NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

4: translation to Hmong, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 4 to Hmong

4

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 4 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 4 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 4 - [not found]

Examples: 4

The storm of February 4–7, 1937, resulted in the highest four - day rainfall totals at several stations in the Santa Ana River basin.
Cua daj cua dub lub Ob Hlis 4–7, 1937, ua rau muaj dej nag ntau tshaj plaub hnub nyob rau ntau qhov chaw nres tsheb hauv Santa Ana River phiab.
On June 4, 2000, Diana Kornet, 29, slipped as she was looking over the northeast side of Mount Hood.
Thaum Lub Rau Hli 4, 2000, Diana Kornet, 29, swb thaum nws tab tom saib sab qaum teb sab hnub tuaj ntawm Mount Hood.
His leavings included books, journals, rolls of films and the digital database of 2.4 terabyte.
Nws cov ntawv tso tawm suav nrog cov phau ntawv, phau ntawv xov xwm, yob cov yeeb yaj kiab thiab cov ntaub ntawv digital ntawm 2.4 terabyte.
Aurora went first to Cardiff arriving on 31 July and after four days set out for Cape Town on 4 August.
Aurora tau mus thawj zaug rau Cardiff tuaj txog ntawm 31 Lub Xya Hli thiab tom qab plaub hnub tau teem caij rau Cape Town rau 4 Lub Yim Hli.
An earlier avalanche on January 10, 1962, caused by a rapid rise in temperature, killed an estimated 4,000 people.
Lub ib hlis ntuj 10, 1962, tshwm sim los ntawm qhov kub thiab txias, tau tua kwv yees li 4,000 tus neeg.
On the afternoon of August 5, 2017, heavy rainfall over a roughly 3 - 4 hour period caused significant flooding across central sections of New Orleans.
Thaum tav su ntawm Lub Yim Hli 5, 2017, dej nag hnyav dhau li ntawm 3 - 4 teev ua rau muaj dej nyab loj thoob plaws hauv nruab nrab ntawm New Orleans.
Since 1964, an aerial tramway connects the Scex Rouge from the Col du Pillon, 4 kilometres east of the village of Les Diablerets.
Txij li thaum xyoo 1964, lub dav hlau tramway txuas Scex Rouge los ntawm Col du Pillon, 4 mais sab hnub tuaj ntawm lub zos Les Diablerets.
Eeyore appears in chapters 4, 6, 7, and 10 of Winnie - the - Pooh, and is mentioned in a few others.
Eeyore tshwm nyob rau tshooj 4, 6, 7, thiab 10 ntawm Winnie - the - Pooh, thiab tau hais hauv ob peb lwm yam.
From 1992 to 1994, she headlined at the 4,000 seat Grand Palace Theatre in Branson, Missouri along with Kenny Rogers.
Los ntawm 1992 txog 1994, nws tau hais tawm ntawm 4,000 lub rooj Grand Palace Theatre hauv Branson, Missouri nrog rau Kenny Rogers.
After 30 years, she released Playing Favorites, her 11th studio album of country standards on October 4, 2019.
Tom qab 30 xyoo, nws tso Playing Favorites, nws 11th studio album ntawm lub teb chaws tus qauv thaum Lub Kaum Hli 4, 2019.
DePaiva's second marriage was to former Hee Haw actress Misty Rowe on June 4, 1986; they divorced in 1995.
DePaiva txoj kev sib yuav thib ob yog rau yav dhau los Hee Haw actress Misty Rowe thaum Lub Rau Hli 4, 1986; lawv sib nrauj xyoo 1995.
On July 4, 1904, the first passenger train arrived at Diaz.
Lub Xya Hli 4, 1904, thawj tus neeg caij tsheb ciav hlau tuaj txog ntawm Diaz.
In 1920, when the city was included in the U.S. Census count for the first time, San Benito had become a city of 4,070 people.
Xyoo 1920, thaum lub nroog tau suav nrog US Census suav thawj zaug, San Benito tau dhau los ua lub nroog ntawm 4,070 tus neeg.
