NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

5: translation to Icelandic, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 5 to Icelandic

5

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 5 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 5 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 5 - [not found]

Examples: 5

In Australia, the federal government gave £5,000, and the state governments together provided £18,500.
Í Ástralíu veittu alríkisstjórnin 5.000 pund og fylkisstjórnirnar gáfu saman 18.500 pund.
The record time is 5 h 35'27 and is held by an Italian team winning the 2018 race.
Mettíminn er 5 klst 35'27 og er í höndum ítalsks liðs sem vinnur keppnina 2018.
On June 5, 2016 a 24 - year - old man named Qi He fell into a waterfall hole and died.
Þann 5. júní 2016 féll 24 ára gamall maður að nafni Qi He í fosshol og lést.
The Bouma sequence is divided into 5 distinct layers labelled A through E, with A being at the bottom and E being at the top.
Bouma röðinni er skipt í 5 aðskilin lög merkt A til E, þar sem A er neðst og E er efst.
In 2012, about 5,000 houses were damaged by flooding in LaPlace during Hurricane Isaac.
Árið 2012 skemmdust um 5.000 hús í flóðum á LaPlace í fellibylnum Isaac.
Fore - arc volcanism was active on northern Vancouver Island 8.0 to 2.5 million years ago.
Forbogaeldvirkni var virk á norðurhluta Vancouver - eyju fyrir 8,0 til 2,5 milljón árum síðan.
In 2015, Hemlock Resort's $1.5 billion all - season expansion plan was approved by the BC government.
Árið 2015 var 1,5 milljarða dala stækkunaráætlun Hemlock Resort fyrir alla árstíð samþykkt af ríkisstjórn BC.
Bonington had to decide who should make the route to Camp 5, just below the Rock Band.
Bonington þurfti að ákveða hver ætti að leggja leiðina að Camp 5, rétt fyrir neðan rokkhljómsveitina.
Braithwaite and Estcourt had ascended to Camp 5 where the supply situation was now adequate.
Braithwaite og Estcourt voru komnir upp í herbúðir 5 þar sem birgðastaðan var nú fullnægjandi.
Pipkin enlisted in the Army in Jacksonville, Florida, on November 5, 1917.
Pipkin gekk í herinn í Jacksonville, Flórída, 5. nóvember 1917.
An area of the east face of 67,400 m² was laser - scanned, creating 22 overlapping computer images, with measurements accurate to between 3 and 5 cm.
67.400 m² svæði á austurhliðinni var leysiskannað og myndaði 22 tölvumyndir sem skarast, með nákvæmar mælingar á milli 3 og 5 cm.
Tackling 5.14s as well, Choi is arguably “the best Korean mountaineer” as referred to by Kim.
Með því að takast á við 5,14 sekúndur er Choi að öllum líkindum „besti kóreski fjallgöngumaðurinn“ eins og Kim vísar til.
The hotel cost $336 million to build, an average cost of $5 million per room.
Bygging hótelsins kostaði 336 milljónir dollara, að meðaltali 5 milljónir dollara á herbergi.
On the afternoon of August 5, 2017, heavy rainfall over a roughly 3 - 4 hour period caused significant flooding across central sections of New Orleans.
Síðdegis 5. ágúst 2017 olli mikil úrkoma á u.þ.b. 3 - 4 klst. verulegum flóðum yfir miðhluta New Orleans.
A 5 - year international collaboration to study the Thwaites Glacier was established in 2018.
5 ára alþjóðlegt samstarf til að rannsaka Thwaites - jökulinn var stofnað árið 2018.
The series revival began airing on December 12, 2011, and the two premiere episodes were viewed by 8.7 million and 8.5 million viewers, respectively.
Endurvakning þáttaröðarinnar hófst 12. desember 2011 og 8,7 milljónir og 8,5 milljónir áhorfenda sáu frumsýningarþættina tvo, í sömu röð.
