NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

9: translation to Kyrgyz, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 9 to Kyrgyz

9

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 9 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 9 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 9 - [not found]

Examples: 9

The main belt asteroid 29361 Botticelli discovered on 9 February 1996, is named after him.
1996 - жылы 9 - февралда ачылган 29361 Боттичелли астероидинин негизги алкагы анын аты менен аталган.
On 9 January 2012, it was announced Iommi had been diagnosed with the early stages of lymphoma, which was not expected to impede the group's activity.
2012 - жылдын 9 - январында Иоммиге лимфоманын алгачкы баскычтары диагнозу коюлганы жарыяланган, бул топтун ишмердүүлүгүнө тоскоол боло албайт.
John Alec Entwistle was born on 9 October 1944 in Chiswick, a district of west London.
Жон Алек Энтуистл 1944 - жылы 9 - октябрда Лондондун батышындагы Чисвик районунда туулган.
Reverend Michael Peet who died on 9 April 2011 was a founder member of the Lesbian and Gay Christian Movement and was the Rector at Bow Church for 22 years.
2011 - жылы 9 - апрелде каза болгон Реверенд Майкл Пит Лесбиян жана Гей христиан кыймылынын негиздөөчүсү болгон жана 22 жыл бою Боу чиркөөсүнүн ректору болгон.
According to a report in Rolling Stone magazine from 9 December 2016, Iommi revealed that he was due to have an operation to remove a lump from his throat.
Rolling Stone журналынын 2016 - жылдын 9 - декабрындагы кабарына ылайык, Иомми анын кекиртегин алып салуу операциясы болушу керек экенин билдирген.
In its original airing, this episode was watched by 9.2 million viewers.
Алгачкы эфирде бул эпизодду 9,2 миллион көрүүчү көргөн.
Tracks 1, 5 - 9 were recorded at the Olympia Theatre in Paris, France, on Dec 20, 1970.
1, 5 - 9 тректер 1970 - жылы 20 - декабрда Париждеги Олимпия театрында жазылган.
Wallace, whose family's surname was originally Wallik, was born on May 9, 1918, in Brookline, Massachusetts to Russian Jewish immigrant parents.
Уоллес 1918 - жылы 9 - майда Массачусетс штатынын Бруклин шаарында орус иммигрант ата - энесинин үй - бүлөсүндө төрөлгөн.
Grown Ups was released on DVD and Blu - ray Disc on November 9, 2010.
Grown Ups DVD жана Blu - ray дисктеринде 2010 - жылдын 9 - ноябрында жарык көргөн.
On November 9, 2010, a posthumous live album was released.
2010 - жылы 9 - ноябрда өлгөндөн кийин жандуу альбом жарык көргөн.
Warrington has also appeared in BBC1 sitcom The Crouches, which aired from 9 September 2003 until 2005.
Уоррингтон BBC1 2003 - жылдын 9 - сентябрынан 2005 - жылга чейин обого чыккан The Crouches ситкомунда да пайда болгон.
25.9% of all households owned their accommodation outright, another 29.3% owned their accommodation with a mortgage or loan.
Бардык үй чарбаларынын 25,9%ы турак жайга толугу менен ээ болгон, дагы 29,3%ы турак жайга ипотека же кредит менен ээлик кылган.
In 2008, Graff purchased the Wittelsbach Diamond for £16.4 million, a considerable premium over the £9 million guide price.
2008 - жылы Графф Виттелсбах алмазын 16,4 миллион фунт стерлингге сатып алган, бул жол көрсөткүч баасы 9 миллион фунт стерлингден жогору.
Birch died on 9 August 2020, at age 71. The cause of death was undisclosed.
Берч 2020 - жылдын 9 - августунда 71 жашында каза болгон. Өлүмдүн себеби айтыла элек.
In response to escalating levels of violence across Northern Ireland, internment without trial was introduced on 9 August 1971.
Түндүк Ирландия боюнча зомбулуктун күчөшүнө жооп иретинде 1971 - жылдын 9 - августунда сотсуз интернация киргизилген.
Yevdokimov himself was arrested on 9 November 1938 and executed 2 February 1940.
Евдокимов өзү 1938 - жылы 9 - ноябрда камакка алынып, 1940 - жылы 2 - февралда өлүм жазасына тартылган.
Supercharger was released in October, 2001, just weeks after the 9/11 terrorist attacks.
Supercharger 2001 - жылдын октябрында, 11 - сентябрдагы террордук чабуулдардан бир нече жума өткөндөн кийин чыгарылган.
