NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

12: translation to Luxembourgish, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 12 to Luxembourgish

12

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 12 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 12 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 12 - [not found]

Examples: 12

On 12 July 1961, Ward reported on the weekend's events to MI5.
Den 12. Juli 1961 huet de Ward dem MI5 iwwer d'Evenementer vum Weekend gemellt.
Scholars differ about why Dowager Queen Elizabeth spent the last five years of her life living at Bermondsey Abbey, to which she retired on 12 February 1487.
Wëssenschaftler ënnerscheeden sech iwwer firwat d'Dowager Queen Elizabeth déi lescht fënnef Joer vun hirem Liewen an der Bermondsey Abbey verbruecht huet, op déi si den 12. Februar 1487 pensionéiert huet.
Coulter has written 12 books, and also publishes a syndicated newspaper column.
De Coulter huet 12 Bicher geschriwwen, a publizéiert och eng syndiquéiert Zeitungskolonn.
The Official Eminem Box Set, a career - spanning, 10 - disc vinyl box set, was released on March 12, 2015.
Den offiziellen Eminem Box Set, e Karriär - spannend, 10 - Disc Vinyl Box Set, gouf den 12. Mäerz 2015 verëffentlecht.
In 1983, Basquiat produced a 12 - inch rap single featuring hip - hop artists Rammellzee and K - Rob.
Am Joer 1983 huet de Basquiat eng 12 Zoll Rap Single produzéiert mat Hip - Hop Kënschtler Rammellzee a K - Rob.
Despite attempts at sobriety, Basquiat died of a heroin overdose at his studio on Great Jones Street in Manhattan's NoHo neighborhood on August 12, 1988.
Trotz Versuche fir Nüchternheet ass de Basquiat un enger Heroin Iwwerdosis gestuerwen a sengem Atelier op der Great Jones Street an der NoHo NoHo Noperschaft vu Manhattan den 12. August 1988.
On December 12, 2002, the Consulate General of Mexico in Los Angeles granted De La Hoya Mexican citizenship.
Den 12. Dezember 2002 huet de Generalkonsulat vu Mexiko zu Los Angeles De La Hoya mexikanesch Nationalitéit zouginn.
The annual cost for treating psoriasis in the United States is estimated as high as $32.5 billion, including $12.2 billion in direct costs.
Déi jährlech Käschte fir d'Behandlung vu Psoriasis an den USA ginn esou héich wéi 32,5 Milliarden Dollar geschat, dorënner 12,2 Milliarden an direkt Käschten.
The first whistleblower complaint was filed on August 12, 2019, reportedly by a CIA officer detailed to the White House.
Déi éischt Klo vun Whistleblower gouf den 12. August 2019 agereecht, gemellt vun engem CIA Offizéier am Wäissen Haus detailléiert.
Initially, Gemini 12's mission objectives were uncertain.
Am Ufank waren d'Missiounsziler vum Gemini 12 onsécher.
On October 12, 2007, Nas announced that his next album would be called Nigger.
Den 12. Oktober 2007 huet den Nas ugekënnegt datt säin nächsten Album Nigger géif heeschen.
On April 12, 2017, Nas released the song Angel Dust as soundtrack for TV series The Getdown.
Den 12. Abrëll 2017 huet den Nas d'Lidd Angel Dust als Soundtrack fir d'Televisiounsserie The Getdown erausbruecht.
On March 12, 2008, at the request of the Mayor's office, Wayne County Election Commission rescinded its earlier approval for the recall.
Den 12. Mäerz 2008, op Ufro vum Buergermeeschterbüro, huet d'Wayne County Wahlkommissioun seng fréier Erlaabnes fir d'Erënnerung zréckgezunn.
On 12 March Charles - François Dumouriez criticized the interference of officials of the War Ministry which employed many Jacobins.
Den 12. Mäerz huet de Charles - François Dumouriez d'Interferenz vun de Beamte vum Krichsministère kritiséiert, déi vill Jakobiner beschäftegt hunn.
On 12 May the National Assembly gave citizenship to mulattos, but the colonial whites refused to implement the decree.
Den 12. Mee huet d'Nationalversammlung de Mulatten Staatsbiergerschaft ginn, awer d'kolonialwäiss refuséiert d'Dekret ëmzesetzen.
Vilma was interviewed about his time at the University of Miami for the documentary The U, which premiered December 12, 2009 on ESPN.
