NativeLib ENGLISH
Dictionary Phrasebook Lexicon Tests
Translation Examples Synonyms Antonyms Pictures Pronunciation

10: translation to Basque, pronunciation, synonyms, antonyms, pictures, examples

Translation: 10 to Basque

10

Definition and translation on the website Wikipedia.org

Synonyms: 10 - [not found]

Also, see synonyms on the website Wiktionary.org

Antonyms: 10 - [not found]

Variants of antonyms on the website Wiktionary.org

Pictures: 10 - [not found]

Examples: 10

In the city, the age distribution was 33.3% under 18, 10.5% from 18 to 24, 24.8% from 25 to 44, 17.8% from 45 to 64, and 13.6% who were 65 or older.
Hirian, adin - banaketa %33,3 18 urtetik beherakoa zen, %10,5 18tik 24ra, %24,8 25etik 44ra, %17,8 45etik 64ra eta %13,6 65 urte edo gehiago.
House Bill 334 was enacted on October 10, 1885, giving Cumming a mayor and five - person city council.
334 Etxearen Bill 1885eko urriaren 10ean onartu zen, Cumming alkatea eta bost laguneko udalbatza emanez.
In 1939, he appeared in the film Taming of the West, where he originated the character of Cannonball, a role he played for the next 10 years, in over 50 films.
1939an, Taming of the West filmean agertu zen, non Cannonball pertsonaia sortu zuen, hurrengo 10 urteetan egin zuen papera, 50 film baino gehiagotan.
On April 30, 1892, Ephraim Grizzard, an African American man, was lynched in a spectacle murder in front of a White mob of 10,000 in Nashville.
1892ko apirilaren 30ean, Ephraim Grizzard, afroamerikar gizon bat, Nashvillen 10.000 lagun zuri baten aurrean lintxatu zuten ikuskizun - hilketa batean.
The age distribution was 22.2% under 18, 10.3% from 18 to 24, 32.8% from 25 to 44, 23.9% from 45 to 64, and 10.7% who were 65 or older.
Adinaren banaketa %22,2 18 urtetik beherakoa zen, %10,3 18tik 24ra, %32,8 25etik 44ra, %23,9 45etik 64ra eta %10,7 65 urtetik gorakoak.
On April 10, 2014, Linda Ronstadt was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame.
2014ko apirilaren 10ean, Linda Ronstadt Rock and Roll Aretoan sartu zuten.
As of 2019, Ronstadt has earned three number 1 pop albums, 10 top - ten pop albums and 38 charting pop albums on the Billboard Pop Album Charts.
2019tik aurrera, Ronstadtek 1. zenbakiko hiru pop album, 10 pop album eta 38 pop album lortu ditu Billboard Pop Album Charts - en.
The partners began selling townsite lots for 40 dollars each on February 10, 1902.
Bazkideek 1902ko otsailaren 10ean hasi ziren saltzen 40 dolarren truke herriko loteak saltzen.
After a successful year on tour, a theatrical adaptation of Rupert of Hentzau opened at the Lyceum Theatre in New York City on April 10, 1899.
Birako urte arrakastatsu baten ostean, 1899ko apirilaren 10ean New Yorkeko Lyceum Antzokian estreinatu zen Ruper of Hentzau - ren antzerkirako egokitzapena.
In June 2008, HBO and Funny Or Die announced that HBO had purchased a stake of less than 10% in Funny Or Die.
2008ko ekainean, HBOk eta Funny Or Die - k iragarri zuten HBOk Funny Or Die - n %10eko partaidetza erosi zuela.
One of his most recent films, Dawn of the Living Dead, remained on Wal - Mart's top - 10 list of DVD sales for 12 consecutive weeks.
Bere azken filmetako bat, Dawn of the Living Dead, Wal - Mart - en DVD salmenten onenen zerrendan egon zen 12 astez jarraian.
24.9% of the population was under the age of 18, 10.7% from 18 to 24, 33.0% from 25 to 44, 19.6% from 45 to 64, and 11.8% who were 65 years of age or older.
Biztanleriaren %24,9 18 urtetik beherakoa zen, %10,7 18tik 24ra, %33,0 25etik 44ra, %19,6 45etik 64ra eta %11,8 65 urte edo gehiago.
Roger Eugene Maris was born on September 10, 1934, in Hibbing, Minnesota; in 1955, his father changed the surname from Maras to Maris.
Roger Eugene Maris 1934ko irailaren 10ean jaio zen Hibbing - en, Minnesota; 1955ean, aitak Maras abizena aldatu zuen Maris izatera.
