NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

7: translation to Luxembourgish, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 7 to Luxembourgish

7

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 7 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 7 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 7 - [not found]

Examples: 7

When the news of the French defeats reached Paris on 7 August, it was greeted with disbelief and dismay.
Wéi d'Nouvelle vun de franséischen Néierlage de 7. August zu Paräis ukomm ass, gouf et mat Onglaawen an Enttäuschung begréisst.
Season 7 of the American competitive reality television series Hell's Kitchen aired on the Fox Network from June 1, 2010 to August 10, 2010.
Saison 7 vun der amerikanescher kompetitiver Realitéit Fernsehserie Hell's Kitchen gouf vum 1. Juni 2010 bis den 10. August 2010 um Fox Network gesend.
The population of the Town of Taber according to its 2015 municipal census is 8,380, a 5.6% change from its 2011 municipal census population of 7,935.
D'Bevëlkerung vun der Stad Taber laut senger 2015 kommunaler Vollekszielung ass 8,380, eng 5.6% Ännerung vun hirer 2011 kommunaler Vollekszielung Populatioun vu 7,935.
The 1978 Kansas gubernatorial election was held on November 7, 1978.
D'1978 Kansas Gubernatorialwale goufen de 7. November 1978 ofgehalen.
Azerbaijan's defense budget for 2013 is $3.7 billion.
Dem Aserbaidschan säi Verteidegungsbudget fir 2013 ass $ 3,7 Milliarde.
The 1918 San Fermín earthquake occurred on October 11, 1918, and had an estimated magnitude of 7.5 on the Richter scale.
D'Äerdbiewen vun 1918 zu San Fermín koum den 11. Oktober 1918 an hat eng geschätzte Magnitude vu 7,5 op der Richterskala.
On January 7, 2020, the country experienced its second largest earthquake, estimated at a 6.4 on the Richter scale.
De 7. Januar 2020 huet d'Land säin zweetgréissten Äerdbiewen erlieft, geschat op 6,4 op der Richterskala.
Puerto Rico has a life expectancy of approximately 81.0 years according to the CIA World Factbook, an improvement from 78.7 years in 2010.
Puerto Rico huet eng Liewenserwaardung vun ongeféier 81,0 Joer laut dem CIA World Factbook, eng Verbesserung vun 78,7 Joer am Joer 2010.
At the 2010 census Firebaugh had a population of 7,549.
Bei der 2010 Vollekszielung hat Firebaugh eng Bevëlkerung vu 7,549.
The age distribution was 39.3% under the age of 18, 10.8% from 18 to 24, 28.7% from 25 to 44, 14.7% from 45 to 64, and 6.4% 65 or older.
D'Altersverdeelung war 39,3% ënner 18 Joer, 10,8% vun 18 op 24, 28,7% vu 25 op 44, 14,7% vu 45 bis 64, a 6,4% 65 oder méi al.
Under exemptions in the Freedom of the Press Act, Chapter 7, both criminal and civil lawsuits may be brought to court under the laws on denigration.
Ënnert Ausnahmen am Pressefräiheetsgesetz, Kapitel 7, kënne souwuel kriminell wéi zivil Prozesser ënner de Gesetzer iwwer Denigration viru Geriicht bruecht ginn.
On September 7, 2011, Twitter announced that it had 100 million active users logging in at least once a month and 50 million active users every day.
De 7. September 2011 huet Twitter ugekënnegt datt et 100 Milliounen aktive Benotzer op d'mannst eemol de Mount aloggen an 50 Milliounen aktive Benotzer all Dag.
The company raised US$200 million in new venture capital in December 2010, at a valuation of approximately US$3.7 billion.
D'Firma huet US $ 200 Milliounen am neie Venture Kapital am Dezember 2010 gesammelt, bei enger Bewäertung vun ongeféier US $ 3,7 Milliarde.
A security vulnerability was reported on April 7, 2007, by Nitesh Dhanjani and Rujith.
Eng Sécherheetsschwaachheet gouf de 7. Abrëll 2007 vum Nitesh Dhanjani a Rujith gemellt.
Similarly, Twitter banned 7,000 accounts and limited 150,000 more that had ties to QAnon on July 21, 2020.
Ähnlech huet Twitter 7,000 Konten verbannt a limitéiert 150,000 méi, déi den 21. Juli 2020 Verbindunge mat QAnon haten.
Between January and late July 2017, Twitter had identified and shut down over 7,000 fake accounts created by Iranian influence operations.