Ellen Grice was assaulted on Wednesday, September 4, 1912.
Ellen Grice raug ntaus rau hnub Wednesday, Cuaj Hlis 4, 1912.
In 2014, she appeared in the Season 4 finale of Portlandia as an exaggerated version of herself.
Hauv 2014, nws tau tshwm sim hauv Lub Caij 4 kawg ntawm Portlandia raws li kev tshaj tawm ntawm nws tus kheej.
In 1997, Westinghouse acquired the Infinity Broadcasting Corporation, which owned more than 150 radio stations, for $4.9 billion.
Xyoo 1997, Westinghouse tau txais Infinity Broadcasting Corporation, uas muaj ntau tshaj 150 lub xov tooj cua, rau $ 4.9 billion.
CBS's daytime schedule is the longest among the major networks at 4​1⁄2 hours.
CBS lub sijhawm nruab hnub yog qhov ntev tshaj plaws ntawm cov tes hauj lwm loj ntawm 41⁄2 teev.
On December 4, 1956, Elvis Presley dropped in on Phillips while Carl Perkins was in the studio cutting new tracks, with Jerry Lee Lewis backing him on piano.
Thaum Lub Kaum Ob Hlis 4, 1956, Elvis Presley poob rau hauv Phillips thaum Carl Perkins nyob hauv lub studio txiav cov nkauj tshiab, nrog Jerry Lee Lewis txhawb nqa nws ntawm piano.
Hickman was married twice even though he claimed in his performances to have been married 4 times and engaged 11 times.
Hickman tau sib yuav ob zaug txawm tias nws tau thov hauv nws qhov kev ua yeeb yam kom tau sib yuav 4 zaug thiab koom nrog 11 zaug.
Paulsen has been nominated for an Annie Award for his role of Pinky for 4 consecutive years, which he won in 1996, 1997, and 1999.
Paulsen tau raug xaiv tsa rau Annie Award rau nws lub luag haujlwm ntawm Pinky rau 4 xyoo sib law liag, uas nws yeej xyoo 1996, 1997, thiab 1999.
On October 4, 2019, The Oak Ridge Boys announced their partnership with AARP and the U.S. Department of Justice to help raise awareness of elder fraud.
Thaum Lub Kaum Hli 4, 2019, Oak Ridge Cov Tub Hluas tshaj tawm lawv txoj kev koom tes nrog AARP thiab US Department of Justice los pab txhawb kev paub txog kev dag ntxias cov laus.
Lasorda's final game was a 4–3 victory over the Houston Astros, at Dodger Stadium, on June 23, 1996.
Lasorda qhov kev ua si kawg yog 4 - 3 yeej dhau Houston Astros, ntawm Dodger Stadium, thaum Lub Rau Hli 23, 1996.
Dalton has been with the show since season 4, and takes part in the vast majority of the show's main storylines.
Dalton tau nrog cov yeeb yam txij li lub caij 4, thiab koom nrog feem ntau ntawm cov yeeb yam tseem ceeb storylines.
The first performance at the newly renovated Ryman was a broadcast of Garrison Keillor's A Prairie Home Companion on June 4, 1994.
Thawj qhov kev ua yeeb yam ntawm Ryman tau kho tshiab yog tshaj tawm ntawm Garrison Keillor's A Prairie Home Companion thaum Lub Rau Hli 4, 1994.
In fall 2017, the University had 7,587 students enrolled, a 4% increase from 2016.
Nyob rau lub caij nplooj zeeg 2017, University muaj 7,587 cov tub ntxhais kawm cuv npe, nce 4% los ntawm 2016.
Funny Or Die produced a special featuring comedian Jerrod Carmichael for HBO which aired on October 4, 2014.
Funny Or Die tau tsim ib qho tshwj xeeb uas muaj neeg tuaj ua yeeb yam Jerrod Carmichael rau HBO uas tau tshaj tawm thaum Lub Kaum Hli 4, 2014.
