NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

3: translation to Luxembourgish, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 3 to Luxembourgish

3

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 3 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 3 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 3 - [not found]

Examples: 3

After delays due to poor weather, on 27 April the expedition flew by DC - 3 from Rawalpindi to Skardu.
No Verspéidungen wéinst schlechtem Wieder ass de 27. Abrëll d'Expeditioun mam DC - 3 vu Rawalpindi op Skardu geflunn.
The park, visited by 2 million people annually, houses over 2,600 animals representing more than 300 species, as well as 3,500 plant species.
De Park, besicht vun 2 Millioune Leit jäerlech, Haiser iwwer 2.600 Déieren, déi méi wéi 300 Arten representéieren, souwéi 3.500 Planzenaarten.
On the afternoon of August 5, 2017, heavy rainfall over a roughly 3 - 4 hour period caused significant flooding across central sections of New Orleans.
Am Nomëtteg vum 5. August 2017 huet staarke Reen iwwer eng ongeféier 3 - 4 Stonne Period bedeitend Iwwerschwemmungen iwwer zentrale Sektioune vun New Orleans verursaacht.
Animal welfare NGO Four Paws estimates that 2 - 3 million dogs are slaughtered annually for their meat in Cambodia.
Déiereschutz - ONG Four Paws schätzt datt 2 - 3 Milliounen Hënn all Joer fir hiert Fleesch a Kambodscha geschluecht ginn.
A 2013 survey on VietNamNet, with a participation of more than 3,000 readers, showed that the majority of people, at 80%, supported eating dog meat.
Eng Ëmfro 2013 op VietNamNet, mat enger Participatioun vu méi wéi 3.000 Lieser, huet gewisen datt d'Majoritéit vun de Leit, bei 80%, d'Iessen vun Hondsfleesch ënnerstëtzt.
New Tales of the Cthulhu Mythos was edited by Ramsey Campbell and published by Arkham House in 1980 in an edition of 3,647 copies.
New Tales of the Cthulhu Mythos gouf vum Ramsey Campbell editéiert a vum Arkham House am Joer 1980 an enger Editioun vun 3.647 Exemplare publizéiert.
Cthulhu Unbound 3 was published by Permuted Press on October 9, 2012.
Cthulhu Unbound 3 gouf vum Permuted Press den 9. Oktober 2012 publizéiert.
Chapman made her major - stage debut as an opening act for women's music pioneer Linda Tillery at Boston's Strand Theater on May 3, 1985.
Chapman huet hiren Haaptbühndebut als Eröffnungsakt fir d'Fraemusek Pionnéier Linda Tillery am Boston's Strand Theater den 3. Mee 1985 gemaach.
Approximately 3.5 million donkeys and mules are slaughtered each year for meat worldwide.
Ongeféier 3,5 Milliounen Ieselen a Mulle ginn all Joer fir Fleesch weltwäit geschluecht.
In the city, the age distribution was 33.3% under 18, 10.5% from 18 to 24, 24.8% from 25 to 44, 17.8% from 45 to 64, and 13.6% who were 65 or older.
An der Stad war d'Altersverdeelung 33,3% ënner 18, 10,5% vun 18 op 24, 24,8% vu 25 op 44, 17,8% vu 45 op 64, an 13,6% déi 65 oder méi al waren.
Lang performed with the BBC Concert Orchestra for an intimate crowd at 18th - century church LSO St Luke's in London on February 3, 2008.
De Lang huet mam BBC Concert Orchestra fir eng intim Publikum an der Kierch aus dem 18. Joerhonnert LSO St Luke's zu London den 3. Februar 2008 opgetrueden.
After Imus's retirement, RFD - TV owner Patrick Gottsch purchased Imus's 3,000 - acre ranch.
No der Pensioun vum Imus huet de RFD - TV Besëtzer Patrick Gottsch dem Imus seng 3.000 Hektar Ranch kaaft.
On July 3, 2007, Randolph died at Skyline Medical Center in Nashville, Tennessee, after suffering a brain hemorrhage.
Den 3. Juli 2007 ass de Randolph am Skyline Medical Center zu Nashville, Tennessee gestuerwen, nodeems hien eng Gehirblutung erlieft huet.
In January 2006, Cash's lakeside home on Caudill Drive in Hendersonville was sold to Bee Gees vocalist Barry Gibb and wife Linda for $2.3 million.
