NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

4: translation to Luxembourgish, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 4 to Luxembourgish

4

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 4 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 4 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 4 - [not found]

Examples: 4

In fall 2017, the University had 7,587 students enrolled, a 4% increase from 2016.
Am Hierscht 2017 hat d'Universitéit 7,587 Studenten ageschriwwen, eng 4% Erhéijung vun 2016.
Funny Or Die produced a special featuring comedian Jerrod Carmichael for HBO which aired on October 4, 2014.
Funny Or Die huet e spezielle Komiker Jerrod Carmichael fir HBO produzéiert, deen de 4. Oktober 2014 gesend gouf.
Another children's show with a similar local cultural impact was Foreman Scotty's Circle 4 Ranch.
Eng aner Kannershow mat engem ähnlechen lokale kulturellen Impakt war de Foreman Scotty's Circle 4 Ranch.
From 1982 to 1997, channel 4 also aired college basketball games involving the Sooners.
Vun 1982 bis 1997 huet de Kanal 4 och College Basketball Spiller mat de Sooners ausgestraalt.
Anthony Lawrence Cohen was born on 4 June 1957 in Melbourne.
Den Anthony Lawrence Cohen gouf de 4. Juni 1957 zu Melbourne gebuer.
On September 4, 2012, Milwaukee - based Journal Communications announced that it would purchase WTVF from Landmark for $215 million.
De 4. September 2012 huet de Milwaukee - baséierte Journal Communications ugekënnegt datt et WTVF vu Landmark fir $ 215 Millioune géif kafen.
In its initial airing, the episode received a Nielsen rating of 3.4/5, placing it 71st among primetime shows for the week of February 11–17, 2002.
A senger initialer Sendung krut d'Episod en Nielsen Bewäertung vun 3.4/5, plazéiert et 71. ënner Primetime Shows fir d'Woch vum 11 - 17 Februar 2002.
Byrd was elected majority leader on January 4, 1977.
De Byrd gouf de 4. Januar 1977 als Majoritéitschef gewielt.
Blackwood was born on August 4, 1919, in Choctaw County, Mississippi, to sharecropper William Emmett Blackwood and his wife Carrie Prewitt Blackwood.
Blackwood gouf de 4. August 1919 zu Choctaw Grofschaft, Mississippi gebuer, mam Sharecropper William Emmett Blackwood a seng Fra Carrie Prewitt Blackwood.
On August 4, 1968, a statue of Musial was erected outside of Busch Memorial Stadium on the northeast grounds of the St. Louis stadium.
De 4. August 1968 gouf eng Statu vum Musial ausserhalb vum Busch Memorial Stadium um nordosten Terrain vum St.
The record also made it to the No. 4 spot on the Mainstream charts.
De Rekord huet et och op Plaz 4 vun den Mainstream Charts gepackt.
As of September 8, 2009, WHBF has been operating its main digital signal on VHF channel 4 at an effective radiated power of 33.7 kW.
Zënter dem 8. September 2009 huet WHBF säin Haaptdigitale Signal um VHF Kanal 4 mat enger effektiver ausgestrahlter Kraaft vun 33,7 kW operéiert.
On March 4, 2015, WHBF debuted its new set, graphics, and logo.
De 4. Mäerz 2015 huet WHBF säin neie Set, Grafiken a Logo debutéiert.
On August 7, 2015, WHBF revealed that a new 4 PM newscast would debut in the Fall of 2015.
De 7. August 2015 huet d'WHBF verroden datt eng nei 4 PM Newscast am Hierscht 2015 debutéiert.
For every 3–4 million cigarettes smoked, one lung cancer death can occur.
Fir all 3 - 4 Millioune Zigaretten, déi gefëmmt ginn, kann een Doud vu Lungenkrebs optrieden.
Ipilimumab blocks signaling through a receptor on T cells known as CTLA - 4 which dampens down the immune system.
Ipilimumab blockéiert d'Signalisatioun duerch e Rezeptor op T Zellen bekannt als CTLA - 4, wat den Immunsystem dampft.
BMP - 4 is an important signalling molecule in the early development of the embryo.
BMP - 4 ass e wichtege Signalmolekül an der fréier Entwécklung vum Embryo.
Arches 4 and 6 produce the laryngeal cartilages.
Arches 4 a 6 produzéieren de Kehlkopf.
On a media day at Aberdeen Proving Ground on 4 May 2011, reports were given about the M855A1's performance in the field since it was issued 11 months earlier.
Op engem Mediendag am Aberdeen Proving Ground de 4. Mee 2011 goufen Berichter iwwer d'Leeschtung vum M855A1 am Feld gegeben zënter datt se 11 Méint virdru verëffentlecht gouf.
