NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

3: translation to Hmong, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 3 to Hmong

3

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 3 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 3 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 3 - [not found]

Examples: 3

The descent of Elbrus takes about 3–6 hours.
Lub qhovntsej thiaj tsis mob Elbrus siv sijhawm li 3 - 6 teev.
Crystals of slightly pink cobaltoan smithsonite, Tsumeb, 6.8 x 4.6 x 3.7 cm.
Crystals of me pink cobaltoan smithsonite, Tsumeb, 6.8 x 4.6 x 3.7 cm.
The summit was first reached on August 3, 1811, by the Meyer brothers of Aarau and two chamois hunters from Valais.
Lub rooj sib tham thawj zaug tau mus txog lub Yim Hli 3, 1811, los ntawm Meyer cov kwv tij ntawm Aarau thiab ob tus neeg yos hav zoov chamois los ntawm Valais.
Duane D. Hackney died of a heart attack on September 3, 1993.
Duane D. Hackney tuag ntawm lub plawv nres thaum lub Cuaj Hlis 3, 1993.
The first woman to ascend the mountain was Freda Du Faur, an Australian, on 3 December 1910.
Thawj tus poj niam nce toj roob yog Freda Du Faur, Australian, thaum Lub Kaum Ob Hlis 3, 1910.
On 3 June 2019, Indian defense minister Rajnath Singh visited the Indian army's forward posts and base camp in Siachen.
Thaum Lub Rau Hli 3, 2019, Tus Thawj Fwm Saib Xyuas Kev Tiv Thaiv Indian Rajnath Singh tau mus xyuas cov tub rog Indian cov tub rog pem hauv ntej thiab lub hauv paus chaw pw hav zoov hauv Siachen.
In 1842, the geographic township of Percé was formed, and 3 years later, the place was incorporated as a township municipality.
Xyoo 1842, thaj chaw hauv nroog Percé tau tsim, thiab 3 xyoos tom qab ntawd, qhov chaw tau muab tso ua ke ua ib lub nroog hauv nroog.
Early on the morning of 3 February, Terra Nova arrived unexpectedly in the Bay of Whales.
Thaum ntxov thaum sawv ntxov ntawm 3 Lub Ob Hlis, Terra Nova tuaj txog poob nthav hauv Bay of Whales.
The Australian Film Finance Corporation invested $3.7 million in the film.
Australian Film Finance Corporation tau nqis peev $ 3.7 lab hauv zaj duab xis.
DeLuca was born in Longmeadow, Massachusetts, the eldest of 3 boys.
DeLuca yug hauv Longmeadow, Massachusetts, tus hlob ntawm 3 tus tub.
Radio Macross is a radio program, based on Macross Frontier, which was first broadcast on Bunka Hōsō and MBS Radio on January 3, 2008.
Xov tooj cua Macross yog xov tooj cua, raws li Macross Frontier, uas yog thawj zaug tshaj tawm hauv Bunka Hōsō thiab MBS Xov tooj cua thaum Lub Ib Hlis 3, 2008.
The first DVD volume of the series released in Japan by Bandai Visual maintained the #3 spot in the sales chart for two consecutive weeks.
Thawj DVD ntim ntawm cov yeeb yaj kiab tso tawm hauv Nyij Pooj los ntawm Bandai Visual khaws cia # 3 qhov chaw hauv daim ntawv muag khoom rau ob lub lis piam sib law liag.
A 2020 study reported Denman Glacier has retreated 5.4±0.3 km over a 20 - year - period from 1996 to 2017–2018.
Ib txoj kev tshawb fawb 2020 tau tshaj tawm tias Denman Glacier tau thim rov qab 5.4 ± 0.3 km hauv 20 - xyoo - lub sijhawm txij li xyoo 1996 txog 2017 - 2018.
The Western Party delayed its departure until 3 December, hoping that better weather would aid the running of the motor - sledge.