Am Januar 2006 gouf dem Cash säi Séiheem op Caudill Drive zu Hendersonville un de Bee Gees Sänger Barry Gibb a senger Fra Linda fir $ 2,3 Millioune verkaaft.
The Arkansas Country Music Awards honored Johnny Cash's legacy with the Lifetime Achievement award on June 3, 2018.
D'Arkansas Country Music Awards hunn dem Johnny Cash seng Legacy mam Lifetime Achievement Award den 3. Juni 2018 geéiert.
Before the Civil War, about 700 free Blacks lived in small enclaves in northern Nashville while there were over 3,200 Black slaves in the city.
Virum Biergerkrich hunn ongeféier 700 fräi Schwaarz a klenge Enklaven am nërdlechen Nashville gelieft, während et iwwer 3.200 Schwaarz Sklaven an der Stad waren.
The age distribution was 22.2% under 18, 10.3% from 18 to 24, 32.8% from 25 to 44, 23.9% from 45 to 64, and 10.7% who were 65 or older.
D'Altersverdeelung war 22,2% ënner 18, 10,3% vun 18 op 24, 32,8% vu 25 op 44, 23,9% vu 45 op 64, an 10,7% déi 65 oder méi al waren.
The pet parrot in the movie Home Alone 3 signs a rendition of this song.
Den Hausdéierpapagei am Film Home Alone 3 ënnerschreift eng Verëffentlechung vun dësem Lidd.
On 3 May 1981, an Iraqi MiG - 25PD shot down an Algerian Gulfstream III.
Den 3. Mee 1981 huet eng irakesch MiG - 25PD en Algerian Gulfstream III erofgeschoss.
Lasorda's final game was a 4–3 victory over the Houston Astros, at Dodger Stadium, on June 23, 1996.
Dem Lasorda säi leschte Spill war eng 4 - 3 Victoire iwwer den Houston Astros, am Dodger Stadium, den 23. Juni 1996.
On June 3, 2012, at age 84, Lasorda was hospitalized in New York City after suffering a heart attack.
Den 3. Juni 2012, am Alter vu 84, gouf Lasorda zu New York City hospitaliséiert nodeems hien en Häerzinfarkt gelidden huet.
A train will be coming through Hazzard County, and it includes a box car that contains more than $3,000,000 worth of valuables.
En Zuch wäert kommen duerch Hazzard Grofschaft, an et enthält eng Këscht Auto datt méi enthält wéi $ 3.000.000 Wäert vun wäertvollt.
Due to a post - World War II housing boom the population grew from 120 to 3,500 between 1943 and 1952.
Duerch e Post - Weltkrich Wunnhausboom ass d'Bevëlkerung tëscht 1943 an 1952 vun 120 op 3.500 gewuess.
John 5 released his eighth solo album titled Season of the Witch on March 3, 2017.
Den John 5 huet säin aachte Soloalbum mam Titel Season of the Witch den 3. Mäerz 2017 erausbruecht.
West Germany resumed regular shortwave broadcasts using Deutsche Welle on May 3, 1953.
Westdäitschland huet den 3. Mee 1953 reegelméisseg Kuerzwelle - Sendungen mat der Deutsche Welle erëmfonnt.
In its initial airing, the episode received a Nielsen rating of 3.4/5, placing it 71st among primetime shows for the week of February 11–17, 2002.
A senger initialer Sendung krut d'Episod en Nielsen Bewäertung vun 3.4/5, plazéiert et 71. ënner Primetime Shows fir d'Woch vum 11 - 17 Februar 2002.
The 2010 census estimated that 51.3% of the population in Clarksville were female, while 48.7% were male.
D'Zensus 2010 huet geschat datt 51,3% vun der Bevëlkerung zu Clarksville weiblech waren, während 48,7% männlech waren.
Great Kills is part of Staten Island Community District 3, and its ZIP Codes are 10308 and a small part of 10306.
Great Kills ass Deel vum Staten Island Community District 3, a seng ZIP Coden sinn 10308 an e klengen Deel vun 10306.
As of 2017, the median household income in Community District 3 was $96,796.
Zënter 2017 war de mediane Haushaltsakommes am Gemeinschaftsbezierk 3 $ 96,796.
Of the population of 3,761 persons age 16 and older, 57.2% were in the labor force; all worked in civilian occupations.
Vun der Populatioun vun 3.761 Persounen Alter 16 an eeler, 57,2% waren an der Aarbechtsmaart; all geschafft an zivilen Occupatiounen.