On review aggregator Rotten Tomatoes, the film is one of the few that have an approval rating of 100%, based on 50 reviews, and an average rating of 9.1/10.
Rotten Tomatoes обзорунун агрегаторунда тасма 50 сындын негизинде 100% жактыруу рейтингине жана 9,1/10 орточо рейтингине ээ болгон саналуу тасмалардын бири.
On September 3, 2013, Echo Bridge released Lexx - The Complete Series as a DVD box set in Region 1. The 9 - disc set features all 61 episodes of the series.
2013 - жылдын 3 - сентябрында Echo Bridge Lexx - The Complete Series 1 - региондо DVD кутусу катары чыгарды. 9 дисктен турган топтомдо сериалдын бардык 61 эпизоду камтылган.
Don't Look Under the Bed premiered on Disney Channel on October 9, 1999.
"Төшөктүн астына караба" тасмасынын бет ачары Дисней каналында 1999 - жылы 9 - октябрда болгон.
Hurlock returned to England to sign for First Division club Southampton on 9 September 1991 for a £400,000 fee.
Херлок 1991 - жылдын 9 - сентябрында Биринчи дивизиондун «Саутгемптон» клубуна 400 000 фунт стерлингге кол коюу үчүн Англияга кайтып келген.
On 9 October 1980, Black Sabbath and Blue Öyster Cult co - headlined a show at the MECCA Arena in Milwaukee, where Sabbath was scheduled to play last.
1980 - жылдын 9 - октябрында Black Sabbath жана Blue Oyster Cult биргелешип Милуокидеги MECCA Аренасында ишембилик акыркы оюн өткөрө турган шоуну алып барышкан.
On 9 September 1980, Stanshall married Pamela 'Ki' Longfellow, an American writer who had a daughter from an earlier relationship.
Стэншалл 1980 - жылы 9 - сентябрда америкалык жазуучу Памела 'Ки' Лонгфеллого турмушка чыккан, анын мурунку мамилесинен бир кызы болгон.
Bullock was once engaged to actor Tate Donovan, whom she met while filming Love Potion No. 9. Their relationship lasted three years.
Бир жолу Буллок актёр Тейт Донован менен кудалашкан, ал "Любовый потенция №9" тасмасын тартып жатканда таанышкан. Алардын мамилеси үч жылга созулган.
On February 9, 2016, Fortis announced an agreement to acquire ITC Holdings Corp.
2016 - жылдын 9 - февралында Fortis ITC Holdings Corp.
On September 9, 2009, the FDA required a boxed warning be put on promethazine for injection, stating the contraindication for subcutaneous administration.
2009 - жылдын 9 - сентябрында FDA инъекция үчүн прометазинди тери астына киргизүүгө каршы көрсөтмөсү бар кутучадагы эскертүүнү талап кылган.
In September 1989, Lauer returned to New York City, this time to WWOR - TV, where he hosted 9 Broadcast Plaza, a three - hour live interview program.
1989 - жылы сентябрда, Лауэр Нью - Йорк шаарына кайтып келди, бул жолу WWOR - TVге, ал жерде 9 Broadcast Plaza үч сааттык түз маек программасын алып барды.
Dreyer was in a car accident while en route to cover a blizzard for The Today Show on February 9, 2013, she suffered a mild concussion.
Дрейер 2013 - жылдын 9 - февралында "Бүгүнкү шоу" үчүн бороон - чапкынды чагылдырууга бара жатып жол кырсыгына кабылып, мээси жеңил чайкалып калган.
On December 9, 2020, a monolith was found in Le Havre, Normandy.
2020 - жылдын 9 - декабрында Нормандиянын Гавр шаарында монолит табылган.
On December 9, 2020, a monolith was found in Toulouse, Haute - Garonne.
2020 - жылдын 9 - декабрында Жогорку Гаронна штатындагы Тулуза шаарында монолит табылган.
On December 9, 2020, a monolith was discovered outside the city of Arboga.
2020 - жылдын 9 - декабрында Арбога шаарынын сыртында монолит табылган.
On December 9, 2020, a monolith was discovered outside Liebegg Castle in the municipality of Gränichen.
2020 - жылдын 9 - декабрында Гранихен муниципалитетиндеги Либегг сепилинин жанында монолит табылган.
On December 9, 2020, a similar monolith was discovered on the peak of Glastonbury Tor, outside the town of Glastonbury, Somerset.
2020 - жылдын 9 - декабрында ушундай эле монолит Гластонбери Тор чокусунда, Сомерсеттин Гластонбери шаарынын сыртында табылган.
On December 9, 2020, a monolith was discovered in Vancouver, which also resembles the monolith found in Utah.