Tëscht Januar an Enn Juli 2017 huet Twitter iwwer 7.000 gefälschte Konten identifizéiert an zougemaach, erstallt duerch iraneschen Aflossoperatiounen.
In the 2016 Republican presidential primaries, Cruz received over 7.8 million votes, won 12 states, and earned 559 delegates.
An de republikanesche Presidentschaftsprimairen 2016 krut de Cruz iwwer 7,8 Millioune Stëmmen, huet 12 Staaten gewonnen an huet 559 Delegéiert verdéngt.
The penalty was from six months to 7 years of imprisonment, with possible subsequent internal exile from 2 to 5 years.
D'Strof louch vu sechs Méint bis 7 Joer Prisong, mat méigleche spéideren internen Exil vun 2 bis 5 Joer.
A BBC World Service poll of 27,973 adults in 26 countries, including 14,306 Internet users, was conducted between 30 November 2009 and 7 February 2010.
Eng BBC World Service Ëmfro vun 27.973 Erwuessener a 26 Länner, dorënner 14.306 Internet Benotzer, gouf tëscht dem 30. November 2009 a 7. Februar 2010 duerchgefouert.
During their 7 - year run the group managed to become one of the top vocal groups in Korea and to dominate the coffee house scene.
Wärend hirem 7 - Joer Laf huet d'Grupp et fäerdeg bruecht eng vun den Top Vokalgruppen a Korea ze ginn an d'Kaffihaus Szen ze dominéieren.
Baron Cohen portrayed political activist/anarchist Abbie Hoffman in the drama The Trial of the Chicago 7, with Aaron Sorkin writing and directing.
De Baron Cohen huet de politeschen Aktivist/Anarchist Abbie Hoffman am Drama The Trial of the Chicago 7 portraitéiert, mam Aaron Sorkin geschriwwen a Regie.
Gosar defeated Kirkpatrick in the November 2010 general election, taking 49.7% of the vote.
De Gosar huet de Kirkpatrick bei de Generalwahlen November 2010 besiegt, mat 49,7% vun de Stëmme.
Gosar was reelected with 69.7% of the vote over Democratic nominee Delina DiSanto.
De Gosar gouf mat 69,7% vun de Stëmmen iwwer d'Demokratesch Nominéiert Delina DiSanto erëmgewielt.
A probably had an initial volume containing the first 7 tetralogies which is now lost, but of which a copy was made, Codex Venetus append.
A hat wahrscheinlech en initialen Volume mat deenen éischten 7 Tetralogien, déi elo verluer sinn, awer vun deenen eng Kopie gemaach gouf, Codex Venetus bäidréit.
Spence and Stilwell were arraigned on the robbery charges before Justice Wells Spicer, who set their bail at $7,000 each.
De Spence an de Stilwell goufen viru Raiber viru Justice Wells Spicer verhaft, deen hir Kautioun op $ 7,000 all gesat huet.
On July 7, 1957, grave - robbers dug into the Earp's grave in an apparent attempt to steal the urn containing his ashes.
De 7. Juli 1957 hunn d'Graf - Raiber an d'Graf vum Earp gegruewen an e scheinbar Versuch d'Urn mat senger Äsche ze klauen.
On December 7, 2001, Condit announced he would run for re - election.
De 7. Dezember 2001 huet de Condit ugekënnegt, datt hie sech fir Neiwahle géif kandidéieren.
Keane was born in Lincoln, Nebraska, on October 7, 1915, one of 10 children from his father's second marriage.
De Keane gouf zu Lincoln, Nebraska, de 7. Oktober 1915 gebuer, ee vun 10 Kanner aus sengem Papp sengem zweete Bestietnes.
In February 2012, Clark County, Nevada judge Mark Denton awarded $7.5 million to businessman Steve Wynn for defamatory statements made by Francis.
Am Februar 2012 huet de Clark County, Nevada Riichter Mark Denton dem Geschäftsmann Steve Wynn $ 7,5 Millioune fir diffaméierend Aussoe vum Francis ausgezeechent.
On Rotten Tomatoes, Big Eyes holds a rating of 72%, based on 190 reviews, with an average rating of 6.7/10.
Op Rotten Tomaten, Big Eyes hält eng Bewäertung vun 72%, baséiert op 190 Bewäertungen, mat enger Moyenne Bewäertung vun 6.7/10.
After an unsuccessful pro - Bolshevik uprising in Saint Petersburg, Trotsky was arrested on 7 August 1917.
No engem net erfollegräiche pro - bolschewisteschen Opstand zu Sankt Petersburg gouf den Trotzki de 7. August 1917 festgeholl.
