NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

13: translation to Luxembourgish, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 13 to Luxembourgish

13

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 13 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 13 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 13 - [not found]

Examples: 13

In all, 26 people were shot by the paratroopers; 13 died on the day and another died of his injuries four months later.
Am Ganze goufen 26 Leit vun de Fallschierm erschoss; 13 sinn den Dag gestuerwen an en aneren ass véier Méint méi spéit u senge Verletzungen gestuerwen.
On 13 July 2010, it was confirmed Spurs had extended Redknapp's contract until the end of the 2013 season.
Den 13. Juli 2010 gouf bestätegt datt Spurs dem Redknapp säi Kontrakt bis d'Enn vun der Saison 2013 verlängert huet.
A recorded performance of the show featuring Steve Martin as the guest and with an appearance by Matthew Broderick was released by Netflix on June 13, 2017.
Eng opgeholl Leeschtung vun der Show mam Steve Martin als Gaascht a mat engem Optrëtt vum Matthew Broderick gouf vum Netflix den 13. Juni 2017 verëffentlecht.
Take Cover is the tenth studio album by Seattle - based progressive metal band Queensrÿche, released on November 13, 2007.
Take Cover ass den zéngten Studioalbum vun der Seattle - baséierter progressiver Metal Band Queensrÿche, verëffentlecht den 13. November 2007.
On 13 September 2007 Jester Records made it possible to pre - order the album, including a limited vinyl edition, with alternate front cover by David D'Andrea.
Den 13. September 2007 huet Jester Records et méiglech gemaach den Album, inklusiv enger limitéierter Vinyl - Editioun, mat alternativer Frontcover vum David D'Andrea virbestellen.
In series 13, Ellen Green, director of the Blue Badge Company, declined Touker Suleyman's offer of £70,000 for 35% of her company.
An der Serie 13 huet d'Ellen Green, Direkter vun der Blue Badge Company, dem Touker Suleyman seng Offer vu £ 70,000 fir 35% vun hirer Firma ofgeleent.
On November 13, 2015, A Tribe Called Quest reunited and performed on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, on the same night of the Paris attacks.
Den 13. November 2015 huet A Tribe Called Quest sech erëm vereenegt an op The Tonight Show mam Jimmy Fallon gespillt, an der selwechter Nuecht vun de Paräisser Attacken.
The series was filmed over late August 2007 and ran from 13 January 2008 to 25 February 2008 on BBC Three.
D'Serie gouf Enn August 2007 gefilmt a leeft vum 13. Januar 2008 bis de 25. Februar 2008 op BBC Three.
The February 13 meeting was uneventful, with only a few hundred participants.
D'Sëtzung vum 13. Februar war onendlech, mat nëmmen e puer honnert Participanten.
On 13 October 2008, British Prime Minister Gordon Brown announced a UK government bailout of the financial system.
Den 13. Oktober 2008 huet de britesche Premier Gordon Brown eng britesch Regierungshëllef vum Finanzsystem ugekënnegt.
The competition was first held in 1909–10, and has been held every year since, with the exceptions of 1912–13 and four seasons during the Second World War.
De Concours gouf fir d'éischt am Joer 1909 - 10 ofgehalen, a gouf zënter all Joer ofgehalen, mat Ausnahmen vun 1912 - 13 a véier Saisone während dem Zweete Weltkrich.
The second season started its run on Thursday, June 13, 2015.
Déi zweet Saison huet den Donneschdeg, 13. Juni 2015 ugefaang.
Around 13.6% of Belize's territorial waters, which contain the Belize Barrier Reef, are also protected.
Ronn 13,6% vun de Belize Territorialwaasser, déi de Belize Barrier Reef enthalen, sinn och geschützt.
The world premiere was on 13 July 2017 at Odeon Leicester Square in London.
D'Weltpremière war den 13. Juli 2017 um Odeon Leicester Square zu London.
The 1996 season concluded with the title - deciding Japanese Grand Prix on 13 October.
D'Saison 1996 ass mam Titel - entscheedende Japanesche Grand Prix den 13. Oktober ofgeschloss.
On December 12 or 13, 2020, a monolith was discovered on the shore of Sorpe Dam and removed on 14 December by the ruhrverband.