2020 - жылдын 9 - декабрында Ванкуверде Юта штатында табылган монолитке окшош монолит табылган.
On December 9, 2020, a monolith was found on the bank of Lake Tahoe on the California/Nevada border.
2020 - жылдын 9 - декабрында Калифорния/Невада чек арасындагы Тахо көлүнүн жээгинде монолит табылган.
On December 9, 2020, a monolith was found in Kentwood.
2020 - жылдын 9 - декабрында Кентвудда монолит табылган.
As of December 31, 2017, PNC had $12.9 billion in car finance loans and $5 billion in student loans outstanding.
2017 - жылдын 31 - декабрына карата PNCде 12,9 миллиард доллар унаа каржылоо насыялары жана 5 миллиард доллар студенттик насыялар төлөнбөгөн.
PNC is ranked 7th on the list of largest direct lenders by National Real Estate Investor, with $16.9 billion in annual real estate lending.
PNC Улуттук кыймылсыз мүлк инвестору тарабынан эң ири түз кредиторлордун тизмесинде 7 - орунда турат, жыл сайын кыймылсыз мүлктү насыялоодо 16,9 миллиард доллар.
The film was the fifth highest - grossing film in North America on its opening weekend, making US$13.9 million.
Тасма 13,9 миллион АКШ долларын таап, биринчи дем алыш күнүндө Түндүк Америкада эң көп киреше алып келген бешинчи тасма болду.
On May 9, 2018, the company unveiled a new logo for the first time in nearly three decades.
2018 - жылдын 9 - майында компания акыркы үч он жылдыкта биринчи жолу жаңы логотибин көрсөттү.
Constituted 9 July 1918 in the Regular Army as the 74th Infantry and assigned to the 12th Division.
1918 - жылы 9 - июлда Регулярдуу Армияда 74 - жөө аскерлер катары түзүлгөн жана 12 - дивизияга дайындалган.
On February 9, 2016, it was announced that Fortis Inc.
2016 - жылдын 9 - февралында Fortis Inc.
On August 24, 2004, the company restated its net income, and the new figure is $113.9 million in 2003, $34.9 million in 2002 and $63.8 million in 2001.
2004 - жылдын 24 - августунда компания өзүнүн таза кирешесин кайрадан көрсөткөн жана жаңы көрсөткүч 2003 - жылы 113,9 миллион долларды, 2002 - жылы 34,9 миллион долларды жана 2001 - жылы 63,8 миллион долларды түзгөн.
Ethnicities were 77.9% European/Pākehā, 9.9% Māori, 3.8% Pacific peoples, 14.9% Asian, and 2.9% other ethnicities.
Улуттар 77,9% европалык/пакеха, 9,9% маори, 3,8% Тынч океан элдери, 14,9% азиялыктар жана 2,9% башка улуттар болгон.
Von Neumann's famous 9 - page paper started life as a talk at Princeton and then became a paper in German that was eventually translated into English.
Фон Неймандын атактуу 9 беттик кагазы жашоосун Принстондо баяндама катары баштаган, андан кийин немис тилиндеги кагазга айланган, ал акыры англис тилине которулган.
Haringey's economy is dominated by small businesses with 93.9% of businesses employing fewer than 10 people.
Харингейдин экономикасында чакан бизнес үстөмдүк кылат, ишканалардын 93,9% 10дон аз кишини иштетет.
Red Bull continued with the same drivers in 2008 and had numbers 9 and 10 on their cars after finishing 5th in the 2007 Constructors' Championship.
Red Bull 2008 - жылы дагы ошол эле айдоочулар менен уланып, 2007 - жылы Конструкторлордун чемпионатында 5 - орунду алгандан кийин унааларында 9 жана 10 номерлери болгон.
Haitong was listed on the Shanghai Stock Exchange in July 2007 and has a market capitalization of more than $17.9 billion.
Хайтонг 2007 - жылы июлда Шанхай фондулук биржасында катталган жана рыноктук капитализациясы 17,9 миллиард доллардан ашкан.
On 9 August 2008, the CBI director Ashwani Kumar stated that the case remained unsolved, but also added that Rajesh Talwar should be exonerated.
2008 - жылдын 9 - августунда CBI директору Ашвани Кумар иш ачыла электигин айтып, бирок Раджеш Талвар акталууга тийиш деп кошумчалады.
On review aggregator Rotten Tomatoes, the film holds an approval rating of 26%, based on 34 reviews, with an average rating of 4.9/10.
Rotten Tomatoes обзорунун агрегаторунда тасма 34 кароонун негизинде 26% жактыруу рейтингине ээ, орточо рейтинги 4,9/10.