D'Vilma gouf iwwer seng Zäit op der University of Miami fir den Dokumentarfilm The U interviewt, deen den 12. Dezember 2009 op ESPN première huet.
On February 12, 2014 Vilma's contract was not renewed with the New Orleans Saints.
Den 12. Februar 2014 gouf dem Vilma säi Kontrakt net mat den New Orleans Saints erneiert.
The group released their third studio album Sorry, Sorry on March 12, 2009.
D'Grupp huet hiren drëtten Studioalbum Sorry, Sorry den 12. Mäerz 2009 erausbruecht.
It was announced that a repackage of Play titled Replay would be released on April 12, 2018.
Et gouf ugekënnegt datt e Repackage vum Play mam Titel Replay den 12. Abrëll 2018 verëffentlecht gëtt.
The clerk then calls the name of 12 of them at random, usually by drawing from a shuffled pack of cards with the names written on them.
De Clerk rifft dann den Numm vun 12 vun hinnen zoufälleg, normalerweis duerch Zeechnung aus engem gemëschte Pak Kaarte mat den Nimm drop.
Tito convened the KPJ central committee on 12 April to draw up a letter in response to Stalin.
Den Tito huet den 12. Abrëll den Zentralkomitee vum KPJ aberuff fir e Bréif als Äntwert op de Stalin auszeschaffen.
On 12 December 1981, shortly before midnight, the Polish Council of State gathered in Warsaw's Belweder Palace and approved nationwide martial law.
Den 12. Dezember 1981, kuerz viru Mëtternuecht, huet sech de polnesche Staatsrot am Warschau Belweder Palais versammelt an d'national Kampfgesetz guttgeheescht.
The Limitations Act of 1958 allows 12 years for victims of child abuse to make a claim, with age 37 the latest at which a claim can be made.
D'Limitations Act vun 1958 erlaabt 12 Joer fir Affer vu Kannermëssbrauch eng Fuerderung ze maachen, mam Alter 37 de leschte bei deem eng Fuerderung ka gemaach ginn.
In 1889, London began working 12 to 18 hours a day at Hickmott's Cannery.
1889 huet London ugefaang 12 bis 18 Stonnen den Dag am Hickmott's Cannery ze schaffen.
Barton became an educator in 1838 and served for 12 years in schools in Canada and West Georgia.
De Barton gouf 1838 en Educateur an huet fir 12 Joer an de Schoulen a Kanada a West Georgia gedéngt.
Filming was planned at 25 locations in the Thiruvananthapuram district, beginning at Government College for Women from 12 August.
D'Filmfilmung war op 25 Plazen am Thiruvananthapuram Distrikt geplangt, ugefaang um Government College for Women vum 12. August.
On August 17, 2015, New York University's free 12 - week film program for high school students cut all ties with Cosby.
De 17. August 2015 huet de New York University säi gratis 12 - Woche Filmprogramm fir Lycée Studenten all Bezéiunge mam Cosby ofgeschnidden.
This section was replaced for the Republic of Ireland by section 12 of the Defamation Act, 1961.
Dës Sektioun gouf fir d'Republik Irland duerch Sektioun 12 vum Defamation Act, 1961 ersat.
In 1996, Foreman returned to Tokyo, scoring an easy win over the unrated Crawford Grimsley by a 12 - round decision.
Am 1996 ass de Foreman zréck op Tokyo, an huet eng einfach Victoire iwwer den onbewäertten Crawford Grimsley duerch eng 12 - Ronn Entscheedung geschoss.
Kramer gets a call that a 12 - year strike at his former job at H&H Bagels ended, so he decides to return to work.
De Kramer kritt en Uruff, datt en 12 - Joer Streik a senger fréierer Aarbecht bei H&H Bagels eriwwer ass, sou datt hien decidéiert zréck op d'Aarbecht ze goen.
Newsted has played up to 25 basses in all, including 6, 10 and 12 - string bass which were used for specific parts.
Newsted huet am Ganzen bis zu 25 Bass gespillt, dorënner 6, 10 an 12 - String Bass, déi fir spezifesch Deeler benotzt goufen.
A sequel, titled Grown Ups 2, was released on July 12, 2013.
E Fortsetzung, mam Titel Grown Ups 2, gouf den 12. Juli 2013 verëffentlecht.
Released in the UK on May 12, 1967, Are You Experienced spent 33 weeks on the charts, peaking at number two.
Den 12. Mee 1967 a Groussbritannien erauskomm, Are You Experienced huet 33 Wochen an den Charts verbruecht, op der zweeter Plaz.