In the United Kingdom, the song reached number 10 on the British charts.
Erresuma Batuan, abestia Britainia Handiko zerrendetan 10. postua lortu zuen.
Willie Nelson and Wynton Marsalis, along with Norah Jones, performed two concerts at Lincoln Center's Rose Theatre on February 9 and 10, 2009.
Willie Nelson eta Wynton Marsalisek, Norah Jonesekin batera, bi kontzertu eskaini zituzten Lincoln Center - eko Rose Theatre - n 2009ko otsailaren 9an eta 10ean.
Brutus was born in Newark, New Jersey, on November 10, 1962.
Brutus Newarken (New Jersey) jaio zen 1962ko azaroaren 10ean.
The Cardinals began 1963 by winning 10 of their first 15 games, as Musial posted a .237 batting average.
Cardinalsek lehen 15 partidetatik 10 irabazita hasi zuten 1963, Musialek .237 bateoen batez bestekoa argitaratu baitzuen.
Musial became a grandfather for the first time in the early hours of September 10; later that day, he hit a home run in his first at - bat.
Musial irailaren 10eko goizaldean egin zen lehen aldiz aitona; egun horretan beranduago, etxeko bat jo zuen bere lehen bat - batean.
Burns was born in Conasauga, Tennessee on March 10, 1920.
Burns Conasaugan (Tennessee) jaio zen 1920ko martxoaren 10ean.
This request ultimately resulted in the development of a scaled - down version of the Armalite AR - 10, called ArmaLite AR - 15 rifle.
Eskaera honek, azken finean, Armalite AR - 10 - ren bertsio txikiago bat garatu zuen, ArmaLite AR - 15 fusil izenekoa.
Mutations in the K - ras proto - oncogene cause roughly 10–30% of lung adenocarcinomas.
K - ras proto - onkogenearen mutazioek biriketako adenokartzinomen %10 - 30 inguru eragiten dute.
About 10 to 15% of lung cancers are large - cell carcinoma.
Biriketako minbizien % 10 eta 15 inguru zelula handiko kartzinomak dira.
The bronchial wall normally has a thickness of 10% to 20% of the total bronchial diameter.
Bronkio - hormak normalean bronkio - diametro osoaren %10 eta %20 arteko lodiera du.
Eyes of most birds are large, not very round and capable of only limited movement in the orbits, typically 10 - 20°.
Hegazti gehienen begiak handiak dira, ez oso biribilak eta orbitan mugimendu mugatuak soilik egiteko gai dira, normalean 10 - 20° - koak.
Innominate artery ligation has a 10% risk of neurological deficit.
Arterien ligatze innominatuak % 10eko arriskua du defizit neurologikoa izateko.
Washington was longing to return home after spending just 10 days at Mount Vernon out of ​8 1⁄2 years of war.
Washingtonek etxera itzultzeko gogoa zuen 8 1⁄2 urteko gerratik Mount Vernonen 10 egun pasa ondoren.
Rotten Tomatoes, a review aggregator, reports that 44% of 16 surveyed critics gave the film a positive review; the average rating is 4.7/10.
Rotten Tomatoes - ek, berrikuspen - agregatzaileak, inkestatutako 16 kritikarien % 44k kritika positiboa eman diotela filmari; batez besteko balorazioa 4,7/10 da.
Using the molecular weight of 362.460 g/mole, the conversion factor from µg/dl to nmol/l is approximately 27.6; thus, 10 µg/dl is about 276 nmol/l.
362,460 g/moleko pisu molekularra erabiliz, µg/dl - tik nmol/l - ra bihurtze - faktorea 27,6koa da gutxi gorabehera; beraz, 10 µg/dl 276 nmol/l ingurukoa da.
Over the last 10 years or so, SCBUs have become much more 'parent - friendly', encouraging maximum involvement with the babies.
Azken 10 urteotan, gutxi gorabehera, SCBUak askoz ere "gurasoen aldekoak" bihurtu dira, haurtxoekin inplikazio handiena sustatuz.
Cerebral bleeding affects about 2.5 per 10,000 people each year.
Garuneko odoljarioak urtero 10.000 laguneko 2,5 inguru eragiten ditu.
Intracerebral bleeds are the second most common cause of stroke, accounting for 10% of hospital admissions for stroke.