On 7 July 2019, he won a libel suit against Israeli Labor Party activist Abie Binyamin for the claim that Netanyahu was hiding millions in offshore accounts.
De 7. Juli 2019 huet hien eng Uklo géint den israelesche Labour Partei Aktivist Abie Binyamin gewonnen fir d'Fuerderung datt den Netanyahu Millioune op Offshore Konten verstoppt huet.
Catherine herself remained in limbo until Parliament introduced on 29 January 1542 a bill of attainder, which was passed on 7 February 1542.
D'Catherine selwer blouf am Limbo bis d'Parlament den 29. Januar 1542 e Gesetzprojet agefouert huet, deen de 7. Februar 1542 ugeholl gouf.
The rates of Crohn disease and ulcerative colitis are increased when compared with the general population, by a factor of 3.8 and 7.5 respectively.
D'Tariffer vun der Crohn Krankheet an der biergerlecher Kolitis ginn erhéicht am Verglach mat der allgemenger Bevëlkerung, mat engem Faktor vun 3,8 respektiv 7,5.
Psoriasis affects about 6.7 million Americans and occurs more frequently in adults.
Psoriasis beaflosst ongeféier 6,7 Milliounen Amerikaner a geschitt méi dacks bei Erwuessener.
On June 7, Electronic music producer Space Laces released the remixes to his previous extended play Overdrive.
De 7. Juni huet den Elektronesche Museksproduzent Space Laces d'Remixe vu sengem fréiere verlängerten Spill Overdrive verëffentlecht.
The second season ran from October 7, 1998 to May 26, 1999.
Déi zweet Saison ass vum 7. Oktober 1998 bis de 26. Mee 1999 gelaf.
At around 7 p.m., the five deputies were taken in a cab to different prisons.
Géint 19 Auer goufen déi 5 Deputéiert an enger Taxi a verschidde Prisongen bruecht.
On May 7, 2019, Kyuhyun fulfilled his mandatory enlistment, marking the end of Super Junior's military services.
De 7. Mee 2019 huet de Kyuhyun seng obligatoresch Aschreiwung erfëllt, wat d'Enn vun de Super Junior Militärdéngschter markéiert.
In 1995, the band sent a free 7″ record to everyone who signed up for the fan club promoted in the liner notes of their debut.
Am Joer 1995 huet d'Band e gratis 7 Zoll Rekord un jiddereen geschéckt, déi sech fir de Fanclub ugemellt hunn, deen an de Liner Notizen vun hirem Debut gefördert gouf.
Within days of Antony's expulsion, on 7 January 49 BC, the senate reconvened.
Bannent Deeg no dem Antony seng Ausdreiwung, de 7. Januar 49 v.
On December 7, 2015, in response to the 2015 San Bernardino attack, Trump further called for a temporary ban on any Muslims entering the country.
De 7. Dezember 2015, als Äntwert op d'Attack vu San Bernardino 2015, huet den Trump weider en temporäre Verbuet fir Muslimen, déi an d'Land erakommen, opgeruff.
Déi virtuell Wueren Einnahmen aus Online Spiller a sozialen Netzwierker hunn 2010 US $ 7 Milliarde iwwerschratt.
SCO appealed the district court judgment to the United States Court of Appeals for the Tenth Circuit on July 7, 2010.
De SCO huet den Uerteel vum Distriktsgeriicht un den US Geriichtshaff fir den zéngten Circuit de 7. Juli 2010 appelléiert.
In the 2017 tax year, OpenAI spent US$7.9 million, or a quarter of its functional expenses, on cloud computing alone.
Am 2017 Steierjoer huet OpenAI US $ 7.9 Milliounen, oder e Véierel vu senge funktionnelle Ausgaben, eleng op Cloud Computing ausginn.
The second part, officially titled Gravity II Tour, began in Los Angeles on October 11, 2019, and will conclude in San Diego on December 7, 2019.
Den zweeten Deel, offiziell mam Titel Gravity II Tour, huet den 11. Oktober 2019 zu Los Angeles ugefaang, a wäert de 7. Dezember 2019 zu San Diego ofschléissen.
The Soviet allies blockaded their borders with Yugoslavia; there were 7,877 border incidents.
D'sowjetesch Alliéierten hunn hir Grenze mat Jugoslawien blockéiert; et goufen 7.877 Grenz Tëschefäll.
The review aggregator website Rotten Tomatoes reported an approval rating of 50% with an average rating of 5.7/10, based on 175 reviews.
