NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

5: translation to Basque, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 5 to Basque

5

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 5 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 5 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 5 - [not found]

Examples: 5

Tanya was sentenced to Larkhall prison for 5 years for possession of cocaine.
Tanya Larkhalleko espetxera 5 urteko zigorra ezarri zioten kokaina edukitzeagatik.
This player had a 3.5″ screen and with the Portable Media Center interface.
Erreproduzigailu honek 3,5" pantaila zuen eta Portable Media Center interfazea zuen.
CDS replaced the analogue audio tracks on 35 mm and 70 mm film prints with 5.1 discrete audio.
CDS - k audio - pista analogikoak ordezkatu zituen 35 mm eta 70 mm - ko film inprimatuetan 5.1 audio diskretuarekin.
Scott composed all of his songs for the album on bass guitar, namely a Framus 5/150 Star Bass and Vox Teardrop from the 1950s and 1960s.
Scottek diskorako bere abesti guztiak konposatu zituen gitarra baxuarekin, hots, 1950eko eta 1960ko hamarkadetako Framus 5/150 Star Bass eta Vox Teardrop bat.
On February 8, 2012, on the Strange Music blog, it was announced that the EP would be released on November 5, 2013.
2012ko otsailaren 8an, Strange Music blogean, EP - a 2013ko azaroaren 5ean aterako zela iragarri zuten.
On 5 March 2012, Redzz released his fifth single Tables Turn which featured Leddra Chapman.
2012ko martxoaren 5ean, Redzz - ek Tables Turn bere bosgarren singlea kaleratu zuen, Leddra Chapman protagonista zuena.
The mobile game Fate/Grand Order has Dracula's human incarnation, Vlad III, appear as a 5 - Star Berserker and a 4 - Star Lancer - class Servant.
Mugikorreko Fate/Grand Order jokoak Drakularen giza - haragiztoa, Vlad III, 5 izar Berserker eta 4 Star Lancer klaseko zerbitzari gisa agertzen ditu.
In August 2014, an unknown Austrian climber with his 5 - year - old son were intercepted by mountain gendarmes at 3,200 metres and forced to turn around.
2014ko abuztuan, eskalatzaile austriar ezezagun bat bere 5 urteko semearekin atzeman zuten mendiko jendarmeek 3.200 metrora, eta buelta ematera behartu zuten.
By March 2012, Everest had been climbed 5,656 times with 223 deaths.
2012ko martxorako, Everest 5.656 aldiz igo zen 223 hildakorekin.
By the end of the 2010 climbing season, there had been 5,104 ascents to the summit by about 3,142 individuals.
2010eko eskalada denboraldiaren amaieran, 5.104 igoera izan ziren gailurrera 3.142 pertsona inguruk.
Mount Elbrus was formed more than 2.5 million years ago.
Elbrus mendia duela 2,5 milioi urte baino gehiago sortu zen.
On November 5, 2012, the United States Mint released a twenty - five cent piece depicting Denali National Park.
2012ko azaroaren 5ean, United States Mint - ek hogeita bost zentimoko pieza bat kaleratu zuen Denali Parke Nazionala irudikatzen zuena.
Petrov was declared missing on 5 May 2018 while climbing Shishapangma.
Petrov desagertutzat jo zuten 2018ko maiatzaren 5ean, Shishapangma eskalatzen ari zela.
Duane Hackney was born on June 5, 1947, in Flint, Michigan.
Duane Hackney 1947ko ekainaren 5ean jaio zen Flint - en, Michigan.
The film was released both Blu - ray and DVD on August 5, 2008.
Filma 2008ko abuztuaren 5ean estreinatu zen bai Blu - ray bai DVDa.
Received its name due to the pumpkins that were washed away in the flood on October 5. It was a major flood in the Susquehanna River basin.
Urriaren 5ean uholdeak garbitu zituzten kalabazen ondorioz jaso zuen izena. Susquehanna ibaiaren arroan uholde handia izan zen.
