NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

14: translation to Kyrgyz, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 14 to Kyrgyz

14

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 14 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 14 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 14 - [not found]

Examples: 14

Cataglyphis fortis is capable, as well, of memorizing up to 14 different food odors which seemingly exceeds its requirements for survival.
Cataglyphis fortis 14 түрдүү тамак - аш жыттарын жаттап алууга жөндөмдүү, бул анын жашоого болгон талаптарынан ашат.
On 14 June 2011, the government of Belize nationalized the ownership interest of Fortis Inc.
2011 - жылдын 14 - июнунда Белиз өкмөтү Fortis Inc.
Education in Belize is compulsory between the ages of 6 and 14 years.
Белизде билим алуу 6 жаштан 14 жашка чейин милдеттүү.
Fortas resigned from the Court on May 14, 1969.
Фортас 1969 - жылы 14 - майда соттун кызматынан кеткен.
On December 14, 2020, another monolith was found on a field in Peuerbach in Upper Austria.
2020 - жылдын 14 - декабрында Жогорку Австриянын Пейербах шаарындагы талаада дагы бир монолит табылган.
On December 12 or 13, 2020, a monolith was discovered on the shore of Sorpe Dam and removed on 14 December by the ruhrverband.
2020 - жылдын 12 - декабрында же 13 - декабрында Сорпе дамбасынын жээгинде монолит табылып, 14 - декабрда рухрвербанд тарабынан алынып салынган.
On December 14, 2020, a black monolith was discovered next to a daycare center in Pohlheim.
2020 - жылдын 14 - декабрында Похлхаймдагы бала бакчанын жанынан кара монолит табылган.
On December 14, 2020, a monolith appeared in Hessigheimer Felsengärten in Hessigheim.
2020 - жылдын 14 - декабрында Гессигеймдеги Гессигеймер Фельсенгертенде монолит пайда болду.
On December 14, 2020, the satirical magazine ASZdziennik claimed to have constructed and placed the Warsaw monolith as a symbolic farewell to the year 2020.
2020 - жылдын 14 - декабрында ASZdziennik сатиралык журналы 2020 - жыл менен символикалык коштошуу катары Варшава монолитин куруп, жайгаштырганын билдирди.
On December 14, 2020, 2 monoliths were discovered, one at a shopping center in Senec and the other in the city center of Ružomberok.
2020 - жылдын 14 - декабрында 2 монолит табылган, бири Сенек шаарындагы соода борборунда, экинчиси Ружомберок шаарынын борборунда.
On December 14, 2020, a monolith was found in Newnan.
2020 - жылдын 14 - декабрында Ньюнанда монолит табылган.
On December 14, 2020, a monolith appeared on top of a valley in Niknam - Deh, a small village approximately 15 kilometres east of Tehran.
2020 - жылдын 14 - декабрында Тегерандан болжол менен 15 чакырым чыгыш тарапта жайгашкан Никнам - Де айылындагы өрөөндүн үстүндө монолит пайда болгон.
On 14 February 1988, Vora became a member of the Rajya Sabha, and assumed the office of Union Minister of Health, Family Welfare and Civil Aviation.
1988 - жылы 14 - февралда Вора Раджя Сабхага мүчө болуп, Союздун Саламаттыкты сактоо, үй - бүлөлүк жыргалчылык жана жарандык авиация министринин кызматына киришкен.
Neal faced Mike Perry on December 14, 2019 at UFC 245.
Нил Майк Перри менен 2019 - жылдын 14 - декабрында UFC 245 турниринде беттешкен.
Excommunicated, exhausted, and injured, John prepares to flee from New York as assassins gather and learn of the $14 million bounty on his head.
Куугунтукталган, чарчаган жана жарадар болгон Джон Нью - Йорктон качууга камданып жатканда, өлтүргүчтөр чогулуп, башындагы 14 миллион доллар сыйлык жөнүндө билишет.
As of 1 November 2019, both Singh brothers remain under arrest as their judicial custody has been extended until 14 November 2019.
2019 - жылдын 1 - ноябрынан тартып эки бир тууган Сингх дагы камакта калууда, анткени алардын соттук камактагы мөөнөтү 2019 - жылдын 14 - ноябрына чейин узартылган.
The inaugural edition was held in 1975 and featured a 14.5 km course.
Алгачкы чыгарылыш 1975 - жылы болуп, 14,5 км аралыкты камтыган.