Den 12. oder 13. Dezember 2020 gouf e Monolith um Ufer vum Sorpe Dam entdeckt an de 14. Dezember vum Ruhrverband ewechgeholl.
On December 13, 2020, a monolith was discovered in the district of Gemen in Borken, North Rhine - Westphalia outside of Gemen Castle.
Den 13. Dezember 2020 gouf e Monolith am Distrikt Gemen zu Borken, Nordrhein - Westfalen ausserhalb vum Gemen Schlass entdeckt.
On December 13, 2020 a monolith was discovered in Lethbridge.
Den 13. Dezember 2020 gouf e Monolith zu Lethbridge entdeckt.
On December 13, 2020, a monolith was discovered in Kamloops.
Den 13. Dezember 2020 gouf e Monolith zu Kamloops entdeckt.
On December 13, 2020, a monolith was spotted at West Side Park in Gainesville.
Den 13. Dezember 2020 gouf e Monolith am West Side Park zu Gainesville gesinn.
On 13 March 1985, Vora was appointed Chief Minister of Madhya Pradesh.
Den 13. Mäerz 1985 gouf de Vora zum Chef Minister vu Madhya Pradesh ernannt.
In 2015, Education Affiliates agreed to pay the US government $13 million to resolve allegations it violated the False Claims Act.
Am 2015 hunn Education Affiliates ausgemaach der US Regierung $ 13 Milliounen ze bezuelen fir Uschëllegungen ze léisen datt se de False Claims Act verletzt hunn.
The film was the fifth highest - grossing film in North America on its opening weekend, making US$13.9 million.
De Film war de fënneften héchsten Akommes Film an Nordamerika op sengem Eröffnungsweekend, mat US $ 13,9 Milliounen.
On July 13, 2011, affiliates of TPG Capital acquired PRIMEDIA for approximately $525 million, or $7.10 per share in cash.
Den 13. Juli 2011 hunn Filialen vun TPG Capital PRIMEDIA fir ongeféier $ 525 Milliounen kaaft, oder $ 7,10 pro Aktie a Cash.
Guthrie gave birth to their first child, a daughter, Vale Guthrie Feldman, on August 13, 2014.
De Guthrie huet hiert éischt Kand gebuer, eng Duechter, Vale Guthrie Feldman, den 13. August 2014.
Feyenoord is one of the most successful clubs in Dutch football, winning 15 Eredivisie titles, 13 KNVB Cups, and 4 Johan Cruyff Shields.
Feyenoord ass ee vun den erfollegräichste Veräiner am hollännesche Fussball, gewënnt 15 Eredivisie Titelen, 13 KNVB Coupe, a 4 Johan Cruyff Shields.
An Post adopted its current logo on 14 December 2018; it did not make its first appearance until 13 March 2019.
Eng Post huet säin aktuelle Logo de 14. Dezember 2018 ugeholl; et huet säin éischten Optrëtt eréischt den 13. Mäerz 2019 gemaach.
Mallorca was relegated from La Liga on the last day of the 2012–13 season.
Mallorca gouf um leschten Dag vun der Saison 2012 - 13 aus La Liga ofgestig.
On 13 February 2017, two bush fires started on the Port Hills.
Den 13. Februar 2017 hunn zwee Bëschbränn op de Port Hills ugefaang.
Von Neumann's habilitation was completed on December 13, 1927, and he started his lectures as a Privatdozent at the University of Berlin in 1928.
Dem Von Neumann seng Habilitatioun gouf den 13. Dezember 1927 ofgeschloss, an hien huet 1928 seng Virliesungen als Privatdozent op der Universitéit Berlin ugefaangen.
Prior to the Holocaust, there were 11–13 million speakers of Yiddish among 17 million Jews worldwide.
Virum Holocaust waren et 11 - 13 Millioune Spriecher vu Jiddesch ënner 17 Millioune Judden weltwäit.
On the eve of World War II, there were 11 to 13 million Yiddish speakers.
Um Virowend vum Zweete Weltkrich waren et 11 bis 13 Millioune jiddesch Spriecher.
A by - election was held in West Green ward on 13 December 2018 following the resignation of Ishmael Osamor.
Eng Niewewahl gouf am West Green Ward den 13. Dezember 2018 no der Demissioun vum Ishmael Osamor ofgehalen.
As per a survey, 13% of males and 7.8% of females of Haryana are non - vegetarian.