On January 12, 2021, Hietala announced his withdrawal from the public eye and departure from Nightwish.
Den 12. Januar 2021 huet Hietala säi Réckzuch aus dem ëffentlechen Aen an Depart vun Nightwish ugekënnegt.
This is the list of episodes for The Smurfs, a Belgian/American animated television series aired on NBC from September 12, 1981 to December 2, 1989.
Dëst ass d'Lëscht vun den Episoden fir The Smurfs, eng belsch/amerikanesch animéiert Fernsehserie déi vum 12. September 1981 bis den 2. Dezember 1989 op NBC gesend gouf.
On October 12, 2013 Matt married his longtime girlfriend Ace Harper in Palm Springs, California.
Den 12. Oktober 2013 huet de Matt seng laangjäreg Frëndin Ace Harper zu Palm Springs, Kalifornien bestuet.
In 2011, of all households in Birmingham, 0.12% were same - sex civil partnership households, compared to the English national average of 0.16%.
Am Joer 2011, vun alle Stéit zu Birmingham, waren 0,12% gläichgeschlechtlech Partnerschaftsstéit, am Verglach zum englesche nationalen Duerchschnëtt vun 0,16%.
On 2 February 1972, the day that 12 of those killed were buried, there was a general strike in the Republic.
Den 2. Februar 1972, den Dag wou 12 vun den Doudegen begruewe goufen, gouf et an der Republik e Generalstreik.
In the 2011–12 season, Redknapp signed 40 - year - old goalkeeper Brad Friedel after his contract expired with Aston Villa.
An der Saison 2011 - 12 huet de Redknapp de 40 Joer ale Goalkeeper Brad Friedel ënnerschriwwen nodeems säi Kontrakt mat Aston Villa ofgelaf ass.
At age 12, Flanagan was the drummer for New York punk band the Stimulators.
Mat 12 Joer war de Flanagan den Drummer vun der New Yorker Punkband The Stimulators.
All 12 episodes were given an official Region 2, DVD release by Network in March 2013.
All 12 Episode kruten eng offiziell Regioun 2, DVD Verëffentlechung vum Network am Mäerz 2013.
In Series 12, Daniel and Mat of Pure Pet Food turned down both Deborah Meaden and Kelly Hoppen's offers of £40,000 for 30% and 20% respectively.
An der Serie 12 hunn den Daniel an de Mat vu Pure Pet Food dem Deborah Meaden an dem Kelly Hoppen seng Offere vun £ 40,000 fir 30% respektiv 20% ofgeleent.
Additional 12 tracks recorded during the Real to Reel sessions, were released on a second volume, entitled Real to Reel, Vol. 2.
Zousätzlech 12 Tracks, déi während de Real to Reel Sessiounen opgeholl goufen, goufen op engem zweete Volume verëffentlecht, mam Titel Real to Reel, Vol. 2.
For 12 years, Bullock was raised in Nuremberg, Germany and Vienna and Salzburg, Austria, and grew up speaking German.
Fir 12 Joer ass de Bullock zu Nürnberg, Däitschland a Wien a Salzburg, Éisträich opgewuess an ass op Däitsch geschwat.
On Friday December 12 it was circulated that the ruling in the appeal, set for Monday December 15, had been deferred for up to two weeks.
E Freideg den 12. Dezember gouf zirkuléiert, datt d'Uerteel am Appel, dee fir de Méindeg 15. Dezember festgeluecht gouf, bis zu zwou Wochen ausgesat gouf.
The Fortis Building is a 12 story high - rise located in downtown St. John's, Newfoundland and Labrador Canada.
De Fortis Building ass en 12 Geschicht Héichhaus am Zentrum vu St. John's, Newfoundland a Labrador Kanada.
In 2011, the city council approves a new development proposed by Fortis to construct a 12 story building at a new location on the west end of Water Street.
Am Joer 2011 huet de Gemengerot eng nei Entwécklung guttgeheescht, déi vum Fortis proposéiert gouf, fir en 12 - stäckeg Gebai op enger neier Plaz um westlechen Enn vun der Water Street ze bauen.
On 12 February 1942 the United States adopted the British air defense philosophy.
Den 12. Februar 1942 hunn d'USA déi britesch Loftverteidegungsphilosophie ugeholl.
On 28 June and 31 July 2017, and on 8–12 January 2018, he co - hosted Today with Kathie Lee and Hoda, filling in for Kathie Lee Gifford.
