ferndale, Michigan.
D'Slim Shady LP gouf am Studio 8 op 430 8 Mile Road zu Ferndale, Michigan opgeholl.
On 8 May 2013, the Court of Appeals in Milan confirmed the four - year prison sentence, and extended the public office ban to five years.
Den 8. Mee 2013 huet d'Cour d'Appel zu Mailand de Prisongsstrof vu véier Joer bestätegt, an de Verbuet vum ëffentlechen Amt op fënnef Joer verlängert.
During Evans' 2010 fanclub party on June 10, 2010, she debuted the first single from her sixth studio album, Stronger, which was released on March 8, 2011.
Wärend dem Evans senger 2010 Fanclub Party den 10. Juni 2010 huet si déi éischt Single aus hirem sechsten Studioalbum Stronger debutéiert, deen den 8. Mäerz 2011 erauskomm ass.
On 8 September 1879 Sir Louis Cavagnari, in charge of the mission in Kabul, was killed with his entire staff by rebelling Afghan soldiers.
Den 8. September 1879 gouf de Sir Louis Cavagnari, zoustänneg fir d'Missioun zu Kabul, mat sengem ganze Personal duerch rebelléierend afghanesch Zaldoten ëmbruecht.
A non - representative survey on the sexual behaviour of American students published in 1997 and based on questionnaires had a response rate of about 8–9%.
Eng net - representativ Ëmfro iwwer d'sexuellt Verhalen vun amerikanesche Studenten, déi am 1997 publizéiert gouf a baséiert op Questionnaire hat eng Äntwertsquote vu ronn 8 - 9%.
On September 8, 2016, Allred reached a settlement with the defense.
Den 8. September 2016 huet den Allred eng Siidlung mat der Verdeedegung erreecht.
The film opened on November 4, 1988, and debuted at #1 at the North American box office grossing $4.8 million during its opening weekend.
De Film huet de 4. November 1988 opgemaach an debutéiert op # 1 am Nordamerikanesche Boxbüro mat $ 4.8 Millioune wärend sengem Erëffnungsweekend.
The film showed for the first time in Washington on 8 June 2007 and then in Los Angeles in the 20 June 2007.
De Film ass fir d'éischte Kéier zu Washington den 8. Juni 2007 gewise ginn an dann den 20. Juni 2007 zu Los Angeles.
Black Sabbath was released on Friday the 13th, February 1970, and reached number 8 in the UK Albums Chart.
Black Sabbath koum e Freideg den 13. Februar 1970 eraus an ass op Platz 8 vun den UK Album Charts komm.
After nearly a year in production, The Eternal Idol was released on 8 December 1987 and ignored by contemporary reviewers.
No bal engem Joer an der Produktioun gouf The Eternal Idol den 8. Dezember 1987 verëffentlecht an vun zäitgenëssesche Rezensiounen ignoréiert.
Under pressure from their record label, the band released their seventeenth studio album, Cross Purposes, on 8 February 1994, under the Black Sabbath name.
Ënnert dem Drock vun hirem Plackeetikett huet d'Band hiren 8. Februar 1994 hire siwwenzéngten Studioalbum, Cross Purposes, ënner dem Numm Black Sabbath erausbruecht.
The tour grossed $84.8 million, with 1,074,495 tickets sold from 74 shows.
D'Tour huet $ 84,8 Milliounen erakomm, mat 1.074.495 Ticketen aus 74 Shows verkaaft.
The Devil You Know reached the top 10 in its first week of release, debuted at No. 8 on the Billboard 200 chart, with 30,000 copies sold.
The Devil You Know erreecht d'Top 10 a senger éischter Woch vun der Verëffentlechung, debutéiert op Plaz 8 op der Billboard 200 Chart, mat 30.000 verkaaften Exemplare.