Laut enger Ëmfro sinn 13% vun de Männercher a 7,8% vun de Weibercher vun Haryana net - vegetaresch.
Built on a 120 - acre plot, the complex consists of 13 high - rise towers ranging from 25 floors to 46 floors.
Gebaut op engem 120 Hektar Komplott, besteet de Komplex aus 13 Héichstiermer, rangéiert vun 25 Stäck bis 46 Stäck.
He soon fell in love with the puritanical, high - minded Alys, and, contrary to his grandmother's wishes, married her on 13 December 1894.
Geschwënn huet hie sech an de puritaneschen, héichgehalenen Alys verléift, an huet, am Géigesaz zu senger Groussmamm hir Wënsch, den 13. Dezember 1894 bestuet.
The album was released on 13 November 2020.
Den Album koum den 13. November 2020 eraus.
The song entered the UK Singles Chart at number 13 with 20,425 units sold according to the Official Charts Company, and reached number six the following week.
D'Lidd koum an d'UK Single Charts op Nummer 13 mat 20.425 verkaafte Eenheeten no der Official Charts Company, an erreecht d'Nummer sechs déi Woch drop.
Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics debuted at number 13 on the Billboard 200 in the United States, selling 23,000 copies in its first week.
Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics debutéiert op Nummer 13 op der Billboard 200 an den USA, a verkaf 23.000 Exemplare an hirer éischter Woch.
From July 13 to 15, 2012, Night Ranger performed in the small midwestern town of Woodhaven, Michigan, for the Uncle Sam Jam.
Vum 13. bis de 15. Juli 2012 huet Night Ranger an der klenger Midwestern Stad Woodhaven, Michigan, fir de Onkel Sam Jam opgetrueden.
Bell took up guitar when 12 or 13, but only on hearing the first Beatles records was he motivated to play the instrument regularly.
De Bell huet d'Gittar opgeholl wéi 12 oder 13 Joer al, awer eréischt wann hien déi éischt Beatles - Placke héieren huet, war hien motivéiert d'Instrument regelméisseg ze spillen.
After multiple postponements, Anegan was released on 13 February 2015.
No e puer Verspéidungen gouf den Anegan den 13. Februar 2015 fräigelooss.
The first look poster was launched on 13 May 2014, two days prior to the muhurat shot.
Déi éischt Look - Plakat gouf den 13. Mee 2014 gestart, zwee Deeg virum Muhurat - Schoss.
The seventh season premiered on ABC on May 27, 2020, and ran for 13 episodes until August 12, 2020.
Déi siwent Saison huet de 27. Mee 2020 op ABC Première gemaach a fir 13 Episode bis den 12. August 2020 gelaf.
The seventh season began airing on ABC in the United States on May 27, 2020, and ran for 13 episodes, until August 12, 2020.
Déi siwent Saison huet ugefaang op ABC an den USA de 27. Mee 2020 ze lueden, a leeft fir 13 Episoden, bis den 12. August 2020.
Upon its release, Laid Back received positive reviews from music critics, and it peaked at number 13 on Billboard's Top LPs & Tape chart.
No senger Verëffentlechung krut Laid Back positiv Kritike vu Musekskritiker, an et ass op der Nummer 13 op der Billboard Top LPs & Tape Chart geklommen.
At the start of the 2012–13 season, Onuoha continued to retain his first team place, playing in either the right–back or centre–back position.
Am Ufank vun der 2012 - 13 Saison huet den Onuoha weider seng éischt Teamplaz behalen, entweder op der rietser Réck oder der Mëtt - Verteideger Positioun gespillt.
Handman was married to political consultant and arts advocate Bobbie Handman, who died November 13, 2013.
Den Handman war mam politesche Beroder a Konscht Affekot Bobbie Handman bestuet, deen den 13. November 2013 gestuerwen ass.
Down in Heaven is the third studio album by Twin Peaks, released May 13, 2016 on Grand Jury Music in North America and Communion Music internationally.
Down in Heaven ass den drëtten Studioalbum vun Twin Peaks, verëffentlecht den 13. Mee 2016 op Grand Jury Music an Nordamerika an Communion Music international.
Principal photography began on March 13, 2011 and concluded on June 3, 2011, using digital cinematography.
D'Haaptfotografie huet den 13. Mäerz 2011 ugefaang an den 3. Juni 2011 ofgeschloss, mat digitaler Kinematographie.