Prior to the start of the 2011 season, Daimler and Aabar purchased the remaining 24.9% stake owned by the team management in February 2011.
2011 - жылдын сезону башталганга чейин Даймлер жана Аабар 2011 - жылдын февраль айында команданын башкаруусуна таандык калган 24,9% үлүшүн сатып алышкан.
In the King's Birthday Honours of 9 June 1949, Russell was awarded the Order of Merit, and the following year he was awarded the Nobel Prize in Literature.
1949 - жылдын 9 - июнунда Королдун туулган күнүнө арналган салтанатта Рассел Ардак грамотасы менен сыйланган, ал эми кийинки жылы адабият боюнча Нобель сыйлыгы менен сыйланган.
On March 9, 1999, the band released their second studio album and first with Barr, The Gang's All Here.
1999 - жылы 9 - мартта топ экинчи студиялык альбомун жана биринчи жолу Барр менен The Gang's All Here чыгарган.
On September 9, 2015, the band was invited by the New England Patriots to perform at their opening game at Gillette Stadium before they took the field.
2015 - жылдын 9 - сентябрында топту New England Patriots тобу Гиллет стадионунда оюнга чыгууга чакырышкан.
Vinyl releases have tracks 1–4 on side A, and tracks 5–9 on side B.
Винилдик релиздердин А тарабында 1–4 тректер, В тарабында 5–9 тректер бар.
Internationally, the film made $21.3 million from its opening in 23 markets, which was 9% more than Cars 2 and 29% more than Cars.
Эл аралык деңгээлде тасма 23 базарда ачылгандан 21,3 миллион доллар киреше тапты, бул Cars 2ден 9% жана Автоунаалардан 29% көп.
Ocasio - Cortez was one of the subjects of the 2018 Michael Moore documentary Fahrenheit 11/9; it chronicled her primary campaign.
Окасио - Кортес 2018 - жылы Майкл Мурдун Fahrenheit 11/9 даректүү тасмасынын субъекттеринин бири болгон; ал анын негизги кампаниясын баяндаган.
Jackson and Frank Thorp, a producer and off - air reporter for NBC News, announced the birth of their first child on March 9, 2020.
Жексон менен Фрэнк Торп, продюсер жана NBC News телеканалынын эфирден тышкаркы кабарчысы, 2020 - жылдын 9 - мартында биринчи баласы төрөлгөнүн жарыялашты.
Rock of Ages was released on DVD and Blu - ray on October 9, 2012.
Rock of Ages DVD жана Blu - ray форматында 2012 - жылдын 9 - октябрында жарык көргөн.
Despicable Me premiered on June 19, 2010, at the Moscow International Film Festival, and was released in the United States on July 9.
"Мени чөгүп" тасмасынын бет ачары 2010 - жылдын 19 - июнунда Москва эл аралык кинофестивалында болуп, 9 - июлда АКШда прокатка чыккан.
Ek Tha Tiger was released on DVD by YRF Home Entertainment on 25 September 2012, and on Blu - ray, Blu - ray 3D, and Ultra HD Blu - ray on 9 October 2012.
Ek Tha Tiger DVD форматында YRF Home Entertainment тарабынан 2012 - жылдын 25 - сентябрында, ал эми Blu - ray, Blu - ray 3D жана Ultra HD Blu - ray форматында 2012 - жылдын 9 - октябрында жарык көргөн.
The review aggregator website Rotten Tomatoes reported a 71% approval rating with an average score of 5.9/10, based on 14 reviews.
Rotten Tomatoes карап чыгуу агрегаторунун веб - сайты 14 сын - пикирдин негизинде орточо 5,9/10 балл менен 71% жактыруу рейтингин билдирди.
Harmonium is the second album by American pop singer - pianist Vanessa Carlton, released by A&M Records in the US on November 9, 2004.
Harmonium - америкалык поп - ырчы - пианист Ванесса Карлтондун экинчи альбому, 2004 - жылы 9 - ноябрда АКШда A&M Records тарабынан чыгарылган.
Velaiilla Pattadhari made ₹ 9.83 million in the UK and Ireland together.
Велайилла Паттадхари Улуу Британияда жана Ирландияда чогуу ₹ 9,83 миллион тапкан.
The Maze of Bones is the first novel of The 39 Clues series, written by Rick Riordan and published September 9, 2008 by Scholastic.
"Сөөктөрдүн лабиринти" - Рик Риордан тарабынан жазылган жана Scholastic тарабынан 2008 - жылдын 9 - сентябрында басылып чыккан "39 Clues" сериясынын биринчи романы.