On February 5, 2013, the 10th Eels studio album was released, titled Wonderful, Glorious.
Þann 5. febrúar 2013 kom út tíunda stúdíóplatan Eels, sem bar titilinn Wonderful, Glorious.
Approximately 3.5 million donkeys and mules are slaughtered each year for meat worldwide.
Um það bil 3,5 milljónum ösna og múla er slátrað árlega til kjöts um allan heim.
Reed was announced as an inductee into the Country Music Hall of Fame on April 5, 2017, and was officially inducted by Bobby Bare on October 24.
Reed var tilkynntur sem inngöngumaður í Country Music Hall of Fame þann 5. apríl 2017 og var formlega tekinn inn af Bobby Bare þann 24. október.
On January 5, 1981, Jenner married actress Linda Thompson in Hawaii.
Þann 5. janúar 1981 giftist Jenner leikkonunni Lindu Thompson á Hawaii.
In the city, the age distribution was 33.3% under 18, 10.5% from 18 to 24, 24.8% from 25 to 44, 17.8% from 45 to 64, and 13.6% who were 65 or older.
Í borginni var aldursdreifingin 33,3% undir 18 ára, 10,5% frá 18 til 24, 24,8% frá 25 til 44, 17,8% frá 45 til 64 ára og 13,6% sem voru 65 ára eða eldri.
On February 5, 2008, she released an album of new material entitled Watershed.
Þann 5. febrúar 2008 gaf hún út plötu með nýju efni sem ber titilinn Watershed.
The show was replaced by The RFD - TV Polka Fest on January 5, 2011, and aired during the same timeslots.
Þættinum var skipt út fyrir RFD - TV Polka Fest þann 5. janúar 2011 og var sýndur á sömu tímalotum.
In 1999, CBS paid $2.5 billion to acquire King World Productions, a television syndication company whose programs included The Oprah Winfrey Show, Jeopardy!
Árið 1999 greiddi CBS 2,5 milljarða dollara til að kaupa King World Productions, sjónvarpsfyrirtæki sem innihélt þættina The Oprah Winfrey Show, Jeopardy!
A limited - edition Forever stamp honoring Cash went on sale June 5, 2013.
Forever frímerki í takmörkuðu upplagi sem heiðrar Cash fór í sölu 5. júní 2013.
On June 5, 2012, Shout Factory released Designing Women – 20 Timeless Episodes, aimed for casual fans to enjoy the series without buying full season sets.
Þann 5. júní 2012 gaf Shout Factory út Designing Women – 20 Timeless Episodes, sem ætlað er að frjálslyndir aðdáendur geti notið seríunnar án þess að kaupa heil tímabilssett.
In 2013, the city ranked No. 5 on Forbes' list of the Best Places for Business and Careers.
Árið 2013 var borgin í 5. sæti á lista Forbes yfir bestu staðina fyrir fyrirtæki og störf.
Chavis died on May 5, 2001, from complications resulting from a heart attack after a performance a week earlier in Austin, Texas.
Chavis lést 5. maí 2001 af völdum fylgikvilla vegna hjartaáfalls eftir frammistöðu viku fyrr í Austin, Texas.
The 'supposed' last night of the gardens was on 5 September 1839 when it attracted 1089 people.
Síðasta kvöldið í garðinum var 5. september 1839 þegar það dró að 1089 manns.
By 1970, Time magazine estimated that in the U.S., toupées were worn by more than 2.5 million men out of 17–20 million balding men.
Árið 1970 áætlaði Time tímaritið að í Bandaríkjunum hefðu meira en 2,5 milljónir karla af 17–20 milljón sköllóttum körlum klæðst túpum.
5.56×45mm NATO maximum NATO cartridge dimensions.
5,56×45mm NATO hámarksstærð NATO skothylki.
The toponym Rivière Coulombe was officially registered on December 5, 1968 at the Commission de toponymie du Québec.