Another children's show with a similar local cultural impact was Foreman Scotty's Circle 4 Ranch.
Lwm qhov kev ua yeeb yam menyuam yaus nrog kev cuam tshuam hauv zej zog zoo sib xws yog Foreman Scotty's Circle 4 Ranch.
From 1982 to 1997, channel 4 also aired college basketball games involving the Sooners.
Los ntawm 1982 txog 1997, channel 4 kuj tau tshaj tawm cov kev ua si hauv tsev kawm qib siab uas koom nrog Sooners.
Anthony Lawrence Cohen was born on 4 June 1957 in Melbourne.
Anthony Lawrence Cohen yug rau 4 Lub Rau Hli 1957 hauv Melbourne.
On September 4, 2012, Milwaukee - based Journal Communications announced that it would purchase WTVF from Landmark for $215 million.
Thaum lub Cuaj Hlis 4, 2012, Milwaukee - based Journal Communications tshaj tawm tias nws yuav yuav WTVF los ntawm Landmark rau $ 215 lab.
In its initial airing, the episode received a Nielsen rating of 3.4/5, placing it 71st among primetime shows for the week of February 11–17, 2002.
Hauv nws qhov kev tshaj tawm thawj zaug, ntu tau txais Nielsen qhov ntsuas ntawm 3.4/5, muab nws tso rau 71st ntawm cov yeeb yam tseem ceeb rau lub lim tiam ntawm Lub Ob Hlis 11 - 17, 2002.
Byrd was elected majority leader on January 4, 1977.
Byrd tau raug xaiv los ua thawj coj feem ntau thaum Lub Ib Hlis 4, 1977.
Blackwood was born on August 4, 1919, in Choctaw County, Mississippi, to sharecropper William Emmett Blackwood and his wife Carrie Prewitt Blackwood.
Blackwood yug thaum Lub Yim Hli 4, 1919, hauv Choctaw County, Mississippi, rau sharecropper William Emmett Blackwood thiab nws tus poj niam Carrie Prewitt Blackwood.
On August 4, 1968, a statue of Musial was erected outside of Busch Memorial Stadium on the northeast grounds of the St. Louis stadium.
Lub yim hli ntuj 4, 1968, ib tug pej thuam ntawm Musial raug tsa sab nraum Busch Memorial Stadium nyob rau sab qaum teb thaj av ntawm St. Louis chaw ntau pob.
The record also made it to the No. 4 spot on the Mainstream charts.
Cov ntaub ntawv tseem ua rau nws mus rau No. 4 qhov chaw ntawm Mainstream kab kos.
As of September 8, 2009, WHBF has been operating its main digital signal on VHF channel 4 at an effective radiated power of 33.7 kW.
Raws li lub Cuaj Hlis 8, 2009, WHBF tau ua haujlwm nws lub ntsiab lus digital ntawm VHF channel 4 ntawm lub zog hluav taws xob zoo ntawm 33.7 kW.
On March 4, 2015, WHBF debuted its new set, graphics, and logo.
Thaum Lub Peb Hlis 4, 2015, WHBF tau nthuav tawm nws cov txheej txheem tshiab, duab, thiab lub logo.
On August 7, 2015, WHBF revealed that a new 4 PM newscast would debut in the Fall of 2015.
Thaum Lub Yim Hli 7, 2015, WHBF tau tshaj tawm tias 4 PM xov xwm tshiab yuav tshwm sim thaum lub caij nplooj zeeg xyoo 2015.
For every 3–4 million cigarettes smoked, one lung cancer death can occur.
Rau txhua 3 - 4 lab luam yeeb haus luam yeeb, ib qho mob qog noj ntshav tuaj yeem tshwm sim.
Ipilimumab blocks signaling through a receptor on T cells known as CTLA - 4 which dampens down the immune system.
Ipilimumab thaiv kev taw qhia los ntawm cov receptor ntawm T hlwb hu ua CTLA - 4 uas ua rau lub cev tsis muaj zog.
BMP - 4 is an important signalling molecule in the early development of the embryo.