D'Iwwerpréiwungsaggregator Websäit Rotten Tomatoes huet eng Genehmegungsbewäertung vu 50% gemellt mat enger Moyenne Bewäertung vu 5.7/10, baséiert op 175 Bewäertungen.
On July 7, 2007 Stone made a short appearance with the Family Stone at the San Jose Summerfest.
De 7. Juli 2007 huet Stone e kuerzen Optrëtt mam Family Stone um San Jose Summerfest gemaach.
On Labor Day, September 7, 2009, Stone appeared at the 20th annual African Festival of the Arts in Chicago, Ill.
Op Labor Day, September 7, 2009, Stone wossten um 20. alljährlechen African Festival of the Arts zu Chicago, Ill.
Cotten reprised his role as Holly Martins in the one - hour Theatre Guild on the Air radio adaptation of The Third Man on 7 January 1951.
De Cotten huet seng Roll als Holly Martins an der One - Stonn Theater Guild on the Air Radioadaptatioun vum The Third Man de 7. Januar 1951 iwwerholl.
In 2017, Forbes magazine ranked the Yankees as the most valuable MLB team at $3.7 billion, up 9% from 2016, with the average MLB team worth $1.54 billion.
Am 2017 huet de Forbes Magazin d'Yankees als déi wäertvollst MLB Team op $ 3,7 Milliarde klasséiert, erop 9% vun 2016, mat der duerchschnëttlecher MLB Team am Wäert vun $ 1,54 Milliarde.
On Friday, June 14, 2019, HSN ceased its 24/7 live broadcasting model.
E Freideg, 14. Juni 2019, huet den HSN säi 24/7 Live - Sendungsmodell opgehalen.
On 7 June 2016, after the campaign for the local elections, Berlusconi was hospitalized to the San Raffaele Hospital in Milan because of heart problems.
De 7. Juni 2016, no der Campagne fir d'Gemengewahlen, gouf de Berlusconi wéinst Häerzproblemer an d'San Raffaele Spidol zu Mailand hospitaliséiert.
Kelis released her debut studio album Kaleidoscope with Virgin Records on December 7, 1999.
De Kelis huet hiren Debut Studioalbum Kaleidoscope mat Virgin Records de 7. Dezember 1999 erausbruecht.
Disraeli made his maiden speech in Parliament on 7 December 1837.
Den Disraeli huet seng Jongfraenried am Parlament de 7. Dezember 1837 gemaach.
The film was released on October 7, 1977 in 198 theaters and earned $1.9 million on its opening weekend.
De Film gouf de 7. Oktober 1977 an 198 Kinoen verëffentlecht an huet $ 1,9 Milliounen op sengem Erëffnungsweekend verdéngt.
Rotten Tomatoes gave the film an approval rating of 86% based on 65 reviews; the average rating is 7.28/10.
Rotten Tomatoes huet de Film eng Genehmegung Bewäertung vun 86% baséiert op 65 Kritik; der Moyenne Bewäertung ass 7.28/10.
At Parli Brasil, every speaker speaks for 7 minutes, with 15 seconds of tolerance after that.
Am Parli Brasil schwätzt all Spriecher 7 Minutten, mat 15 Sekonnen Toleranz duerno.
On April 7, 2010, Kaufman confirmed that a PG - 13 remake of The Toxic Avenger was happening and will be produced by Akiva Goldsman.
De 7. Abrëll 2010 huet de Kaufman bestätegt datt e PG - 13 Remake vum The Toxic Avenger geschitt ass a vum Akiva Goldsman produzéiert gëtt.
Niwin graduated grade 7 from Trai Kham School and went on to complete secondary education from Suankularb Wittayalai School.
Den Niwin huet de Grad 7 vun der Trai Kham School ofgeschloss an huet de Secondaire vun der Suankularb Wittayalai School ofgeschloss.
This section was replaced for the Republic of Ireland by section 7 of the Defamation Act, 1961.
Dës Sektioun gouf fir d'Republik Irland duerch Sektioun 7 vum Defamation Act, 1961 ersat.
On 7 March 2017, Black Sabbath announced their disbandment through posts made on their official social media accounts.
De 7. Mäerz 2017 huet de Black Sabbath hir Entloossung ugekënnegt duerch Posts déi op hiren offiziellen soziale Medienkonten gemaach goufen.
The album was re - released, with bonus content, on 7 February 2011.
Den Album gouf de 7. Februar 2011 nei erausbruecht, mat Bonusinhalt.
Dehumanizer was rereleased on 7 February 2011.
Dehumanizer gouf de 7. Februar 2011 nei erausbruecht.