In the 2013–14 season, Feyenoord recorded the worst start in its history, losing its first three matches to PEC Zwolle, Twente and Ajax respectively.
2013 - 14 сезонунда Фейеноорд өзүнүн тарыхындагы эң начар стартты жазып, алгачкы үч матчын тиешелүүлүгүнө жараша PEC Zwolle, Twente жана Аякска уттуруп жиберди.
An Post adopted its current logo on 14 December 2018; it did not make its first appearance until 13 March 2019.
An Post учурдагы логотибин 2018 - жылдын 14 - декабрында кабыл алган; ал 2019 - жылдын 13 - мартына чейин биринчи жолу пайда болгон.
In summer 2013 the club wasn't able to enter 2013–14 Eccellenza, after the relegation and was so subsequently liquidated.
2013 - жылы жайында клуб 2013–14 Экчеленцага кире алган эмес, кийинчерээк жоюлган.
On October 30, 2019, it was announced that the series would premiere on February 14, 2020.
2019 - жылдын 30 - октябрында сериал 2020 - жылдын 14 - февралында премьерасы болору айтылган.
Munster were drawn in Pool 6 for the 2013–14 Heineken Cup, alongside Perpignan, Edinburgh and Gloucester.
Мюнстер 2013–14 - жылкы Хайнекен Кубогуна Перпиньян, Эдинбург жана Глостер менен катар 6 - пулга тартылды.
In 1907, 14 - year - old Cromwell Dixon built the SkyCycle, a pedal - powered blimp, which he flew at Driving Park.
1907 - жылы 14 жаштагы Кромвелл Диксон педаль менен жүрүүчү SkyCycle үлгүсүндөгү балтырды жасап, аны Айдоо паркында учкан.
LSD causes an animated sensory experience of senses, emotions, memories, time, and awareness for 6 to 14 hours, depending on dosage and tolerance.
LSD дозага жана сабырдуулукка жараша 6 сааттан 14 саатка чейин сезимдердин, эмоциялардын, эскерүүлөрдүн, убакыттын жана аң - сезимдин жандуу сенсордук тажрыйбасын жаратат.
Ethnicities were 77.9% European/Pākehā, 9.9% Māori, 3.8% Pacific peoples, 14.9% Asian, and 2.9% other ethnicities.
Улуттар 77,9% европалык/пакеха, 9,9% маори, 3,8% Тынч океан элдери, 14,9% азиялыктар жана 2,9% башка улуттар болгон.
This list displays all 14 Canadian companies in the Fortune Global 500, which ranks the world's largest companies by annual revenue.
Бул тизме Fortune Global 500 тизмесиндеги бардык 14 канадалык компанияны көрсөтөт, анда жылдык кирешеси боюнча дүйнөдөгү эң ири компаниялар орун алган.
Fury Road premiered at the TCL Chinese Theatre on 7 May 2015, and was released on 14 May in 2D, 3D, IMAX 3D, and 4DX.
Fury Road 2015 - жылдын 7 - майында TCL Кытай театрында премьерасы болуп, 14 - майда 2D, 3D, IMAX 3D жана 4DX форматтарында жарык көргөн.
On May 14, 2018, Mitski's fifth studio album, Be the Cowboy, was made available for pre - order without prior announcement.
2018 - жылдын 14 - майында Мицкинин бешинчи студиялык альбому Be the Cowboy, алдын ала жарыялоосуз эле алдын ала буйрутма үчүн жеткиликтүү болгон.
It was first released on DVD December 14, 1998 by Artisan Home Entertainment.
Ал биринчи жолу 1998 - жылы 14 - декабрда Artisan Home Entertainment тарабынан DVD форматында чыгарылган.
On May 14, 2018, SundanceTV announced they had cancelled the series after three seasons.
2018 - жылдын 14 - майында SundanceTV сериалды үч сезондон кийин жокко чыгарганын жарыялады.
On July 14, 1789, the French Revolution began.
14 - июль 1789 - жылы Француз революциясы башталган.
Claudine was released on DVD on January 14, 2003.
Клаудин 2003 - жылдын 14 - январында DVD форматында жарык көргөн.
The soundtrack of Fukrey, released by T - Series on 14 April 2013, featured music composed by Ram Sampath.
2013 - жылдын 14 - апрелинде T - Series тарабынан чыгарылган Фукрей саундтрегинде Рам Сампаттын музыкасы жазылган.