—Harry Caray's radio play - by - play call of Musial's 3,000th major league hit.
- Harry Caray's Radio Play - by - Play Call vum Musial sengem 3.000. Major League Hit.
In Musial's 3,026 major league appearances, he was never ejected from a game.
An den 3,026 Major League Optrëtter vum Musial gouf hien ni aus engem Spill erausgezunn.
On The Bobby Bones Show on September 3, 2013, Corbin mentioned that he is no longer married.
Op der Bobby Bones Show den 3. September 2013 huet de Corbin ernimmt datt hien net méi bestuet ass.
On April 3, 1974, Hazel Green was hit by an F5 tornado during the 1974 Super Outbreak.
Den 3. Abrëll 1974 gouf den Hazel Green vun engem F5 Tornado wärend dem 1974 Super Outbreak getraff.
The station began broadcasting on October 3, 1970 with a rerun of Stagecoach West.
D'Statioun huet den 3. Oktober 1970 ugefaang mat der Sendung vum Stagecoach West.
Kenny Rogers and Dottie West released their own version in July 1979 and took it up to #3 on the country charts.
Kenny Rogers an Dottie West hunn hir eege Versioun am Juli 1979 erausbruecht an et op Plaz 3 vun de Country Charts bruecht.
Petty has appeared in two films, Stroker Ace and Cars 3 as the voice of Cal Weathers.
Petty ass an zwee Filmer opgetaucht, Stroker Ace an Cars 3 als Stëmm vum Cal Weathers.
The city underwent a $3.7 million park project to attract fishing events to Grand Lake, most recently attracting the 2013 and 2016 Bassmaster Classic.
D'Stad huet e Parkprojet vun $ 3,7 Millioune gemaach fir Fëscherevenementer op de Grand Lake ze lackelen, déi zënter kuerzem den 2013 an 2016 Bassmaster Classic unzezéien.
Once while playing with the Yankees, he and two other teammates got caught in a bizarre 2–5–3–1 triple play.
Eemol wärend hien mat de Yankees gespillt huet, sinn hien an zwee aner Teamkollegen an engem bizarre 2–5–3–1 Triple Spill gefaangen.
The Bicentennial Minute on July 3, 1976, was narrated by Vice President Nelson Rockefeller.
De Bicentennial Minute den 3. Juli 1976 gouf vum Vizepresident Nelson Rockefeller erzielt.
One option for stage IIB lung cancer, with T2b; but if tumor is within 2 cm of the carina, this is stage 3.
Eng Optioun fir Stuf IIB Lungenkrebs, mat T2b; awer wann den Tumor bannent 2 cm vun der Carina ass, ass dëst Stuf 3.
For every 3–4 million cigarettes smoked, one lung cancer death can occur.
Fir all 3 - 4 Millioune Zigaretten, déi gefëmmt ginn, kann een Doud vu Lungenkrebs optrieden.
The number of new cases of head and neck cancers in the United States was 40,490 in 2006, accounting for about 3% of adult malignancies.
D'Zuel vun neie Fäll vu Kapp - an Halskrebs an den USA war 40.490 am Joer 2006, wat ongeféier 3% vun erwuessene Malignitéiten ausmécht.
About 3.6 million cases of pulmonary aspiration or foreign body in the airway occurred in 2013.
Ongeféier 3,6 Millioune Fäll vu pulmonaler Aspiratioun oder auslännesche Kierper an der Airway sinn am Joer 2013 geschitt.
Shortness of breath is the primary reason 3.5% of people present to the emergency department in the United States.
Kuerz Atem ass de primäre Grond datt 3,5% vun de Leit an den Noutfalldepartement an den USA present sinn.
Globally, ARDS affects more than 3 million people a year.
Weltwäit beaflosst ARDS méi wéi 3 Millioune Leit d'Joer.
Cortisol is a naturally occurring pregnane corticosteroid and is also known as 11β,17α,21 - trihydroxypregn - 4 - ene - 3,20 - dione.
Cortisol ass en natiirlech optrieden Pregnane Corticosteroid an ass och bekannt als 11β,17α,21 - trihydroxypregn - 4 - ene - 3,20 - dion.
Sexual selection in snakes is demonstrated by the 3,000 species that each use different tactics in acquiring mates.
Sexuell Selektioun bei Schlangen gëtt bewisen vun den 3.000 Arten, déi jidderee verschidden Taktike benotzt fir Matbierger ze kréien.