Garun barneko odoljarioak iktusaren bigarren kausa ohikoena dira, iktusagatik ospitaleetako ospitaleen % 10 dira.
On 10 December 1844, Gardner Quincy Colton held a public demonstration of nitrous oxide in Hartford, Connecticut.
1844ko abenduaren 10ean, Gardner Quincy Colton - ek oxido nitrosoaren erakustaldi publikoa egin zuen Hartford - en, Connecticut - en.
Structural heart diseases not related to CAD account for 10% of all SCDs.
CADarekin erlazionatuta ez dauden bihotzeko gaixotasun estrukturalak SCD guztien % 10 dira.
Arrhythmias that are not due to structural heart disease account for 5 to 10% of sudden cardiac arrests.
Egiturazko gaixotasun kardiobaskularrengatik ez diren arritmiak bat - bateko bihotz - geldialdien % 5 eta 10 dira.
The overall chance of survival among those who have cardiac arrest outside hospital is poor, at 10%.
Ospitaletik kanpo bihotz - geldialdia dutenen artean bizirauteko aukera orokorra eskasa da, %10ekoa.
In the United States during pregnancy cardiac arrest occurs in about one in twelve thousand deliveries or 1.8 per 10,000 live births.
Estatu Batuetan haurdunaldian bihotz geldialdia hamabi mila erditzetik batean gertatzen da edo 10.000 jaiotzatik 1,8.
The incidence of VACTERL association is estimated to be approximately 1 in 10,000 to 1 in 40,000 live - born infants.
VACTERL elkartearen intzidentzia gutxi gorabehera 10.000tik 1etik 40.000 haur jaiotakotik 1era dela kalkulatzen da.
Ameloblastoma with a single cyst cavity account for around 10% of ameloblastomas.
Kiste barrunbe bakarreko ameloblastoma ameloblastomen % 10 inguru da.
The death rate of people with flail chest depends on the severity of their condition, ranging from 10 to 25%.
Bularreko bularra duten pertsonen heriotza - tasa egoeraren larritasunaren araberakoa da, % 10etik 25era bitartekoa.
Associated cardiovascular anomalies are found in 10 - 15% of patients.
Lotutako anomaliak kardiobaskularrak gaixoen % 10 - 15ean aurkitzen dira.
Eye involvement occurs in about 10–90% of cases.
Begien inplikazioa kasuen % 10 - 90ean gertatzen da.
About one - half of episodes resolve within one year and around 10% become chronic.
Pasarteen erdia urte batean konpontzen da eta %10 inguru kroniko bihurtzen da.
The overall risk of death for leptospirosis is 5–10%.
Leptospirosiagatik heriotza - arrisku orokorra %5 - 10ekoa da.
Non - atopic asthma, also known as intrinsic or non - allergic, makes up between 10 and 33% of cases.
Asma ez - atopikoa, berezko edo ez - alergikoa bezala ere ezagutzen dena, kasuen %10 eta 33 artean osatzen du.
Zain barneko indukzio - agenteen iraupena 5 eta 10 minutu artekoa izaten da, eta ondoren konortearen bat - bateko berreskurapena gertatuko da.
Microaerophilic streptococci typically account for 5 - 10% of cases of endocarditis; however, Peptostreptococci have only rarely been isolated.
Estreptokoko mikroaerofiloak normalean endokarditis kasuen % 5 - 10 hartzen ditu; hala ere, Peptostreptococci oso gutxitan isolatu dira.
Feline roundworms are brownish - yellow to cream - colored to pink and may be up to 10 cm in length.
Felino zizareak marroi - horixkatik krema - kolorekoak eta arrosakoak dira eta 10 cm - ko luzera izan dezakete.
Ocular toxocariasis typically occurs in 5 to 10 - year - olds resulting in significant damage to the eye.
Toxokariasia begiko 5 eta 10 urte bitarteko haurrengan gertatzen da normalean, begian kalte handiak eragiten ditu.
The muscles that control flight in insects can take up to 10% to 30% of the total body mass.
Intsektuen hegaldia kontrolatzen duten muskuluek gorputz - masa osoaren % 10 eta % 30 arte har dezakete.
If there is no secondary infection and the flock is in good condition, birds can recover within 7–10 days.
Bigarren mailako infekziorik ez badago eta artaldea egoera onean badago, hegaztiak 7 - 10 egunen buruan senda daitezke.