Den 28. Juni an den 31. Juli 2017, an den 8 - 12 Januar 2018, huet hien haut mat Kathie Lee an Hoda gehost, fir Kathie Lee Gifford auszefëllen.
Jansing was born to a Roman Catholic family in Fairport Harbor, Ohio, the youngest of 12 children of Joseph and Tilly Kapostasy.
De Jansing gouf zu enger Réimesch - kathoulescher Famill zu Fairport Harbor, Ohio gebuer, de jéngste vun 12 Kanner vum Joseph an Tilly Kapostasy.
He died on September 12, 1848 in Aix - en - Provence.
Hien ass den 12. September 1848 zu Aix - en - Provence gestuerwen.
On December 12, 2020 a monolith was discovered between town Otrokovice and village called Tečovice in the district of Zlín In the middle of a field.
Den 12. Dezember 2020 gouf e Monolith tëscht der Stad Otrokovice an dem Duerf mam Numm Tečovice am Distrikt Zlín an der Mëtt vun engem Feld entdeckt.
On December 12, 2020, another mysterious monolith was discovered in Finland.
Den 12. Dezember 2020 gouf en anere mysteriéise Monolith a Finnland entdeckt.
On December 12, 2020, a monolith was discovered in Hamburg.
Den 12. Dezember 2020 gouf zu Hamburg e Monolith entdeckt.
On December 12 or 13, 2020, a monolith was discovered on the shore of Sorpe Dam and removed on 14 December by the ruhrverband.
Den 12. oder 13. Dezember 2020 gouf e Monolith um Ufer vum Sorpe Dam entdeckt an de 14. Dezember vum Ruhrverband ewechgeholl.
On December 12, 2020, another monolith was discovered in Vigolo Vattaro in the province of Trentino.
Den 12. Dezember 2020 gouf en anere Monolith zu Vigolo Vattaro an der Provënz Trentino entdeckt.
On December 12, 2020, a monolith was discovered by a hiker atop a mountain in the town of Pittsfield.
Den 12. Dezember 2020 gouf e Monolith entdeckt vun engem Wanderer op engem Bierg an der Stad Pittsfield.
On November 12, 2011, it was announced that Minimal Compact would be reuniting for a short tour of five dates in Israel in January–February 2012.
Den 12. November 2011 gouf ugekënnegt datt de Minimal Compact sech fir eng kuerz Tour vu fënnef Datumen an Israel am Januar - Februar 2012 erëm vereenegt.
On August 12, 2012, it was announced that Minimal Compact would perform a live gig at Lodz, Poland in September 2012.
Den 12. August 2012 gouf ugekënnegt datt Minimal Compact am September 2012 e Live - Optrëtt zu Lodz, Polen géif maachen.
At the end of the 2011–12 Eccellenza season, it was promoted by repechange to Serie D to fill the vacancies created.
Um Enn vun der 2011 - 12 Eccellenza Saison gouf et duerch Widderhuelung an d'Serie D gefördert fir d'Vakanzen ze fëllen.
As of December 31, 2017, PNC had $12.9 billion in car finance loans and $5 billion in student loans outstanding.
Vum Dezember 31, 2017, PNC hat $ 12,9 Milliarden an Autofinanzéierung Prêten an $ 5 Milliarden u Studentekreditter aussergewéinlech.
On 12 December 1962, Feijenoord played a decisive match versus Vasas SC in the second round of the 1962–63 European Cup.
Den 12. Dezember 1962 huet Feijenoord en entscheedende Match géint Vasas SC an der zweeter Ronn vun der Europacup 1962–63 gespillt.
In the 2011–12 season in Serie D Fortis Trani came into 11th place.
An der Saison 2011 - 12 an der Serie D koum de Fortis Trani op déi 11. Plaz.
Munster were drawn in Pool One for the 2011–12 Heineken Cup, alongside Northampton Saints, Scarlets and Castres Olympique.
Munster gouf am Pool One fir den 2011 - 12 Heineken Cup gezunn, nieft Northampton Saints, Scarlets a Castres Olympique.
The 2019–20 Pro14 was suspended indefinitely by tournament organisers on 12 March 2020 in response to the ongoing coronavirus pandemic.
Den 2019–20 Pro14 gouf den 12. Mäerz 2020 vun den Tournoi Organisateuren onbestëmmt suspendéiert als Äntwert op déi lafend Coronavirus Pandemie.