Sab Hnub Poob tau ncua nws txoj kev tawm mus txog 3 Lub Kaum Ob Hlis, vam tias huab cua zoo dua tuaj yeem pab kev khiav ntawm lub cev muaj zog.
Each patrol consists of 3 members who, in order to compete, must.
Txhua tus neeg saib xyuas muaj 3 tus tswv cuab uas, txhawm rau sib tw, yuav tsum.
On 3 February Shackleton decided not to wait for the ice to shift but to make his headquarters at the nearest practicable landing place, Cape Royds.
Thaum Lub Ob Hlis 3 Shackleton txiav txim siab tsis tos kom cov dej khov hloov pauv tab sis ua kom nws lub hauv paus chaw ua haujlwm ntawm qhov chaw tsaws uas nyob ze, Cape Royds.
The soundtrack album was released on 3 November 1997 on Ariola Records/BMG.
Lub suab nkauj album tau tso tawm rau 3 Kaum Ib Hlis 1997 ntawm Ariola Records / BMG.
On 3 June Mallory, Somervell, Finch, Wakefield and Crawford started with 14 porters at base camp.
Thaum Lub Rau Hli 3 Mallory, Somervell, Finch, Wakefield thiab Crawford pib nrog 14 tus neeg nqa khoom ntawm lub hauv paus camp.
After Pemberton Belt volcanism declined 4.0–3.0 million years ago, volcanic activity shifted westwards to form the younger Garibaldi Volcanic Belt.
Tom qab Pemberton Belt volcanism poob qis 4.0 - 3.0 lab xyoo dhau los, volcanic kev ua haujlwm hloov mus rau sab hnub poob los ua tus hluas Garibaldi Volcanic Belt.
This layer, which reaches 3,404 metres above sea level, is the one that presents greatest difficulties for the development of life.
Cov txheej no, uas nce mus txog 3,404 meters saum toj no hiav txwv theem, yog ib qho uas nthuav cov teeb meem loj tshaj plaws rau txoj kev loj hlob ntawm lub neej.
Gosens was born on 3 February 1970 in Melbourne, Victoria.
Gosens yug rau 3 Lub Ob Hlis 1970 hauv Melbourne, Victoria.
An area of the east face of 67,400 m² was laser - scanned, creating 22 overlapping computer images, with measurements accurate to between 3 and 5 cm.
Ib cheeb tsam ntawm lub ntsej muag sab hnub tuaj ntawm 67,400 m² yog laser - scan, tsim 22 overlapping computer dluab, nrog rau kev ntsuas yog nyob nruab nrab ntawm 3 thiab 5 cm.
A late - season tropical cyclone moved through the region on November 3–4, dropping substantial rains across central New England.
Lub caij ntuj sov cua daj cua dub tau txav mus los ntawm thaj av thaum Lub Kaum Ib Hlis 3 - 4, poob los nag ntau thoob plaws hauv Central New England.
On August 3, 2013, six snowboarders were scouting a location to shoot video.
Thaum Lub Yim Hli 3, 2013, rau 6 tus neeg caij snowboarders tau tshawb nrhiav qhov chaw tua video.
After delays due to poor weather, on 27 April the expedition flew by DC - 3 from Rawalpindi to Skardu.
Tom qab ncua sij hawm vim huab cua tsis zoo, thaum Lub Plaub Hlis 27, kev ntoj ke mus los ntawm DC - 3 los ntawm Rawalpindi mus rau Skardu.
The park, visited by 2 million people annually, houses over 2,600 animals representing more than 300 species, as well as 3,500 plant species.
Lub tiaj ua si, tau mus xyuas los ntawm 2 lab tus tib neeg txhua xyoo, muaj tsev ntau dua 2,600 tus tsiaj sawv cev ntau dua 300 hom, nrog rau 3,500 hom nroj tsuag.
On the afternoon of August 5, 2017, heavy rainfall over a roughly 3 - 4 hour period caused significant flooding across central sections of New Orleans.