In 2014, the implementation of electronic records in US hospitals rose from a low percentage of 10% to a high percentage of 70%.
2014an, AEBetako ospitaleetan erregistro elektronikoen ezarpena % 10eko portzentaje baxutik % 70eko portzentaje handira igo zen.
The amount of KS found in the cornea is 10 fold higher than it is in cartilage and 2 - 4 times higher than it is in other tissues.
Kornean aurkitzen den KS kopurua kartilagoan baino 10 aldiz handiagoa da eta beste ehunetan baino 2 - 4 aldiz handiagoa.
A single queen lays around 10 to 15 eggs 24 hours after mating.
Erregina bakar batek 10 eta 15 arrautza inguru erruten ditu estaldu eta 24 ordura.
In New York, 7,000 of the city's approximately 11,000 horses fell ill, and mortality rates ranged between 1.0% and 10%.
New Yorken, hiriko gutxi gorabehera 11.000 zaldietatik 7.000 gaixotu ziren, eta hilkortasun - tasak %1,0 eta %10 artekoak izan ziren.
Australia had remained free of equine influenza until an outbreak in August 2007 when 10,651 horses were infected over a period of three months.
Australia zaldi - gripetik libre egon zen 2007ko abuztuan 10.651 zaldi kutsatu ziren arte, hiru hilabetean zehar.
On 10 June 2019, after the trial, The Wall Street Journal reported that former US officials stated Kim had been a CIA source.
2019ko ekainaren 10ean, epaiketaren ostean, The Wall Street Journal - ek jakinarazi zuen AEBetako funtzionario ohiek adierazi zutela Kim CIAren iturria izan zela.
Out of 10 female rats 1 died after being exposed to 5000 mg/kg body weight of BTC.
10 arratoi emeetatik 1 BTCren 5000 mg/kg gorputz - pisuarekin jasan ondoren hil zen.
A 2011 study estimated the incidence of IgG4 - RD in Japan at 2.8–10.8/million population, with a median age of onset of 58 years.
2011ko ikerketa batek Japonian IgG4 - RDren intzidentzia 2,8 - 10,8 milioi biztanle/milioi artean kalkulatu zuen, hasierako batez besteko adina 58 urtekoarekin.
The incidence of Fraser syndrome is 0.043 per 10,000 live born infants and 1.1 in 10,000 stillbirths, making it a rare syndrome.
Fraser sindromearen intzidentzia 0,043koa da jaiotako bizirik dauden 10.000 haur bakoitzeko eta 10.000 hildakotik 1,1, sindrome arraroa izanik.
Reported infestation rates in dogs and cats which are kept as pets in Europe and North America are generally less than 10%.
Europan eta Ipar Amerikan maskota gisa edukitzen diren txakur eta katuen infestazio - tasak, oro har, % 10 baino txikiagoak dira.
In April 2020, Levitan volunteered for 10 days to help treat patients with COVID - 19 at the emergency room of Bellevue Hospital in New York City.
2020ko apirilean, Levitan boluntario aritu zen 10 egunez COVID - 19 gaixoak tratatzen laguntzeko New Yorkeko Bellevue ospitaleko larrialdi - gelan.
After winning the prestigious Linares tournament for the ninth time, Kasparov announced on 10 March 2005 that he would retire from serious competitive chess.
Bederatzigarren aldiz Linares txapelketa entzutetsua irabazi ostean, Kasparovek 2005eko martxoaren 10ean iragarri zuen lehia - xake seriotik erretiratuko zela.
In 2016, a research expedition looked at the chemical makeup of crustacean scavengers collected from the range of 7,841–10,250 metres within the trench.
2016an, ikerketa - espedizio batek lubaki barruan 7.841 - 10.250 metroko tartean bildutako krustazeoen osaera kimikoa aztertu zuen.
Rotten Tomatoes gives the film a score of 30%, with an average rating of 4.2 out of 10, based on 33 reviews.
Rotten Tomatoes - ek filmari %30eko puntuazioa ematen dio, 10etik 4,2ko batez besteko balorazioarekin, 33 iritzitan oinarrituta.
May 10. In this game, the King's Indian Attack opening was played.
Maiatzak 10. Joko honetan, King's Indian Attack irekiera jokatu zen.