Efnisnafnið Rivière Coulombe var formlega skráð 5. desember 1968 hjá Commission de toponymie du Québec.
The last episode was filmed on 5 November 2005, at the Showline Studios Harbourside location.
Síðasti þátturinn var tekinn 5. nóvember 2005, á Showline Studios Harbourside staðsetningunni.
John 5 submitted six tracks that he had written to Roth's management.
John 5 sendi inn sex lög sem hann hafði skrifað til stjórnenda Roth.
In June 2011, John 5 officially closed his MySpace page.
Í júní 2011 lokaði John 5 opinberlega MySpace síðu sinni.
John 5 released his eighth solo album titled Season of the Witch on March 3, 2017.
John 5 gaf út sína áttundu sólóplötu sem ber titilinn Season of the Witch þann 3. mars 2017.
In January through March 2020, John 5 & The Creatures opened for Queensrÿche.
Í janúar til mars 2020 opnuðu John 5 & The Creatures fyrir Queensrÿche.
John 5 is currently working on his next live album/DVD and documentary entitled Invasion Live.
John 5 vinnur nú að næstu lifandi plötu/DVD og heimildarmynd sem ber titilinn Invasion Live.
John 5 married pornographic actress Aria Giovanni in 2002, but they divorced in 2006.
John 5 giftist klámleikkonunni Aria Giovanni árið 2002, en þau skildu árið 2006.
John 5 often performs riffs on his social media accounts featuring at least one of his Sphynx cats.
John 5 flytur oft riff á samfélagsmiðlareikningum sínum með að minnsta kosti einum af Sphynx köttunum hans.
During 2005, John 5 used Marshall amplifiers and cabinets, Boss pedals, Fender Telecaster and J5 guitars, and Dean Markley strings.
Árið 2005 notaði John 5 Marshall magnara og innréttingu, Boss pedala, Fender Telecaster og J5 gítara og Dean Markley strengi.
Paul Godfrey a.k.a. Epic Soundtracks, the UK drummer for These Immortal Souls, was found dead in his London apartment on 5 November 1997.
Paul Godfrey, öðru nafni Epic Soundtracks, breski trommuleikarinn These Immortal Souls, fannst látinn í íbúð sinni í London 5. nóvember 1997.
Combat operations the past few months have again highlighted terminal performance deficiencies with 5.56x45mm 62 gr. M855 FMJ.
Bardagaaðgerðir undanfarna mánuði hafa aftur sýnt frammistöðugalla flugstöðvarinnar með 5,56x45 mm 62 gr. M855 FMJ.
Crimora is located roughly 5 miles north of Waynesboro, Virginia on U.S. Route 340, known as Eastside Highway.
Crimora er staðsett um það bil 5 mílur norður af Waynesboro, Virginíu á US Route 340, þekktur sem Eastside Highway.
Advances have been made in 5.56 mm ammunition.
Framfarir hafa orðið í 5,56 mm skotfærum.
In its initial airing, the episode received a Nielsen rating of 3.4/5, placing it 71st among primetime shows for the week of February 11–17, 2002.
Í fyrstu útsendingu fékk þátturinn Nielsen - einkunnina 3,4/5, sem setti hann í 71. sæti yfir primetime sýningar vikuna 11 - 17 febrúar, 2002.
As a first step, Media General boosted WBMG's overall transmitting power to 5 million watts, the highest level allowed by the FCC.
Sem fyrsta skref jók Media General heildarsendingarafl WBMG í 5 milljónir wött, hæsta stig sem FCC leyfir.
It was while at WRCX, dubbed Rock 103.5 on the air, that Brutus began to reach a national audience.
Það var á meðan hann var á WRCX, kallaður Rock 103.5 í loftinu, sem Brutus fór að ná til landsmanna.
The town of Orange has a council - manager form of government, with 5 elected at - large council members.
Bærinn Orange er með stjórnarform sem stjórnar, með 5 kjörnum ráðsmönnum.