BMP - 4 yog ib qho tseem ceeb taw qhia molecule nyob rau hauv thaum ntxov txoj kev loj hlob ntawm lub embryo.
Arches 4 and 6 produce the laryngeal cartilages.
Arches 4 thiab 6 tsim cov pob txha laryngeal.
On a media day at Aberdeen Proving Ground on 4 May 2011, reports were given about the M855A1's performance in the field since it was issued 11 months earlier.
Nyob rau hnub tshaj tawm ntawm Aberdeen Proving Ground thaum Lub Tsib Hlis 4, 2011, cov lus ceeb toom tau qhia txog M855A1 qhov kev ua tau zoo hauv thaj teb txij li nws tau tshaj tawm 11 lub hlis dhau los.
Rotten Tomatoes, a review aggregator, reports that 44% of 16 surveyed critics gave the film a positive review; the average rating is 4.7/10.
Rotten Tomatoes, tus kws tshuaj xyuas cov ntaub ntawv sau tseg, qhia tias 44% ntawm 16 tus kws tshuaj ntsuam xyuas tau muab cov yeeb yaj kiab los tshuaj xyuas qhov zoo; qhov ntsuas nruab nrab yog 4.7/10.
Cortisol is a naturally occurring pregnane corticosteroid and is also known as 11β,17α,21 - trihydroxypregn - 4 - ene - 3,20 - dione.
Cortisol yog ib qho tshwm sim ntawm cev xeeb tub corticosteroid thiab tseem hu ua 11β,17α,21 - trihydroxypregn - 4 - ene - 3,20 - dione.
Thyroid nodules are often found on the gland, with a prevalence of 4–7%.
Cov thyroid nodules feem ntau pom nyob rau hauv lub caj pas, nrog rau qhov ntau ntawm 4 - 7%.
As of 2016, The IHCD Ambulance Technician certificate was replaced with the FAQ Level 4 Diploma for Associate Ambulance Practitioners.
Raws li xyoo 2016, IHCD Ambulance Technician daim ntawv pov thawj tau hloov nrog FAQ Qib 4 Diploma rau Associate Ambulance Practitioners.
Depictions of humans collecting honey from wild bees date to 15,000 years ago; efforts to domesticate them are shown in Egyptian art around 4,500 years ago.
Kev piav qhia ntawm tib neeg sau zib mu los ntawm cov muv qus hnub mus rau 15,000 xyoo dhau los; kev siv zog rau kev ua vaj tse lawv tau qhia hauv Egyptian art ncig 4,500 xyoo dhau los.
The eggs are grey and cylindrical, about 1.4 millimetres long and 0.5 millimetres wide.
Cov qe yog grey thiab cylindrical, txog 1.4 millimeters ntev thiab 0.5 millimeters dav.
Eggs are deposited in feces of dogs, becoming infectious after 2–4 weeks.
Cov qe tau tso rau hauv cov quav ntawm cov dev, ua kis tau tom qab 2 - 4 lub lis piam.
Between 4 and 5 October 1910, the Republican Revolution erupted in the streets of Lisbon.
Nyob nruab nrab ntawm 4 thiab 5 Lub Kaum Hli 1910, Republican Revolution tau tshwm sim nyob rau hauv txoj kev ntawm Lisbon.
Tasmania has the largest percentage of nurses working part time with 71.8%, while the Northern Territory has the lowest with 18.4%.
Tasmania muaj feem pua ​​​​ntawm cov kws saib xyuas neeg mob ua haujlwm ib nrab hnub nrog 71.8%, thaum Northern Territory muaj qis tshaj plaws nrog 18.4%.
At least in Protohermes, during copulation the male attaches to the female's genitalia a large, globular spermatophore about 4 mm long and wide.
Yam tsawg kawg hauv Protohermes, thaum lub sij hawm copulation tus txiv neej txuas mus rau poj niam lub genitalia ib tug loj, globular spermatophore txog 4 mm ntev thiab dav.