Thaum tav su ntawm Lub Yim Hli 5, 2017, dej nag hnyav dhau li ntawm 3 - 4 teev ua rau muaj dej nyab loj thoob plaws hauv nruab nrab ntawm New Orleans.
Animal welfare NGO Four Paws estimates that 2 - 3 million dogs are slaughtered annually for their meat in Cambodia.
Tsiaj welfare NGO Four Paws kwv yees tias 2 - 3 lab tus dev raug tua txhua xyoo rau lawv cov nqaij hauv Cambodia.
A 2013 survey on VietNamNet, with a participation of more than 3,000 readers, showed that the majority of people, at 80%, supported eating dog meat.
Ib daim ntawv ntsuam xyuas xyoo 2013 ntawm VietNamNet, nrog kev koom tes ntawm ntau dua 3,000 cov neeg nyeem tau pom tias feem coob ntawm cov neeg, ntawm 80%, txhawb nqa cov nqaij dev.
New Tales of the Cthulhu Mythos was edited by Ramsey Campbell and published by Arkham House in 1980 in an edition of 3,647 copies.
Tshiab Tales ntawm Cthulhu Mythos tau kho los ntawm Ramsey Campbell thiab luam tawm los ntawm Arkham House hauv 1980 hauv ib tsab ntawm 3,647 luam.
Cthulhu Unbound 3 was published by Permuted Press on October 9, 2012.
Cthulhu Unbound 3 tau luam tawm los ntawm Permuted Press thaum Lub Kaum Hli 9, 2012.
Chapman made her major - stage debut as an opening act for women's music pioneer Linda Tillery at Boston's Strand Theater on May 3, 1985.
Chapman tau ua nws qhov loj - theem debut ua ib qho kev qhib rau poj niam suab paj nruag pioneer Linda Tillery ntawm Boston's Strand Theatre thaum lub Tsib Hlis 3, 1985.
Approximately 3.5 million donkeys and mules are slaughtered each year for meat worldwide.
Kwv yees li 3.5 lab tus nees luav thiab mules raug tua txhua xyoo rau nqaij thoob ntiaj teb.
In the city, the age distribution was 33.3% under 18, 10.5% from 18 to 24, 24.8% from 25 to 44, 17.8% from 45 to 64, and 13.6% who were 65 or older.
Hauv nroog, cov hnub nyoog faib yog 33.3% qis dua 18, 10.5% ntawm 18 txog 24, 24.8% ntawm 25 mus rau 44, 17.8% ntawm 45 mus rau 64, thiab 13.6% ntawm 65 xyoo lossis laus dua.
Lang performed with the BBC Concert Orchestra for an intimate crowd at 18th - century church LSO St Luke's in London on February 3, 2008.
Lang ua yeeb yam nrog BBC Concert Orchestra rau cov neeg coob coob ntawm lub tsev teev ntuj xyoo pua 18th LSO St Luke's hauv London thaum Lub Ob Hlis 3, 2008.
After Imus's retirement, RFD - TV owner Patrick Gottsch purchased Imus's 3,000 - acre ranch.
Tom qab Imus so haujlwm, RFD - TV tus tswv Patrick Gottsch yuav Imus lub 3,000 - acre ranch.
On July 3, 2007, Randolph died at Skyline Medical Center in Nashville, Tennessee, after suffering a brain hemorrhage.
Thaum Lub Xya Hli 3, 2007, Randolph tuag ntawm Skyline Medical Center hauv Nashville, Tennessee, tom qab raug mob lub hlwb hemorrhage.
In January 2006, Cash's lakeside home on Caudill Drive in Hendersonville was sold to Bee Gees vocalist Barry Gibb and wife Linda for $2.3 million.
Thaum Lub Ib Hlis Ntuj xyoo 2006, Cash's lakeside tsev ntawm Caudill Drive hauv Hendersonville tau muag rau Bee Gees tus hu nkauj Barry Gibb thiab tus poj niam Linda rau $ 2.3 lab.