Mucinous, clear secretions may collect within these cysts to form either spherical masses or fusiform swellings, rarely larger than 2 to 3 cm in diameter.
Mucinous, kloer Sekretiounen kënnen an dëse Zysten sammelen fir entweder kugelfërmeg Massen oder fusiform Schwellungen ze bilden, selten méi grouss wéi 2 bis 3 cm Duerchmiesser.
India has 3 - tier system based on weight and gestational age of neonate.
Indien huet 3 - Tier System baséiert op Gewiicht a gestational Alter vun Neonate.
Usually caused by powerful assault or hunting rifles and usually display wound pattern similar to Gustilo Anderson Type 3 wounds.
Normalerweis verursaacht duerch mächteg Attentat oder Juegd Gewierer a weisen normalerweis Woundmuster ähnlech wéi Gustilo Anderson Type 3 Wonnen.
Worldwide, an estimated 8,000 species of centipedes are thought to exist, of which 3,000 have been described.
Weltwäit gi geschat 8.000 Arten vu Honnertféiss geduecht, vun deenen der 3.000 beschriwwe goufen.
As of February 2010, there were 3,766 certified perfusionists in the United States and approximately 300 certified perfusionists in Canada.
Zënter Februar 2010 waren et 3.766 zertifizéiert Perfusionisten an den USA an ongeféier 300 zertifizéiert Perfusionisten a Kanada.
An estimated 16.3 million people worldwide were infected in 2015.
Eng geschätzte 16,3 Millioune Leit weltwäit waren am Joer 2015 infizéiert.
IBV is in the genus Gammacoronavirus, or group 3, with a non - segmented, positive - sense single - stranded RNA genome.
IBV ass an der Gattung Gammacoronavirus, oder Grupp 3, mat engem net - segmentéierten, positive Sënn Single - Stringed RNA Genom.
The hospital has a American Academy of Pediatrics verified level 3 NICU, the highest in the state.
D'Spidol huet eng American Academy of Pediatrics verifizéiert Niveau 3 NICU, deen héchsten an der Staat.
Vehicle collisions are the usual cause of sternal fracture; the injury is estimated to occur in about 3% of auto accidents.
Gefier Kollisiounen sinn déi üblech Ursaach vun Sternal Fraktur; d'Verletzung gëtt geschat bei ongeféier 3% vun Autosaccidenter.
In rats, TAA is primarily metabolized via glucuronidation, as well as by oxidation to 2 - methyl - 2,3 - butanediol.
Bei Ratten gëtt TAA haaptsächlech iwwer Glucuronidatioun metaboliséiert, souwéi duerch Oxidatioun op 2 - Methyl - 2,3 - Butandiol.
The level of control with three treatments of cambendazole on days 3–4, 6–7, and 16 - 17 post - infection was 94.9% in chickens and 99.1% in turkeys.
Den Niveau vun der Kontroll mat dräi Behandlungen vu Cambendazol op Deeg 3 - 4, 6 - 7, a 16 - 17 Post - Infektioun war 94,9% bei Pouleten an 99,1% bei Truthahnen.
Queens are often found 1–2.3 miles from the nest they flew from.
Kinniginendag ginn dacks 1 - 2,3 Meilen vum Nascht fonnt, aus deem se geflunn sinn.
On 3 March, the only detained North Korean suspect, Ri Jong - chol, was released and deported due to lack of evidence.
Den 3. Mäerz gouf den eenzegen festgehalen Nordkoreanesche Verdächtegen, Ri Jong - chol, fräigelooss an deportéiert wéinst Mangel u Beweiser.
In Australia breathing air quality is specified by Australian Standard 2299.1, Section 3.13 Breathing Gas Quality.
An Australien gëtt d'Atmungsluftqualitéit vum Australian Standard 2299.1 spezifizéiert, Sektioun 3.13 Atmungsgasqualitéit.
There have been patent lawsuits concerning 3 - D printing for manufacturing.
Et goufe Patentgesetzer betreffend 3 - D Dréckerei fir d'Fabrikatioun.
The adults are 3.3 - 3.7 mm long, including the rostrum.
Déi Erwuessener sinn 3,3 - 3,7 mm laang, dorënner de Rostrum.
The normal reference range for blood tests for eosinophil cationic protein is between 2.3 and 16 µg/L.
Den normale Referenzbereich fir Bluttversuche fir eosinophil kationescht Protein ass tëscht 2,3 an 16 µg/L.