The combination of the extreme high tide and a hurricane on October 4–5 was dubbed the Saxby Gale.
Urriaren 4 - 5eko muturreko itsasgora eta urakanaren konbinazioa Saxby Gale deitu zioten.
Mawson was born on 5 May 1882 to Robert Ellis Mawson and Margaret Ann Moore.
Mawson 1882ko maiatzaren 5ean jaio zen Robert Ellis Mawson eta Margaret Ann Moorerengandik.
Chimborazo is 73.5 metres higher than the highest mountain in North America.
Chimborazo Ipar Amerikako mendirik altuena baino 73,5 metro altuagoa da.
The village of Kemnay in Aberdeenshire, Scotland has a 5 km esker locally called the Kemb Hills.
Eskoziako Aberdeenshireko Kemnay herriak 5 km - ko esker bat du lokalean Kemb Hills izenekoa.
A 2020 study reported Denman Glacier has retreated 5.4±0.3 km over a 20 - year - period from 1996 to 2017–2018.
2020ko ikerketa batek jakinarazi zuen Denman glaziarra 5,4±0,3 km atzera egin duela 1996tik 2017tik 2018ra 20 urteko epean.
The Earth was formed approximately 4.5 billion years ago.
Lurra duela 4.500 mila milioi urte gutxi gorabehera sortu zen.
Vadathika Cave Inscription, 5 - 6th century CE.
Vadathika haitzuloko inskripzioa, K.a. V - VI.
San Mateo Mesa is located in McKinley County, New Mexico, approximately 5 miles northwest of San Mateo.
San Mateo Mesa McKinley konderrian dago, Mexiko Berrian, San Mateotik 5 milia ipar - mendebaldera gutxi gorabehera.
In Australia, the federal government gave £5,000, and the state governments together provided £18,500.
Australian, gobernu federalak 5.000 libera eman zituen, eta estatuko gobernuek batera 18.500 libera.
The record time is 5 h 35'27 and is held by an Italian team winning the 2018 race.
Denbora errekorra 5 h 35'27 da eta 2018ko lasterketa irabazi duen talde italiar batek dauka.
On June 5, 2016 a 24 - year - old man named Qi He fell into a waterfall hole and died.
2016ko ekainaren 5ean Qi He izeneko 24 urteko gizon bat ur - jauzi zulo batera erori eta hil zen.
The Bouma sequence is divided into 5 distinct layers labelled A through E, with A being at the bottom and E being at the top.
Bouma sekuentzia 5 geruza ezberdinetan banatzen da Atik E etiketatuta, A behean eta E goian.
In 2012, about 5,000 houses were damaged by flooding in LaPlace during Hurricane Isaac.
2012an, Isaac urakanaren garaian LaPlacen uholdeek 5.000 etxe inguru kaltetu zituzten.
Fore - arc volcanism was active on northern Vancouver Island 8.0 to 2.5 million years ago.
Duela 8,0 eta 2,5 milioi urte bitarteko aurreko arkuko bolkanismoa aktibo egon zen Vancouver uhartean iparraldean.
In 2015, Hemlock Resort's $1.5 billion all - season expansion plan was approved by the BC government.
2015ean, Hemlock Resort - en 1.500 mila milioi dolarreko denboraldi guztiko hedapen plana onartu zuen BC gobernuak.
Bonington had to decide who should make the route to Camp 5, just below the Rock Band.
Boningtonek erabaki behar izan zuen nork egin behar zuen ibilbidea 5. kanpamendurako, Rock Bandaren azpian.
Braithwaite and Estcourt had ascended to Camp 5 where the supply situation was now adequate.
Braithwaite eta Estcourt 5. kanpalekura igo ziren, hor hornikuntza - egoera egokia zen orain.
Pipkin enlisted in the Army in Jacksonville, Florida, on November 5, 1917.