The Arkansas Country Music Awards honored Johnny Cash's legacy with the Lifetime Achievement award on June 3, 2018.
Arkansas Country Music Awards tau qhuas Johnny Cash cov keeb kwm nrog rau Lifetime Achievement Award rau Lub Rau Hli 3, 2018.
Before the Civil War, about 700 free Blacks lived in small enclaves in northern Nashville while there were over 3,200 Black slaves in the city.
Ua ntej Tsov Rog Thoob Ntiaj Teb, muaj li 700 tus neeg Dub dawb nyob hauv cov chaw me me nyob rau sab qaum teb Nashville thaum muaj ntau dua 3,200 tus qhev Dub nyob hauv nroog.
The age distribution was 22.2% under 18, 10.3% from 18 to 24, 32.8% from 25 to 44, 23.9% from 45 to 64, and 10.7% who were 65 or older.
Cov hnub nyoog faib yog 22.2% qis dua 18, 10.3% ntawm 18 txog 24, 32.8% ntawm 25 mus rau 44, 23.9% ntawm 45 mus rau 64, thiab 10.7% ntawm 65 xyoo lossis laus dua.
The pet parrot in the movie Home Alone 3 signs a rendition of this song.
Tus tsiaj parrot hauv movie Home Alone 3 signs a rendition of this song.
On 3 May 1981, an Iraqi MiG - 25PD shot down an Algerian Gulfstream III.
Thaum Lub Tsib Hlis 3, 1981, Iraqi MiG - 25PD tau tua Algerian Gulfstream III.
Lasorda's final game was a 4–3 victory over the Houston Astros, at Dodger Stadium, on June 23, 1996.
Lasorda qhov kev ua si kawg yog 4 - 3 yeej dhau Houston Astros, ntawm Dodger Stadium, thaum Lub Rau Hli 23, 1996.
On June 3, 2012, at age 84, Lasorda was hospitalized in New York City after suffering a heart attack.
Thaum Lub Rau Hli 3, 2012, thaum muaj hnub nyoog 84 xyoos, Lasorda tau mus pw hauv tsev kho mob hauv New York City tom qab mob plawv nres.
A train will be coming through Hazzard County, and it includes a box car that contains more than $3,000,000 worth of valuables.
Lub tsheb ciav hlau yuav dhau los ntawm Lub Nroog Hazzard, thiab nws suav nrog lub tsheb lub thawv uas muaj ntau dua $ 3,000,000 ntawm cov khoom muaj nqis.
Due to a post - World War II housing boom the population grew from 120 to 3,500 between 1943 and 1952.
Vim yog tom qab Tsov Rog Ntiaj Teb Zaum II, cov pej xeem tau nce los ntawm 120 txog 3,500 ntawm 1943 thiab 1952.
John 5 released his eighth solo album titled Season of the Witch on March 3, 2017.
John 5 tau tso nws yim solo album hu ua Lub Caij Ntuj Sov ntawm Lub Peb Hlis 3, 2017.
West Germany resumed regular shortwave broadcasts using Deutsche Welle on May 3, 1953.
Lub teb chaws Yelemees sab hnub poob tau rov pib tshaj tawm xov xwm luv luv uas siv Deutsche Welle thaum lub Tsib Hlis 3, 1953.
In its initial airing, the episode received a Nielsen rating of 3.4/5, placing it 71st among primetime shows for the week of February 11–17, 2002.
Hauv nws qhov kev tshaj tawm thawj zaug, ntu tau txais Nielsen qhov ntsuas ntawm 3.4/5, muab nws tso rau 71st ntawm cov yeeb yam tseem ceeb rau lub lim tiam ntawm Lub Ob Hlis 11 - 17, 2002.
The 2010 census estimated that 51.3% of the population in Clarksville were female, while 48.7% were male.
Kev suav pej xeem xyoo 2010 kwv yees tias 51.3% ntawm cov pej xeem hauv Clarksville yog poj niam, thaum 48.7% yog txiv neej.