For inactivated vaccines, the animal should be primed with live vaccines 4–6 weeks prior to treatment with the inactivated vaccine.
Rau cov tshuaj tiv thaiv tsis muaj zog, tus tsiaj yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv nyob 4 - 6 lub lis piam ua ntej kev kho mob nrog cov tshuaj tiv thaiv tsis muaj zog.
The level of control with three treatments of cambendazole on days 3–4, 6–7, and 16 - 17 post - infection was 94.9% in chickens and 99.1% in turkeys.
Kev tswj hwm nrog peb txoj kev kho mob ntawm cambendazole rau hnub 3 - 4, 6 - 7, thiab 16 - 17 tom qab kis kab mob yog 94.9% hauv qaib thiab 99.1% hauv qaib ntxhw.
IL - 13 has effects on immune cells that are similar to those of the closely related cytokine IL - 4.
IL - 13 muaj kev cuam tshuam rau lub cev tiv thaiv kab mob uas zoo ib yam li cov cytokine IL - 4 zoo sib xws.
IL - 13 is known to induce changes in hematopoietic cells, but these effects are probably less important than that of IL - 4.
IL - 13 paub tias yuav ua rau muaj kev hloov pauv hauv cov hlwb hematopoietic, tab sis cov teebmeem no tej zaum tseem ceeb dua li ntawm IL - 4.
The signaling of IL - 13 begins through a shared multi - subunit receptor with IL - 4.
Kev taw qhia ntawm IL - 13 pib los ntawm kev sib koom ua ke ntau tus neeg txais txiaj ntsig nrog IL - 4.
Dupilumab is a monoclonal antibody IL - 13 and IL - 4 modulator that targets the shared receptor of IL - 4 and IL - 13, IL4Rα.
Dupilumab yog monoclonal antibody IL - 13 thiab IL - 4 modulator uas yog lub hom phiaj ntawm kev sib koom receptor ntawm IL - 4 thiab IL - 13, IL4Rα.
The amount of KS found in the cornea is 10 fold higher than it is in cartilage and 2 - 4 times higher than it is in other tissues.
Tus nqi ntawm KS pom nyob rau hauv lub pob ntseg yog 10 npaug ntau dua li nws nyob hauv pob txha mos thiab 2 - 4 npaug siab dua nws nyob hauv lwm cov ntaub so ntswg.
2010 was the year in which turnover broke through the Billion Euro barrier, with Chiesi recording sales growth of 16.4% over the figure for 2009.
2010 yog lub xyoo uas kev lag luam tau tawg los ntawm Billion Euro teeb meem, nrog Chiesi sau txog kev muag khoom loj hlob ntawm 16.4% tshaj li daim duab rau xyoo 2009.
The mammalian fibroblast growth factor receptor family has 4 members, FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4.
Cov tsev neeg mammalian fibroblast kev loj hlob receptor tsev neeg muaj 4 tus tswv cuab, FGFR1, FGFR2, FGFR3, thiab FGFR4.
The incidence of this anesthesia complication is variable and seems to affect 0.2% to 0.4% of patients according to the surgical setting carried out.
Qhov tshwm sim ntawm qhov teeb meem tshuaj loog no yog qhov sib txawv thiab zoo li cuam tshuam rau 0.2% mus rau 0.4% ntawm cov neeg mob raws li qhov chaw phais tau ua.
On February 4, 2019, he became the first person to reach the bottom of the Southern Ocean, in the southern portion of the South Sandwich Trench.
Thaum Lub Ob Hlis 4, 2019, nws tau los ua thawj tus neeg mus txog hauv qab ntawm Dej Hiav Txwv Qab Teb, nyob rau sab qab teb ntawm South Sandwich Trench.
The episode received a 1.3/4 in the 18 - 49 rating/share, with 3.49 million American viewers watching on Fox.
Cov ntu tau txais 1.3 / 4 hauv 18 - 49 qhov qhab nia / qhia tawm, nrog 3.49 lab Asmeskas cov neeg saib ntawm Fox.