On Rotten Tomatoes, the film has an approval rating of 100% based on reviews from 14 critics, with an average rating of 7.57/10.
Rotten Tomatoes тасмасында 14 сынчынын сын - пикирлеринин негизинде 100% жактыруу рейтинги бар, орточо рейтинги 7,57/10.
On 14 August 1971, Keegan made his Liverpool debut against Nottingham Forest at Anfield, scoring after 12 minutes.
1971 - жылы 14 - августта Киган "Ливерпуль" үчүн дебюттук оюнун Энфилдде "Ноттингем Форест" менен өткөрүп, 12 мүнөттөн кийин гол киргизген.
Keegan announced his retirement prior to the end of the 1983–84 season, on the 14 February 1984 - his 33rd birthday.
Киган 1983 - 84 сезону аяктаганга чейин, 1984 - жылдын 14 - февралында - 33 жашында пенсияга чыгаарын жарыялады.
On the 14 March 1992, following a 3–1 win over Swindon Town, Keegan had become frustrated with Chairman John Hall.
1992 - жылдын 14 - мартында Суиндон Таунду 3 - 1 эсебинде утуп алгандан кийин Киган төрага Джон Холлдон нааразы болуп калган.
On February 14, 2011, it was announced that Mary J. Blige had signed on to play Justice Charler in the film.
2011 - жылдын 14 - февралында Мэри Дж. Блайж тасмада Юстиция Чарлердин ролун ойноого кол койгону жарыяланган.
20th Century Fox Home Entertainment released an alternate version of the film, titled The Rogue Cut, on July 14, 2015.
20th Century Fox Home Entertainment 2015 - жылдын 14 - июлунда The Rogue Cut деп аталган тасманын альтернативдүү версиясын чыгарды.
Empty Mansions debuted at Number 1 on The New York Times bestseller list for e - books, and Number 4 for hardcover books, for the week ending September 14, 2013.
Empty Mansions 2013 - жылдын 14 - сентябрында аяктаган жумада The New York Times бестселлер тизмесинде электрондук китептер үчүн 1 - орунда жана катуу мукабалуу китептер боюнча 4 - орунда дебют жасады.
In October 2013, Carpenter's management announced that she would release her debut orchestral recording with Songs from the Movie on January 14, 2014.
2013 - жылдын октябрында Карпентердин жетекчилиги 2014 - жылдын 14 - январында "Тасмадан ырлар" менен дебюттук оркестрдик жазуусун чыгара турганын жарыялаган.
The satellite rights of the film were sold to Sun TV. The film's television premiere took place on 14 April 2015, coinciding with Tamil New Year festival.
Тасманын спутниктик укуктары Sun TVга сатылган. Тасманын теле премьерасы 2015 - жылдын 14 - апрелинде Тамил Жаңы Жыл фестивалына туш келди.
On April 14, 2015, the series was renewed for a fourth season by Disney Junior, which premiered on July 29, 2016.
2015 - жылдын 14 - апрелинде сериал 2016 - жылдын 29 - июлунда премьерасы болгон Disney Junior тарабынан төртүнчү сезонго жаңыртылган.
In 2010, the Royal Challengers continued under Kumble's captaincy and finished the regular season with seven wins from 14 matches and 14 points.
2010 - жылы Королдук Челленджерс Кумблдун капитаны астында уланып, кезектеги сезонду 14 матчтан жети жеңиш жана 14 упай менен аяктаган.
They ended the league stage at the third position, with 7 wins from 14 matches.
Алар 14 матчтан 7 жеңиш менен лиганын этабын үчүнчү орунда аякташты.
The album peaked at number 14 in Germany, and charted at 17 on the Billboard 200 chart.
Альбом Германияда 14 - орунду ээлеп, Billboard 200 хит - парадында 17 - орунду ээлеген.
The review aggregator website Rotten Tomatoes reported a 71% approval rating with an average score of 5.9/10, based on 14 reviews.
Rotten Tomatoes карап чыгуу агрегаторунун веб - сайты 14 сын - пикирдин негизинде орточо 5,9/10 балл менен 71% жактыруу рейтингин билдирди.
On December 14, 2009, the first season of The Raccoons is released on iTunes in Canada.
2009 - жылдын 14 - декабрында Канададагы iTunesте The Raccoons тасмасынын биринчи сезону жарык көргөн.