Rotten Tomatoes, a review aggregator, reports that 44% of 16 surveyed critics gave the film a positive review; the average rating is 4.7/10.
Rotten Tomatoes, e Bewäertungsaggregator, bericht datt 44% vun de 16 befrote Kritiker de Film eng positiv Bewäertung ginn hunn; der Moyenne Bewäertung ass 4.7/10.
Cortisol is a naturally occurring pregnane corticosteroid and is also known as 11β,17α,21 - trihydroxypregn - 4 - ene - 3,20 - dione.
Cortisol ass en natiirlech optrieden Pregnane Corticosteroid an ass och bekannt als 11β,17α,21 - trihydroxypregn - 4 - ene - 3,20 - dion.
Thyroid nodules are often found on the gland, with a prevalence of 4–7%.
Schilddrüseknollen ginn dacks op der Drüs fonnt, mat enger Prävalenz vu 4 - 7%.
As of 2016, The IHCD Ambulance Technician certificate was replaced with the FAQ Level 4 Diploma for Associate Ambulance Practitioners.
Zënter 2016 gouf den IHCD Ambulance Technician Zertifikat ersat mam FAQ Level 4 Diploma fir Associate Ambulance Practitioners.
Depictions of humans collecting honey from wild bees date to 15,000 years ago; efforts to domesticate them are shown in Egyptian art around 4,500 years ago.
Virstellunge vu Mënschen, déi Hunneg vu wëll Bienen sammelen, daten virun 15.000 Joer; Efforte fir se domestizéiert ginn an der egyptescher Konscht viru ronn 4.500 Joer gewisen.
The eggs are grey and cylindrical, about 1.4 millimetres long and 0.5 millimetres wide.
D'Eeër si gro an zylindresch, ongeféier 1,4 Millimeter laang an 0,5 Millimeter breet.
Eggs are deposited in feces of dogs, becoming infectious after 2–4 weeks.
Eeër ginn an de Feeën vun Hënn deposéiert, no 2 - 4 Wochen ustiechend ginn.
Between 4 and 5 October 1910, the Republican Revolution erupted in the streets of Lisbon.
Tëscht dem 4. a 5. Oktober 1910 ass d'Republikanesch Revolutioun an de Stroosse vu Lissabon ausgebrach.
Tasmania has the largest percentage of nurses working part time with 71.8%, while the Northern Territory has the lowest with 18.4%.
Tasmanien huet dee gréisste Prozentsaz vun Infirmièren déi Deelzäit schaffen mat 71,8%, während den Norden Territoire den niddregsten huet mat 18,4%.
At least in Protohermes, during copulation the male attaches to the female's genitalia a large, globular spermatophore about 4 mm long and wide.
Op d'mannst bei Protohermes befestegt de männlecht während der Kopulatioun un d'Weibchen hir Genitalie eng grouss, kugelfërmeg Spermatophor vu ronn 4 mm laang a breet.
For inactivated vaccines, the animal should be primed with live vaccines 4–6 weeks prior to treatment with the inactivated vaccine.
Fir inaktivéiert Impfungen, soll d'Déier mat Live Impfungen 4 - 6 Woche virun der Behandlung mat der inaktivéierter Impfung priméiert ginn.
The level of control with three treatments of cambendazole on days 3–4, 6–7, and 16 - 17 post - infection was 94.9% in chickens and 99.1% in turkeys.
Den Niveau vun der Kontroll mat dräi Behandlungen vu Cambendazol op Deeg 3 - 4, 6 - 7, a 16 - 17 Post - Infektioun war 94,9% bei Pouleten an 99,1% bei Truthahnen.
IL - 13 has effects on immune cells that are similar to those of the closely related cytokine IL - 4.
IL - 13 huet Effekter op Immunzellen, déi ähnlech wéi déi vum enk verbonne Zytokin IL - 4 sinn.
IL - 13 is known to induce changes in hematopoietic cells, but these effects are probably less important than that of IL - 4.
IL - 13 ass bekannt fir Verännerungen an hematopoieteschen Zellen ze induzéieren, awer dës Effekter si wahrscheinlech manner wichteg wéi déi vun IL - 4.
The signaling of IL - 13 begins through a shared multi - subunit receptor with IL - 4.
D'Signalisatioun vun IL - 13 fänkt duerch e gemeinsame Multi - Subunit Rezeptor mat IL - 4 un.
Dupilumab is a monoclonal antibody IL - 13 and IL - 4 modulator that targets the shared receptor of IL - 4 and IL - 13, IL4Rα.