Great Kills is part of Staten Island Community District 3, and its ZIP Codes are 10308 and a small part of 10306.
Great Kills yog ib feem ntawm Staten Island Community District 3, thiab nws cov ZIP Codes yog 10308 thiab ib feem me me ntawm 10306.
As of 2017, the median household income in Community District 3 was $96,796.
Raws li xyoo 2017, cov nyiaj tau los nruab nrab ntawm tsev neeg hauv Cheeb Tsam 3 yog $96,796.
Of the population of 3,761 persons age 16 and older, 57.2% were in the labor force; all worked in civilian occupations.
Ntawm cov pejxeem ntawm 3,761 tus neeg muaj hnub nyoog 16 xyoo thiab laus dua, 57.2% nyob rau hauv lub zog ua haujlwm; txhua tus ua haujlwm hauv pej xeem txoj haujlwm.
—Harry Caray's radio play - by - play call of Musial's 3,000th major league hit.
- Harry Caray lub xov tooj cua ua si - los - ua si hu ntawm Musial's 3,000th loj pab koomtes ntaus.
In Musial's 3,026 major league appearances, he was never ejected from a game.
Hauv Musial 3,026 qhov kev sib tw loj, nws yeej tsis raug tshem tawm ntawm qhov kev ua si.
On The Bobby Bones Show on September 3, 2013, Corbin mentioned that he is no longer married.
Ntawm Bobby Bones Show thaum lub Cuaj Hlis 3, 2013, Corbin tau hais tias nws tsis tau sib yuav lawm.
On April 3, 1974, Hazel Green was hit by an F5 tornado during the 1974 Super Outbreak.
Thaum Lub Plaub Hlis 3, 1974, Hazel Green raug ntaus los ntawm F5 cua daj cua dub thaum xyoo 1974 Super Outbreak.
The station began broadcasting on October 3, 1970 with a rerun of Stagecoach West.
Lub chaw nres tsheb pib tshaj tawm thaum Lub Kaum Hli 3, 1970 nrog kev rov ua haujlwm ntawm Stagecoach West.
Kenny Rogers and Dottie West released their own version in July 1979 and took it up to #3 on the country charts.
Kenny Rogers thiab Dottie West tau tso tawm lawv tus kheej version thaum Lub Xya Hli 1979 thiab coj nws mus rau # 3 ntawm cov kab kos hauv lub tebchaws.
Petty has appeared in two films, Stroker Ace and Cars 3 as the voice of Cal Weathers.
Petty tau tshwm sim hauv ob zaj yeeb yaj kiab, Stroker Ace thiab Cars 3 raws li lub suab ntawm Cal Weathers.
The city underwent a $3.7 million park project to attract fishing events to Grand Lake, most recently attracting the 2013 and 2016 Bassmaster Classic.
Lub nroog tau txais $ 3.7 lab qhov chaw ua si los nyiam cov xwm txheej nuv ntses rau Grand Lake, feem ntau tsis ntev los no tau nyiam xyoo 2013 thiab 2016 Bassmaster Classic.
Once while playing with the Yankees, he and two other teammates got caught in a bizarre 2–5–3–1 triple play.
Ib zaug thaum nws ua si nrog Yankees, nws thiab ob tus neeg koom nrog tau txais kev ua si txawv txawv 2 - 5 - 3 - 1 triple play.
The Bicentennial Minute on July 3, 1976, was narrated by Vice President Nelson Rockefeller.
Lub Ob Hlis Tim 3, 1976, tau hais los ntawm Tus Lwm Thawj Coj Nelson Rockefeller.
One option for stage IIB lung cancer, with T2b; but if tumor is within 2 cm of the carina, this is stage 3.
Ib qho kev xaiv rau theem IIB mob ntsws cancer, nrog T2b; Tab sis yog tias qog nyob hauv 2 cm ntawm carina, qhov no yog theem 3.