The review aggregator website Rotten Tomatoes reports a 100% approval rating, with an average score of 8/10, based on 14 reviews.
Rotten Tomatoes карап чыгуу агрегаторунун веб - сайты 14 кароонун негизинде 8/10 орточо балл менен 100% жактыруу рейтингин билдирди.
The first Gilley's, at the New Frontier, had a 14,000 square foot dance floor, live music, and a patio.
Жаңы Фронтиердеги биринчи Gilley's 14 000 чарчы фут бий аянтчасы, жандуу музыка жана патио болгон.
He made his Sunderland début on 14 August against Birmingham City at the Stadium of Light.
Ал "Сандерленд" менен дебютун 14 - августта "Лайт" стадионунда Бирмингем Ситиге каршы өткөргөн.
Onuoha scored his first goal for the club on 3 August 2013, against Sheffield Wednesday, in the opening fixture of the 2013–14 season.
Онуоха 2013 сыл бэс ыйын 3 күнүгэр, 2013 - 14 сылларга аан бастаан «Шеффилд Уэнсэй» күрэхтэһиитэ кыттыбыта.
Onuoha joined Major League Soccer's Real Salt Lake on 14 September 2018.
Онуоха 2018 сыл сэтинньи 14 күнүгэр Мэҥэ - Хаҥалас улууһун Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ.
New Orleans keel was laid on 14 March 1931, at the New York Navy Yard, commonly known as the Brooklyn Navy Yard.
Жаңы Орлеандагы кил 1931 - жылдын 14 - мартында Нью - Йорктун деңиз флотунун короосуна коюлду, ал көбүнчө Бруклин деңиз флоту катары белгилүү.
Gianni Schicchi was first performed at the Metropolitan Opera on 14 December 1918, with Roberto Moranzoni conducting, as the final part of Il trittico.
Джанни Шички биринчи жолу 1918 - жылдын 14 - декабрында Метрополитен операсында, Роберто Моранзони дирижёрлук кылып, Ил Триттиконун акыркы бөлүгү катары коюлган.
After calling time on his Forest career, Mills was once again on the move, this time to Forest's neighbours Notts County on 14 August 1987.
Токойдогу карьерасына телефон чалгандан кийин, Миллс дагы бир жолу 1987 - жылдын 14 - августунда Форесттин кошуналары Ноттс округуна көчүп барган.
O'Brien was born on November 14, 1880 in Boulder, Colorado.
О'Брайен 1880 - жылы 14 - ноябрда Колорадо штатынын Боулдер шаарында туулган.
Houston performed two sold - out concerts a few days before the album's release, on November 13 and 14 at Taj Mahal in Atlantic City.
Хьюстон альбомдун чыгышына бир нече күн калганда, 13 жана 14 - ноябрда Атлантик - Ситидеги Таж - Махалда аншлаг менен эки концерт берди.
Prior to joining Bloomberg, Ruhle spent 14 years working in the finance industry.
Блумбергге келгенге чейин Рул 14 жыл каржы тармагында иштеген.
On July 14, 2010, the Nuggets bolstered their frontcourt depth by signing Al Harrington.
2010 - жылдын 14 - июлунда Наггетс Аль Харрингтонго кол коюу менен алдыңкы аянттын тереңдигин бекемдеди.
On 14 January 2014, Brand presented an episode of The Great Sport Relief Bake Off on BBC Two, a charity version of The Great British Bake Off.
2014 - жылдын 14 - январында Бренд BBC Two каналында The Great British Bake Off программасынын кайрымдуулук версиясы болгон The Great Sport Relief Bake Off эпизодун тартуулады.
In October 1997, Wood released a compilation of 14 of her songs titled Victoria Wood, Real Life The Songs.
1997 - жылы октябрда Вуд Victoria Wood, Real Life The Songs аттуу 14 ырынын жыйнагын чыгарды.
Wood was a 14 - time BAFTA TV Award nominee, winning four.
Вуд 14 жолку BAFTA TV сыйлыгына талапкер болуп, төртөөнү утуп алган.
Shorty the Pimp is the seventh studio album by American rapper Too Short, released on July 14, 1992, by Jive Records.
Shorty the Pimp — америкалык рэпер Too Shortдын жетинчи студиялык альбому, 1992 - жылы 14 - июлда Jive Records тарабынан чыгарылган.
Blanford's lark is 14–15 centimetres long.
Бланфорддун ларкынын узундугу 14–15 сантиметр.