Dupilumab ass e monoklonalen Antikörper IL - 13 an IL - 4 Modulator deen de gemeinsame Rezeptor vun IL - 4 an IL - 13, IL4Ra zielt.
The amount of KS found in the cornea is 10 fold higher than it is in cartilage and 2 - 4 times higher than it is in other tissues.
D'Quantitéit u KS fonnt an der Hornhaut ass 10 Mol méi héich wéi et am Knorpel an 2 - 4 Mol méi héich ass wéi et an anere Stoffer ass.
2010 was the year in which turnover broke through the Billion Euro barrier, with Chiesi recording sales growth of 16.4% over the figure for 2009.
2010 war d'Joer an deem den Ëmsaz duerch d'Milliard Euro Barrière gebrach ass, mam Chiesi dee Verkafswuesstem vun 16,4% iwwer d'Figur fir 2009 opgeholl huet.
The mammalian fibroblast growth factor receptor family has 4 members, FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4.
D'Mammdier Fibroblast Wuesstem Faktor Rezeptor Famill huet 4 Memberen, FGFR1, FGFR2, FGFR3, an FGFR4.
The incidence of this anesthesia complication is variable and seems to affect 0.2% to 0.4% of patients according to the surgical setting carried out.
D'Heefegkeet vun dëser Anästhesiekomplikatioun ass variabel a schéngt 0,2% bis 0,4% vun de Patienten ze beaflossen no dem chirurgeschen Ëmfeld.
On February 4, 2019, he became the first person to reach the bottom of the Southern Ocean, in the southern portion of the South Sandwich Trench.
De 4. Februar 2019 gouf hien déi éischt Persoun déi um Buedem vum Süden Ozean erreecht huet, am südlechen Deel vum South Sandwich Trench.
The episode received a 1.3/4 in the 18 - 49 rating/share, with 3.49 million American viewers watching on Fox.
D'Episod krut en 1,3/4 am 18 - 49 Bewäertung / Deel, mat 3,49 Milliounen amerikanesch Zuschauer op Fox kucken.
The episode's premiere on Fox brought a 1.3/4 in the 18 - 49 rating/share, with an audience of 3.49 million American viewers.
D'Première vun der Episod op Fox huet en 1.3/4 am 18 - 49 Bewäertung / Deele bruecht, mat engem Publikum vun 3.49 Milliounen amerikanesch Zuschauer.
In March 2016 it beat Lee Sedol—a 9th dan Go player and one of the highest ranked players in the world—with a score of 4–1 in a five - game match.
Am Mäerz 2016 huet et de Lee Sedol geschloen - en 9. Dan Go Spiller an ee vun den héchst klasséierte Spiller op der Welt - mat engem Score vu 4 - 1 an engem fënnef - Spill Match.
In December 1992, Kasparov visited Frederic Friedel in his hotel room in Cologne, and played 37 blitz games against Fritz 2 winning 24, drawing 4 and losing 9.
Am Dezember 1992 huet de Kasparov de Frédéric Friedel a sengem Hotelzëmmer zu Köln besicht, an huet 37 Blitzspiller géint de Fritz 2 gespillt, 24 gewonnen, 4 gläichgespillt an 9 verluer.
Geochemical evidence suggests that the Louisville chain has been subducting under the Tonga - Kermadec Arc since 4 Ma.
Geochemesch Beweiser hindeit datt d'Louisville Kette zënter 4 Ma ënner dem Tonga - Kermadec Arc subduktéiert gouf.
The 4–3–3 and 4–5–1 formations each use three central midfielders.
D'4–3–3 a 4–5–1 Formatiounen benotzen all dräi zentral Mëttelfeldspiller.
Common modern formations that include left and right midfielders are the 4−4−2, the 4−4−1−1, the 4–2–3–1 and the 4−5−1 formations.
Gemeinsam modern Formatiounen déi lénks a riets Mëttelfeldspiller enthalen sinn d'4−4−2, d'4−4−1−1, d'4–2–3–1 an d’4−5−1 Formatiounen.
Rotten Tomatoes gives the film a score of 30%, with an average rating of 4.2 out of 10, based on 33 reviews.
Rotten Tomatoes gëtt dem Film eng Score vun 30%, mat enger Moyenne Bewäertung vun 4,2 vun 10, baséiert op 33 Kritik.
The January 13, 2014 M 6.4 earthquake north of Puerto Rico occurred as a result of oblique - thrust faulting.
Den 13. Januar 2014 M 6.4 Äerdbiewen nërdlech vu Puerto Rico ass geschitt als Resultat vun Schräg - Schub - Feeler.