On July 13, 2005, Goldberg appeared on The Daily Show with Jon Stewart to promote the book.
Den 13. Juli 2005 ass Goldberg op The Daily Show mam Jon Stewart opgetaucht fir d'Buch ze promoten.
With a compensation package agreed Mills left Tamworth after being appointed the manager of fellow Conference Premier club York City on 13 October 2010.
Mat engem Kompensatiounspaket ausgemaach huet Mills Tamworth verlooss nodeems hien den 13. Oktober 2010 als Manager vum Matbierger Conference Premier Club York City ernannt gouf.
On 13 June 1824, Newman was made an Anglican deacon in Christ Church Cathedral, Oxford.
Den 13. Juni 1824 gouf den Newman als anglikaneschen Diakon an der Christ Church Cathedral, Oxford gemaach.
On 1 July 2019, with an affirmative vote, Newman's canonisation was authorised and the date for the canonisation ceremony was set for 13 October 2019.
Den 1. Juli 2019, mat engem affirméierende Vote, gouf dem Newman seng Kanoniséierung autoriséiert an den Datum fir d'Kanoniséierungszeremonie gouf fir den 13. Oktober 2019 festgeluecht.
Newman was canonised on 13 October 2019, by Pope Francis, in St. Peter's Square.
Newman gouf den 13. Oktober 2019, vum Poopst Franziskus, op der St.
Another teaser clip was released on YouTube on October 13, 2009.
En aneren Teaser Clip gouf den 13. Oktober 2009 op YouTube verëffentlecht.
In 1912, Chandra purchased a 3 - inch lens telescope from England for 13 pounds.
Am Joer 1912 huet Chandra en 3 - Zoll Lensteleskop aus England fir 13 Pond kaaft.
Houston performed two sold - out concerts a few days before the album's release, on November 13 and 14 at Taj Mahal in Atlantic City.
Houston huet zwee ausverkaafte Concerten e puer Deeg virum Album verëffentlecht, den 13. a 14. November am Taj Mahal zu Atlantic City.
On November 13, 2020, it was announced that Minhaj would join season 2 of The Morning Show.
Den 13. November 2020 gouf ugekënnegt datt de Minhaj d'Saison 2 vun der Morning Show géif matmaachen.
The New England premiere of Curtains opened August 13, 2010, for five shows only, at the Haskell Opera House in Derby Line, Vermont/Stanstead, Quebec.
D'New England Premiere vu Curtains huet den 13. August 2010 opgemaach, nëmme fir fënnef Shows, am Haskell Opera House an der Derby Line, Vermont / Stanstead, Québec.
The first incarnation of King Crimson was formed in London on 30 November 1968 and first rehearsed on 13 January 1969.
Déi éischt Inkarnatioun vum King Crimson gouf den 30. November 1968 zu London geformt an fir d'éischt den 13. Januar 1969 geprouwt.
Over 13 CDs, 1 DVD, 1 Blu - ray, copious sleeve notes and replica memorabilia, Larks' Tongues in Aspic box covers the short lived five piece King Crimson.
Iwwer 13 CDen, 1 DVD, 1 Blu - Ray, vill Hülsennotizen a Replika - Memorabilia, Larks Tongues in Aspic Box deckt déi kuerzlieweg fënnef Stéck King Crimson.
This is a 13.5 - to 15 - cm - long bird, slightly smaller than the skylark being roughly 20% shorter.
Dëst ass en 13,5 - bis 15 - cm laange Vugel, e bësse méi kleng wéi d'Hallerk, déi ongeféier 20% méi kuerz ass.
A BBC adaptation, starring Julia Sawalha, Olivia Hallinan, Brendan Coyle and Dawn French, began on BBC One in the UK on 13 January 2008.
Eng BBC Adaptatioun, mam Julia Sawalha, Olivia Hallinan, Brendan Coyle an Dawn French, huet den 13. Januar 2008 op BBC One a Groussbritannien ugefaang.
She returned to the production in 2017 and remained with the show until its final performance at the Queen's Theatre on Saturday 13 July 2019.
Si ass zréck an d'Produktioun am Joer 2017 a blouf mat der Show bis zu hirer leschter Opféierung am Queen's Theater e Samschdeg 13. Juli 2019.