Pipkin Jacksonville - n (Florida) armadan izena eman zuen 1917ko azaroaren 5ean.
An area of the east face of 67,400 m² was laser - scanned, creating 22 overlapping computer images, with measurements accurate to between 3 and 5 cm.
67.400 m² - ko ekialdeko aurpegiko eremu bat laser bidez eskaneatu zen, eta gainjarritako 22 ordenagailu - irudi sortu ziren, 3 eta 5 cm arteko neurketa zehatzekin.
Tackling 5.14s as well, Choi is arguably “the best Korean mountaineer” as referred to by Kim.
5.14s - ari aurre eginez, Choi, dudarik gabe, Kim - ek aipatzen duen "mendizale korear onena" da.
The hotel cost $336 million to build, an average cost of $5 million per room.
Hotelak 336 milioi dolar kostatu zituen eraikitzeko, batez beste 5 milioi dolar gela bakoitzeko.
On the afternoon of August 5, 2017, heavy rainfall over a roughly 3 - 4 hour period caused significant flooding across central sections of New Orleans.
2017ko abuztuaren 5eko arratsaldean, gutxi gorabehera 3 - 4 orduko euriteek uholde handiak eragin zituzten New Orleanseko erdialdeko zatietan.
A 5 - year international collaboration to study the Thwaites Glacier was established in 2018.
2018an ezarri zen Thwaites glaziarra aztertzeko 5 urteko nazioarteko lankidetza.
The series revival began airing on December 12, 2011, and the two premiere episodes were viewed by 8.7 million and 8.5 million viewers, respectively.
Telesailaren berpizkundea 2011ko abenduaren 12an hasi zen emititzen, eta estreinaldiko bi atalak 8,7 milioi eta 8,5 milioi ikuslek ikusi zituzten, hurrenez hurren.
On February 5, 2013, the 10th Eels studio album was released, titled Wonderful, Glorious.
2013ko otsailaren 5ean, Eels estudioko 10. diskoa kaleratu zen, Wonderful, Glorious izenekoa.
Approximately 3.5 million donkeys and mules are slaughtered each year for meat worldwide.
Urtero 3,5 milioi asto eta mando inguru hiltzen dira haragirako mundu osoan.
Reed was announced as an inductee into the Country Music Hall of Fame on April 5, 2017, and was officially inducted by Bobby Bare on October 24.
Reed 2017ko apirilaren 5ean Country Music Hall of Fame - n sartu zen eta Bobby Bare - k ofizialki sartu zuen urriaren 24an.
On January 5, 1981, Jenner married actress Linda Thompson in Hawaii.
1981eko urtarrilaren 5ean, Jenner Linda Thompson aktorearekin ezkondu zen Hawaiin.
In the city, the age distribution was 33.3% under 18, 10.5% from 18 to 24, 24.8% from 25 to 44, 17.8% from 45 to 64, and 13.6% who were 65 or older.
Hirian, adin - banaketa %33,3 18 urtetik beherakoa zen, %10,5 18tik 24ra, %24,8 25etik 44ra, %17,8 45etik 64ra eta %13,6 65 urte edo gehiago.
On February 5, 2008, she released an album of new material entitled Watershed.
2008ko otsailaren 5ean, Watershed izeneko material berriaren albuma kaleratu zuen.
The show was replaced by The RFD - TV Polka Fest on January 5, 2011, and aired during the same timeslots.
Emanaldia The RFD - TV Polka Fest - ek ordezkatu zuen 2011ko urtarrilaren 5ean, eta denbora tarte berean emititu zen.
In 1999, CBS paid $2.5 billion to acquire King World Productions, a television syndication company whose programs included The Oprah Winfrey Show, Jeopardy!
1999an, CBS - k 2.500 mila milioi dolar ordaindu zituen King World Productions erosteko, zeinen programak The Oprah Winfrey Show, Jeopardy!
A limited - edition Forever stamp honoring Cash went on sale June 5, 2013.