As of the 2010 census there were 13,494 people and 5,455 households in the county.
Frá og með manntalinu 2010 voru 13.494 manns og 5.455 heimili í sýslunni.
Norton went on to become the guitarist for Kiss for a short time in 1984 and died April 5, 2007.
Norton varð gítarleikari Kiss í stuttan tíma árið 1984 og lést 5. apríl 2007.
The exterior dimensions of the 5.56mm NATO and .223 Remington cartridges are identical.
Ytra mál 5,56 mm NATO og .223 Remington skothylkjanna eru eins.
Born January 5, 1948 in Cut Bank, Montana, Quist began singing at a young age and learned to play multiple instruments, including trombone and cello.
Fæddur 5. janúar 1948 í Cut Bank, Montana, byrjaði Quist ungur að syngja og lærði að spila á mörg hljóðfæri, þar á meðal básúnu og selló.
The dimensional specifications of 5.56 NATO and .223 commercial brass cases are identical.
Stærðarforskriftir 5.56 NATO og .223 koparhylkja í atvinnuskyni eru eins.
Once while playing with the Yankees, he and two other teammates got caught in a bizarre 2–5–3–1 triple play.
Einu sinni þegar hann lék með Yankees lentu hann og tveir aðrir liðsfélagar í undarlegum 2–5–3–1 þríleik.
Act 5 contains more music than any other, to accompany the wedding feast.
5. þáttur inniheldur meiri tónlist en nokkur önnur, til að fylgja brúðkaupsveislunni.
Tracheobronchial injury, an injury to the airways, occurs within 2.5 cm of the carina 60% of the time.
Barkaberkjuáverki, áverki á öndunarvegi, á sér stað innan 2,5 cm frá hryggnum 60% tilvika.
However, cigarette smokers have a lifetime increased risk for head and neck cancers that is 5 - to 25 - fold increased over the general population.
Hins vegar hafa sígarettureykingar aukna hættu á krabbameini í höfði og hálsi alla ævi sem er 5 - til 25 - falt meiri en almenningur.
A 2010 review concluded that the combination of cetuximab and platin/5 - fluorouracil should be considered the current standard first - line regimen.
Í endurskoðun árið 2010 var komist að þeirri niðurstöðu að samsetning cetuximabs og platíns/5 - flúoróúracíls ætti að teljast núverandi staðlaða fyrstu meðferðaráætlun.
The left main bronchus is smaller in caliber but longer than the right, being 5 cm long.
Vinstri aðalberkurinn er minni en lengri en sá hægri, 5 cm langur.
In 0.1 to 5% of people there is a right superior lobe bronchus arising from the main stem bronchus prior to the carina.
Hjá 0,1 til 5% fólks er berkjuberkju í hægra efri hluta blaðsins sem kemur frá berkju aðalstofnsins á undan karínu.
Standard Poodles in UK, Denmark and USA/Canada surveys had a median lifespan of 11.5 to 12 years.
Staðlaðar kjölturúllur í Bretlandi, Danmörku og Bandaríkjunum/Kanada höfðu meðallíftíma á bilinu 11,5 til 12 ár.
Miniature and Toy Poodles in UK surveys had median lifespans of 14 to 14.5 years.
Smá - og leikfangapúðlar í könnunum í Bretlandi höfðu að meðaltali 14 til 14,5 ár.
Shortness of breath is the primary reason 3.5% of people present to the emergency department in the United States.
Mæði er aðalástæðan fyrir því að 3,5% fólks mæta á bráðamóttöku í Bandaríkjunum.
Aine O'Connor of the Sunday Independent rated it 2/5 stars and wrote that the good acting is not enough to offset the thin story.
Aine O'Connor hjá Sunday Independent gaf henni 2/5 stjörnur og skrifaði að góður leikur væri ekki nóg til að vega upp á móti þunnu sögunni.