May 4. The game started with the Ruy Lopez opening, Smyslov Variation.
Mee 4. D'Spill ugefaang mat der Ruy Lopez Ouverture, Smyslov Variatioun.
Modern team formations generally include one to three forwards; for example, the common 4–2–3–1 formation includes one forward.
Modern Equipe Formatiounen allgemeng eent bis dräi Stiermer; zum Beispill, der gemeinsamer 4 - 2 - 3 - 1 Formatioun ëmfaasst eng vir.
A single - layer feedforward artificial neural network with 4 inputs, 6 hidden and 2 outputs.
Een eenzeg - Schicht feedforward kënschtlech neural Netzwierk mat 4 Inputen, 6 verstoppt an 2 Ausgänge.
From its original total cost estimate of about US$400 million, the telescope cost about US$4.7 billion by the time of its launch.
Vu senger ursprénglecher Gesamtkäschteschätzung vu ronn 400 Milliounen US - Dollar huet den Teleskop ongeféier 4,7 Milliarden US - Dollar zum Zäitpunkt vu sengem Start kascht.
The tibia has been modeled as taking an axial force during walking that is up to 4.7 bodyweight.
D'Tibia gouf modelléiert wéi eng axial Kraaft während dem Spazéiergang hëlt, déi bis zu 4,7 Kierpergewiicht ass.
4 colors, usually from a selection of fixed palettes.
4 Faarwen, normalerweis aus enger Auswiel vu fixe Palette.
Deep Cover was released on April 17, 1992 in 901 theaters grossing $3.4 million on its opening weekend.
Deep Cover gouf de 17. Abrëll 1992 an 901 Kinoen verëffentlecht, déi $ 3,4 Milliounen op sengem Erëffnungsweekend verdéngt hunn.
Published as DC Graphic Novel #4, The Hunger Dogs was intended by Kirby and DC to serve as the end to the entire Fourth World saga.
Verëffentlecht als DC Graphic Novel #4, The Hunger Dogs gouf vum Kirby an DC geduecht fir als Enn vun der ganzer véierter Welt Saga ze déngen.
Originally written by Tom Peyer and Rachel Pollack, and pencilled by Luke Ross, volume 4 of New Gods ran from October 1995 until February 1997.
Ursprénglech geschriwwen vum Tom Peyer a Rachel Pollack, a Bläistëft vum Luke Ross, Band 4 vun New Gods leeft vum Oktober 1995 bis Februar 1997.
Stranded Deep is a survival video game developed by Australian studio Beam Team Games for Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One and Linux.
Stranded Deep ass en Iwwerliewensvideospill entwéckelt vum australesche Studio Beam Team Games fir Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4, Xbox One a Linux.
Telltale Games announced that it was to release the game on PlayStation 4 and Xbox One in October 2018, through its Telltale Publishing label.
Telltale Games huet ugekënnegt datt et d'Spill op PlayStation 4 an Xbox One am Oktober 2018 verëffentlecht, duerch säin Telltale Publishing Label.
Located southwest of Orion in the southern - hemisphere constellation Fornax, the rectangular image is 2.4 arcminutes to an edge, or 3.4 arcminutes diagonally.
Läit südwestlech vum Orion am Südhallefkugel Stärebild Fornax, ass dat véiereckege Bild 2,4 Bogenminutten op e Rand, oder 3,4 Bogenminutt diagonal.
On 18 February 2017, Eyre announced her comeback concert at KOKO, London on 4 April 2017.
Den 18. Februar 2017 huet d'Eyre de 4. Abrëll 2017 hire Comeback - Concert zu KOKO, London annoncéiert.
In North American and European populations, around 4–8% of people have a thrombophilia, most commonly factor V leiden and prothrombin G20210A.
An nordamerikaneschen an europäesche Populatiounen hunn ongeféier 4 - 8% vun de Leit eng Thrombophilie, meeschtens Faktor V leiden a Prothrombin G20210A.
DVT occurs in the upper extremities in about 4–10% of cases, with an incidence of 0.4–1.0 people out of 10,000 a year.
DVT geschitt an den ieweschten Extremitéiten an ongeféier 4 - 10% Fäll, mat enger Heefegkeet vun 0,4 - 1,0 Leit aus 10.000 pro Joer.
Review aggregate Rotten Tomatoes has the film at a 28% approval rating based on 76 reviews, with an average score of 4.48/10.
Bewäertung aggregéiert Rotten Tomatoes huet de Film bei engem 28% Genehmegung Bewäertung baséiert op 76 Bewäertungen, mat engem Duerchschnëttsscore vun 4.48/10.