2013ko ekainaren 5ean salgai jarri zen Cash omentzeko Forever zigilu mugatuko edizioa.
On June 5, 2012, Shout Factory released Designing Women – 20 Timeless Episodes, aimed for casual fans to enjoy the series without buying full season sets.
2012ko ekainaren 5ean, Shout Factory - k Designing Women - 20 Timeless Episodes kaleratu zuen, zaleek denboraldi osoko multzoak erosi gabe serieaz goza dezaten zuzenduta.
In 2013, the city ranked No. 5 on Forbes' list of the Best Places for Business and Careers.
2013an, hiria Forbesen Enpresa eta Lanbideentzako Leku Onenen zerrendan 5. postuan sailkatu zen.
Chavis died on May 5, 2001, from complications resulting from a heart attack after a performance a week earlier in Austin, Texas.
Chavis 2001eko maiatzaren 5ean hil zen, bihotzekoak eragindako konplikazioen ondorioz, astebete lehenago Austinen (Texas) emanaldi baten ostean.
The 'supposed' last night of the gardens was on 5 September 1839 when it attracted 1089 people.
Lorategietako azken gaua 1839ko irailaren 5ean izan zen, 1089 pertsona erakarri zituenean.
By 1970, Time magazine estimated that in the U.S., toupées were worn by more than 2.5 million men out of 17–20 million balding men.
1970erako, Time aldizkariak kalkulatu zuen AEBetan 17 - 20 milioi gizon burusoiletatik 2,5 milioi gizonek baino gehiagok erabiltzen zutela tupéak.
5.56×45mm NATO maximum NATO cartridge dimensions.
5,56 × 45 mm NATO NATO kartutxoen gehienezko neurriak.
The toponym Rivière Coulombe was officially registered on December 5, 1968 at the Commission de toponymie du Québec.
Rivière Coulombe toponimoa 1968ko abenduaren 5ean erregistratu zen ofizialki Commission de toponimie du Québec - en.
The last episode was filmed on 5 November 2005, at the Showline Studios Harbourside location.
Azken atala 2005eko azaroaren 5ean filmatu zen, Showline Studios Harbourside lokalean.
John 5 submitted six tracks that he had written to Roth's management.
John 5 - ek idatzitako sei abesti bidali zizkion Roth - en zuzendaritzari.
In June 2011, John 5 officially closed his MySpace page.
2011ko ekainean, John 5 - ek bere MySpace orria ofizialki itxi zuen.
John 5 released his eighth solo album titled Season of the Witch on March 3, 2017.
John 5 - ek bere bakarkako zortzigarren diskoa kaleratu zuen Season of the Witch izenekoa 2017ko martxoaren 3an.
In January through March 2020, John 5 & The Creatures opened for Queensrÿche.
2020ko urtarriletik martxora bitartean, John 5 & The Creatures Queensrÿche - n ireki zen.
John 5 is currently working on his next live album/DVD and documentary entitled Invasion Live.
John 5 Invasion Live izeneko bere hurrengo zuzeneko album/DVD eta dokumentala lantzen ari da.
John 5 married pornographic actress Aria Giovanni in 2002, but they divorced in 2006.
John 5 Aria Giovanni aktore pornografikoarekin ezkondu zen 2002an, baina 2006an dibortziatu ziren.
John 5 often performs riffs on his social media accounts featuring at least one of his Sphynx cats.
John 5 - ek sarritan egiten ditu riff - ak bere sare sozialetako kontuetan gutxienez bere Sphynx katuetako bat agertzen dutenak.
During 2005, John 5 used Marshall amplifiers and cabinets, Boss pedals, Fender Telecaster and J5 guitars, and Dean Markley strings.
2005ean, John 5 - ek Marshall anplifikadoreak eta armairuak, Boss pedalak, Fender Telecaster eta J5 gitarrak eta Dean Markley hariak erabili zituen.